Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

12.1. Kutsal Yerler Sorunu
Berlin Kongresi
III, Paris Antlaşması
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'yle ilgili yukarıdaki geliş-
melerden hangilerinin, Osmanlı'nın çok uluslu yapisi-
nin zarar görmesine
neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalniz I C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, H ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
12.1. Kutsal Yerler Sorunu Berlin Kongresi III, Paris Antlaşması XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'yle ilgili yukarıdaki geliş- melerden hangilerinin, Osmanlı'nın çok uluslu yapisi- nin zarar görmesine neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalniz I C) Yalnız III D) II ve III E) I, H ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XIX.
yüzyılda görülen değişimin topluma
yansımalarından biri değildir?
A) Batili tarzda eğitim veren askerî ve mesleki okulların
açılması
B) Gayrimüslimlere banka kurma, şirket açma gibi
hakların tanınması
C) Meşruti sisteme geçilerek halkın idarede söz sahibi
olması
D) Azınlıklara kendi ibadethanelerinde ibadet edebilme
hakkı verilmesi
21221302
E) Mimariden giyim kuşama kadar alafranga adı
verilen Batılı tarzın etkili olması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda görülen değişimin topluma yansımalarından biri değildir? A) Batili tarzda eğitim veren askerî ve mesleki okulların açılması B) Gayrimüslimlere banka kurma, şirket açma gibi hakların tanınması C) Meşruti sisteme geçilerek halkın idarede söz sahibi olması D) Azınlıklara kendi ibadethanelerinde ibadet edebilme hakkı verilmesi 21221302 E) Mimariden giyim kuşama kadar alafranga adı verilen Batılı tarzın etkili olması
Jelut
27. Osmanlı Devleti'nde,
siyasi düşünce çatışmalarının artması,
demokratikleşme sürecinin hızlanması,
padişahın anayasal haklarının sınırlandırılması,
yeni siyasi partilerin kurulması
gelişmeleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçek-
leşmiştir?
A) Tanzimat
B) Islahat
C) I. Meşrutiyet
D)
Yâle
E) W. Meşrutiyet
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Jelut 27. Osmanlı Devleti'nde, siyasi düşünce çatışmalarının artması, demokratikleşme sürecinin hızlanması, padişahın anayasal haklarının sınırlandırılması, yeni siyasi partilerin kurulması gelişmeleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçek- leşmiştir? A) Tanzimat B) Islahat C) I. Meşrutiyet D) Yâle E) W. Meşrutiyet Diğer sayfaya geçiniz
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özellikleri
arasında gösterilemez?
A) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir.
B) Üretim fabrikalarda seri hâlde ve yüksek miktarlarda ya-
pilir.
C) İş bölümünde geleneksel eğitimden yararlanılır.
D) Üretim fabrikalarda, satışlar iç ve dış pazarlarda yapılır.
=) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika sahibine aittir.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özellikleri arasında gösterilemez? A) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir. B) Üretim fabrikalarda seri hâlde ve yüksek miktarlarda ya- pilir. C) İş bölümünde geleneksel eğitimden yararlanılır. D) Üretim fabrikalarda, satışlar iç ve dış pazarlarda yapılır. =) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika sahibine aittir.
maz?
vieti'nin Kurus Den
politikalar aramda agardanthony
A Haçlı saldian karya
C) sunbul'un fethini gerçekletmek
c) Istam donyasını bir gati altinda boletimo
Anadolu'da Tork diyetiri ini semak
Balkanlardaki farigini goglenestemak
Rumeli ve
A
27. 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi'de, "Ayan Mec-
lisi üyeleri padişah tarafından, Mebusan Meclisi üye-
Teri halk tarafından seçilir." maddesi yer almıştır.
30
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt göste-
rilebilir?
A) Bağımsızlık ilkesinden ödün verildigine
B) Parlamenter sisteme geçildiğine
er Padişahın otoritesinin tamamen sona erdigine
D) Egemenlik anlayışının değiştiğine
E) Birlik ve beraberliğin güçlendirildiğine
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
maz? vieti'nin Kurus Den politikalar aramda agardanthony A Haçlı saldian karya C) sunbul'un fethini gerçekletmek c) Istam donyasını bir gati altinda boletimo Anadolu'da Tork diyetiri ini semak Balkanlardaki farigini goglenestemak Rumeli ve A 27. 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi'de, "Ayan Mec- lisi üyeleri padişah tarafından, Mebusan Meclisi üye- Teri halk tarafından seçilir." maddesi yer almıştır. 30 Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt göste- rilebilir? A) Bağımsızlık ilkesinden ödün verildigine B) Parlamenter sisteme geçildiğine er Padişahın otoritesinin tamamen sona erdigine D) Egemenlik anlayışının değiştiğine E) Birlik ve beraberliğin güçlendirildiğine
1.
Aşağıdaki tabloda Paris Antlaşması'nın maddeleri yer almaktadır. Paris Antlaşması'nın maddelerinin değer-
lendirmelerini ilgili boşluğa yazınız.
PARİS ANTLAŞMASI
DEĞERLENDİRMELERİ
Karadeniz tarafsız deniz olacak; Osmanlı Devleti OsmonlDouleti bu madde ile Korceniz'deki
ve Rusya, Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane egemenliğini kaybetmistin
bulundurmayacaktır.
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü, Avrupalı Osm. Devleti'nin kend: toprollerinin dahi
devletlerin garantisi altına olacaktır.
tonusmayacak koder gigsiz oldugunun
göstergesidir
Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti'nin özgür iradesi
ile uygulanacak, Osmanlı'nın içişlerine karışılma-
yacaktır.
Osmanlı bir Avrupa devleti olarak kabul edilecek ve
Avrupa devletler hukukundan yararlanabilecektir.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
1. Aşağıdaki tabloda Paris Antlaşması'nın maddeleri yer almaktadır. Paris Antlaşması'nın maddelerinin değer- lendirmelerini ilgili boşluğa yazınız. PARİS ANTLAŞMASI DEĞERLENDİRMELERİ Karadeniz tarafsız deniz olacak; Osmanlı Devleti OsmonlDouleti bu madde ile Korceniz'deki ve Rusya, Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane egemenliğini kaybetmistin bulundurmayacaktır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü, Avrupalı Osm. Devleti'nin kend: toprollerinin dahi devletlerin garantisi altına olacaktır. tonusmayacak koder gigsiz oldugunun göstergesidir Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti'nin özgür iradesi ile uygulanacak, Osmanlı'nın içişlerine karışılma- yacaktır. Osmanlı bir Avrupa devleti olarak kabul edilecek ve Avrupa devletler hukukundan yararlanabilecektir.
ÖSYM TADINDA 5
panli
ilgili
10. Osmanlı Devleti, Kırım'ın fethi ile Karadeniz'i Türk denizi
haline getirmiştir.
Bu durumun bir benzeri Akdeniz'de aşağıdakilerden
hangisiyle sağlanmıştır?
A)
B)
Preveze Savaşı
Vadiüsseyl Savaşı
Cerbe Deniz Savaşı
Kıbrıs'ın fethi
D)
E)
Otranto Seferi
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
ÖSYM TADINDA 5 panli ilgili 10. Osmanlı Devleti, Kırım'ın fethi ile Karadeniz'i Türk denizi haline getirmiştir. Bu durumun bir benzeri Akdeniz'de aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A) B) Preveze Savaşı Vadiüsseyl Savaşı Cerbe Deniz Savaşı Kıbrıs'ın fethi D) E) Otranto Seferi
2.
Berlin Konferansı
Avrupalı güçlerin baskısı sonucunda Ayastefanos Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesi için Berlin'de bir konferans
toplanmıştır. Bu kongre öncesinde geçici ve şartli olarak Kıbrıs'ın idaresini Ingiltere'ye bırakan Osmanlı Devleti,
Rusya'yı yola getirmek için İngiltere'ye güvenmiştir. Osmanlı Devleti, Rusya, Ingiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-
Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla toplanan konferans sonunda Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Berlin Kongre-
si'nde sadece Ayastefanos Antlaşması'na yeni bir şekil verilmekle kalınmamış, bozulan Avrupa güçler dengesinin
yerine yeni güçler dengesi kurulmuştur. Bu yeni denge, Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı topraklarını paylaşma-
sıyla ortaya çıkmıştır. Ayastefanos Antlaşması ile karşısında sadece Rusya'yi bulan Osmanlı Devleti, Berlin Kong-
resi'nde altı büyük devletin hedefi haline gelmiştir. 1856 Paris Antlaşması'nda kabul edilmiş olan "Osmanlı toprakla-
rinin bütünlüğüne saygı ilkesi" Berlin Kongresi'nde yer almamıştır. Bu ilkenin başta gelen savunucularından olan in-
giltere, Berlin Antlaşması'nın imzalandığı günlerde Kıbrıs'a yerleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin, Bosna-Hersek'te ve
Kıbrıs'taki egemenliği kalkmıştır. Balkanlar, Doğu Anadolu, Girit gibi yerlerde islahat yapmayı kabul eden Osmanlı;
bunları Avrupa devletlerine bildirmeyi kabul edince buralardaki egemenliğini de büyük ölçüde sinırlandırmıştır.
a) 93 Harbi sırasında savaşa müdahale etmeyen Avrupalı Devletlerin Ayastefanos Antlaşması'nı iptal ettir-
me nedenlerini açıklayınız.
Avrupadaki Gialer dengesinin, Rusya lehine degismesi bu
durum diger Aurupal, devletleri rahatsız etmesidir.
b) Berlin Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti'nin izlediği dış politika değişikliği hakkında bilgi veriniz.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2. Berlin Konferansı Avrupalı güçlerin baskısı sonucunda Ayastefanos Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesi için Berlin'de bir konferans toplanmıştır. Bu kongre öncesinde geçici ve şartli olarak Kıbrıs'ın idaresini Ingiltere'ye bırakan Osmanlı Devleti, Rusya'yı yola getirmek için İngiltere'ye güvenmiştir. Osmanlı Devleti, Rusya, Ingiltere, Almanya, Fransa, Avusturya- Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla toplanan konferans sonunda Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Berlin Kongre- si'nde sadece Ayastefanos Antlaşması'na yeni bir şekil verilmekle kalınmamış, bozulan Avrupa güçler dengesinin yerine yeni güçler dengesi kurulmuştur. Bu yeni denge, Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı topraklarını paylaşma- sıyla ortaya çıkmıştır. Ayastefanos Antlaşması ile karşısında sadece Rusya'yi bulan Osmanlı Devleti, Berlin Kong- resi'nde altı büyük devletin hedefi haline gelmiştir. 1856 Paris Antlaşması'nda kabul edilmiş olan "Osmanlı toprakla- rinin bütünlüğüne saygı ilkesi" Berlin Kongresi'nde yer almamıştır. Bu ilkenin başta gelen savunucularından olan in- giltere, Berlin Antlaşması'nın imzalandığı günlerde Kıbrıs'a yerleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin, Bosna-Hersek'te ve Kıbrıs'taki egemenliği kalkmıştır. Balkanlar, Doğu Anadolu, Girit gibi yerlerde islahat yapmayı kabul eden Osmanlı; bunları Avrupa devletlerine bildirmeyi kabul edince buralardaki egemenliğini de büyük ölçüde sinırlandırmıştır. a) 93 Harbi sırasında savaşa müdahale etmeyen Avrupalı Devletlerin Ayastefanos Antlaşması'nı iptal ettir- me nedenlerini açıklayınız. Avrupadaki Gialer dengesinin, Rusya lehine degismesi bu durum diger Aurupal, devletleri rahatsız etmesidir. b) Berlin Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti'nin izlediği dış politika değişikliği hakkında bilgi veriniz.
6.
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın başlarında etkili olan
Tepedelenli Ali Paşa İsyanı'nın aşağıdakilerden hangi-
sini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
A) Ulus devlet fikrinin benimsenmesini
B) Tanzimat Fermanı'nın uygulanmasını
C) Batı tarzı islahat hareketlerinin başlamasını
D) Milliyetçilik akiminin yayılmasını
E) Yunan İsyanı'nın bastırılmasını
68
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
6. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın başlarında etkili olan Tepedelenli Ali Paşa İsyanı'nın aşağıdakilerden hangi- sini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Ulus devlet fikrinin benimsenmesini B) Tanzimat Fermanı'nın uygulanmasını C) Batı tarzı islahat hareketlerinin başlamasını D) Milliyetçilik akiminin yayılmasını E) Yunan İsyanı'nın bastırılmasını 68
SARMAL TEST
27. Viyana Kongresi'nde, Aydınlanma Dönemi ve Fransız in-
tilali ile oluşan pek çok büyük gelişmenin sanki hiç ol-
mamış gibi kabul edilmesi, Avrupa'ya huzur getirmemiş-
tir.
Bu bilgiye dayanarak, Aydınlanma Dönemi ve Fran-
sız İhtilali ile ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden
hangisinin Viyana Kongresi'nde yok sayıldığı söyle-
nemez?
A) Skolastik düşüncenin zayıflaması
B) Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması
C) Ulus devlet anlayışının ortaya çıkması
D) Monarşik yönetimlerin güç kaybetmesi
E) Anayasal yönetimlerin önem kazanması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
SARMAL TEST 27. Viyana Kongresi'nde, Aydınlanma Dönemi ve Fransız in- tilali ile oluşan pek çok büyük gelişmenin sanki hiç ol- mamış gibi kabul edilmesi, Avrupa'ya huzur getirmemiş- tir. Bu bilgiye dayanarak, Aydınlanma Dönemi ve Fran- sız İhtilali ile ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Viyana Kongresi'nde yok sayıldığı söyle- nemez? A) Skolastik düşüncenin zayıflaması B) Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması C) Ulus devlet anlayışının ortaya çıkması D) Monarşik yönetimlerin güç kaybetmesi E) Anayasal yönetimlerin önem kazanması
8. Osmanlı Devleti'nin 1838 yılında Ingiltere ile
imzaladığı Balta Limanı Antlaşması'nda;
• Yabancı tüccarlar, Osmanlı ülkesinde yerli tüccara
sağlanan hak ve kolaylıklardan yararlanacaktır.
İhracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan
vergiler ise %5 olarak uygulanacaktır.
maddelerine yer verilmesinin aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Yerli sermayenin rekabet gücünü kaybetmesine
B) Dış ticaret açığının artmasına
CY Üretim ekonomisinin büyük bir darbe almasına
D) Gümrük vergisi gelirlerinin artmasına
E) Osmanlının açık pazar hâline gelmesine
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
8. Osmanlı Devleti'nin 1838 yılında Ingiltere ile imzaladığı Balta Limanı Antlaşması'nda; • Yabancı tüccarlar, Osmanlı ülkesinde yerli tüccara sağlanan hak ve kolaylıklardan yararlanacaktır. İhracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan vergiler ise %5 olarak uygulanacaktır. maddelerine yer verilmesinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A) Yerli sermayenin rekabet gücünü kaybetmesine B) Dış ticaret açığının artmasına CY Üretim ekonomisinin büyük bir darbe almasına D) Gümrük vergisi gelirlerinin artmasına E) Osmanlının açık pazar hâline gelmesine
9
Balkan Savaşlarının ardından Anadolu'ya yaşanan göçler
aşağıdaki fikir akımlarından hangisini ön plana çıkmıştır?
A) Baticilik v
B) İslamcılık
V
C) Türkçülük
D) Adem-i Merkeziyetçilik
) E) Osmanlıcılık
JI
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
9 Balkan Savaşlarının ardından Anadolu'ya yaşanan göçler aşağıdaki fikir akımlarından hangisini ön plana çıkmıştır? A) Baticilik v B) İslamcılık V C) Türkçülük D) Adem-i Merkeziyetçilik ) E) Osmanlıcılık JI
En Uzun Yüzyıl
(Osmanlı Devleti Dağılma ve Çöküş Dönemi) -
4.
1. Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında Meşrutiyet'in ilan edil-
mesini sağlayan Genç Osmanlılar (Jön Türkler);
Osmanlıcılık,
ft. liberalizm,
if Türkçülük
akımlarından hangilerini benimsemişlerdir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III
E) I ve 11
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
En Uzun Yüzyıl (Osmanlı Devleti Dağılma ve Çöküş Dönemi) - 4. 1. Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında Meşrutiyet'in ilan edil- mesini sağlayan Genç Osmanlılar (Jön Türkler); Osmanlıcılık, ft. liberalizm, if Türkçülük akımlarından hangilerini benimsemişlerdir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I ve 11
32
30. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, devletin dağılmasını önle-
mek amacıyla bütün vatandaşlarını din, dil, irk ayırımı
yapmaksızın Osmanlı vatandaşlığı ve Osmanlıcılık dü-
şüncesi etrafında birleştirmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Osman-
lıcılık düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirilen geliş-
melerden biri değildir?
A) Yabancılara mülkiyet edinme hakkının verilmesi
B) Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin kaldırılması
a Azınlıklara devlet memuru olma hakkının tanınması
D) Azınlıklara Mebusan Meclisi'nde temsil hakkının veril-
mesi
E) Müslümanlar ile gayrimüslimlerin kanun önünde eşit
sayılması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
32 30. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, devletin dağılmasını önle- mek amacıyla bütün vatandaşlarını din, dil, irk ayırımı yapmaksızın Osmanlı vatandaşlığı ve Osmanlıcılık dü- şüncesi etrafında birleştirmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Osman- lıcılık düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirilen geliş- melerden biri değildir? A) Yabancılara mülkiyet edinme hakkının verilmesi B) Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin kaldırılması a Azınlıklara devlet memuru olma hakkının tanınması D) Azınlıklara Mebusan Meclisi'nde temsil hakkının veril- mesi E) Müslümanlar ile gayrimüslimlerin kanun önünde eşit sayılması
32. Mustafa Kemal Atatürk; "Bir ülkenin, bir ülke halkının
düşmandan zarar görmesi acidir. Ama kendi soyundan
büyük tanıdığı insanlardan vefasizlik fenalık görmesi on-
dan daha acıdır. Bu kalp ve vicdanlar için onulmaz yara-
dir" demiştir.
Atatürk'ün bu ifadesini aşağıdaki gelişmelerden han-
gisinin doğruladığı söylenebilir?
A) Izmir'in işgal edilmesi
B) Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması
Ingiliz Muhipler Cemiyetinin faaliyette bulunması
D Mondros Ateşkesi'nin imzalanması
E) Amiral Bristol Raporu'nun yayınlanması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
32. Mustafa Kemal Atatürk; "Bir ülkenin, bir ülke halkının düşmandan zarar görmesi acidir. Ama kendi soyundan büyük tanıdığı insanlardan vefasizlik fenalık görmesi on- dan daha acıdır. Bu kalp ve vicdanlar için onulmaz yara- dir" demiştir. Atatürk'ün bu ifadesini aşağıdaki gelişmelerden han- gisinin doğruladığı söylenebilir? A) Izmir'in işgal edilmesi B) Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması Ingiliz Muhipler Cemiyetinin faaliyette bulunması D Mondros Ateşkesi'nin imzalanması E) Amiral Bristol Raporu'nun yayınlanması
7. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik
akımının parçalayıcı etkisi nedeniyle XIX. yüz-
yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ortak hareket
etmeyi devlet politikası hâline getiren Avrupa
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
19. yy.
A) Rusya Çarlığı
B) Almanya İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan Imparatorluğu
D) Fransa
E) İspanya İmparatorluğu
C
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi nedeniyle XIX. yüz- yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ortak hareket etmeyi devlet politikası hâline getiren Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? 19. yy. A) Rusya Çarlığı B) Almanya İmparatorluğu Avusturya-Macaristan Imparatorluğu D) Fransa E) İspanya İmparatorluğu C