Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

30. XIX. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletler,
siyasi ve askerî güç olarak çok uluslu imparatorluk-
lara karşı ciddi bir tehdit oluşturmuştur.
İmparatorlukların aşağıdaki tedbirlerinden han-
gisi ulus-devlet akımlarını önlemeye yönelik de-
ğildir?
A) Anayasal sisteme geçmek
B) İmparatorlukta yaşayanlara vatandaşlık vermek
C) Cumhuriyet yönetimine geçerek rejimi değiştir-
mek
D) Zorunlu eğitim ile vatandaşlarına birlik duygu-
sunu kabullendirmek
E) Zorunlu askerlik anlayışı ile askerliği kamu hiz-
metine dönüştürmek
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
30. XIX. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletler, siyasi ve askerî güç olarak çok uluslu imparatorluk- lara karşı ciddi bir tehdit oluşturmuştur. İmparatorlukların aşağıdaki tedbirlerinden han- gisi ulus-devlet akımlarını önlemeye yönelik de- ğildir? A) Anayasal sisteme geçmek B) İmparatorlukta yaşayanlara vatandaşlık vermek C) Cumhuriyet yönetimine geçerek rejimi değiştir- mek D) Zorunlu eğitim ile vatandaşlarına birlik duygu- sunu kabullendirmek E) Zorunlu askerlik anlayışı ile askerliği kamu hiz- metine dönüştürmek
5- Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi halkın padişahın yanında
yönetimde söz sahibi olmaya başladığının göstergesidir?
A) Sened-i İttifak'ın imzalanması
B) Müsadere sisteminin kaldırılması
C) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi
D) Muhtarlıkların oluşturulması
E) İltizam sisteminin uygulanması
6- XIX. yüzyılda Sanayi Devrimini takiben Avrupa mallarının Osmanlı iç pazarına girmesi ve
hammadde ihracatının yoğunluk kazanma asağ
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
5- Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi halkın padişahın yanında yönetimde söz sahibi olmaya başladığının göstergesidir? A) Sened-i İttifak'ın imzalanması B) Müsadere sisteminin kaldırılması C) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi D) Muhtarlıkların oluşturulması E) İltizam sisteminin uygulanması 6- XIX. yüzyılda Sanayi Devrimini takiben Avrupa mallarının Osmanlı iç pazarına girmesi ve hammadde ihracatının yoğunluk kazanma asağ
20. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda sanayinin geliş-
tirilmesi için;
1. Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması,
II. Istanbul ve çevresinde dokuma, çuha ve demir
döküm fabrikalarının açılması,
III. Batı tarzı askerî birliklerin oluşturulması
çalışmalarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
20. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda sanayinin geliş- tirilmesi için; 1. Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması, II. Istanbul ve çevresinde dokuma, çuha ve demir döküm fabrikalarının açılması, III. Batı tarzı askerî birliklerin oluşturulması çalışmalarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
16. Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapım maliyetinin yüksek olması, sermaye ve kaynak yetersizliği gibi güçlükler nedeniyle
istenilen düzeyde olmamıştır. Bu nedenlerle demiryolu inşası ve işletilmesi bir imtiyaz olarak yabancı şirketlere verilmiştir.
Bu durum da Osmanlı Devleti, demiryolu yapımını kapitalist devletlerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlanına göre ele
almak durumunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapımı Abdülmecid, Abdülaziz ve özellide Abdülhamid in
politikalarından biri olmuştur. II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin tüm demiryolu ağının yaklaşık %73'ünü inşa ettirmiştir.
Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin demiryolu inşası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Büyük oranda II. Abdülhamid Dönemi'nde yapılmıştır.
B) Ekonomik nedenlerden dolayı yeterli düzeyde gelişim sağlanamamıştır.
C) İşletme hakkı yabancı şirketlere verilmiştir.
D) XIX. yüzyılda devlet politikası hâlini almıştır.
E) Avrupalı devletlerden önce yapımına başlanmıştır.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
16. Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapım maliyetinin yüksek olması, sermaye ve kaynak yetersizliği gibi güçlükler nedeniyle istenilen düzeyde olmamıştır. Bu nedenlerle demiryolu inşası ve işletilmesi bir imtiyaz olarak yabancı şirketlere verilmiştir. Bu durum da Osmanlı Devleti, demiryolu yapımını kapitalist devletlerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlanına göre ele almak durumunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapımı Abdülmecid, Abdülaziz ve özellide Abdülhamid in politikalarından biri olmuştur. II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin tüm demiryolu ağının yaklaşık %73'ünü inşa ettirmiştir. Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin demiryolu inşası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Büyük oranda II. Abdülhamid Dönemi'nde yapılmıştır. B) Ekonomik nedenlerden dolayı yeterli düzeyde gelişim sağlanamamıştır. C) İşletme hakkı yabancı şirketlere verilmiştir. D) XIX. yüzyılda devlet politikası hâlini almıştır. E) Avrupalı devletlerden önce yapımına başlanmıştır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Düyun- Umumiye idaresine bi-
rakiján vergi kalemlerinden biri değildir?
Tuz tekeli vergileri
İçkiler üzerinden alınan vergiler
Hububat üzerinden alınan vergiler
B) Tütün vergileri
Damga vergisi
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
9. Aşağıdakilerden hangisi Düyun- Umumiye idaresine bi- rakiján vergi kalemlerinden biri değildir? Tuz tekeli vergileri İçkiler üzerinden alınan vergiler Hububat üzerinden alınan vergiler B) Tütün vergileri Damga vergisi
29. 1. Tanzimat Fermanı'nın ilanı
II. Meclis-i Mebusanın açılması
III. Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı
Devleti'nin yenileşme hareketlerine bağlı ola-
rak ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
29. 1. Tanzimat Fermanı'nın ilanı II. Meclis-i Mebusanın açılması III. Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin yenileşme hareketlerine bağlı ola- rak ortaya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III
2
21. Osmanlı Devleti'nde 1850 yılında ticaret mahkemeleri-
nin kurulmasından sonra ilk ticaret kanunnamesi yayım-
lanmıştır.
Bu düzenleme ile aşağıdakilerden hangisi sağlan-
mıştır?
A) Ekonomik hayatın gelişmesi yolunda önemli bir adım
atılması
B) Timar sisteminde yaşanan sorunların ortadan kaldı-
rulması
C) Gümrük vergi gelirlerinin artırılması
D) Ekonomik alanda yaşanan tüm sorunların çözüm-
lenmesi
E) Kapitülasyonların kaldırılması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2 21. Osmanlı Devleti'nde 1850 yılında ticaret mahkemeleri- nin kurulmasından sonra ilk ticaret kanunnamesi yayım- lanmıştır. Bu düzenleme ile aşağıdakilerden hangisi sağlan- mıştır? A) Ekonomik hayatın gelişmesi yolunda önemli bir adım atılması B) Timar sisteminde yaşanan sorunların ortadan kaldı- rulması C) Gümrük vergi gelirlerinin artırılması D) Ekonomik alanda yaşanan tüm sorunların çözüm- lenmesi E) Kapitülasyonların kaldırılması
ler ve şeytun
Buna göre
olarak
aşag
söyleneme
8.
e örgün
Osmanlı Devleti'nde birçok alanda farklı hukuk kura
larının uygulanmasında;
1. çeşitli dinlerden insanların bulunması,
II. devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması,
il yabancı devletlere kapitülasyonlar verilmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
İlmiye si
B) Akaden
B)
düğü
C) Başarıl
D) İcazet
E) Dini bi
A) Yalnız 11
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
fdd kurs se
AYT SORU BANKAS
198
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
ler ve şeytun Buna göre olarak aşag söyleneme 8. e örgün Osmanlı Devleti'nde birçok alanda farklı hukuk kura larının uygulanmasında; 1. çeşitli dinlerden insanların bulunması, II. devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması, il yabancı devletlere kapitülasyonlar verilmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? İlmiye si B) Akaden B) düğü C) Başarıl D) İcazet E) Dini bi A) Yalnız 11 B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III fdd kurs se AYT SORU BANKAS 198
9.
İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri Osmanlı ülkesinde
ekonomik kalkınmanın önceliği olarak aşağıdakilerden
hangisini kabul etmişlerdir?
A) Uzman Personel
B) Yerli Sanayi
C) Millî Burjuvazi
D) Teknolojik Alt Yapı
E) Ham Madde Çeşitliliği
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
9. İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri Osmanlı ülkesinde ekonomik kalkınmanın önceliği olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmişlerdir? A) Uzman Personel B) Yerli Sanayi C) Millî Burjuvazi D) Teknolojik Alt Yapı E) Ham Madde Çeşitliliği
S.6.) 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa'da oluşturulan devletlerarası denge hangi devletlerin siyasi
birliklerini sağlamasıyla bozulmuştur?(10P)
Alitalya-Almanya
D)Almanya-Portekiz
B) İtalya-Hollanda
C) Fransa-italya
E) Almanya-Lehistan
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
S.6.) 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa'da oluşturulan devletlerarası denge hangi devletlerin siyasi birliklerini sağlamasıyla bozulmuştur?(10P) Alitalya-Almanya D)Almanya-Portekiz B) İtalya-Hollanda C) Fransa-italya E) Almanya-Lehistan
5.
Avusturya Başbakanı Prens Metterni-
ch'in (Miternih) Babiâli'ye Gönderdiği
Mektup "... Avrupa'dan sizin kanun ve
nizamınıza uymayan kanunları almayı-
niz. Türk kalıp, kendi dininizin gösterdiği
hoşgörü ve müsamaha ile diğer dinden
insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Doğ-
rulukta ve hak yolunda ilerleyiniz.
Biz Osmanlı'yı kendi idare tarzını düze-
ne koymak için yaptığı işlerden vazgeçir-
mek istemiyoruz. Lakin durum ve şartları
Türklere uymayan Batı tarzı düzenleri
kopya ederek, Doğu'nun âdetlerine uy-
mayan ve Batı'ya yaranma gayretinden
başka bir sonuç doğurmayacağı belli
olan Batılılaşmayı kabul etmemesini tav-
siye ediyoruz..."
Yukarıdaki metinde Avusturya Devle-
ti'nin, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa
devletlerinden farklı olarak Tanzimat
Fermanı'nı desteklemediği görülmek-
tedir.
Bunun sebepleri arasında;
I. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu ve
çözülmeye müsait bir yapıya sahip
olması,
II. Avusturya'nın, Osmanlı'nın güçlen-
mesini istememesi,
III. Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı'nın
özüne uymayan bir yapı oluşturada-
ği,
IV. Osmanlı'yı cihan devleti yapan
özelliklerinin Tanzimat Fermanı ile
yok olacağı,
V. Bu yenileşme hareketinden öte Ba-
tili devletlere yaranma anlamına ge-
leceği
ifadelerinden hangisi gösterilemez?
A) V
B) IV C) III D II) E)!
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
5. Avusturya Başbakanı Prens Metterni- ch'in (Miternih) Babiâli'ye Gönderdiği Mektup "... Avrupa'dan sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayı- niz. Türk kalıp, kendi dininizin gösterdiği hoşgörü ve müsamaha ile diğer dinden insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Doğ- rulukta ve hak yolunda ilerleyiniz. Biz Osmanlı'yı kendi idare tarzını düze- ne koymak için yaptığı işlerden vazgeçir- mek istemiyoruz. Lakin durum ve şartları Türklere uymayan Batı tarzı düzenleri kopya ederek, Doğu'nun âdetlerine uy- mayan ve Batı'ya yaranma gayretinden başka bir sonuç doğurmayacağı belli olan Batılılaşmayı kabul etmemesini tav- siye ediyoruz..." Yukarıdaki metinde Avusturya Devle- ti'nin, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı'nı desteklemediği görülmek- tedir. Bunun sebepleri arasında; I. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu ve çözülmeye müsait bir yapıya sahip olması, II. Avusturya'nın, Osmanlı'nın güçlen- mesini istememesi, III. Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı'nın özüne uymayan bir yapı oluşturada- ği, IV. Osmanlı'yı cihan devleti yapan özelliklerinin Tanzimat Fermanı ile yok olacağı, V. Bu yenileşme hareketinden öte Ba- tili devletlere yaranma anlamına ge- leceği ifadelerinden hangisi gösterilemez? A) V B) IV C) III D II) E)!
BİLİMLER TESTI
5.
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer
One müthiş tipidir: savrulur enkaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
"Çanakkale Şehitlerine"
Mehmet Akif ERSOY
Bu şiirin, Çanakkale Savaşlarının aşağıdaki sonuç-
larından hangisinin verildiği esnada dile getirilmesi
beklenir?
A) Savaşın süresi uzamıştır.
B) Bulgaristan savaşa dâhil olmuştur.
Yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir.
D) Rusya'ya yardım götürülememiştir.
E) Gizli antlaşmalar imzalanmıştır.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
BİLİMLER TESTI 5. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer One müthiş tipidir: savrulur enkaz-ı beşer... Kafa, göz, gövde, kol, çene, parmak, el, ayak, Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. "Çanakkale Şehitlerine" Mehmet Akif ERSOY Bu şiirin, Çanakkale Savaşlarının aşağıdaki sonuç- larından hangisinin verildiği esnada dile getirilmesi beklenir? A) Savaşın süresi uzamıştır. B) Bulgaristan savaşa dâhil olmuştur. Yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir. D) Rusya'ya yardım götürülememiştir. E) Gizli antlaşmalar imzalanmıştır.
10. Osman
7.
1.
Sirl
Osmanlı Devleti'nde Türk musikisi:
ne büyük katkıları olup Nevekâr ma-
kamını bulan ve "Tuti-i Mucize-i Gu-
yem" isimli eserin bestecisi de olan
sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
II. Arr
III. Ma
toprak
Savaş
A) Karacaoğlan
B) Nedim
A) Yaln
C) Aşık Ömer
D) Baki
Itri
11. Osma
ğıdak
birde
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Osman 7. 1. Sirl Osmanlı Devleti'nde Türk musikisi: ne büyük katkıları olup Nevekâr ma- kamını bulan ve "Tuti-i Mucize-i Gu- yem" isimli eserin bestecisi de olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? II. Arr III. Ma toprak Savaş A) Karacaoğlan B) Nedim A) Yaln C) Aşık Ömer D) Baki Itri 11. Osma ğıdak birde
. Verilen kelime ve tanımları eşleştiriniz.
a. Demografi
d. Sosyal Değişim
b. Popüler kültür
e. Kamuoyu
c. Modernite
Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu,
efkar-i umumiye
Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve
hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü
Rönesans döneminde Antik Dünya ile modern
dünya arasındaki farklılığı vurgulamak için kulla-
nilan terim
Toplumsal hayatın belli bir kesiminde ya da tü-
münde, belli bir zaman sürecinde meydana gelen
olaylarla bir durumdan başka bir duruma geçiş ve
farklılaşmalar
...... Nüfus bilimi
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
. Verilen kelime ve tanımları eşleştiriniz. a. Demografi d. Sosyal Değişim b. Popüler kültür e. Kamuoyu c. Modernite Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, efkar-i umumiye Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü Rönesans döneminde Antik Dünya ile modern dünya arasındaki farklılığı vurgulamak için kulla- nilan terim Toplumsal hayatın belli bir kesiminde ya da tü- münde, belli bir zaman sürecinde meydana gelen olaylarla bir durumdan başka bir duruma geçiş ve farklılaşmalar ...... Nüfus bilimi
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olarak ve-
rilmiştir?
-
A) Tanzimat Fermanı - II. Abdülhamit
B) I. Meşrutiyet - II. Mahmut
C) lik dış borç - Kırım Savaşı
D) Fransız İhtilali - Imparatorlukların kurulması
E) Misir Sorunu - Küçük Kaynarca Antlaşması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olarak ve- rilmiştir? - A) Tanzimat Fermanı - II. Abdülhamit B) I. Meşrutiyet - II. Mahmut C) lik dış borç - Kırım Savaşı D) Fransız İhtilali - Imparatorlukların kurulması E) Misir Sorunu - Küçük Kaynarca Antlaşması
5. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devle-
ti'nde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) ilk defa kâğıt para bastırılması
B) Batı tarzı hukuk kurallarının uygulanması
CL Avrupa'ya eğitim amaçlı öğrenci gönderilmesi
D) İlköğretimin büyük illerde mecburi tutulması
E) Avrupa başkentlerine sürekli elçiliklerin açılması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
5. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devle- ti'nde görülen gelişmelerden biri değildir? A) ilk defa kâğıt para bastırılması B) Batı tarzı hukuk kurallarının uygulanması CL Avrupa'ya eğitim amaçlı öğrenci gönderilmesi D) İlköğretimin büyük illerde mecburi tutulması E) Avrupa başkentlerine sürekli elçiliklerin açılması