Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Emeviler Dönemi Soruları

A
0
2
20221804
4. Çölde şimdi yürüdüğün tepe, bir dakika sonra çukura
dönüşür ve yanıltıcıdır. Bu nedenle Araplar, yüzlerini
yerden göğe çevirip astronomide ve meteorolojide
oldukça ilerlemişlerdir. Bir Arap kavmi olan Emeviler de
Avrupa'ya yani İspanya'ya giderken yanlarında bu ilmi
taşımışlar, orada mimari teknigi ve iklime uygunluğu ile
görenleri kendine hayran bırakan Elhamra Sarayı'nı
inşa etmişlerdir.
Bu parçaya göre Emevilerin Elhamra Sarayı'nı
üstün özelliklerle donatmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elhamra Sarayı'nın özgün mimari çizgilere sahip
olması
B Elhamra Sarayı'nın, Emevilerin ata mirasının
birikimiyle yapılması
CLElhamra Sarayı'nın yapıldığı yerin, yöreye hâkim bir
tepede yer alması
D) Elhamra Sarayı'nın, çöl hayatının gerekleriyle
Avrupai tarzı birleştirmesi
EElhamra Sarayı'nın, kadim Arap medeniyetinin
izlerini Avrupa'ya tanıtması
Tarih
Emeviler Dönemi
A 0 2 20221804 4. Çölde şimdi yürüdüğün tepe, bir dakika sonra çukura dönüşür ve yanıltıcıdır. Bu nedenle Araplar, yüzlerini yerden göğe çevirip astronomide ve meteorolojide oldukça ilerlemişlerdir. Bir Arap kavmi olan Emeviler de Avrupa'ya yani İspanya'ya giderken yanlarında bu ilmi taşımışlar, orada mimari teknigi ve iklime uygunluğu ile görenleri kendine hayran bırakan Elhamra Sarayı'nı inşa etmişlerdir. Bu parçaya göre Emevilerin Elhamra Sarayı'nı üstün özelliklerle donatmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Elhamra Sarayı'nın özgün mimari çizgilere sahip olması B Elhamra Sarayı'nın, Emevilerin ata mirasının birikimiyle yapılması CLElhamra Sarayı'nın yapıldığı yerin, yöreye hâkim bir tepede yer alması D) Elhamra Sarayı'nın, çöl hayatının gerekleriyle Avrupai tarzı birleştirmesi EElhamra Sarayı'nın, kadim Arap medeniyetinin izlerini Avrupa'ya tanıtması
Hz. Hüseyin; Muaviye'nin ölümünden sonra başa geçen
Yezid'in halifeliğini kabul etmemiştir. Kufe halkının daveti
üzerine ailesiyle birlikte yola çıkmıştır. Kufe valisinin gön-
derdiği ordu Hz. Hüseyin ve onun etrafındakileri Bağdat'ın
100 km güneyinde yer alan Kerbela'da abluka altına almış-
tır. 10 Ekim 680'de başta Hz. Hüseyin olmak üzere Hz.
Muhammed'in pek çok akrabası burada şehit edilmiştir.
Kerbela Olayı'ndan sonra Yezid ve Emevi hanedanlığına
karşı toplumda bir tepki oluşmuştur.
Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A Emeviler İslam toplumunun birliğine zarar vermiştir.
BY Müslümanlar arasında ilk defa kan dökülmüştür.
C) Islam dünyasında ilk görüş ayrılıkları Kerbela Olayı ile
ortaya çıkmıştır.
D) K
D) Kur'an sayfaları toplanarak kitap hâline getirilmiştir.
Kuzey Afrika fetihleri tamamlanmıştır.
Tarih
Emeviler Dönemi
Hz. Hüseyin; Muaviye'nin ölümünden sonra başa geçen Yezid'in halifeliğini kabul etmemiştir. Kufe halkının daveti üzerine ailesiyle birlikte yola çıkmıştır. Kufe valisinin gön- derdiği ordu Hz. Hüseyin ve onun etrafındakileri Bağdat'ın 100 km güneyinde yer alan Kerbela'da abluka altına almış- tır. 10 Ekim 680'de başta Hz. Hüseyin olmak üzere Hz. Muhammed'in pek çok akrabası burada şehit edilmiştir. Kerbela Olayı'ndan sonra Yezid ve Emevi hanedanlığına karşı toplumda bir tepki oluşmuştur. Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A Emeviler İslam toplumunun birliğine zarar vermiştir. BY Müslümanlar arasında ilk defa kan dökülmüştür. C) Islam dünyasında ilk görüş ayrılıkları Kerbela Olayı ile ortaya çıkmıştır. D) K D) Kur'an sayfaları toplanarak kitap hâline getirilmiştir. Kuzey Afrika fetihleri tamamlanmıştır.
Emeviler döneminde Islam sanatı bölgelere göre değişiklik
göstermiştir.
Bu duruma;
1. coğrafi şartların etkilemesi,
yerel kültürlerin farklı olması,
III. dinin her topluma farklı uygulamalar getirmesi
kosullarından hangilerinin neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
I ve III
D) II ve III
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı
?
n
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
Emeviler döneminde Islam sanatı bölgelere göre değişiklik göstermiştir. Bu duruma; 1. coğrafi şartların etkilemesi, yerel kültürlerin farklı olması, III. dinin her topluma farklı uygulamalar getirmesi kosullarından hangilerinin neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II I ve III D) II ve III TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı ? n E) I, II ve III
2. Endülüs'te (İspanya) kurulan Emevi devletleri askerî açıdan
zayıf olsalar da bilim sanat ve mimari açıdan ileride idiler.
Öyle ki Avrupa'ya bu alanlarda önderlik etmişler ve Röne-
sans'ın yaşanmasında pay sahibi olmuşlardır. Örnek olarak
Endülüs Emevilerin en parlak dönemlerinden olan II. Mervan
Dönemi'nde Kurtuba'da yarım milyon ciltlik bir kütüphane
kurulmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin doğru
olduğu söylenemez?
A Endülüs Emevileri Avrupa'da Rönesans yaşanması için
çalışmışlardır.
B) Orta Çağ'da Müslümanlar bilim ve sanatta Avrupa'nın
ilerisindeydiler.
C) Endülüs Emeviler askerî harcamalardan ziyade bilim ve
sanata kaynak aktarmışlardır.
Endülüs Müslümanları ile Avrupalılar arasında etkileşim
yaşanmıştır.
4. Av
V
Avrupa, Orta Çağ'da bilim,sanat konusunda geri kalmış-
tır.
F
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Endülüs'te (İspanya) kurulan Emevi devletleri askerî açıdan zayıf olsalar da bilim sanat ve mimari açıdan ileride idiler. Öyle ki Avrupa'ya bu alanlarda önderlik etmişler ve Röne- sans'ın yaşanmasında pay sahibi olmuşlardır. Örnek olarak Endülüs Emevilerin en parlak dönemlerinden olan II. Mervan Dönemi'nde Kurtuba'da yarım milyon ciltlik bir kütüphane kurulmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? A Endülüs Emevileri Avrupa'da Rönesans yaşanması için çalışmışlardır. B) Orta Çağ'da Müslümanlar bilim ve sanatta Avrupa'nın ilerisindeydiler. C) Endülüs Emeviler askerî harcamalardan ziyade bilim ve sanata kaynak aktarmışlardır. Endülüs Müslümanları ile Avrupalılar arasında etkileşim yaşanmıştır. 4. Av V Avrupa, Orta Çağ'da bilim,sanat konusunda geri kalmış- tır. F
18. Geçen yaz turistik bir geziye çıkan Faruk, dönüşte
arkadaşlarına gezip gördüğü yerler hakkında şu
bilgileri vermiştir: Gezdiğim bölgeye İber Yarımadası da
denilmektedir. Kurtuba, Girnata ve İşbiliye bölgenin en
meşhur şehirlerindendir. Buralar Emevi komutanlarından
Tarık bin Ziyad tarafından 8. yüzyılda fethedilerek
İslamlaştırılmıştır. Yaklaşık 8 asır boyunca İslam'ın
hüküm sürdüğü bu bölge artık Müslümanların idaresinde
bulunmamaktadır.
Parçada sözü edilen ve İslam medeniyetinin izlerini
taşıyan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hint Alt Kitası
shemains they
DAY SE
B) Kuzey Afrika
32.......
D) Endülüs
C) Balkanlar
E) Mâverâünnehir
ahenb
Tarih
Emeviler Dönemi
18. Geçen yaz turistik bir geziye çıkan Faruk, dönüşte arkadaşlarına gezip gördüğü yerler hakkında şu bilgileri vermiştir: Gezdiğim bölgeye İber Yarımadası da denilmektedir. Kurtuba, Girnata ve İşbiliye bölgenin en meşhur şehirlerindendir. Buralar Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad tarafından 8. yüzyılda fethedilerek İslamlaştırılmıştır. Yaklaşık 8 asır boyunca İslam'ın hüküm sürdüğü bu bölge artık Müslümanların idaresinde bulunmamaktadır. Parçada sözü edilen ve İslam medeniyetinin izlerini taşıyan bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Hint Alt Kitası shemains they DAY SE B) Kuzey Afrika 32....... D) Endülüs C) Balkanlar E) Mâverâünnehir ahenb
A) Orta Asya
bied
11. Emevi ordularının Puvatya Savaşı'nda yenilgiye
uğramasıyla İslam ordularının aşağıdaki bölgelerden
hangisindeki ilerleyişi son bulmuştur?
Artans
168
B) Anadolu
TAM
bemmeri
and to qua
D) Kuzey Afrika
C) Avrupa
1960 1
E) Iran ebaleh et
Tibginde ple
bommertuM SH (A
tom sh(0
Tarih
Emeviler Dönemi
A) Orta Asya bied 11. Emevi ordularının Puvatya Savaşı'nda yenilgiye uğramasıyla İslam ordularının aşağıdaki bölgelerden hangisindeki ilerleyişi son bulmuştur? Artans 168 B) Anadolu TAM bemmeri and to qua D) Kuzey Afrika C) Avrupa 1960 1 E) Iran ebaleh et Tibginde ple bommertuM SH (A tom sh(0
Islam bilginleri eski Yunan ve Roma eserlerini Arapçaya tercü-
me ederek pozitif bilimlerde Avrupa'dan ileri bir seviyeye ulaş-
mışlardır. İspanya'nın Müslüman Araplar tarafından fethinden
sonra Avrupalıların bu tercume eserlere olan ilgisi de artmıştır.
Buna göre,
Doğu dünyasının Batı kültürünü etkilediği.
H. Avrupalıların Arapçaya ilgisinin arttığı.
U Doğu ile Batı arasında kültürel etkileşim yaşandığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız III
O
1. Il ve III
ve il
6
Tarih
Emeviler Dönemi
Islam bilginleri eski Yunan ve Roma eserlerini Arapçaya tercü- me ederek pozitif bilimlerde Avrupa'dan ileri bir seviyeye ulaş- mışlardır. İspanya'nın Müslüman Araplar tarafından fethinden sonra Avrupalıların bu tercume eserlere olan ilgisi de artmıştır. Buna göre, Doğu dünyasının Batı kültürünü etkilediği. H. Avrupalıların Arapçaya ilgisinin arttığı. U Doğu ile Batı arasında kültürel etkileşim yaşandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve Ill B) Yalnız III O 1. Il ve III ve il 6
9. Emeviler döneminde izlenen;
1. Ülkedeki resmi yazışmaların Arapça ile yapılması
II. Tüm memurluklara Arapların getirilmesi
III. Araplanın diğer Müslüman uluslardan üstün görülmesi
politikalarından hangileri Abbasiler tarafından da sür.
dürülmüştür?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Emeviler Dönemi
9. Emeviler döneminde izlenen; 1. Ülkedeki resmi yazışmaların Arapça ile yapılması II. Tüm memurluklara Arapların getirilmesi III. Araplanın diğer Müslüman uluslardan üstün görülmesi politikalarından hangileri Abbasiler tarafından da sür. dürülmüştür? A) Yalnız I D) I ve Ill B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
2.
FRANK
KRALLIĞI
Islam medeniyetinin en geniş sınırları
A)
BIZANS
IMPARATORLUĞU
Endülüs
Mısır
et
Mağrip
D Endülüs
Maşrib
Urfa
Antakyse Harran
Sam
Kahing
...
Kudüs
II
Medine
||
Bağdat
Mezopotamya
Harezm
Mısır
Bağdat
●Mekke
Harezme
İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde üç kültür
havzası öncü bir rol oynamıştır.
Buhara Semerkant
Nisabur III
Baih
Haritada yerleri gösterilen bu kültür havzaları aşağı-
dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
550 km
Horasan
Maveraünnehir
Horasan
Hazar
Maveraünnehir
Tarih
Emeviler Dönemi
2. FRANK KRALLIĞI Islam medeniyetinin en geniş sınırları A) BIZANS IMPARATORLUĞU Endülüs Mısır et Mağrip D Endülüs Maşrib Urfa Antakyse Harran Sam Kahing ... Kudüs II Medine || Bağdat Mezopotamya Harezm Mısır Bağdat ●Mekke Harezme İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde üç kültür havzası öncü bir rol oynamıştır. Buhara Semerkant Nisabur III Baih Haritada yerleri gösterilen bu kültür havzaları aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 550 km Horasan Maveraünnehir Horasan Hazar Maveraünnehir
1.
Dört Halife Dönemi'nde toplumda iletişimi sağlayanların görevi
halifelerin emirlerini valilere, onlardan gelen bilgileri de halifele-
re ulaştırmaktan ibaretken, Emeviler Dönemi'nde kurulan pos-
ta teşkilatına istihbarat yapma görevi de verilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Emevilerin,
1. yönetim aleyhinde faaliyetlerde bulunulması,
II. fethedilen ülkelerin kültürlerinden etkilenilmesi,
III. iç sorunların dış soruna dönüşmesi
durumlarından hangilerinden endişe duydukları söylenebilir?
A) Yalnız I
net arestier D) I ve II
B) Yalnız II
C)Yalnız III
brE) I, II ve IIUM SH
Tarih
Emeviler Dönemi
1. Dört Halife Dönemi'nde toplumda iletişimi sağlayanların görevi halifelerin emirlerini valilere, onlardan gelen bilgileri de halifele- re ulaştırmaktan ibaretken, Emeviler Dönemi'nde kurulan pos- ta teşkilatına istihbarat yapma görevi de verilmiştir. Bu bilgiye dayanarak Emevilerin, 1. yönetim aleyhinde faaliyetlerde bulunulması, II. fethedilen ülkelerin kültürlerinden etkilenilmesi, III. iç sorunların dış soruna dönüşmesi durumlarından hangilerinden endişe duydukları söylenebilir? A) Yalnız I net arestier D) I ve II B) Yalnız II C)Yalnız III brE) I, II ve IIUM SH
G.
C) Kureyş'ten başka diğer kabileler isterlerse
Müslümanların, isterlerse Kureyş'in koruması altına
girebilecek.
DVelisinin izni olmadan Medine'ye sığınan Mekkeliler
iade edilecek Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade
edilmeyecek
E) Müslümanlar Kâbe'yi ziyaret etmeksizin geri dönecek,
ertesi yıl üç günden fazla olmamak üzere Mekke'ye
gelip Kâbe'yi ziyaret edebilecek
Emevilerin;
1. devlet memurlarına kendi soylarından kişileri
getirmeleri,
II. Mevali politikasını uygulamaları,
III. Arap parası kullanmaları ve Arapçayı resmi dil ilan
etmeleri
özelliklerinden hangileri ulusçu bir devlet anlayışına
sahip olduklarının kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
, II ve III
4 YAYINLAR
42
Tarih
Emeviler Dönemi
G. C) Kureyş'ten başka diğer kabileler isterlerse Müslümanların, isterlerse Kureyş'in koruması altına girebilecek. DVelisinin izni olmadan Medine'ye sığınan Mekkeliler iade edilecek Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecek E) Müslümanlar Kâbe'yi ziyaret etmeksizin geri dönecek, ertesi yıl üç günden fazla olmamak üzere Mekke'ye gelip Kâbe'yi ziyaret edebilecek Emevilerin; 1. devlet memurlarına kendi soylarından kişileri getirmeleri, II. Mevali politikasını uygulamaları, III. Arap parası kullanmaları ve Arapçayı resmi dil ilan etmeleri özelliklerinden hangileri ulusçu bir devlet anlayışına sahip olduklarının kanıtıdır? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II , II ve III 4 YAYINLAR 42
9. Hz. Ali'nin 661 yılında şehit edilmesinden sonra yönetim
Muaviye'ye geçmiş ve Muaviye Emevi Devleti'ni kurmuştur.
Muaviye başkenti Şam'a taşımış, ölmeden önce de oğlu Yezidi
kendi yerine halife ilan etmiştir. Ayrıca Emeviler Dönemi'nde
İslam donanması İstanbul'u kuşatmış ancak başarılı olamamıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Muaviye Dönemi'nde Kuzey Afrika fetihleri tamamlanmıştır
B) İslam Devleti'nin yönetim merkezi değişmiştir.
C) Emevi Devleti, Dört Halife Dönemi'nden sonra kurulmuştur.
D) Muaviye Dönemi'nde halifelik saltanata dönüşmüştür.
E) Bizans İmparatorluğu ile mücadele edilmiştir.
kunduz
46
Tarih
Emeviler Dönemi
9. Hz. Ali'nin 661 yılında şehit edilmesinden sonra yönetim Muaviye'ye geçmiş ve Muaviye Emevi Devleti'ni kurmuştur. Muaviye başkenti Şam'a taşımış, ölmeden önce de oğlu Yezidi kendi yerine halife ilan etmiştir. Ayrıca Emeviler Dönemi'nde İslam donanması İstanbul'u kuşatmış ancak başarılı olamamıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Muaviye Dönemi'nde Kuzey Afrika fetihleri tamamlanmıştır B) İslam Devleti'nin yönetim merkezi değişmiştir. C) Emevi Devleti, Dört Halife Dönemi'nden sonra kurulmuştur. D) Muaviye Dönemi'nde halifelik saltanata dönüşmüştür. E) Bizans İmparatorluğu ile mücadele edilmiştir. kunduz 46
5.
Muaviye'nin halifelik makamına geçmesiyle İslam tarihinde
yeni bir dönem başlamıştır. Muaviye, halifeliği kabilecilik an-
layışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmıştır. Muaviye'nin siyasi müca-
deleyle bu makama gelmesi, hilafet sisteminin özünde büyük
değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler Muaviye'nin,
oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır.
Bu parçada verilen bilgilere göre,
I. Halifelikte hanedan dönemi başlamıştır.
II. Halifeliğin el değiştirmesinde saltanat uygulamasına gidil-
miştir.
III. Yapılan değişiklikler siyasi karışıklıkları tamamen sona er-
dirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
8.
E) I, II ve III
Tarih
Emeviler Dönemi
5. Muaviye'nin halifelik makamına geçmesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Muaviye, halifeliği kabilecilik an- layışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmıştır. Muaviye'nin siyasi müca- deleyle bu makama gelmesi, hilafet sisteminin özünde büyük değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler Muaviye'nin, oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu parçada verilen bilgilere göre, I. Halifelikte hanedan dönemi başlamıştır. II. Halifeliğin el değiştirmesinde saltanat uygulamasına gidil- miştir. III. Yapılan değişiklikler siyasi karışıklıkları tamamen sona er- dirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III 8. E) I, II ve III
sa-
ğı
3-
900
np
İslam sanatında en büyük gelişme mimari alan-
da olmuştur. İslam Devleti'nin her yerinde camiler,
medreseler, hanlar, kervansaraylar yapılmış, mi-
mari eserlerde kubbe ve kemer ilk olarak Emeviler
Dönemi'nde kullanılmıştır. Genel olarak taş kullanı-
lan bu yapılarda hayvan figürlerine de yer verilmiştir.
Buna göre, Emeviler Dönemi sanatındaki bu ge-
lişmeler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabi-
lir?
A) Kervan ticaretinin sürdürülmesiyle
B) Halifeliğin saltanat haline gelmesiyle
C) Farklı kültürlerin islam sanatına yansımasıyla
DY Panayır geleneğinin sürdürülmesiyle
EX Mevali politikasının izlenmesiyle
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Emeviler Dönemi
sa- ğı 3- 900 np İslam sanatında en büyük gelişme mimari alan- da olmuştur. İslam Devleti'nin her yerinde camiler, medreseler, hanlar, kervansaraylar yapılmış, mi- mari eserlerde kubbe ve kemer ilk olarak Emeviler Dönemi'nde kullanılmıştır. Genel olarak taş kullanı- lan bu yapılarda hayvan figürlerine de yer verilmiştir. Buna göre, Emeviler Dönemi sanatındaki bu ge- lişmeler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabi- lir? A) Kervan ticaretinin sürdürülmesiyle B) Halifeliğin saltanat haline gelmesiyle C) Farklı kültürlerin islam sanatına yansımasıyla DY Panayır geleneğinin sürdürülmesiyle EX Mevali politikasının izlenmesiyle Diğer sayfaya geçiniz.
9.
Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna'ya saldırması
üzerine bu ülkeye savaş ilan edilmiştir. Kamaniçe, Bucaş,
Podolya ve Galiçya Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Leh-
lilerin isteği ile Bucaş Antlaşması yapılmıştır.
Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A) Osmanlı Devleti, uluslararası prestij elde etmiştir.
B) Askerî başarılar diplomatik kazançlar sağlamıştır.
Osmanlı Devleti, hâkimiyet sahasını Adriyatik Denizi'ne
kadar genişletmiştir.
D) Doğu Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir.
E) Osmanlı Devleti, topraklarına toprak katmıştır.
Tarih
Emeviler Dönemi
9. Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna'ya saldırması üzerine bu ülkeye savaş ilan edilmiştir. Kamaniçe, Bucaş, Podolya ve Galiçya Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Leh- lilerin isteği ile Bucaş Antlaşması yapılmıştır. Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A) Osmanlı Devleti, uluslararası prestij elde etmiştir. B) Askerî başarılar diplomatik kazançlar sağlamıştır. Osmanlı Devleti, hâkimiyet sahasını Adriyatik Denizi'ne kadar genişletmiştir. D) Doğu Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir. E) Osmanlı Devleti, topraklarına toprak katmıştır.
2. Tarih dersinde Elif öğretmenine "Türkler neden İslamiyet'i
kabul etti?" sorusunu yöneltti.
Öğretmenin Elif'e vereceği cevaplar arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?
A) Emevilerin Türkler üzerindeki baskıcı politikaları Türkle-
rin İslamiyet'i kabulünü hızlandırmıştır.
B Abbasiler Türklere karşı hoşgörülü politika izlemelert et-
kili olmuştur.
C) Talas Savaşı'nda Türklerin Araplarla işbirliği yapmaları
İslamiyet'i tanımalarına neden olmuştur.
Gök Tanrı Dini ile İslamiyet'in birçok ortak noktası olma-
si bu durumda etkili olmuştur.
E) Arap tüccarların Türklerin yaşadığı bölgelerdeki faaliyeti
önemli nedenlerden biridir.
12
Tarih
Emeviler Dönemi
2. Tarih dersinde Elif öğretmenine "Türkler neden İslamiyet'i kabul etti?" sorusunu yöneltti. Öğretmenin Elif'e vereceği cevaplar arasında aşağıdaki- lerden hangisi yer almaz? A) Emevilerin Türkler üzerindeki baskıcı politikaları Türkle- rin İslamiyet'i kabulünü hızlandırmıştır. B Abbasiler Türklere karşı hoşgörülü politika izlemelert et- kili olmuştur. C) Talas Savaşı'nda Türklerin Araplarla işbirliği yapmaları İslamiyet'i tanımalarına neden olmuştur. Gök Tanrı Dini ile İslamiyet'in birçok ortak noktası olma- si bu durumda etkili olmuştur. E) Arap tüccarların Türklerin yaşadığı bölgelerdeki faaliyeti önemli nedenlerden biridir. 12