Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaçağ'da Avrupa Soruları

Tarihte “Kara ölüm” olarak bilinen veba salgını
1347 - 1351 yılları arasında Avrupalılar üzerinde çok derin
etkiler oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri değildir?
A) İnsanlarda psikolojik yıkımın olması
.) B
B) Demografik yapının değişmesi
C) Toplumdaki iletişimin azalması
Ürün ve işçi ücretlerinin azalması
E) Sosyal aktivitelerin yavaşlaması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Tarihte “Kara ölüm” olarak bilinen veba salgını 1347 - 1351 yılları arasında Avrupalılar üzerinde çok derin etkiler oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri değildir? A) İnsanlarda psikolojik yıkımın olması .) B B) Demografik yapının değişmesi C) Toplumdaki iletişimin azalması Ürün ve işçi ücretlerinin azalması E) Sosyal aktivitelerin yavaşlaması
İlk ve Orta Çağ'ın geleneksel üretim kapasitesi, temelde
insan ve hayvan gücüne dayandığı için düşük bir düzeyde
kalmıştır. Tarım teknolojisinin geri olması ve ulaşımın
kısıtlılığı gibi nedenlerle üretim, ticaret ve buna bağlı
piyasa büyümemiş, ekonomik faaliyetler asgari düzeyde
kalmıştır. Ekonomideki bu sınırlılığın doğal sonucu olarak
İlk ve Orta Çağ'da toplumlar zenginliklerini belli bir
seviyenin üzerine çıkaramamıştır.
Bu durum, Orta Çağ'da Avrupalıları aşağıdakilerden
hangisine yönlendirmiştir?
A) Bilimsel gelişmelere ağırlık vermeye
Yağmacılık faaliyetlerine son vermeye
C) Toprağa dayalı ekonomi anlayışını terk etmeye
D) Özel mülkiyet anlayışını yaygınlaştırmaya
Feodal sisteme dayalı ekonomik anlayışlara
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
İlk ve Orta Çağ'ın geleneksel üretim kapasitesi, temelde insan ve hayvan gücüne dayandığı için düşük bir düzeyde kalmıştır. Tarım teknolojisinin geri olması ve ulaşımın kısıtlılığı gibi nedenlerle üretim, ticaret ve buna bağlı piyasa büyümemiş, ekonomik faaliyetler asgari düzeyde kalmıştır. Ekonomideki bu sınırlılığın doğal sonucu olarak İlk ve Orta Çağ'da toplumlar zenginliklerini belli bir seviyenin üzerine çıkaramamıştır. Bu durum, Orta Çağ'da Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir? A) Bilimsel gelişmelere ağırlık vermeye Yağmacılık faaliyetlerine son vermeye C) Toprağa dayalı ekonomi anlayışını terk etmeye D) Özel mülkiyet anlayışını yaygınlaştırmaya Feodal sisteme dayalı ekonomik anlayışlara
8. Luther, 1517'de Wittenberg Kilisesi'ne astığı doksan beş
maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin gireme-
yeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamaya-
cağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir.
Bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında;
V. endülöjanstan rahatsız olunması,
V. papanın, krallar üzerindeki otoritesini büyük ölçüde
kaybetmesi,
JX. kilisenin din istismarında bulunması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu gösterir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. Ell ve III.
Olçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürfe
piset
2018-2019
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
8. Luther, 1517'de Wittenberg Kilisesi'ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin gireme- yeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamaya- cağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir. Bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında; V. endülöjanstan rahatsız olunması, V. papanın, krallar üzerindeki otoritesini büyük ölçüde kaybetmesi, JX. kilisenin din istismarında bulunması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu gösterir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. Ell ve III. Olçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürfe piset 2018-2019
28. Orta Çağ Avrupası'nda nüfus sayısında ciddi oranda azal-
malar yaşandığı görülmüştür.
Bu durumun gerekçeleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Haçlı Seferleri
V
B) Salgın hastalıklar
C) Kavimler Göçü
D) Ekonomik sıkıntılar
E) Dinsel baskılar
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
28. Orta Çağ Avrupası'nda nüfus sayısında ciddi oranda azal- malar yaşandığı görülmüştür. Bu durumun gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Haçlı Seferleri V B) Salgın hastalıklar C) Kavimler Göçü D) Ekonomik sıkıntılar E) Dinsel baskılar
12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı
harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de
üretilmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer
aldığına
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir. Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına
3. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve
yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre “Cumhuriyetçilik “ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu
söylenebilir?
E) Laiklik
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık
•
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır. Buna göre “Cumhuriyetçilik “ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? E) Laiklik A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık •
2.
Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya
doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulu-
nan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler
Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin
hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorun-
larla karşı karşıya kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün
sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır.
BT Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
C Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulu- nan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorun- larla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. BT Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. C Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir.
m-
ba-
alli,
m-
an
in
CAP
34. Kırım Savaşı'nın sonucunda imzalanan 1856 Paris
Antlaşması'nın;
Sırbistan'ın hakları antlaşmayı imzalayan dev-
letlerin ortak garantisi altında olacak,
JL. Tuna Nehri'nde ticaret serbest olacak,
VII. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa
Devletlerinin garantisi altında olacak,
maddelerinden hangileri Rusya'nın güneye inme
politikasına engel teşkil ederek Osmanlı Devle-
ti'nin topraklarının güvenliğini sağladığı söylene-
bilir?
ju
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II velut
geta
Rusya
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
m- ba- alli, m- an in CAP 34. Kırım Savaşı'nın sonucunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması'nın; Sırbistan'ın hakları antlaşmayı imzalayan dev- letlerin ortak garantisi altında olacak, JL. Tuna Nehri'nde ticaret serbest olacak, VII. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa Devletlerinin garantisi altında olacak, maddelerinden hangileri Rusya'nın güneye inme politikasına engel teşkil ederek Osmanlı Devle- ti'nin topraklarının güvenliğini sağladığı söylene- bilir? ju A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II velut geta Rusya
2. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa'da barut ateşli
silahlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Bu durumun Avrupa'da aşağıdaki verilenlerden
hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisi olduğu söyle-
nebilir?
A) Din adamlarının siyasi gücünün artmasında
Bl Feodal beyliklerin yıkılmasında
C) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında
Coğrafi keşiflerin başlamasında
E) Reform hareketlerinin yaşanmasında
14
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa'da barut ateşli silahlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu durumun Avrupa'da aşağıdaki verilenlerden hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisi olduğu söyle- nebilir? A) Din adamlarının siyasi gücünün artmasında Bl Feodal beyliklerin yıkılmasında C) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında Coğrafi keşiflerin başlamasında E) Reform hareketlerinin yaşanmasında 14
27) 1. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra
Konferansı'nda istediklerini elde edemeyen İtilaf
Devletleri, Sevr Antlaşması'nı TBMM'ye kabul
ettirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmişlerdir?
A) İzmir'i işgal etme
B) Kars, Ardahan ve çevresini Ermenilere işgal ettirme
C) İstanbul'u resmen işgal etme
D) Ahmet Anzavur İsyanı'nı destekleme
E) Yunan ordusunu yeniden saldırıya geçirme
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
27) 1. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı'nda istediklerini elde edemeyen İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması'nı TBMM'ye kabul ettirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir? A) İzmir'i işgal etme B) Kars, Ardahan ve çevresini Ermenilere işgal ettirme C) İstanbul'u resmen işgal etme D) Ahmet Anzavur İsyanı'nı destekleme E) Yunan ordusunu yeniden saldırıya geçirme
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında görülen;
1. Halifeliğin kaldırılması,
1. Takrir-i Sukun Kanunu'nun kabulü,
III. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
gelişmelerinden hangilerinin, rejimi korumaya yönelik
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız ||
C) Yalnız HI
D) I ve 11
I, II ve III
,
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında görülen; 1. Halifeliğin kaldırılması, 1. Takrir-i Sukun Kanunu'nun kabulü, III. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması gelişmelerinden hangilerinin, rejimi korumaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız ! B) Yalnız || C) Yalnız HI D) I ve 11 I, II ve III ,
2.
Batı Roma Imparatorluğu'nun yıkılmasından
sonra Avrupa'da otorite boşluğunun doğması
Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi
veya ordularını kaybetmesi
Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangi-
sine yol açtığı savunulabilir?
A) Milli devletlerin kurulması
Demokrasinin yer-
desmesi
B) Millî devletlerin kurulması - Mutlak monarşilerin
kurulması
C) Feodalite rejiminin doğması - Merkezi krallıkların
güçlenmesi
D) Mutlak monarşilerin zayiflaması - Demokrasinin
güçlenmesi
E) Merkezi kralliklarin yıkılması - Feodalitenin güç-
Tenmesi
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Batı Roma Imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da otorite boşluğunun doğması Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangi- sine yol açtığı savunulabilir? A) Milli devletlerin kurulması Demokrasinin yer- desmesi B) Millî devletlerin kurulması - Mutlak monarşilerin kurulması C) Feodalite rejiminin doğması - Merkezi krallıkların güçlenmesi D) Mutlak monarşilerin zayiflaması - Demokrasinin güçlenmesi E) Merkezi kralliklarin yıkılması - Feodalitenin güç- Tenmesi
3.
XIII. yüzyılda İngiliz Kralı Yurtsuz John ile halk temsilcileri
arasında imzalanan Magna Charta'ya göre; Kral halkın
rizası olmadan halktan vergi alamayacak ve hiç kimse
yargılanmadan hapis ve sürgün edilmeyecekti.
Buna göre Magna Charta ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Sınıfsal farklılığın ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur.
B) Din adamlarının güç kazanmasını sağlamıştır.
C) Skolastik düşüncenin önem kazanmasında etkili ol-
muştur.
D) Kişisel hakları güvence altına almıştır.
E) Mutlak monarşiyi güçlendirmiştir.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. XIII. yüzyılda İngiliz Kralı Yurtsuz John ile halk temsilcileri arasında imzalanan Magna Charta'ya göre; Kral halkın rizası olmadan halktan vergi alamayacak ve hiç kimse yargılanmadan hapis ve sürgün edilmeyecekti. Buna göre Magna Charta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Sınıfsal farklılığın ortaya çıkmasına neden olmuş- tur. B) Din adamlarının güç kazanmasını sağlamıştır. C) Skolastik düşüncenin önem kazanmasında etkili ol- muştur. D) Kişisel hakları güvence altına almıştır. E) Mutlak monarşiyi güçlendirmiştir.
1
Orta Çağ'da Müslüman bilim adamlannin eski Yunan
filozoflarının eserlernden yaptıktan çeviriler, daha
sonra Avrupallann Orta Çağ anlayışından kurtulma-
lannda önemli bir etken olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
Avrupalılar Islami kaynaklardan yararlanmıştır.
Çevirilerin yapıldığı dönemde Islam dünyasında
Avropa'dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır.
Eski Çağ Yunan düşünürleri Orta Çağ'daki Avrupa
düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler.
Orta Çağ'da Müslüman-Hıristiyan çatışması sona
ermiştir.
El Islamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı
değildir.
Q
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
1 Orta Çağ'da Müslüman bilim adamlannin eski Yunan filozoflarının eserlernden yaptıktan çeviriler, daha sonra Avrupallann Orta Çağ anlayışından kurtulma- lannda önemli bir etken olmuştur. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? Avrupalılar Islami kaynaklardan yararlanmıştır. Çevirilerin yapıldığı dönemde Islam dünyasında Avropa'dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır. Eski Çağ Yunan düşünürleri Orta Çağ'daki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler. Orta Çağ'da Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir. El Islamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir. Q
11. Lozan Antlaşması gereği Osmanlı borçları Osmanlı
Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırıl-
mıştır.
Konferansa katılan aşağıdaki devletlerden hangi-
sinin bu paylaşıma dahil olduğu söylenemez
A) Sırbistan
B) Macaristan C) Romanya
D) Bulgaristan E) Yunanistan
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
11. Lozan Antlaşması gereği Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırıl- mıştır. Konferansa katılan aşağıdaki devletlerden hangi- sinin bu paylaşıma dahil olduğu söylenemez A) Sırbistan B) Macaristan C) Romanya D) Bulgaristan E) Yunanistan
İLİMLER TESTİ
Deneme
5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
edat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
n kısmına işaretleyiniz.
4.
Tarih öğretmeni Ece'ye Kavimler Göçü'nün sonuçlarını
ödev olarak vermiştir. Ece'de hazırladığı ödevde Kavimler
Göçü'nün sonuçlarından beş tanesini yazmış ancak öğret-
meni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre, öğretmenin Ece'nin ödevinde yanlış oldu-
ğunu belirttiği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
B) Avrupa'da mutlak monarşiler güç kazandı.
C) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
D) Avrupa'da Türk kültürü yayıldı.
E) Avrupa siyasi karışıklıklar içerisinde kaldı.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
İLİMLER TESTİ Deneme 5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi edat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru n kısmına işaretleyiniz. 4. Tarih öğretmeni Ece'ye Kavimler Göçü'nün sonuçlarını ödev olarak vermiştir. Ece'de hazırladığı ödevde Kavimler Göçü'nün sonuçlarından beş tanesini yazmış ancak öğret- meni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre, öğretmenin Ece'nin ödevinde yanlış oldu- ğunu belirttiği sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. B) Avrupa'da mutlak monarşiler güç kazandı. C) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. D) Avrupa'da Türk kültürü yayıldı. E) Avrupa siyasi karışıklıklar içerisinde kaldı.