Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

I. Buharlı makinelerin icadı,
II. Sanayi Devrimi,
III. Sömürgecilik,
1. Ulusal devletlerin kurulması,
V. 1830 İhtilali
Bu sıralama dikkate alındığında neden-sonuç ilişkisi-
ni bozan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV E) Yalnız V
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
I. Buharlı makinelerin icadı, II. Sanayi Devrimi, III. Sömürgecilik, 1. Ulusal devletlerin kurulması, V. 1830 İhtilali Bu sıralama dikkate alındığında neden-sonuç ilişkisi- ni bozan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) Yalnız V
Test
4
7.
Örf ve âdetler
dim,
lüt-
JO: -
1.
-iltip
tim,
-
Hükümdann emirleri
Aulas
Okyanusu
SO
KR
Kurultay kararları
Ha
Tabloya göre İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki “töre
anlayışı ile ilgili,
Yazının kullanımı ile etkisini yitirmiştir.
Bütün devletlerde aynı şekilde uygulanmıştır.
III
. Farklı kaynakların bir araya gelmesi ile oluşmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
kaynakların
c) Ive 11
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
H-h
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Test 4 7. Örf ve âdetler dim, lüt- JO: - 1. -iltip tim, - Hükümdann emirleri Aulas Okyanusu SO KR Kurultay kararları Ha Tabloya göre İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki “töre anlayışı ile ilgili, Yazının kullanımı ile etkisini yitirmiştir. Bütün devletlerde aynı şekilde uygulanmıştır. III . Farklı kaynakların bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? kaynakların c) Ive 11 A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III H-h
4.
Orta Çağ Avrupası'nda kullanılan aforoz ve enterdi
yetkilerinin papaya;
1. siyasi,
II. ekonomik,
HII. sosyal
güçlerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir?
A) Yalnız
(B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
YAYIN DENİZİ
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. Orta Çağ Avrupası'nda kullanılan aforoz ve enterdi yetkilerinin papaya; 1. siyasi, II. ekonomik, HII. sosyal güçlerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir? A) Yalnız (B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III YAYIN DENİZİ
Yeni Çağ Avrupası'nda meydana gelen;
barutun ateşli silahlarda kullanılması,
mezhep savaşları ile bazı siyasi ayrılıkların yaşanması,
III, Almanya'da güçlü bazı prensliklerin bağımsızlıklarını
kazanması
gelişmelerinden hangilerinin Avrupa sivasi haritasının
değismesine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Yeni Çağ Avrupası'nda meydana gelen; barutun ateşli silahlarda kullanılması, mezhep savaşları ile bazı siyasi ayrılıkların yaşanması, III, Almanya'da güçlü bazı prensliklerin bağımsızlıklarını kazanması gelişmelerinden hangilerinin Avrupa sivasi haritasının değismesine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
16. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme
hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve
yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre "Cumhuriyetçilik” ilkesinin
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu
söylenebilir?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) İnkılapçılık
E) Laiklik
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
16. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır. Buna göre "Cumhuriyetçilik” ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık E) Laiklik
6.
Kavimler Göçü'nün etkisiyle 476'da Batı Roma İmparatorluğu
yıkılmış ve Avrupa'da büyük bir otorite boşluğu ortaya çıkmıştır.
Bu boşluk aşağıdakilerden hangileri tarafından doldurul-
muştur?
A) Katolik Kilisesi - Feodal Sistem
B) Senato - Burjuvalar
C) Asiller - Rahipler
D) Senato-Derebeyler
E) Ortodoks Kilisesi - Feodal Beyler
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6. Kavimler Göçü'nün etkisiyle 476'da Batı Roma İmparatorluğu yıkılmış ve Avrupa'da büyük bir otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu boşluk aşağıdakilerden hangileri tarafından doldurul- muştur? A) Katolik Kilisesi - Feodal Sistem B) Senato - Burjuvalar C) Asiller - Rahipler D) Senato-Derebeyler E) Ortodoks Kilisesi - Feodal Beyler
2.
1. Haçlı Seferinde Anadolu'dan geçen derebeyleri, Kudüs'te
Latin Krallığı, Antakya, Urfa, Trablusşam ve Yafa gibi yerlerde
kontluklar kurmuştur.
Bu durumun siyasi sonuçlarına aşağıdakilerden hangisi
doğrudan örnek gösterilebilir?
A) Selçukluların Ön Asya'da etkinliğinin azalması
B) Doğu Akdeniz'in bazı limanlarının Haçlıların eline geçme-
si
C) Doğu-Batı etkileşiminin artması
Dy Anadolu topraklarının yağmalanması
E) Fatimilerin Haçlılarla işbirliği yapması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. 1. Haçlı Seferinde Anadolu'dan geçen derebeyleri, Kudüs'te Latin Krallığı, Antakya, Urfa, Trablusşam ve Yafa gibi yerlerde kontluklar kurmuştur. Bu durumun siyasi sonuçlarına aşağıdakilerden hangisi doğrudan örnek gösterilebilir? A) Selçukluların Ön Asya'da etkinliğinin azalması B) Doğu Akdeniz'in bazı limanlarının Haçlıların eline geçme- si C) Doğu-Batı etkileşiminin artması Dy Anadolu topraklarının yağmalanması E) Fatimilerin Haçlılarla işbirliği yapması
3.
Büyük Selçuklu Devleti, Melikşah'ın ölümünden sonra es-
ki gücünden uzaklaşmaya başlamıştır. Sultan Sencer ve
iki kardeşi taht mücadelesine girişmiş, bu da yıkılışı hazır-
layan en önemli etken olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma
nedenleri arasında gösterilemez?
A) Selçuklulara bağlı idari birimlerin bağımsız olması
B) Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmiş olmaları
C) Batinilerin zararlı faaliyetleri
D) Abbasi halifesinin tekrar siyasi yetkiye sahip olmak is-
temesi
E) Taht kavgalarının merkezî otoriteyi zayıflatması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. Büyük Selçuklu Devleti, Melikşah'ın ölümünden sonra es- ki gücünden uzaklaşmaya başlamıştır. Sultan Sencer ve iki kardeşi taht mücadelesine girişmiş, bu da yıkılışı hazır- layan en önemli etken olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenleri arasında gösterilemez? A) Selçuklulara bağlı idari birimlerin bağımsız olması B) Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmiş olmaları C) Batinilerin zararlı faaliyetleri D) Abbasi halifesinin tekrar siyasi yetkiye sahip olmak is- temesi E) Taht kavgalarının merkezî otoriteyi zayıflatması
Kavimler Göçü'nün,
1. Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi,
II. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması,
III. Germen krallarının güçlerinin azalması
sonuçlarından hangilerinin Avrupa'da
feodalite rejiminin ortaya çıkmasında
etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
01
11
21
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Kavimler Göçü'nün, 1. Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi, II. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması, III. Germen krallarının güçlerinin azalması sonuçlarından hangilerinin Avrupa'da feodalite rejiminin ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 01 11 21
2. Özellikle XIV ve XV. yüzyılda Avrupa'da Gild ve Hansa
birlikleri, ticaret ve ekonomide oldukça etkili olmuştur. Bu
birlikler, ticaretin daha sistemli yapılmasında ve gelişmesin-
de büyük rol oynamış, dini esaslara göre bir işleyişe sahip
olmuştur.
By bilgilerin;
Avrupa ekonomisi belli teşkilatların kontrolündedir.
II. Osmanlı Devleti'nde de Avrupa'dakine benzer bir
ticari organizasyon vardır.
III.
Dine dayalı esnaf teşkilatlanması sadece Türklerde
görülür.
ELAM
Sus
MASRA KOREA
yargılarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
A) Yalnız
By Valnız II G) Yalniz III
DITVE II
E) II ve III
ikılarak
nangisi-
rdır.
iği yap-
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Özellikle XIV ve XV. yüzyılda Avrupa'da Gild ve Hansa birlikleri, ticaret ve ekonomide oldukça etkili olmuştur. Bu birlikler, ticaretin daha sistemli yapılmasında ve gelişmesin- de büyük rol oynamış, dini esaslara göre bir işleyişe sahip olmuştur. By bilgilerin; Avrupa ekonomisi belli teşkilatların kontrolündedir. II. Osmanlı Devleti'nde de Avrupa'dakine benzer bir ticari organizasyon vardır. III. Dine dayalı esnaf teşkilatlanması sadece Türklerde görülür. ELAM Sus MASRA KOREA yargılarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir? A) Yalnız By Valnız II G) Yalniz III DITVE II E) II ve III ikılarak nangisi- rdır. iği yap-
15
1. Tunus
II. Trablusgarp
III. Misir
Yukarıdaki eyaletlerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki
saliyaneli eyaletler arasında yer almaktadır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
15 1. Tunus II. Trablusgarp III. Misir Yukarıdaki eyaletlerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki saliyaneli eyaletler arasında yer almaktadır? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
4.
Asiller
Burjuvalar Rahipler
Köylüler
Feodalitenin hâkim olduğu Orta Çağ'da
Avrupa'nın toplumsal yapısı
Bu piramitten hareketle;
I. Feodalitenin hâkim olduğu dönemde Avru-
pa'da sınıflı toplum yapısı görülmüştür.
II. Burjuvalar, toplumsal yapının en güçlü sınıfını
oluşturmustur.
III. Toprakların tanrı adına hükümdarlar tarafından
tasarruf edilmesi monarşik yönetimleri daha da
güçlendirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
(
D) II ve III
E) I, II ve III
BlueH che
PRO
YAYIN DENİZİ
TYT Kurumsal Deneme - 1
16
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. Asiller Burjuvalar Rahipler Köylüler Feodalitenin hâkim olduğu Orta Çağ'da Avrupa'nın toplumsal yapısı Bu piramitten hareketle; I. Feodalitenin hâkim olduğu dönemde Avru- pa'da sınıflı toplum yapısı görülmüştür. II. Burjuvalar, toplumsal yapının en güçlü sınıfını oluşturmustur. III. Toprakların tanrı adına hükümdarlar tarafından tasarruf edilmesi monarşik yönetimleri daha da güçlendirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! ( D) II ve III E) I, II ve III BlueH che PRO YAYIN DENİZİ TYT Kurumsal Deneme - 1 16
3.
1. Feodal sistem; Merkezi iktidarın yok olduğu, ka-
rışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği, ticaretin
neredeyse durduğu, kent yaşamının önemini yitir-
diği bir ortamda ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin
kaynağı Avrupa'dır.
Buna göre feodalizimle ilgili olarak;
1. Siyasi birlik yoktur.
II. Evrensel değildir.
III. Tarımsal üretim gelişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız hit B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. 1. Feodal sistem; Merkezi iktidarın yok olduğu, ka- rışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği, ticaretin neredeyse durduğu, kent yaşamının önemini yitir- diği bir ortamda ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin kaynağı Avrupa'dır. Buna göre feodalizimle ilgili olarak; 1. Siyasi birlik yoktur. II. Evrensel değildir. III. Tarımsal üretim gelişmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız hit B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
8.] Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde
Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğu
savunulamaz?
+LAY Fransız İhtilali'nin Türk aydınlarını etkilemesi
B) Yapılan islahata rağmen Müslüman olmayanların
ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
C Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri
y
D) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının halife
unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların
uymaması
E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
8.] Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz? +LAY Fransız İhtilali'nin Türk aydınlarını etkilemesi B) Yapılan islahata rağmen Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi C Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri y D) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların uymaması E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
6
.
3.
ri
. Haçlı Seferlerine katılan derebey ve soyluların birçoğu-
nun ülkelerine dönememesi
. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
durumlarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırla-
dığı savunulabilir?
A) Merkezi krallıkların güçlenmesine
B) Tarımsal faaliyetlerin artmasına
C) Yüzyıl savaşlarına
D) Sianfsal eşitsizliğin sona ermesine
En Feodal yönetimlerin güçlenmesine
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6 . 3. ri . Haçlı Seferlerine katılan derebey ve soyluların birçoğu- nun ülkelerine dönememesi . Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması durumlarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırla- dığı savunulabilir? A) Merkezi krallıkların güçlenmesine B) Tarımsal faaliyetlerin artmasına C) Yüzyıl savaşlarına D) Sianfsal eşitsizliğin sona ermesine En Feodal yönetimlerin güçlenmesine
2
g
Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa'da krallar
eski güçlerine yeniden kavuşmaya başla-
mıştır.
Bu durumun olmasında,
I. doğu ile batı-arasında ticaretin gelişmesi,
I barutun ateşli silahlarda kullanılması,
III. derebeylerin birçoğunun ölmesi ve toprak-
larının yağmalanması
gibi gelişmelerden hangilerinin doğrudan
etkili olduğu.savunulabilir?
A) Yalniz ! B) Yalnız II C) Yalnız 711
D) Ive II
OS
Hven
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2 g Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa'da krallar eski güçlerine yeniden kavuşmaya başla- mıştır. Bu durumun olmasında, I. doğu ile batı-arasında ticaretin gelişmesi, I barutun ateşli silahlarda kullanılması, III. derebeylerin birçoğunun ölmesi ve toprak- larının yağmalanması gibi gelişmelerden hangilerinin doğrudan etkili olduğu.savunulabilir? A) Yalniz ! B) Yalnız II C) Yalnız 711 D) Ive II OS Hven