Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

2.
Orta Çağ Avrupa'sında Katolik kilisesi gücünü iyice artır-
mış ve her alanda sözünü geçirmeye başlamıştır. Bu
dönemde düşünce alanında kilisenin koyduğu kurallar
geçerli olmuş ve bunların aksini dile getirmek ise yasak-
lanmıştır.
Bu durum,
1. bilimsel düşüncenin gelişmesi, t
II. kilisenin krallar üzerinde güç elde etmesi,
III. yöneticiler ile din adamları arasında sorunlar çıkması +
gelişmelerden hangilerini engellemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
I ve III
BENIM HOCAM
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ Avrupa'sında Katolik kilisesi gücünü iyice artır- mış ve her alanda sözünü geçirmeye başlamıştır. Bu dönemde düşünce alanında kilisenin koyduğu kurallar geçerli olmuş ve bunların aksini dile getirmek ise yasak- lanmıştır. Bu durum, 1. bilimsel düşüncenin gelişmesi, t II. kilisenin krallar üzerinde güç elde etmesi, III. yöneticiler ile din adamları arasında sorunlar çıkması + gelişmelerden hangilerini engellemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II I ve III BENIM HOCAM
IŞIM ÇAĞIND
OVO
Fransa'da binlerce Kalvenist 1572'de kıyıma uğrarken
Osmanlı Devleti Fransa'ya verilen kapitülasyonları kal-
dıracağını bildirerek olayları protesto etmiştir.
Bu duruma dayanarak,
1. Osmanlı Devleti Reform Hareketlerini desteklemiş-
tir.
II. Osmanlı-Fransız ilişkilerinde çatışma süreci başla-
mıştır.
III. Osmanlı Devleti, inanç özgürlükleri tarafında yer.
almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız I
Yalnız II
O
I ve III
DII ve III
E), II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
IŞIM ÇAĞIND OVO Fransa'da binlerce Kalvenist 1572'de kıyıma uğrarken Osmanlı Devleti Fransa'ya verilen kapitülasyonları kal- dıracağını bildirerek olayları protesto etmiştir. Bu duruma dayanarak, 1. Osmanlı Devleti Reform Hareketlerini desteklemiş- tir. II. Osmanlı-Fransız ilişkilerinde çatışma süreci başla- mıştır. III. Osmanlı Devleti, inanç özgürlükleri tarafında yer. almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I Yalnız II O I ve III DII ve III E), II ve III
1.
1921 Anayasası'nda "Yürütme gücü ve yasama yetkisi,
milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Mec-
lisinde belirir ve toplanır." hükmü ile "Güçler Birliği" il-
kesi kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, 1921 Anayasası'nda "Güç-
ler Birliği" ilkesinin kabul edilmesiyle ulaşılmak iste-
nen amaçlardan biri olabilir?
A) Parlamenter sisteme geçme
B) Ordu ve siyaseti birbirinden ayırma
C) Hukuk birliğini sağlama
D) Toplumsal eşitliği sağlama
E) Eski yönetime bağlı kurumların yetkilerini yok sayma
4
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
1. 1921 Anayasası'nda "Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Mec- lisinde belirir ve toplanır." hükmü ile "Güçler Birliği" il- kesi kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 Anayasası'nda "Güç- ler Birliği" ilkesinin kabul edilmesiyle ulaşılmak iste- nen amaçlardan biri olabilir? A) Parlamenter sisteme geçme B) Ordu ve siyaseti birbirinden ayırma C) Hukuk birliğini sağlama D) Toplumsal eşitliği sağlama E) Eski yönetime bağlı kurumların yetkilerini yok sayma 4
9
Gurk
D) Sibhi
kurulması
E) Kızılay Hemşire Okulunun
-Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra
Türkiye'deki yabancı okulların
binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin
kaldırılmasına karar verilmiştir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak,
I. Yabancı okullarda öğrenim görme
isteğinin değişmediği,
II. Eğitim ve öğretimin devletin
denetiminde olduğu
III. Türk kültürünün gelişmesine gereken
önemin verildiği
Sonuçlarından hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III
• Tinh Neyleti, Türk toprakların
Iroda
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
9 Gurk D) Sibhi kurulması E) Kızılay Hemşire Okulunun -Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye'deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Yalnız bu bilgilere dayanarak, I. Yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediği, II. Eğitim ve öğretimin devletin denetiminde olduğu III. Türk kültürünün gelişmesine gereken önemin verildiği Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III • Tinh Neyleti, Türk toprakların Iroda
Prf Yayınları
30. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası'nda geçerli
siyasi sistem olan feodalite ile ilgili doğru bir bilgi değil-
dir?
A) Kavimler Göçü sonrasında ortaya çıkmıştır.
B) Bireyin bir başka bireye tabi olması esasına dayanmak-
tadır.
C) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla Avrupa dışın-
da da görülmüştür.
D) Kral dâhil hiç kimse tam yetkili değildir.
E) Koruma altına girene vassal, korumayı kabul eden sen-
yöre süzeren denilmiştir.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Prf Yayınları 30. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası'nda geçerli siyasi sistem olan feodalite ile ilgili doğru bir bilgi değil- dir? A) Kavimler Göçü sonrasında ortaya çıkmıştır. B) Bireyin bir başka bireye tabi olması esasına dayanmak- tadır. C) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla Avrupa dışın- da da görülmüştür. D) Kral dâhil hiç kimse tam yetkili değildir. E) Koruma altına girene vassal, korumayı kabul eden sen- yöre süzeren denilmiştir.
6
3. Büyük Selçuklu Devleti
, Melikşah'ın ölümünden sonra es-
ki gücünden uzaklaşmaya başlamıştır. Sultan Sencer ve
iki kardeşi taht mücadelesine girişmiş, bu da yıkılışı hazır-
layan en önemli etken olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma
nedenleri arasında gösterilemez?
A) Selçuklulara bağlı idari birimlerin bağımsız olması
B) Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmiş olmalan
Batinilerin zararlı faaliyetleri
D) Abbasi halifesinin tekrar siyasi yetkiye sahip olmak is-
temesi
E) Tant kavgalarının merkezî otoriteyi zayıflatması
89
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6 3. Büyük Selçuklu Devleti , Melikşah'ın ölümünden sonra es- ki gücünden uzaklaşmaya başlamıştır. Sultan Sencer ve iki kardeşi taht mücadelesine girişmiş, bu da yıkılışı hazır- layan en önemli etken olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenleri arasında gösterilemez? A) Selçuklulara bağlı idari birimlerin bağımsız olması B) Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmiş olmalan Batinilerin zararlı faaliyetleri D) Abbasi halifesinin tekrar siyasi yetkiye sahip olmak is- temesi E) Tant kavgalarının merkezî otoriteyi zayıflatması 89
2.
Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki-
lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri
kısıtlanmıştır.
Bu durumun;
t. Bizans'ın merkezî yönetimi güçtü tutmast,
11. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde
olması,
H. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al-
masi
nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı soyle-
nebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
)
6
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki- lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri kısıtlanmıştır. Bu durumun; t. Bizans'ın merkezî yönetimi güçtü tutmast, 11. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde olması, H. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al- masi nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı soyle- nebilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III ) 6 D) I ve II E) I, II ve III
4.
nu-
şe-
16. Aşağıda verilen hangi Emevi hükümdarı zamanında
Arapça devletin resmî dili ilan edilirken ilk İslam parasi
da basılmıştır?
A) Yezid
B) Muaviye
C) Ömer bin Abdülaziz
Abdülmelik
r E) II. Hakan
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. nu- şe- 16. Aşağıda verilen hangi Emevi hükümdarı zamanında Arapça devletin resmî dili ilan edilirken ilk İslam parasi da basılmıştır? A) Yezid B) Muaviye C) Ömer bin Abdülaziz Abdülmelik r E) II. Hakan
2.
Barutun ateşli silahlarda kullanılması ve 14. yüzyılda
topun icat edilmesi, özellikle Avrupa'da etrafı sudaria
çevrili kalelerin ve şatoların yıkılmasına, derebeylik-
lerin sona ermesine neden olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Merkezi krallıkların güçlendiğine
B) Kutsal yerlerin ele geçirildiğine
C). Toplum arasında eşitlik sağlandığına
D) Din adamlarının gücünü artırdığına
E) Skolastik düşüncenin zayıfladığına
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Barutun ateşli silahlarda kullanılması ve 14. yüzyılda topun icat edilmesi, özellikle Avrupa'da etrafı sudaria çevrili kalelerin ve şatoların yıkılmasına, derebeylik- lerin sona ermesine neden olmuştur. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Merkezi krallıkların güçlendiğine B) Kutsal yerlerin ele geçirildiğine C). Toplum arasında eşitlik sağlandığına D) Din adamlarının gücünü artırdığına E) Skolastik düşüncenin zayıfladığına
.
TEST - 1
7. Ingiltere'de 1215 yılında kral ve soylular arasında yapı-
lan Magna Carta (Büyük Şart) ile,
• Kral soylulara ve din adamlarına danışmadan herhangi
bir vergi isteğinde bulunamayacak
Soyluların toprakları üzerinde yargıya müdahale edeme-
yecek
kararları alınmıştır.
Bu bilgilere bakılarak kral ile ilgili,
I. kanun ustünlüğünü kabul ettiği,
II. otoritesinin zayıfladığı,
III. karar yetkisinin sınırlandırıldığı
yargılarından hangileri
söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız il
C) I ve
D) II ve III
E) I, II ve III
szer yonetin Bosko sir kisi
yo de duamdan boğimsiz karer
verme, kendi kendin yoretesne
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
. TEST - 1 7. Ingiltere'de 1215 yılında kral ve soylular arasında yapı- lan Magna Carta (Büyük Şart) ile, • Kral soylulara ve din adamlarına danışmadan herhangi bir vergi isteğinde bulunamayacak Soyluların toprakları üzerinde yargıya müdahale edeme- yecek kararları alınmıştır. Bu bilgilere bakılarak kral ile ilgili, I. kanun ustünlüğünü kabul ettiği, II. otoritesinin zayıfladığı, III. karar yetkisinin sınırlandırıldığı yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız il C) I ve D) II ve III E) I, II ve III szer yonetin Bosko sir kisi yo de duamdan boğimsiz karer verme, kendi kendin yoretesne
3. Ayfer Öğretmen, öğrencisi Eren'e "Türkiye Selçuk-
lu Devleti'nde Emir-i Sevahil, Reis'ül Bahr ve Meliküs
Sevahil unvanlarından birini kullanıyorsan hangi askerî
birimi yönetiyor olursun?" sorusunu yöneltmiştir.
Eren'in bu soruya doğru yanıt verebilmesi için Ayfer
Öğretmen'e aşağıdaki cevaplardan hangisini söyle-
mesi gerekmektedir?
A) Hassa kuvvetleri
B) İkta askerleri
C) Donanma
DT Bağlı devlet kuvvetleri
E) Ücretli askerler
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. Ayfer Öğretmen, öğrencisi Eren'e "Türkiye Selçuk- lu Devleti'nde Emir-i Sevahil, Reis'ül Bahr ve Meliküs Sevahil unvanlarından birini kullanıyorsan hangi askerî birimi yönetiyor olursun?" sorusunu yöneltmiştir. Eren'in bu soruya doğru yanıt verebilmesi için Ayfer Öğretmen'e aşağıdaki cevaplardan hangisini söyle- mesi gerekmektedir? A) Hassa kuvvetleri B) İkta askerleri C) Donanma DT Bağlı devlet kuvvetleri E) Ücretli askerler
5.
5
Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen;
1. halkın sosyal sınıflara ayrılmış olması,
,
II. teknik buluşların Avrupa'ya getirilmesi,
III. Batı Roma İmparatorluğu'nun parçalanması
gelişmelerden hangilerinin skolastik düşüncenin güç-
lenmesini kolaylaştırdığı savunulur?
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
C) Hve III
D) Ive III
E) Ilve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. 5 Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen; 1. halkın sosyal sınıflara ayrılmış olması, , II. teknik buluşların Avrupa'ya getirilmesi, III. Batı Roma İmparatorluğu'nun parçalanması gelişmelerden hangilerinin skolastik düşüncenin güç- lenmesini kolaylaştırdığı savunulur? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Hve III D) Ive III E) Ilve III
10. Tarih öncesinde yaşayan insanlar alet ve eşya yapımında
sırasıyla aşağıdaki malzemelerden hangilerini kullanmış-
tır?
A) Taş - toprak - maden
B) Maden - taş - toprak
C) Toprak - taş - maden
D) Maden - toprak - taş
E) Taş - maden - toprak
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
10. Tarih öncesinde yaşayan insanlar alet ve eşya yapımında sırasıyla aşağıdaki malzemelerden hangilerini kullanmış- tır? A) Taş - toprak - maden B) Maden - taş - toprak C) Toprak - taş - maden D) Maden - toprak - taş E) Taş - maden - toprak
5.
Orta Çağ'da halk, kiliselere günah çıkarmak için bağış
yapmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
olanol
A) Kilisenin Orta Çağ Avrupası'nda etkili olamadığının
B) Dinin sömürü aracı olarak kullanıldığının
C) Halkın sosyal sınıflara ayrıldığının
D) Dinin toplumları yönlendiren en önemli unsur olduğunun
E) Kilisenin sosyal adaleti sağlamaya çalıştığının
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. Orta Çağ'da halk, kiliselere günah çıkarmak için bağış yapmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? olanol A) Kilisenin Orta Çağ Avrupası'nda etkili olamadığının B) Dinin sömürü aracı olarak kullanıldığının C) Halkın sosyal sınıflara ayrıldığının D) Dinin toplumları yönlendiren en önemli unsur olduğunun E) Kilisenin sosyal adaleti sağlamaya çalıştığının
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan
rina ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için al
3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 20 dakik
1.
Geçmişte yaşanmış başlangıç ve bitiş tarihi belli olan
olaylara "tarihi olay", tarihi olay sonucunda uzun sü-
rede gelişen ve süreklilik arz eden durumlara ise "ta-
rihi olgu" denir.
Bu tanımlara bakılarak aşağıdakilerin hangisinde
verilen olay ve olgunun neden- sonuç ilişkisi içe-
risinde meydana geldiği savunulamaz?
Olgu
Sanayi İnkılabının yayıl-
masi
Olay
A) Coğrafi Keşiflerin
yapılması
B) Malazgirt Savaşı'nı
Selçuklularin
kazanması
c) kavimler Göçünün
yaşanmasi
Anadolu'nun Türkleşmesi
Avrupa'nın etnik yapısı-nin
oluşması
D) Hz. Muhammed'e İslamiyet'in dünyada
yayılması
peygamberliğin
gelmesi
E) Fransız İhtilali'nin or-
taya çıkması
Milliyetçilik akiminin
yayı
masi
akemudingarl
.
2.
Osmanlı Devleti'nde 1839 val
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe ( Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan rina ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için al 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 20 dakik 1. Geçmişte yaşanmış başlangıç ve bitiş tarihi belli olan olaylara "tarihi olay", tarihi olay sonucunda uzun sü- rede gelişen ve süreklilik arz eden durumlara ise "ta- rihi olgu" denir. Bu tanımlara bakılarak aşağıdakilerin hangisinde verilen olay ve olgunun neden- sonuç ilişkisi içe- risinde meydana geldiği savunulamaz? Olgu Sanayi İnkılabının yayıl- masi Olay A) Coğrafi Keşiflerin yapılması B) Malazgirt Savaşı'nı Selçuklularin kazanması c) kavimler Göçünün yaşanmasi Anadolu'nun Türkleşmesi Avrupa'nın etnik yapısı-nin oluşması D) Hz. Muhammed'e İslamiyet'in dünyada yayılması peygamberliğin gelmesi E) Fransız İhtilali'nin or- taya çıkması Milliyetçilik akiminin yayı masi akemudingarl . 2. Osmanlı Devleti'nde 1839 val
10
12. Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız İhtilali'nin
sonuçlarından biri değildir?
A) Fransa'da feodalite yıkıldı.
B) insan hakları demokrasi milliyetçilik kavramları
tüm dünyada yaygınlaştı.
C) Yakın Çağ'ın başlangıcr olarak kabul edildi.
Ulusçuluk akımının etkisiyle Amerikan koloni-
leri İngiltere'ye karşı ayaklandı.
E) Çok uluslu imparatorluklar parçalanarak yerle-
rine milli devletler kuruldu.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
10 12. Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız İhtilali'nin sonuçlarından biri değildir? A) Fransa'da feodalite yıkıldı. B) insan hakları demokrasi milliyetçilik kavramları tüm dünyada yaygınlaştı. C) Yakın Çağ'ın başlangıcr olarak kabul edildi. Ulusçuluk akımının etkisiyle Amerikan koloni- leri İngiltere'ye karşı ayaklandı. E) Çok uluslu imparatorluklar parçalanarak yerle- rine milli devletler kuruldu.