Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Emeviler Dönemi Soruları

2.
Emevilerin kısa sürede yıkılmasında milliyetçi politikalar
uygulaması etkili olmuştur.
Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gös-
terilebilir?
A) Anadolu ve Afrika üzerine seferlerin düzenlenmesi
B) Halifelerin siyasi ve hukuki yetkilere sahip olması
C) Şeri esaslara göre hukuk sisteminin oluşturulması
DArap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi alınması
E) Kerbela Olayı'nda Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Emevilerin kısa sürede yıkılmasında milliyetçi politikalar uygulaması etkili olmuştur. Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gös- terilebilir? A) Anadolu ve Afrika üzerine seferlerin düzenlenmesi B) Halifelerin siyasi ve hukuki yetkilere sahip olması C) Şeri esaslara göre hukuk sisteminin oluşturulması DArap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi alınması E) Kerbela Olayı'nda Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi
58.
1. Haçlı Seferi sonucunda Haçlıların Kudüs'te
yaptığı katliamın tasvir edildiği tablo
Görselde yer alan olayın aşağıdakilerden hangisine
ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Dandanakan Savaşı
C) Katvan Savaşı
B) Hittin Savaşı
D) Pasinler Savaşı
E) Malazgirt Savaşı
Đối tác là
Tarih
Emeviler Dönemi
58. 1. Haçlı Seferi sonucunda Haçlıların Kudüs'te yaptığı katliamın tasvir edildiği tablo Görselde yer alan olayın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Dandanakan Savaşı C) Katvan Savaşı B) Hittin Savaşı D) Pasinler Savaşı E) Malazgirt Savaşı Đối tác là
is
Ş-
n
4D Serisi Ⓡ
10. Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa mamul malları Os-
manlı iç pazarlarını istila ederken, Osmanlının ham
madde ihracatında ise artış olmuştur.
Buna göre,
1. Osmanlı Devleti sömürge haline gelmiştir.
II. Avrupa ülkelerinin ihracatında Osmanlı Devleti'nin
payı artmıştır.
III. Osmanlı Devleti millî kaynaklarını en iyi şekilde
değerlendirmiştir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
is Ş- n 4D Serisi Ⓡ 10. Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa mamul malları Os- manlı iç pazarlarını istila ederken, Osmanlının ham madde ihracatında ise artış olmuştur. Buna göre, 1. Osmanlı Devleti sömürge haline gelmiştir. II. Avrupa ülkelerinin ihracatında Osmanlı Devleti'nin payı artmıştır. III. Osmanlı Devleti millî kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmiştir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
a-
el
e
2. Edebiyat alanında Avrupa'da fabl türünün or-
taya çıkışı, Hint-iran menşeine dayanan İslami
eserlerin tesiriyle olmuştur. Meşhur La Fonta-
ine, "Kelile ve Dimne"den geniş çapta istifade
ettiğini bizzat kendisi söylemiştir. "Binbir Gece
Masalları", Avrupa'da günümüze kadar gelen
geniş bir kabul görmüştür. Dante'nin de La-
tince tercümeler sayesinde haberdar olduğu
Mi'rac mucizesinden etkilendiği ve onda yer
alan figürleri farklı bir üslupla La Divina Com-
media adlı ünlü felsefi-edebî eserine uyarladı-
ğı kabul edilmektedir. Aragon, Kastilya, Leon
krallarının saraylarında Müslüman müzisyen-
ler ve şairler bulunmuştur. Bu sanatçıların iz-
lerini bugünkü İspanya müziğinde görmek
mümkündür.
İslam sanatının Avrupa'da meydana getir-
diği bu gelişimde aşağıdaki devletlerden
hangisinin etkisi daha çoktur?
A) Abbasî
C) Fatimî
E) Memlük
B) Endülüs Emevî
D) Osmanlı
Tarih
Emeviler Dönemi
a- el e 2. Edebiyat alanında Avrupa'da fabl türünün or- taya çıkışı, Hint-iran menşeine dayanan İslami eserlerin tesiriyle olmuştur. Meşhur La Fonta- ine, "Kelile ve Dimne"den geniş çapta istifade ettiğini bizzat kendisi söylemiştir. "Binbir Gece Masalları", Avrupa'da günümüze kadar gelen geniş bir kabul görmüştür. Dante'nin de La- tince tercümeler sayesinde haberdar olduğu Mi'rac mucizesinden etkilendiği ve onda yer alan figürleri farklı bir üslupla La Divina Com- media adlı ünlü felsefi-edebî eserine uyarladı- ğı kabul edilmektedir. Aragon, Kastilya, Leon krallarının saraylarında Müslüman müzisyen- ler ve şairler bulunmuştur. Bu sanatçıların iz- lerini bugünkü İspanya müziğinde görmek mümkündür. İslam sanatının Avrupa'da meydana getir- diği bu gelişimde aşağıdaki devletlerden hangisinin etkisi daha çoktur? A) Abbasî C) Fatimî E) Memlük B) Endülüs Emevî D) Osmanlı
4.
Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki özelliklerden
hangisi, İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde gerçekleşme-
sine engel olmuştur?
Orta Asya'da benimsenmiş olan geleneklerin korunması
B) Nüfusun çoğunluğunu farklı etnik unsurların oluşturması
C) Yönetim kadrolarının İran kökenli devlet adamlarından
oluşturulması
D) Sanatın daha çok mimari alanda gelişmesi
Ekonominin tarıma dayalı olması
Tarih
Emeviler Dönemi
4. Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi, İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde gerçekleşme- sine engel olmuştur? Orta Asya'da benimsenmiş olan geleneklerin korunması B) Nüfusun çoğunluğunu farklı etnik unsurların oluşturması C) Yönetim kadrolarının İran kökenli devlet adamlarından oluşturulması D) Sanatın daha çok mimari alanda gelişmesi Ekonominin tarıma dayalı olması
AYT
k Hazırlanm
and BASKE
CAM
OCRETS
VIDEO KONU
ANLATIM
DESTEKLI
SENIN HOCAN
RAMAZAN YETGIN
» İslam Medeniyetinin Doğuşu
8. İslamiyet'in ilk kez Avrupa'da yayılmaya başlama-
sında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A)
Tarık Bin Ziyad'ın Kadiks Savaşı'yla İspanya'yı ele
geçirmesi
B) Puvatya Savaşı ile Müslümanların Franklara yenil-
mesi
YA
C) Endülüs Emevi Devleti'nin kurulması
DTürgişler ve Hazarlarla yapılan savaşlar
E Kafkasya'nın ele geçirilmesi
lesmanco eni isnstise nellstil
ild
9. İslam kültürünün gelişmesinde fetihlerin etkisi büyük
olmuştur. Fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanıl-
mıştır.
080
Buna göre, İslam kültürü için aşağıdakilerden han-
ngisi söylenebilir? 610198
11. Hz. M
sözler
anlay
ri, mu
şem
Bu b
den
A)
B)
(E)
Tarih
Emeviler Dönemi
AYT k Hazırlanm and BASKE CAM OCRETS VIDEO KONU ANLATIM DESTEKLI SENIN HOCAN RAMAZAN YETGIN » İslam Medeniyetinin Doğuşu 8. İslamiyet'in ilk kez Avrupa'da yayılmaya başlama- sında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Tarık Bin Ziyad'ın Kadiks Savaşı'yla İspanya'yı ele geçirmesi B) Puvatya Savaşı ile Müslümanların Franklara yenil- mesi YA C) Endülüs Emevi Devleti'nin kurulması DTürgişler ve Hazarlarla yapılan savaşlar E Kafkasya'nın ele geçirilmesi lesmanco eni isnstise nellstil ild 9. İslam kültürünün gelişmesinde fetihlerin etkisi büyük olmuştur. Fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanıl- mıştır. 080 Buna göre, İslam kültürü için aşağıdakilerden han- ngisi söylenebilir? 610198 11. Hz. M sözler anlay ri, mu şem Bu b den A) B) (E)
20
deki go
ir.
ü aşa-
si.
en.
gi
ar
1.
APOIEMI
SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din KC
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı
Endülüs Emevi Devleti, Ispanya ve Avrupa milletlerinin ihti-
yacı olduğu bir zamanda bilim, kültür ve eğitim merkezi ola-
rak hizmet vermişti. Vizigot'un başkenti Tuleytula, Endülüs
İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biriydi ve Hris-
tiyanların eline geçerek VI. Alfonso'nun yeni başşehri olduk-
tan sonra, bu medeni birikimi sayesinde zamanla İspanya
devletleri ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere hiz-
met veren bir bilim merkezi haline geldi. VI. Alfonso, Endü-
lüs medeniyetinin etkisinde kalarak sarayının her yanını İs-
lam kültürünün izleriyle bezemiş ve kendisini de "iki milletin
imparatoru" ilan etmiştir.
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) islam kültür ve medeniyetinin Avrupa'yı etkilediği
B) VI. Alfonso' hun fark
farklı kültürlere hoşgörülü olduğu
Endülüs Emevilerinin siyasi olarak özelliğini kaybettiği
İspanya'da farkir millet ve inançların bir arada yaşadığı
XVI ve XYII. yüzyıllarda Tuleytulanin Rönesans Hareket-
lerinin merkezi olduğu
3.
Tarih
Emeviler Dönemi
20 deki go ir. ü aşa- si. en. gi ar 1. APOIEMI SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din KC dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı Endülüs Emevi Devleti, Ispanya ve Avrupa milletlerinin ihti- yacı olduğu bir zamanda bilim, kültür ve eğitim merkezi ola- rak hizmet vermişti. Vizigot'un başkenti Tuleytula, Endülüs İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biriydi ve Hris- tiyanların eline geçerek VI. Alfonso'nun yeni başşehri olduk- tan sonra, bu medeni birikimi sayesinde zamanla İspanya devletleri ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere hiz- met veren bir bilim merkezi haline geldi. VI. Alfonso, Endü- lüs medeniyetinin etkisinde kalarak sarayının her yanını İs- lam kültürünün izleriyle bezemiş ve kendisini de "iki milletin imparatoru" ilan etmiştir. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) islam kültür ve medeniyetinin Avrupa'yı etkilediği B) VI. Alfonso' hun fark farklı kültürlere hoşgörülü olduğu Endülüs Emevilerinin siyasi olarak özelliğini kaybettiği İspanya'da farkir millet ve inançların bir arada yaşadığı XVI ve XYII. yüzyıllarda Tuleytulanin Rönesans Hareket- lerinin merkezi olduğu 3.
bilmeye
-81
hite E) Halifenin kendisine duyduğu güveni artırmaya
torof
skri
alexe nimeno nal
12. Emevilerin yıkılmasında;
I. son dönem halifelerinin kötü yönetimleri,
II. hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler,
III. mevali politikasının yol açtığı tepkiler
ali joku
etkenlerinden hangilerinin rol oynadığı söylenebi-
ne closer.
lir?
A) Yalnız I
26VE2 brava
77
nse-
1.10
D) I ve III
B) Yalnız II
12BV2 exlibe?!
PHOON
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
bilmeye -81 hite E) Halifenin kendisine duyduğu güveni artırmaya torof skri alexe nimeno nal 12. Emevilerin yıkılmasında; I. son dönem halifelerinin kötü yönetimleri, II. hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler, III. mevali politikasının yol açtığı tepkiler ali joku etkenlerinden hangilerinin rol oynadığı söylenebi- ne closer. lir? A) Yalnız I 26VE2 brava 77 nse- 1.10 D) I ve III B) Yalnız II 12BV2 exlibe?! PHOON C) I ve II E) I, II ve III
döneminde
onucunda ilk
e aşağıdaki-
-?
6.
İslam Devleti'nde posta teşkilatı ilk kez
aşağıdakilerden hangisi döneminde ku-
rulmuştur?
A) Hz. Muhammed
B Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Emeviler
E) Abbasiler
9.
Islan
netir
si as
başl
A) H
BY H
C) E
D) I
E).
Tarih
Emeviler Dönemi
döneminde onucunda ilk e aşağıdaki- -? 6. İslam Devleti'nde posta teşkilatı ilk kez aşağıdakilerden hangisi döneminde ku- rulmuştur? A) Hz. Muhammed B Hz. Ömer C) Hz. Osman D) Emeviler E) Abbasiler 9. Islan netir si as başl A) H BY H C) E D) I E).
2.
İslam orduları ile Kafkaslarda Hazarlar, Maveraünnehir'de
ise Türgişler arasında savaşlar yapılmış ve bu savaşlar
neticesinde İslamiyet'in Türkler arasında yayılması ge-
cikmiştir.
Akdeniz
V
D) II ve IV
|||
Karadeniz I
||
Hint
Okyanusu
Bu bilgi ve haritaya bakıldığında haritadaki işaretli
bölgelerin hangilerinde İslam orduları ile Türkler ara-
sında mücadelelerin yaşandığı söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
IV
E) III ve IV
5.
Tarih
Emeviler Dönemi
2. İslam orduları ile Kafkaslarda Hazarlar, Maveraünnehir'de ise Türgişler arasında savaşlar yapılmış ve bu savaşlar neticesinde İslamiyet'in Türkler arasında yayılması ge- cikmiştir. Akdeniz V D) II ve IV ||| Karadeniz I || Hint Okyanusu Bu bilgi ve haritaya bakıldığında haritadaki işaretli bölgelerin hangilerinde İslam orduları ile Türkler ara- sında mücadelelerin yaşandığı söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III IV E) III ve IV 5.
3.
Emeviler Dönemi'nde polis (şurta) ve posta (berid) teşki-
latları oluşturulmuş, Abbasiler Dönemi'nde ise vezirlik
makamı kurulmuştur.
Bu bilgiye göre İslam devletleri aşağıdakilerden han-
gisini amaçlamışlardır?
A) Kur'an-ı Kerim'in özgün hâlini korumayı
B) Uke içi siyasi otoriteyi güçlendirmeyi
C) Ekonomik bağımsızlığı sağlamayı
D) Demokrasi anlayışını geliştirmeyi
E) Veraset sisteminde düzensizliği gidermeyi
6.
Tarih
Emeviler Dönemi
3. Emeviler Dönemi'nde polis (şurta) ve posta (berid) teşki- latları oluşturulmuş, Abbasiler Dönemi'nde ise vezirlik makamı kurulmuştur. Bu bilgiye göre İslam devletleri aşağıdakilerden han- gisini amaçlamışlardır? A) Kur'an-ı Kerim'in özgün hâlini korumayı B) Uke içi siyasi otoriteyi güçlendirmeyi C) Ekonomik bağımsızlığı sağlamayı D) Demokrasi anlayışını geliştirmeyi E) Veraset sisteminde düzensizliği gidermeyi 6.
68.
Emeviler Dönemi'nde posta ve istihbarat teşkilatı-
nın kurulması;
1. Arapçanın Arabistan dışında kullanılmaya başlan-
masına,
II. merkezî otoritenin güç kazanmasına,
III. Mevali politikasının ortaya çıkmasına,
sonuçlarından hangilerinin yaşanmasında etkili ol-
muştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
68. Emeviler Dönemi'nde posta ve istihbarat teşkilatı- nın kurulması; 1. Arapçanın Arabistan dışında kullanılmaya başlan- masına, II. merkezî otoritenin güç kazanmasına, III. Mevali politikasının ortaya çıkmasına, sonuçlarından hangilerinin yaşanmasında etkili ol- muştur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
6. Emeviler Dönemi'nde halk; Müslüman Araplar,
mevali, zımmi ve köleler olarak sınıflara
ayrılmıştır.
OR OUT konsa
Bu durum Emevilerle ilgili aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?
sp quis sie
A) Toplumsal barışın amaçlandığının
B) Ümmetçilik anlayışından uzaklaşıldığının
00
C) Mezhep çatışmalarının sona erdiğinin
D) Halk arasında eşitliğin sağlandığının
2.
E) Din birliğinin kurulduğunun
1117
Tarih
Emeviler Dönemi
6. Emeviler Dönemi'nde halk; Müslüman Araplar, mevali, zımmi ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştır. OR OUT konsa Bu durum Emevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? sp quis sie A) Toplumsal barışın amaçlandığının B) Ümmetçilik anlayışından uzaklaşıldığının 00 C) Mezhep çatışmalarının sona erdiğinin D) Halk arasında eşitliğin sağlandığının 2. E) Din birliğinin kurulduğunun 1117
evlet yönetiming
kümdartana
Banmışlard
mit olarak
meldiğine
ndigina
ahalife u
3. BASAMAK
***** *RALLIO
AVARLAR
BULGARLAR
AFRIKA
810-632 Hz. Muhammed Dönemi
[632-681] Dort Halife Dönemi
661-750 Emeviler Dönemi
7501258 Abbasiler Dönemi
HABARLAR
KARADENIE
BIZANS
AXOVNIZ
Kah
Ke
MISUR
-ban
ardından Küfeliler, Hz. Ali'nin
e
TRAK
NECIT
A
HOROBAN
IRAN
FARB
MEKRAS
HADRAMUT
UMMAN DENIZ
HINT
OKYANUSU
ADEN KÖRFEZI
İslamiyet'in yayılışını gösteren haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Hz. Muhammed Dönemi'nde Arabistan'da siyasi birliğin önemli ölçüde sağlandığı
B) islam fetihlerinde kara ordularının yanı sıra donanmanın da kullanıldığı
(CC) Afrika'nın kuzeyinde İslam fetihlerinin Dört Halife Dönemi'nde başladığı
D) Islam Devleti'nin Emeviler Dönemi'nde Abbasiler Dönemi'nden daha fazla büyüdüğü
E) Avrupa'da ilk İslam fetihlerinin Abbasiler Dönemi'nde başladığı
9. Endülüs Emevi Devleti'nde siyasi güç zamanla farklı etnik
revlilerinin eline geçmiştir. Bu görevli-
Tarih
Emeviler Dönemi
evlet yönetiming kümdartana Banmışlard mit olarak meldiğine ndigina ahalife u 3. BASAMAK ***** *RALLIO AVARLAR BULGARLAR AFRIKA 810-632 Hz. Muhammed Dönemi [632-681] Dort Halife Dönemi 661-750 Emeviler Dönemi 7501258 Abbasiler Dönemi HABARLAR KARADENIE BIZANS AXOVNIZ Kah Ke MISUR -ban ardından Küfeliler, Hz. Ali'nin e TRAK NECIT A HOROBAN IRAN FARB MEKRAS HADRAMUT UMMAN DENIZ HINT OKYANUSU ADEN KÖRFEZI İslamiyet'in yayılışını gösteren haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Hz. Muhammed Dönemi'nde Arabistan'da siyasi birliğin önemli ölçüde sağlandığı B) islam fetihlerinde kara ordularının yanı sıra donanmanın da kullanıldığı (CC) Afrika'nın kuzeyinde İslam fetihlerinin Dört Halife Dönemi'nde başladığı D) Islam Devleti'nin Emeviler Dönemi'nde Abbasiler Dönemi'nden daha fazla büyüdüğü E) Avrupa'da ilk İslam fetihlerinin Abbasiler Dönemi'nde başladığı 9. Endülüs Emevi Devleti'nde siyasi güç zamanla farklı etnik revlilerinin eline geçmiştir. Bu görevli-
7. "Emeviler Dönemi'nde İslam orduları Avrupa'da
savaşmışlardır." ifadesini kullanan bir tarihçinin;
I. Kadiks,
II. Puvatya,
III. Kadisiye
savaşlarından hangilerini örnek göstermesi
beklenir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Emeviler Dönemi
7. "Emeviler Dönemi'nde İslam orduları Avrupa'da savaşmışlardır." ifadesini kullanan bir tarihçinin; I. Kadiks, II. Puvatya, III. Kadisiye savaşlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
10. Karesioğulları Beyliği'nde yaşanan taht kavgalarından yarar
lanan Orhan Bey, bu beyliği 1345'te egernenlik alanına daha
etmiştir.
Karesioğulları Beyliği'nin alınmasının Osmanlı Devleti'ne
askerî alanda sağladığı en önemli yarar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Osmanlı Devleti'nin donanma gücüne sahip olması
B) Mezhepsel birliği sağlamada ilk adım olması
C) Anadolu fetihlerinin hızlanması
D) Osmanlı Devleti'nin diplomatik gücünün artması
E) Devlet giderlerinin artması
Tarih
Emeviler Dönemi
10. Karesioğulları Beyliği'nde yaşanan taht kavgalarından yarar lanan Orhan Bey, bu beyliği 1345'te egernenlik alanına daha etmiştir. Karesioğulları Beyliği'nin alınmasının Osmanlı Devleti'ne askerî alanda sağladığı en önemli yarar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti'nin donanma gücüne sahip olması B) Mezhepsel birliği sağlamada ilk adım olması C) Anadolu fetihlerinin hızlanması D) Osmanlı Devleti'nin diplomatik gücünün artması E) Devlet giderlerinin artması