Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Soruları

r). Hâlbuki
Şiirin sesi
loş, musiki
milecek) bir
karşı daha
ençler gör-
mangisinin
ayla uyuş-
EYV
27. Atatürk, "Millet geleceğini doğrudan doğruya eline
aldı, saltanat ve egemenliğini bir kişide değil, bütün
bireyleri tarafından seçilmiş vekillerden meydana
gelen bir yüce meclise teslim etti." demiştir.
Buna göre Atatürk'ün, aşağıdaki ilkelerden han-
gisinin hayata geçirildiğini vurguladığı söyle-
nebilir?
A) Devletçilik atas
C) İnkılapçılık
E) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
KD
YAYINLARI
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
r). Hâlbuki Şiirin sesi loş, musiki milecek) bir karşı daha ençler gör- mangisinin ayla uyuş- EYV 27. Atatürk, "Millet geleceğini doğrudan doğruya eline aldı, saltanat ve egemenliğini bir kişide değil, bütün bireyleri tarafından seçilmiş vekillerden meydana gelen bir yüce meclise teslim etti." demiştir. Buna göre Atatürk'ün, aşağıdaki ilkelerden han- gisinin hayata geçirildiğini vurguladığı söyle- nebilir? A) Devletçilik atas C) İnkılapçılık E) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik D) Laiklik KD YAYINLARI
4.
Halkçılık; bütün vatandaşların yasalar önünde eşit
olmalarını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlan-
malarını esas alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden
Atatürk ilkesidir.
Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu ilkeyle
ilgili olduğu söylenemez?
A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
B) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
C) Erkan-ı Harbiye Nazırlığının kaldırılması
D) Kadınlara siyasal hakların verilmesi
E) Karma eğitime geçilmesi
SORU KALESİ YAYINLAR
co
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
4. Halkçılık; bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlan- malarını esas alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden Atatürk ilkesidir. Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu ilkeyle ilgili olduğu söylenemez? A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması B) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü C) Erkan-ı Harbiye Nazırlığının kaldırılması D) Kadınlara siyasal hakların verilmesi E) Karma eğitime geçilmesi SORU KALESİ YAYINLAR co
-ri-
ÖRNEK
Cezayir
X Savap
400 km
Almanya
Afrika
Avusturya
Napoli
Venedik Macaristan
Akkirmar
Ki
Eflak
Bosna
Hersek gya
SORU
Amavut
Otranto
Deme
Trablusgarp Bingazi
Mora
ÇÖZÜM
Girit
D) I ve III
istanbul
izmir
Rodos
WUPA
KARADENİZ
Ankara
Konya
Kele
Kibrm
Adana
Tragzon Kars
Turnadag
AKDENIZ
Iskenderiye Hidanye
Kahire
Misir
Eraunum Caidinan
Morcidatk
●Sam
Akka
udüs
Van
Diyarbakır
Gürcistan
Hicaz
46
HAZAR DENİZ
Kerkük
Medine
yorumlarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Baohat
KIZILDENdde
III. Batı yönünde fetihler yapılmamıştır.
✓
Mekke
●Tahran
Safevi Devleti
Bas
Yavuz Sultan Selim haritasından yola çıkarak;
1. Safevi Devleti'nin siyasi varlığına son verilmiştir.
II. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da askerî mücadelelere gir-
miştir.
istahan
BASRA KÖRFEZİ
Arabistan
E) II ve HI
C) I ve Hl
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
-ri- ÖRNEK Cezayir X Savap 400 km Almanya Afrika Avusturya Napoli Venedik Macaristan Akkirmar Ki Eflak Bosna Hersek gya SORU Amavut Otranto Deme Trablusgarp Bingazi Mora ÇÖZÜM Girit D) I ve III istanbul izmir Rodos WUPA KARADENİZ Ankara Konya Kele Kibrm Adana Tragzon Kars Turnadag AKDENIZ Iskenderiye Hidanye Kahire Misir Eraunum Caidinan Morcidatk ●Sam Akka udüs Van Diyarbakır Gürcistan Hicaz 46 HAZAR DENİZ Kerkük Medine yorumlarından hangilerine varılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Baohat KIZILDENdde III. Batı yönünde fetihler yapılmamıştır. ✓ Mekke ●Tahran Safevi Devleti Bas Yavuz Sultan Selim haritasından yola çıkarak; 1. Safevi Devleti'nin siyasi varlığına son verilmiştir. II. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da askerî mücadelelere gir- miştir. istahan BASRA KÖRFEZİ Arabistan E) II ve HI C) I ve Hl
53. Hz. Ömer Dönemi'nde;
-
1
düzenli ordu kurulmuş,
ikta sistemi oluşturulmuş,
illere kadılar gönderilmiştir.
Bu bilgilere göre;
1. fetih hareketlerinin hızlandığı,
1673
II. toprakların daha verimli kullanıldığı,
III. adalet sisteminin temellerinin atıldığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
TARİH
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
53. Hz. Ömer Dönemi'nde; - 1 düzenli ordu kurulmuş, ikta sistemi oluşturulmuş, illere kadılar gönderilmiştir. Bu bilgilere göre; 1. fetih hareketlerinin hızlandığı, 1673 II. toprakların daha verimli kullanıldığı, III. adalet sisteminin temellerinin atıldığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III TARİH
2.
Görselde yer alan ve günümüzde Topkapı Sarayı'nda sergilenmekte olan Mukaddes Emanetler, aşağıdaki
gelişmelerden hangisinin sonucunda Osmanlılara geçmiştir?
A) Yavuz Sultan Selim'in İran seferinin
B) Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferinin
C) Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin
Fatih Sultan Mehmed'in Doğu Anadolu seferinin
E) Kanuni Sultan Süleyman'ın Hint Deniz seferlerinin
ideead uurinjos 18uan ejeY
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
2. Görselde yer alan ve günümüzde Topkapı Sarayı'nda sergilenmekte olan Mukaddes Emanetler, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Osmanlılara geçmiştir? A) Yavuz Sultan Selim'in İran seferinin B) Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferinin C) Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin Fatih Sultan Mehmed'in Doğu Anadolu seferinin E) Kanuni Sultan Süleyman'ın Hint Deniz seferlerinin ideead uurinjos 18uan ejeY
inavyayin.com
5 1. Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri
alma yönünde çaba gösteren Osmanlı Devleti
1718 Pasarofça Antlaşması'nda bu hedefini
gerçekleştirememiştir.
II. Osmanlı Devleti başlangıçta Avrupa
ülkelerine elçi göndermemiş ancak XVIII.
yüzyıldan itibaren elçi göndererek bu
ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmuştur.
Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) Eğitim alanında çalışmalar yapıldığının
B
Avrupa karşısında üstünlüğün devam ettiğinin
Demokratikleşme çabalarının hız kazandığının
Osmanlıların Avrupa ile savaşlara son
verdiğinin
E) Devletin askerî yönden zayıfladığının
6 1774 Küçük Kaynarca Antlasma
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
inavyayin.com 5 1. Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma yönünde çaba gösteren Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşması'nda bu hedefini gerçekleştirememiştir. II. Osmanlı Devleti başlangıçta Avrupa ülkelerine elçi göndermemiş ancak XVIII. yüzyıldan itibaren elçi göndererek bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmuştur. Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Eğitim alanında çalışmalar yapıldığının B Avrupa karşısında üstünlüğün devam ettiğinin Demokratikleşme çabalarının hız kazandığının Osmanlıların Avrupa ile savaşlara son verdiğinin E) Devletin askerî yönden zayıfladığının 6 1774 Küçük Kaynarca Antlasma
fi
EL
f
f
32
1
4
BA
11. XVI. yüzyılda Portekizliler, Hint Denizi'nde Arap
tüccarların ticaretine darbe vurup Akdeniz ticaretini
engellemeye ve Kızıldeniz'e harekât düzenleyerek
Mekke Medine'yi tehdit etmeye başlamışlardı.
Portekizlilerin bu faaliyetlerine karşı gerekeli
tepkiyi gösteremediği gerekçesiyle kutsal top-
rakları korumak üzere Osmanlılar, aşağıdakiler-
den hangisinin üzerine sefere çıkmıştır?
A) Safevilerin
B) İlhanlıların
C) Memlüklerin
D) Eyyubilerin
E Fatimilerin
çıkan imparate
Ortodol
Antik H
inancı,
maları
ği vurg
büyük
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
fi EL f f 32 1 4 BA 11. XVI. yüzyılda Portekizliler, Hint Denizi'nde Arap tüccarların ticaretine darbe vurup Akdeniz ticaretini engellemeye ve Kızıldeniz'e harekât düzenleyerek Mekke Medine'yi tehdit etmeye başlamışlardı. Portekizlilerin bu faaliyetlerine karşı gerekeli tepkiyi gösteremediği gerekçesiyle kutsal top- rakları korumak üzere Osmanlılar, aşağıdakiler- den hangisinin üzerine sefere çıkmıştır? A) Safevilerin B) İlhanlıların C) Memlüklerin D) Eyyubilerin E Fatimilerin çıkan imparate Ortodol Antik H inancı, maları ği vurg büyük
5.
Osmanlı Devleti'nin kara ve deniz ticaret yollarını
kontrol altına alma siyasetinin Yavuz Sultan Selim
Dönemi'nde de devam ettiğinin kanıtı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Baharat Yolu'nun Osmanlı hâkimiyetine geçmesi
BY Kırım'ın fethedilmesi
C) Kıbrıs'ın fethedilmesi
D) Trabzon'un fethedilmesi
E) Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
5. Osmanlı Devleti'nin kara ve deniz ticaret yollarını kontrol altına alma siyasetinin Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde de devam ettiğinin kanıtı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Baharat Yolu'nun Osmanlı hâkimiyetine geçmesi BY Kırım'ın fethedilmesi C) Kıbrıs'ın fethedilmesi D) Trabzon'un fethedilmesi E) Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
2.
Mohaç Meydan
Savaşı
II. Preveze Deniz
Zaferi
1.
III. Misir Seferi
IV.
Çaldıran Zaferi
V. Kırım'ın Fethi
A) I
Macaristan'ın Osmanlı
egemenliğine geçmesi
Osmanlının Akdeniz'de en
büyük güç hâline gelmesi
Baharat Yolu'nun Osmanlı
kontrolüne geçmesi
Karadeniz'de Osmanlı
egemenliğinin artması
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
B) II
C) III
D) IV
Anadolu Türk siyasî birliği-
nin sağlanması
E) V
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
2. Mohaç Meydan Savaşı II. Preveze Deniz Zaferi 1. III. Misir Seferi IV. Çaldıran Zaferi V. Kırım'ın Fethi A) I Macaristan'ın Osmanlı egemenliğine geçmesi Osmanlının Akdeniz'de en büyük güç hâline gelmesi Baharat Yolu'nun Osmanlı kontrolüne geçmesi Karadeniz'de Osmanlı egemenliğinin artması Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? B) II C) III D) IV Anadolu Türk siyasî birliği- nin sağlanması E) V
4. 1515 Turnadağ Savaşı ile Osmanlı Devleti Anadol
siyasi birliğini kesin olarak sağlamıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış
ğu söylenebilir?
Anadolu'nun tamamı Osmanlı egemenliğine girmis
B) Anadolu'da Osmanlı'dan başka siyasi yapı kalmam
Anadolu Türklerinin tamamı şir çatı altında toplam
D) Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
E) Osmanlı dışarıya yapacağı seferlerde daha güç
muştur.
Yuk
git
bo
A)
B)
C
D
E
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
4. 1515 Turnadağ Savaşı ile Osmanlı Devleti Anadol siyasi birliğini kesin olarak sağlamıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış ğu söylenebilir? Anadolu'nun tamamı Osmanlı egemenliğine girmis B) Anadolu'da Osmanlı'dan başka siyasi yapı kalmam Anadolu Türklerinin tamamı şir çatı altında toplam D) Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. E) Osmanlı dışarıya yapacağı seferlerde daha güç muştur. Yuk git bo A) B) C D E
12. XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda;
iç isyanların artması
Ekonomik sıkıntıların artması
Ordudaki disiplinin bozulması
●
●
durumlarının;
I.
Esham usulüne geçilmesi
II. Nizam'ı Cedid ordusunun kurulması
III. Devlet matbaasının kurulması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylene-
mez?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
12. XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda; iç isyanların artması Ekonomik sıkıntıların artması Ordudaki disiplinin bozulması ● ● durumlarının; I. Esham usulüne geçilmesi II. Nizam'ı Cedid ordusunun kurulması III. Devlet matbaasının kurulması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylene- mez? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
an
14. I. Anadolu'da beyliklerin yıkılarak Türk birliginin sağ
lanması
II. Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaşması
III. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı denetimine geç-
mesi
Yukarıdakilerden hangileri Yükselme Dönemi geliş-
melerinden biri değildir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Yalnız II aC) Yalnız III
E) II ve III
Y
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
an 14. I. Anadolu'da beyliklerin yıkılarak Türk birliginin sağ lanması II. Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaşması III. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı denetimine geç- mesi Yukarıdakilerden hangileri Yükselme Dönemi geliş- melerinden biri değildir? A) Yalnız I D) I ve II Yalnız II aC) Yalnız III E) II ve III Y
VIP YOU
11. IV. Murat'ın ordunun başında Safeviler üzerine
sefere çıkarak 1635'te Revan'ı, 1638'de de Bağdat'ı
geri alması iki devlet arasında aşağıdaki
antlaşmalardan hangisinin imzalanmasına neden
olmuştur?
A) İstanbul
B) Serav
D) Nasuh Paşa
C) Kasr-ı Şirin
E) Ferhat Paşa
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
VIP YOU 11. IV. Murat'ın ordunun başında Safeviler üzerine sefere çıkarak 1635'te Revan'ı, 1638'de de Bağdat'ı geri alması iki devlet arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasına neden olmuştur? A) İstanbul B) Serav D) Nasuh Paşa C) Kasr-ı Şirin E) Ferhat Paşa Diğer sayfaya geçiniz.
D
TEST 3
Osmanlı Devleti'ni XV. yüzyılın başlarından itibaren
sddoğuda tehdit eden siyasal güç aşağıdakilerden
hangisidir?
n6m20 DAU
A) Memlükler
sbridle
fe nigam
B) Rusya
D) Akkoyunlar E) Moğollar
deimlhov noe
av
C) Safeviler
JVGY
noe sonablinys garsam isbresvnüb
son
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
D TEST 3 Osmanlı Devleti'ni XV. yüzyılın başlarından itibaren sddoğuda tehdit eden siyasal güç aşağıdakilerden hangisidir? n6m20 DAU A) Memlükler sbridle fe nigam B) Rusya D) Akkoyunlar E) Moğollar deimlhov noe av C) Safeviler JVGY noe sonablinys garsam isbresvnüb son
1.
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü
alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, denemenin sonundaki optik form kısmına işaretleyiniz.
SOSYAL BİLİMLER TESTI
İlk Türk devletlerinden itibaren Türk devletlerinin
egemenlik anlayışı ile ilgili olarak Kürşad öğretme-
nin sorusuna öğrencilerden;
Orhun: Asya Hun Hakanı Mete Han, Yüeçilerle sa-
vaşarak Yüeçileri itaat altına almış ve yirmi altı boyu
Türk tarihinde ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.
Attila: I. Kök Türk Devleti hakanlarından Mukan Ka-
ğan, Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan coğrafya-
da bütün Tölesler başta olmak üzere Türk boylarını
bir çatı altında toplamıştır.
Aybike: II. Kök Türk hakanlarından Kapgan Kağan,
Orta Asya'daki Türk boylarını bir bayrak altında bir-
leştirmiştir.
yorumlarını yapmışlardır.
Öğrencilerin açıklamalarından hareketle Türk
devletlerindeki egemenlik anlayışı;
I. "siyasi varlıkta birlik" esasına dayalı olma,
II. ırk birliği anlayışını önemseme,
III. cihan hakimiyeti ülküsünü gözetme
yaklaşımlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
2.
Islam
leri a
tanru
gibi
tirm
Isla
aş
lar
A
B
C
A
Y
A
Y 3.
T
N
L
A
R
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
1. 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü alanlarına ait toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, denemenin sonundaki optik form kısmına işaretleyiniz. SOSYAL BİLİMLER TESTI İlk Türk devletlerinden itibaren Türk devletlerinin egemenlik anlayışı ile ilgili olarak Kürşad öğretme- nin sorusuna öğrencilerden; Orhun: Asya Hun Hakanı Mete Han, Yüeçilerle sa- vaşarak Yüeçileri itaat altına almış ve yirmi altı boyu Türk tarihinde ilk kez bir bayrak altında toplamıştır. Attila: I. Kök Türk Devleti hakanlarından Mukan Ka- ğan, Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan coğrafya- da bütün Tölesler başta olmak üzere Türk boylarını bir çatı altında toplamıştır. Aybike: II. Kök Türk hakanlarından Kapgan Kağan, Orta Asya'daki Türk boylarını bir bayrak altında bir- leştirmiştir. yorumlarını yapmışlardır. Öğrencilerin açıklamalarından hareketle Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı; I. "siyasi varlıkta birlik" esasına dayalı olma, II. ırk birliği anlayışını önemseme, III. cihan hakimiyeti ülküsünü gözetme yaklaşımlarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2. Islam leri a tanru gibi tirm Isla aş lar A B C A Y A Y 3. T N L A R
in
le
+
15
6. Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlıda önemli gelişme-
lerin yaşandığı dönemdir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yavuz Sultan Selim
Dönemi ile ilgili değildir?
A) Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
B) Venedikliler Kıbrıs için Osmanlıya vergi vermeye
başlamışlardır.
Osmanlı Akdeniz'in en büyük gücü haline gelmiştir.
D) Osmanlı İslam dünyasının lideri konumuna gelmiştir.
E) Doğu Anadolu tamamen Osmanlı egemenliğine geç-
miştir..
Diğer sayfaya geçiniz.
222300-1
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
in le + 15 6. Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlıda önemli gelişme- lerin yaşandığı dönemdir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemi ile ilgili değildir? A) Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. B) Venedikliler Kıbrıs için Osmanlıya vergi vermeye başlamışlardır. Osmanlı Akdeniz'in en büyük gücü haline gelmiştir. D) Osmanlı İslam dünyasının lideri konumuna gelmiştir. E) Doğu Anadolu tamamen Osmanlı egemenliğine geç- miştir.. Diğer sayfaya geçiniz. 222300-1