Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki konuların hangi-
siyle ilgili kararın, Türkiye'nin bir ulus - devlet ni-
teliği kazanmasında yardımcı olduğu savunula-
bilir?
A) Boğazlar
B) Osmanlı borçlanı
C) Savaş tazminatı
D) Kapitülasyonlar
E) Azinlik hakları
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki konuların hangi- siyle ilgili kararın, Türkiye'nin bir ulus - devlet ni- teliği kazanmasında yardımcı olduğu savunula- bilir? A) Boğazlar B) Osmanlı borçlanı C) Savaş tazminatı D) Kapitülasyonlar E) Azinlik hakları
D) III ve V
E)
) IV ve V
9.
Erzurum Kongresi'nde alınan;
L Manda ve himaye kabul olunamaz.
II. Kuvayımilliye etkin ve milli iradeyi hakim kılmak
esastr.
III. Her türlo yabanca işgal ve müdahalesine karşı millet
birleşerek kendini savunacaktır.
kararlarından hangileri "kayıtsız şartsız bağımsızlık
ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız 1 B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve II E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
D) III ve V E) ) IV ve V 9. Erzurum Kongresi'nde alınan; L Manda ve himaye kabul olunamaz. II. Kuvayımilliye etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastr. III. Her türlo yabanca işgal ve müdahalesine karşı millet birleşerek kendini savunacaktır. kararlarından hangileri "kayıtsız şartsız bağımsızlık ilkesi ile ilgilidir? A) Yalnız 1 B) I ve II C) I ve III D) Il ve II E) I, II ve III
leri nin yayımlanması
SORU 15- Milli Mücadele döneminde görülen;
I.Kuvay-i Milliye nin kaldırılarak düzenli orduya geçilmesi,
II. Tekalif-i milliye Emirleri nin yayımlanması,
III. Asker Kaçakları Hakkında Kanun çıkarılması
Gelişmelerinden hangilerinin Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasını
kolaylaştırdığı savunulabilir?
A)Yalnız 1 B) Yalnız 11 C)Yalnız III DI vc 11 E)I,II
ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
leri nin yayımlanması SORU 15- Milli Mücadele döneminde görülen; I.Kuvay-i Milliye nin kaldırılarak düzenli orduya geçilmesi, II. Tekalif-i milliye Emirleri nin yayımlanması, III. Asker Kaçakları Hakkında Kanun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasını kolaylaştırdığı savunulabilir? A)Yalnız 1 B) Yalnız 11 C)Yalnız III DI vc 11 E)I,II ve III
18- Cumhuriyet Dönemi'nde Türk dili üzerine
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile
Türkçe'nin zenginliği ortaya koyulurken,
yabancı dillerin boyunduruğundan da
kurtarılması amaçlanmıştır.
Yukarıdaki çalışmaların Atatürk'ün hangi
ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
18- Cumhuriyet Dönemi'nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe'nin zenginliği ortaya koyulurken, yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır. Yukarıdaki çalışmaların Atatürk'ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir? A) Devletçilik B) Halkçılık C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik
40- Bu anayasa; dağılan ve yok olmaya yüz
tutan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine,
millet iradesine dayalı yeni bir Türk Devleti'nin
kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeleyen
bir eserdir. Zamanın şartlarına göre
hazırlanmış, kısa bir geçiş dönemi anayasası
niteliğindedir.”
Yukarıda bahsedilen ve Yeni Türk Devleti'nin
hukuk kurallarını belirleyen belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1921 Anayasası B) 1924 Anayasası
C) Kanunuesasi D) Tanzimat Fermanı
E) Islahat Fermanı
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
40- Bu anayasa; dağılan ve yok olmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine, millet iradesine dayalı yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeleyen bir eserdir. Zamanın şartlarına göre hazırlanmış, kısa bir geçiş dönemi anayasası niteliğindedir.” Yukarıda bahsedilen ve Yeni Türk Devleti'nin hukuk kurallarını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) 1921 Anayasası B) 1924 Anayasası C) Kanunuesasi D) Tanzimat Fermanı E) Islahat Fermanı
3.
Atatürk, "Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda
uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve
onlarla uyum içinde yürümekle beraber Türk toplumunun
özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini ko-
rumaktadır." demiştir.
Atatürk'ün bu ifadesiyle Türk milliyetçiliğinin,
I. çağın gereklerinden yararlanma,
II. Türk milletini diğer milletlerden üstün görme,
III.- dünya barışını destekleme
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu vurgula-
mıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve TIT
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
3. Atatürk, "Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içinde yürümekle beraber Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini ko- rumaktadır." demiştir. Atatürk'ün bu ifadesiyle Türk milliyetçiliğinin, I. çağın gereklerinden yararlanma, II. Türk milletini diğer milletlerden üstün görme, III.- dünya barışını destekleme özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu vurgula- mıştır? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve TIT
3.
2.
Alatrat
©
NÜFUS MÜVIYET CÜZDANI
Kemal
olmin
All Riera
olmus
libegel
Selenit
Dots
1887
Data
Atatürk'ün ilkelerini göz önünde bulundurarak
Atatürk'ün nüfus cüzdanı incelendiğinde aşağıdaki
ilkelerden hangisine ait izlere ulaşılamaz?
A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Inkılapçılık
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
3. 2. Alatrat © NÜFUS MÜVIYET CÜZDANI Kemal olmin All Riera olmus libegel Selenit Dots 1887 Data Atatürk'ün ilkelerini göz önünde bulundurarak Atatürk'ün nüfus cüzdanı incelendiğinde aşağıdaki ilkelerden hangisine ait izlere ulaşılamaz? A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Inkılapçılık
Sinubadeou yomondo
Dlatem koorion yaymoidou
On Asya'da bir konumda bulundu
15
TYT
5.
7
Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu
tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet rejimini
koruma ve onun sürekliliğini sağlama amacına
yönelik yapıldığı söylenemez?
A) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
B) Serbest Cumhuriyet Firkasının kendini feshetmesi
C) TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması
D) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
E) Savaş Bakanlığının kaldırılması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Sinubadeou yomondo Dlatem koorion yaymoidou On Asya'da bir konumda bulundu 15 TYT 5. 7 Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır. Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet rejimini koruma ve onun sürekliliğini sağlama amacına yönelik yapıldığı söylenemez? A) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması B) Serbest Cumhuriyet Firkasının kendini feshetmesi C) TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması D) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması E) Savaş Bakanlığının kaldırılması
5.
"Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklale sablo ol-
makla gerçekleştirilebilir. Ne kader zengin ve bolluk içinde
olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan-
lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık
görülemez."
Atatürk'ah bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han-
gisinin doğrudan bir sonucudur?
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
E) Devletçilik
B)
Casteumni
B)
D
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklale sablo ol- makla gerçekleştirilebilir. Ne kader zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan- lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez." Atatürk'ah bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han- gisinin doğrudan bir sonucudur? Cumhuriyetçilik Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik B) Casteumni B) D
e
18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz?
A) Cumhuriyetin ilânı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
EX Medenî Kanun'un kabûlü
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
e 18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilânı B) Saltanatın kaldırılması C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması EX Medenî Kanun'un kabûlü
17 Şubat 1923'te toplanan İzmir iktisat Kongresi'nin sonunda
Misak-ı iktisadi (Ekonomi Andi) Kararları yayımlanmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kararlar arasında
yer almaz?
A) Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılacak.
B) Sanayi desteklenecek ve milli bankalar kurulacak.
C) Küçük ölçekli üretimden, fabrikalara geçilecek.
D) "Malımı sattığım devletten mal alınım." prensibi uygulana-
cak.
E) Yurt içi ham madde üretimine dayalı sanayi dallan kuru-
lacak.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
17 Şubat 1923'te toplanan İzmir iktisat Kongresi'nin sonunda Misak-ı iktisadi (Ekonomi Andi) Kararları yayımlanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kararlar arasında yer almaz? A) Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılacak. B) Sanayi desteklenecek ve milli bankalar kurulacak. C) Küçük ölçekli üretimden, fabrikalara geçilecek. D) "Malımı sattığım devletten mal alınım." prensibi uygulana- cak. E) Yurt içi ham madde üretimine dayalı sanayi dallan kuru- lacak.
.
1924 Teskilat-ı Esasive'nin 88. maddes, “Türkiye'de din
ve irk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese
Türk denir." şeklindedir.
Bu madde Atatürk'ün,
1. halkçılık, V
II. laiklik,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilemez?
A) Yalnız
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) 1 ye III
E) Il ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
. 1924 Teskilat-ı Esasive'nin 88. maddes, “Türkiye'de din ve irk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir." şeklindedir. Bu madde Atatürk'ün, 1. halkçılık, V II. laiklik, III. cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilemez? A) Yalnız C) Yalnız III B) Yalnız II D) 1 ye III E) Il ve III
18. I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
11. Soyadı Kanunu'nun kabulü,
III. Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkartılması Verilen
inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle
doğrudan ilgilidir?
I. Halkçılık II. Milliyetçilik III. Cumhuriyetçilik
B) II. 1. 111
A) II. III. I
D) III.1.11
C) III. II. I
E) I. II. III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
18. I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, 11. Soyadı Kanunu'nun kabulü, III. Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkartılması Verilen inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? I. Halkçılık II. Milliyetçilik III. Cumhuriyetçilik B) II. 1. 111 A) II. III. I D) III.1.11 C) III. II. I E) I. II. III
5.
7. Aşağ
Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu
tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır.
Erk
Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet rejimini
koruma ve onun sürekliliğini sağlama amacına
yönelik yapıldığı söylenemez?
A) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
B) Serbest Cumhuriyet Firkasinin kendini feshetmesi
C) TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması
D) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
E) Savaş Bakanlığının kaldırılması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. 7. Aşağ Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır. Erk Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet rejimini koruma ve onun sürekliliğini sağlama amacına yönelik yapıldığı söylenemez? A) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması B) Serbest Cumhuriyet Firkasinin kendini feshetmesi C) TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması D) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması E) Savaş Bakanlığının kaldırılması
14. Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar,
nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas
ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik
edilir." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler-
den hangisi tanımlanmıştır?
Laiklik B) Halkçılık C) Devletçilik
D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
14. Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir." demiştir. Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler- den hangisi tanımlanmıştır? Laiklik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik
5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklâle sahip ol-
makla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde
olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan-
lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık görülemez."
Atatürk'ün bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han-
gisinin doğrudan bir sonucudur?
A) Cumburiyetçilik
C) Halkçılık
E) Devletçilik
B) Milliyetçilik
D) Laiklik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklâle sahip ol- makla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan- lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez." Atatürk'ün bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han- gisinin doğrudan bir sonucudur? A) Cumburiyetçilik C) Halkçılık E) Devletçilik B) Milliyetçilik D) Laiklik