Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

no girls contidolin ovelvorld ontM.CF
De nibh abnlahsol nood to
0
3. I. Kadınlara milletvekili olma hakkının verilmesi
AHIZ VE RENK YAYINLARI
II. Seçmen yaşının düşürülmesi
III. Medeni Kanun'un kabulü
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisinin cumhuriyet-
çilik ilkesini pekiştirmeye yönelik olduğu söylenemez?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
no girls contidolin ovelvorld ontM.CF De nibh abnlahsol nood to 0 3. I. Kadınlara milletvekili olma hakkının verilmesi AHIZ VE RENK YAYINLARI II. Seçmen yaşının düşürülmesi III. Medeni Kanun'un kabulü Yukarıda verilen açıklamalardan hangisinin cumhuriyet- çilik ilkesini pekiştirmeye yönelik olduğu söylenemez? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) I, II ve III
5.
3
Atatürk, "Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milli-
yetçiyiz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere hür-
met ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve
mağrurane milliyetçilik değildir." demiştir.
Buna göre Atatürk milliyetçiliği,
1. Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz.
II. İnsan ve millet onuruna değer verir.
III. Türk milletini üstün tutar.
yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır?
A) Yalnız
B) Yalniz III c) I ve II
D) II ve III
ve III
EP
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. 3 Atatürk, "Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milli- yetçiyiz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere hür- met ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir." demiştir. Buna göre Atatürk milliyetçiliği, 1. Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz. II. İnsan ve millet onuruna değer verir. III. Türk milletini üstün tutar. yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır? A) Yalnız B) Yalniz III c) I ve II D) II ve III ve III EP
"Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini
bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temeller
üzerine oturtmak, öz Türk dilini değeri olan genişliğe ka-
vuşturmak için candan çalışılmış olduğunu söyleyebilirim.”
Atatürk'ün TBMM konuşmasında dile getirdiği bu ifa-
deler;
I. cumhuriyetçilik,
II. milliyetçilik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerinin uygulanmaya çalışıldığını
göstergesidir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
c) Yalnız III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
"Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temeller üzerine oturtmak, öz Türk dilini değeri olan genişliğe ka- vuşturmak için candan çalışılmış olduğunu söyleyebilirim.” Atatürk'ün TBMM konuşmasında dile getirdiği bu ifa- deler; I. cumhuriyetçilik, II. milliyetçilik, III. devletçilik ilkelerinden hangilerinin uygulanmaya çalışıldığını göstergesidir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 c) Yalnız III D) Il ve III E) I, II ve III
A
C
36.
1
33. Atatürk 1922'de TBMM'yi açarken yaptığı konuşmasın-
da şöyle söylemiştir.
"Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize
görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve
herşeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine
ananat-ı milliyesine düşman olan bütün unsurlarla mü-
cadele etmek lüzumu öğretilmelidir."
Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi-
nin yapılmasının gerektiği savunulabilir?
A) Karma eğitim sistemine geçilmesi
B) Eğitimde Batı medeniyetinden yararlanılması
C) Eğitim sisteminin milli esaslara göre düzenlenmesi
D) Mesleki eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması
E) Azınlık okullarının tamamen kapatılması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
A C 36. 1 33. Atatürk 1922'de TBMM'yi açarken yaptığı konuşmasın- da şöyle söylemiştir. "Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve herşeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine ananat-ı milliyesine düşman olan bütün unsurlarla mü- cadele etmek lüzumu öğretilmelidir." Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi- nin yapılmasının gerektiği savunulabilir? A) Karma eğitim sistemine geçilmesi B) Eğitimde Batı medeniyetinden yararlanılması C) Eğitim sisteminin milli esaslara göre düzenlenmesi D) Mesleki eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması E) Azınlık okullarının tamamen kapatılması
6.
Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kay-
naklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923'ten 1930
yılına kadar geçen dönemde liberal sayılabilecek bir kal-
kınma politikası izlenmiş, ancak günün şartlarından dola-
yı bu politikadan beklenen sonuç alınamamıştır. Yeni bir
ekonomik model arayan Türkiye devletçilik ilkesini benim-
semiştir.
Buna göre, devletçilik aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Halkçılık
B) Ulusçuluk
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) inkılapçılık
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
6. Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kay- naklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923'ten 1930 yılına kadar geçen dönemde liberal sayılabilecek bir kal- kınma politikası izlenmiş, ancak günün şartlarından dola- yı bu politikadan beklenen sonuç alınamamıştır. Yeni bir ekonomik model arayan Türkiye devletçilik ilkesini benim- semiştir. Buna göre, devletçilik aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır? A) Halkçılık B) Ulusçuluk C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) inkılapçılık
6.
1. "Büyük kararlar vermek kâfi
değildir
. Bu kararları cesaret
Disiplinli
ve kesinlikle tatbik etmek la- olma
zimdir."
II. "Yurtta Sulh, cihanda sulh."
Barışçi
olma
III. "Birbirimize daima hakikati
söyleyeceğiz. Felaket veya
saadet getirsin, iyi veya fe-
na olsun, daima hakikatten
ayrılmayacağız."
Gerçekçi
olma
Atatürk'ün sözü ve kişisel özellikleri ile ilgili
yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
6. 1. "Büyük kararlar vermek kâfi değildir . Bu kararları cesaret Disiplinli ve kesinlikle tatbik etmek la- olma zimdir." II. "Yurtta Sulh, cihanda sulh." Barışçi olma III. "Birbirimize daima hakikati söyleyeceğiz. Felaket veya saadet getirsin, iyi veya fe- na olsun, daima hakikatten ayrılmayacağız." Gerçekçi olma Atatürk'ün sözü ve kişisel özellikleri ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru- dur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III
m
32. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir.
Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik
işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu
beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük iş-
leri ancak ulusun toplam servetine ve devle-
tin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli
egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini
düzenlemekle görevli olan hükümetin müm-
kün olduğu kadar üzerine alıp başarması ter-
cih olunmalıdır." demiştir.
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözü doğ-
rultusunda ülkenin bayındır hale getiril-
mesinde aşağıdakilerden hangisinin tam
anlamıyla yeterli olmayacağı belirtilmiştir?
A) Liberalizmin
>B) Devletçiliğin
C) Cumhuriyetçiliğin
D) Laikliğin
E) Halkçılığın,
33. Atatürk milliyetçiliği;
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
m 32. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük iş- leri ancak ulusun toplam servetine ve devle- tin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin müm- kün olduğu kadar üzerine alıp başarması ter- cih olunmalıdır." demiştir. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözü doğ- rultusunda ülkenin bayındır hale getiril- mesinde aşağıdakilerden hangisinin tam anlamıyla yeterli olmayacağı belirtilmiştir? A) Liberalizmin >B) Devletçiliğin C) Cumhuriyetçiliğin D) Laikliğin E) Halkçılığın, 33. Atatürk milliyetçiliği;
UM
TYT İZLEME - DEĞERLENDİRME
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ah
2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaret
vardır:
4. Osmanl
açmay
1. Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı...
Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür!
Yoktur Ozbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bölünmez bütündür.
Ziya Gökalp'in bu dörtlüğü, Atatürk ilkelerinden
hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
Bu du
A KE
By
Allliyetçilik
AT Halkçılık
D
B) Cumhuriyetçilik
D) İnkılapçılık
5) Laiklik
5.
2. I. ve II. Dünya Savaşlarında savaşan grupların
Türkiye'yi yanlarına çekmek istemelerinde onun
aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha etkili
olmuştur?
MERKEZI
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
UM TYT İZLEME - DEĞERLENDİRME 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ah 2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaret vardır: 4. Osmanl açmay 1. Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı... Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür! Yoktur Ozbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı, Türk milleti bölünmez bütündür. Ziya Gökalp'in bu dörtlüğü, Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Bu du A KE By Allliyetçilik AT Halkçılık D B) Cumhuriyetçilik D) İnkılapçılık 5) Laiklik 5. 2. I. ve II. Dünya Savaşlarında savaşan grupların Türkiye'yi yanlarına çekmek istemelerinde onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha etkili olmuştur? MERKEZI
I
ilkeleri - IV
4. Atatürk, Türk tarihini yalnız Osmanlı ve Selçuklu
Dönemi'yle sınırlı olarak değil, çok daha gerilere
giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeleri için
tarihçileri teşvik etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir çalışmanın
amacı olamaz?
A) Türklerin, çok sayıda devlet ve uygarlık kur-
muş olduklarını göstermek
B) Türklerin, dünyanın eski bir ulusu olduğunu
ortaya koymak
C) Anadolu'da ilk yaşayan kavimlerin Türk oldu-
ğunu belgelemek
D) Türklerin çoğu kez tarihin akışına yön verdikle-
rini göstermek
E) Asya uygarlığını yaratanlar arasında Türklerin
de bulunduğunu kanıtlamak
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
I ilkeleri - IV 4. Atatürk, Türk tarihini yalnız Osmanlı ve Selçuklu Dönemi'yle sınırlı olarak değil, çok daha gerilere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeleri için tarihçileri teşvik etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir çalışmanın amacı olamaz? A) Türklerin, çok sayıda devlet ve uygarlık kur- muş olduklarını göstermek B) Türklerin, dünyanın eski bir ulusu olduğunu ortaya koymak C) Anadolu'da ilk yaşayan kavimlerin Türk oldu- ğunu belgelemek D) Türklerin çoğu kez tarihin akışına yön verdikle- rini göstermek E) Asya uygarlığını yaratanlar arasında Türklerin de bulunduğunu kanıtlamak
et-
şi
5. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yo
Tunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir."
Atatürk bu sözleriyle;
B
1.
milliyetçilik,
L
G
Hi laiklik,
KA
IDEGA
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin gerekli olduğunu ifade etmiş-
tir?
A Yalnız!
B Yalnız 1
Sl Yalnız HI
S
A
A
FIVE
D) I ve II
E) I vett
A
L
BANKASI
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
et- şi 5. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yo Tunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." Atatürk bu sözleriyle; B 1. milliyetçilik, L G Hi laiklik, KA IDEGA III. inkılapçılık ilkelerinden hangilerinin gerekli olduğunu ifade etmiş- tir? A Yalnız! B Yalnız 1 Sl Yalnız HI S A A FIVE D) I ve II E) I vett A L BANKASI
5. Atatürkçü düşünce sistemine göre;
eşit ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak,
din ve vicdan hürriyetini tesis etmek önemlidir.
Atatürkçü düşünce sisteminin bu özellikleri aşağıdaki
ilkelerden hangileri ile doğrudan ilişkilidir?
A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik - Devletçilik
C) Devletçilik - Halkçılık
D) Laiklik Milliyetçilik
E) Halkçılık-taiklik
-
-
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Atatürkçü düşünce sistemine göre; eşit ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak, din ve vicdan hürriyetini tesis etmek önemlidir. Atatürkçü düşünce sisteminin bu özellikleri aşağıdaki ilkelerden hangileri ile doğrudan ilişkilidir? A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik - Devletçilik C) Devletçilik - Halkçılık D) Laiklik Milliyetçilik E) Halkçılık-taiklik - -
16. Atatürk, "Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve
gerekli olan şeylerdir.” demiştir.
Atatürk'ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin,
I. birbirini tamamlayıcı olma,
II. ikili uygulamalara son verme,
III. bir ihtiyaca cevap verme,
IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme
özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV E) II, III ve IV
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
16. Atatürk, "Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.” demiştir. Atatürk'ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin, I. birbirini tamamlayıcı olma, II. ikili uygulamalara son verme, III. bir ihtiyaca cevap verme, IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) II, III ve IV
9.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi gelişmele-
rinden değildir?
A) İlk genel nüfus sayımının yapılması
B) Türk parasını koruma kanununun çıkarılması
C) İstatistik Umum Müdürlüğü'nün kurulması
D) Osmanlı Devleti'nden kalan borçların ödenmesinin
tamamlanması
E) Merkez Bankası'nın kurulması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi gelişmele- rinden değildir? A) İlk genel nüfus sayımının yapılması B) Türk parasını koruma kanununun çıkarılması C) İstatistik Umum Müdürlüğü'nün kurulması D) Osmanlı Devleti'nden kalan borçların ödenmesinin tamamlanması E) Merkez Bankası'nın kurulması
5. Atatürk, "Kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler,
Türkiye Cumhuriyetinin ulusal çehresini kesin
çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni Türk harfleri, ulusal
tarihi, öz dili, sanatı, bilimsel müzik ve teknik
kurumlarıyla kadını erkeği her hakta eşit, modern Türk
toplumu bu son yılların eseridir." demiştir.
Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu
savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik - Laiklik
CyCumhuriyetçilik - Milliyetçilik
G
mhuriyet
D) Milliyetçilik - Halkçılık
E) İnkılapçılık - Devletçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Atatürk, "Kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler, Türkiye Cumhuriyetinin ulusal çehresini kesin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni Türk harfleri, ulusal tarihi, öz dili, sanatı, bilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadını erkeği her hakta eşit, modern Türk toplumu bu son yılların eseridir." demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik B) Cumhuriyetçilik - Laiklik CyCumhuriyetçilik - Milliyetçilik G mhuriyet D) Milliyetçilik - Halkçılık E) İnkılapçılık - Devletçilik
8.
ve
tik
Mustafa Kemal, Manastir Askeri idadisi'nde Fransızcasını
ilerletmek için okuduğu kitaplar sayesinde Jean Jacques
Rousseau (Jan Jak Ruso), Mantesquieu (Monteskiyo).
Voltaire (Volter) gibi Fransız düşünürleri yakından tanımış.
tur.
M
L
Bu durumun, Mustafa Kemal'in aşağıdaki ilkelerden
hangisini özümsemesinde etkili olduğu söylenemez?
A) İnkılapçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) Bağımsızlık
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8. ve tik Mustafa Kemal, Manastir Askeri idadisi'nde Fransızcasını ilerletmek için okuduğu kitaplar sayesinde Jean Jacques Rousseau (Jan Jak Ruso), Mantesquieu (Monteskiyo). Voltaire (Volter) gibi Fransız düşünürleri yakından tanımış. tur. M L Bu durumun, Mustafa Kemal'in aşağıdaki ilkelerden hangisini özümsemesinde etkili olduğu söylenemez? A) İnkılapçılık B) Devletçilik C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) Bağımsızlık
9.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle
doğrudan ilgili değildir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
3 Millet Mekteplerinin açılması
Soyadı Kanunu'nun kabulü
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
E) Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
Kakkal
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili değildir? A) Aşar vergisinin kaldırılması 3 Millet Mekteplerinin açılması Soyadı Kanunu'nun kabulü D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi E) Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması Kakkal