Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

11-15), Din
ya farklı müfredat ile ala
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2. Anadolu'nun İslam coğrafyası hâline gelmesi Türk tarihinin
biri kabul edilmektedir. Sultan Alparslan Dönemi'nde 26
olduğu kadar İslam tarihinin de en önemli gelişmelerinden
Ağustos 1071'de kazanılan ve dünya tarihinin en önemli
kapıları Türklere açılarak fetih süreci hızlanmıştır. II. Kılı-
savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun
çarslan'ın Miryokefalon Zaferi'nden sonra Bizans İmparator-
luğu'nun Anadolu'yu tekrar ele geçirme ümidi kalmamıştır.
XI. yüzyılda ilk fetihlerle başlayan ve XIV. yüzyılın ortalarına
kadar süren dinî, siyasi, içtimai, etnik ve kültürel süreç so-
nucunda Anadolu, islam diyarı hâline gelmiştir.
Bu bilgi Anadolu'nun istamlaşma süreci ile ilgili;
tuyhun je
I. İslam devletlerinin Anadoluya yönelik gaza hareketle-
rinin Türklerle başladığı
II. Anadolu'nun Türk yurdu olmasının Müslüman toplum-
ların Türklere olan desteğinin bir sonucu olduğu,
III. Selçuklu sultanlarmın fetih politikalarının İslamiyet'in
yayılmasında önemli bir yere sahip olduğu
ifadelerinden hangilerini doğrulamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
ait
D) I ve I
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
11-15), Din ya farklı müfredat ile ala ayrılan kısmına işaretleyiniz. 2. Anadolu'nun İslam coğrafyası hâline gelmesi Türk tarihinin biri kabul edilmektedir. Sultan Alparslan Dönemi'nde 26 olduğu kadar İslam tarihinin de en önemli gelişmelerinden Ağustos 1071'de kazanılan ve dünya tarihinin en önemli kapıları Türklere açılarak fetih süreci hızlanmıştır. II. Kılı- savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun çarslan'ın Miryokefalon Zaferi'nden sonra Bizans İmparator- luğu'nun Anadolu'yu tekrar ele geçirme ümidi kalmamıştır. XI. yüzyılda ilk fetihlerle başlayan ve XIV. yüzyılın ortalarına kadar süren dinî, siyasi, içtimai, etnik ve kültürel süreç so- nucunda Anadolu, islam diyarı hâline gelmiştir. Bu bilgi Anadolu'nun istamlaşma süreci ile ilgili; tuyhun je I. İslam devletlerinin Anadoluya yönelik gaza hareketle- rinin Türklerle başladığı II. Anadolu'nun Türk yurdu olmasının Müslüman toplum- ların Türklere olan desteğinin bir sonucu olduğu, III. Selçuklu sultanlarmın fetih politikalarının İslamiyet'in yayılmasında önemli bir yere sahip olduğu ifadelerinden hangilerini doğrulamaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız III ait D) I ve I C) I ve II E) II ve III
Kazanım Kontrol 10
Oğuzların Anadolu'ya dalgalar halinde göç etmelerinde;
I. Karahanlı ve Gazneliler'in Oğuzlar üzerindeki baskılarını artırmaları,V
II. otlakların azlığı ve nüfusun artması,
III. Oğuzların yerleşebilecek yurt araması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
Çözüm O
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Kazanım Kontrol 10 Oğuzların Anadolu'ya dalgalar halinde göç etmelerinde; I. Karahanlı ve Gazneliler'in Oğuzlar üzerindeki baskılarını artırmaları,V II. otlakların azlığı ve nüfusun artması, III. Oğuzların yerleşebilecek yurt araması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III Çözüm O E) I, II ve III
-
-
Tuğrul Bey sultan unvanı ile Selçuklu hüküm-
darı oldu.
Büyük Selçuklu Devleti bağımsızlığını kazana-
rak kuruluşunu tamamladı.
Batı'ya yönelik Türk İslam fetihlerinin önü
açıldı.
200
Yukarıda verilenler İslam dünyasında yaşanan
hangi savaşın sonuçları arasında yer alır?
Alearson govor!
Garneliler ile
A) Malazgirt
B) Dandanakan
C) Miryakefalon
D) Pasinler
Zons il
E) Koyunhisar
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
- - Tuğrul Bey sultan unvanı ile Selçuklu hüküm- darı oldu. Büyük Selçuklu Devleti bağımsızlığını kazana- rak kuruluşunu tamamladı. Batı'ya yönelik Türk İslam fetihlerinin önü açıldı. 200 Yukarıda verilenler İslam dünyasında yaşanan hangi savaşın sonuçları arasında yer alır? Alearson govor! Garneliler ile A) Malazgirt B) Dandanakan C) Miryakefalon D) Pasinler Zons il E) Koyunhisar
2. Türkiye Selçuklularındaki;
göçebelerin yerleşik yaşama geçirilmesinin
sağlanması,
II. Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesinin
uygulanması,
UI. sınırlar içerisinde yaşayan gayrimüslimlere
toprak dağıtılması,
uygulamalarından hangilerinin tarımsal faaliyetle-
rin gelişmesine katkı sağladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I e III
tuta
yaz
Sin
Dev
Tül
Sina
Gök
Sam
cev
Bu
vap
A) T
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Türkiye Selçuklularındaki; göçebelerin yerleşik yaşama geçirilmesinin sağlanması, II. Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesinin uygulanması, UI. sınırlar içerisinde yaşayan gayrimüslimlere toprak dağıtılması, uygulamalarından hangilerinin tarımsal faaliyetle- rin gelişmesine katkı sağladığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I e III tuta yaz Sin Dev Tül Sina Gök Sam cev Bu vap A) T
2. Türk-İslam devletlerinden Harzemşahların İkta Sis-
temi'ni uygulamasında aşağıdakilerden öncelikle
hangisinin etkisinin olduğu savunulabilir?
A) Büyük Selçuklu Devleti'nin etkisinde kalınması
B) Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı güçlü bir ordu ye-
tiştirme gayesi
C) İslam dininin gereklerinin yerine getirilmek istenme-
si
D) Devlet yöneticilerinin savaşçı bir kimliğe sahip ol-
ması
E) Tarımın gelişmesine önem verilmesi
DEM
M
E
i
Z
YAY - NU-L
C
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Türk-İslam devletlerinden Harzemşahların İkta Sis- temi'ni uygulamasında aşağıdakilerden öncelikle hangisinin etkisinin olduğu savunulabilir? A) Büyük Selçuklu Devleti'nin etkisinde kalınması B) Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı güçlü bir ordu ye- tiştirme gayesi C) İslam dininin gereklerinin yerine getirilmek istenme- si D) Devlet yöneticilerinin savaşçı bir kimliğe sahip ol- ması E) Tarımın gelişmesine önem verilmesi DEM M E i Z YAY - NU-L C
6.
Aydınlanma çemberi aşağıda verilen tarihlerden hangi-
sinde kutup dairelerine teğet geçer?
A) 21 Haziran, 21 Aralık
B) 21 Haziran, 21 Mart
C) 21 Aralık, 23 Eylül
D) 21 Mart, 23 Eylül
E) 3 Ocak, 4 Temmuz
126
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
6. Aydınlanma çemberi aşağıda verilen tarihlerden hangi- sinde kutup dairelerine teğet geçer? A) 21 Haziran, 21 Aralık B) 21 Haziran, 21 Mart C) 21 Aralık, 23 Eylül D) 21 Mart, 23 Eylül E) 3 Ocak, 4 Temmuz 126
8. Selçukluların göçebe kabileleri parçalayarak
iskan etmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bizans'a karşı bir savunma hattı oluşturmak
B) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
C) Tarımı geliştirmek
D) Göçebeleri güçlendirmek
E) Asker olarak göçebelerden yararlanmak
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
8. Selçukluların göçebe kabileleri parçalayarak iskan etmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bizans'a karşı bir savunma hattı oluşturmak B) Merkezi otoriteyi güçlendirmek C) Tarımı geliştirmek D) Göçebeleri güçlendirmek E) Asker olarak göçebelerden yararlanmak
thertes
NOT
ANADOLU SELÇUKUD.
ligg
yold
In Kervansaraylar Türk-İslam devletlerinde görülen ribatların devamı niteliğindedir. İlk
zamanlar sınır boylarını ve stratejik bölgeleri korumak amacıyla inşa edilen yapılarken
20silerleyen yıllarda bu özelliklerini yitirmiş, zamanla kervanların yol güvenliğinin sağlan-
dığı ve insanların konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı yerlere dönüşmüştür.
verdif
Kervansaray & Devletin vetmesi ve ucieti
Han:
boy unco scretsi
is yer
Schi
Türk-İslam devletleri zamanında kervansaraylarla birlikte han adı verilen yapılar da
vardı. Yolcular ve tüccarlar için yapılmış olan hanlar, ticari amaçla yapılan ve ücretli
olan işletmelerdi. Bu özelliklerinden dolayı hanlar, ribat ve kervansaraylardan ayrıl-
maktadır.
H
Nitelikli
Asyanlardır
se çoke
Asd kazend! ama olumsuz olda tampontör
1230'da Harzemşahlar ile yapılan Yassıçemen Savaşı kazanıldı.
1240'da Türk tarihinin ilk dinî nitelikli toplumsal ayaklanması olan
rapmen
Devlet idare edilened
Baba İshak İsyanı çıktı.
Pester
1243 Kösedağ Savası'nı İlhanlılara karşı kaybetti.
Kösedağ savaşı'nın sonucları sunlardır;
ASD ilhanlılard
Hry Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. İkinci Türk devletleri kuruldu.
Anadolu Selçukluları, İlhanlılara bağımlı hâle geldi.
Anadolu'da Türk nüfusu arttı. (Olumlu sonuc)
Rum
bironys
Anadolu tahrip edildi.
>
Zem
siyasi
1308'de yıkatan
ille kased
1299 da@smanlı kuruldu. Bazuk
DIKKAT
2.
Kösedağ ve Ankara Savaşlarının ortak sonucu; Anadolu Türk
birliğinin bozulma-
sidir. Birden forld Türk devletinin olur.
zemin hazırladı
Thanklarla
yor
vanscrau Mesutits it to dren Avrupell
kaynaklar
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
thertes NOT ANADOLU SELÇUKUD. ligg yold In Kervansaraylar Türk-İslam devletlerinde görülen ribatların devamı niteliğindedir. İlk zamanlar sınır boylarını ve stratejik bölgeleri korumak amacıyla inşa edilen yapılarken 20silerleyen yıllarda bu özelliklerini yitirmiş, zamanla kervanların yol güvenliğinin sağlan- dığı ve insanların konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı yerlere dönüşmüştür. verdif Kervansaray & Devletin vetmesi ve ucieti Han: boy unco scretsi is yer Schi Türk-İslam devletleri zamanında kervansaraylarla birlikte han adı verilen yapılar da vardı. Yolcular ve tüccarlar için yapılmış olan hanlar, ticari amaçla yapılan ve ücretli olan işletmelerdi. Bu özelliklerinden dolayı hanlar, ribat ve kervansaraylardan ayrıl- maktadır. H Nitelikli Asyanlardır se çoke Asd kazend! ama olumsuz olda tampontör 1230'da Harzemşahlar ile yapılan Yassıçemen Savaşı kazanıldı. 1240'da Türk tarihinin ilk dinî nitelikli toplumsal ayaklanması olan rapmen Devlet idare edilened Baba İshak İsyanı çıktı. Pester 1243 Kösedağ Savası'nı İlhanlılara karşı kaybetti. Kösedağ savaşı'nın sonucları sunlardır; ASD ilhanlılard Hry Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. İkinci Türk devletleri kuruldu. Anadolu Selçukluları, İlhanlılara bağımlı hâle geldi. Anadolu'da Türk nüfusu arttı. (Olumlu sonuc) Rum bironys Anadolu tahrip edildi. > Zem siyasi 1308'de yıkatan ille kased 1299 da@smanlı kuruldu. Bazuk DIKKAT 2. Kösedağ ve Ankara Savaşlarının ortak sonucu; Anadolu Türk birliğinin bozulma- sidir. Birden forld Türk devletinin olur. zemin hazırladı Thanklarla yor vanscrau Mesutits it to dren Avrupell kaynaklar
SOSYAL BİLİMLE
TARIH SORULARI
1. Osmanlı Devleti, Türk ailelerinin
Balkanlarda fethedilen bölgelere
yerleşmesini özendirmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin;
I. Balkan uluslanna hoşgörülü
davranması,
II. Balkanlara göç edenlerden bir
süre vergi alınmaması,
III. Balkanlarda devşirme sistemini
uygulaması,
politikalarından hangileri Osmanlı
Devleti'nin bu politikasına uygun
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
C) Yalnız III.
EY II. ve III.
B) Yalnız II.
D) I. ve II.
3.
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
SOSYAL BİLİMLE TARIH SORULARI 1. Osmanlı Devleti, Türk ailelerinin Balkanlarda fethedilen bölgelere yerleşmesini özendirmiştir. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin; I. Balkan uluslanna hoşgörülü davranması, II. Balkanlara göç edenlerden bir süre vergi alınmaması, III. Balkanlarda devşirme sistemini uygulaması, politikalarından hangileri Osmanlı Devleti'nin bu politikasına uygun olduğu söylenebilir? A) Yalnız I. C) Yalnız III. EY II. ve III. B) Yalnız II. D) I. ve II. 3.
KPSS
L KÜLTÜR
ndan
arak
3. Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklulardan
farklı olarak;
1. Naib-i Saltanat,
II. Divan-ı İstifa,
III. Divan-ı Saltanat
divanlarından hangilerini kullanmıştır?
BY Yalnız II
AYalnız I
DENEME
SINAVI
5
Başarlar dileriz...
D) e ll
E)
C) Yalnız III
ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
KPSS L KÜLTÜR ndan arak 3. Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklulardan farklı olarak; 1. Naib-i Saltanat, II. Divan-ı İstifa, III. Divan-ı Saltanat divanlarından hangilerini kullanmıştır? BY Yalnız II AYalnız I DENEME SINAVI 5 Başarlar dileriz... D) e ll E) C) Yalnız III ve III
9. Türkiye Selçukluları Miryokefalon Savaşı'na kadar iç bölgelere hâkimken, bu savaştan sonra ticari açıdan önem
taşıyan kıyı bölgelere de hâkim olmaya başlamışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir?
A) Suğdak
(C) Trabzon
B) Alanya
D) Sinop
E) Antalya
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
9. Türkiye Selçukluları Miryokefalon Savaşı'na kadar iç bölgelere hâkimken, bu savaştan sonra ticari açıdan önem taşıyan kıyı bölgelere de hâkim olmaya başlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir? A) Suğdak (C) Trabzon B) Alanya D) Sinop E) Antalya
5. Türklerin tarih boyunca değişik dönemlerde kullanmış
olduğu aşağıdaki takvimlerden hangisinde dinî
gereksinimler daha çok belirleyici olmuştur?
DO
es
A) Miladi Takvim
B) Rumi Takvim
C)
Celâli Takvimi
D) Hicri Takvim
E) On İki Hayvanlı Türk Takvimi
8. T
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
5. Türklerin tarih boyunca değişik dönemlerde kullanmış olduğu aşağıdaki takvimlerden hangisinde dinî gereksinimler daha çok belirleyici olmuştur? DO es A) Miladi Takvim B) Rumi Takvim C) Celâli Takvimi D) Hicri Takvim E) On İki Hayvanlı Türk Takvimi 8. T
12. IX. asırda Balkanlarda ve Anadolu'da gücünü korumaya çalışan Bizans İmparatorluğu, büyük bir orduya ihtiyaç duy-
muştur. Ordusunu her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak için zaten zor
durumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır. Bizans idaresinden bıkan halklar, Selçuklu akınlarına
direnmemiştir. Özellikle mezhep farkından dolayı Bizans tarafından büyük baskı ve işkencelere maruz kalan Ermeniler,
Türk akınlarına hiç direniş göstermemiştir.
Verilen metinde bahsedilen durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
A)Yeni mezheplerin oluşmaya başlamasına
B Anadolu'da nüfus dengelerinin değişmesine
C) Bizans'ın mali açıdan zorluklar yaşamasına
D) Bizans ve Türk ordularının karşı karşıya gelmesine
E) Türklerin Anadolu'da kolayca ilerlemesine
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
12. IX. asırda Balkanlarda ve Anadolu'da gücünü korumaya çalışan Bizans İmparatorluğu, büyük bir orduya ihtiyaç duy- muştur. Ordusunu her an savaşa hazır tutmak zorunda olan Bizans, ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak için zaten zor durumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlamıştır. Bizans idaresinden bıkan halklar, Selçuklu akınlarına direnmemiştir. Özellikle mezhep farkından dolayı Bizans tarafından büyük baskı ve işkencelere maruz kalan Ermeniler, Türk akınlarına hiç direniş göstermemiştir. Verilen metinde bahsedilen durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? A)Yeni mezheplerin oluşmaya başlamasına B Anadolu'da nüfus dengelerinin değişmesine C) Bizans'ın mali açıdan zorluklar yaşamasına D) Bizans ve Türk ordularının karşı karşıya gelmesine E) Türklerin Anadolu'da kolayca ilerlemesine
9. Karahanlılar Dönemi'nde "ribat" adıyla inşa-
sına başlanan kervansaraylar;
eğitim,
II. güvenlik,
III. ticaret
alanlarından hangilerinde ihtiyaca cevap
vermiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
9. Karahanlılar Dönemi'nde "ribat" adıyla inşa- sına başlanan kervansaraylar; eğitim, II. güvenlik, III. ticaret alanlarından hangilerinde ihtiyaca cevap vermiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
9. Türkiye Selçuklu Devleti'nde "Reisü'l Bahr" ve
"Melikü's Sevahil" unvanlarının kullanılmasın-
da aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Fars kültürünün etkisinde kalınması
B) Ticaretin geliştirilmek istenmesi
C) Denizcilik faaliyetlerinde bulunulması
D) Orduda savaş esirlerinden yararlanılması
E) Ülke topraklarının eyaletlere ayrılması
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
9. Türkiye Selçuklu Devleti'nde "Reisü'l Bahr" ve "Melikü's Sevahil" unvanlarının kullanılmasın- da aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Fars kültürünün etkisinde kalınması B) Ticaretin geliştirilmek istenmesi C) Denizcilik faaliyetlerinde bulunulması D) Orduda savaş esirlerinden yararlanılması E) Ülke topraklarının eyaletlere ayrılması
2. Büyük Selçuklu Devleti'nde başkentlerin sürekli batı-
ya doğru taşınmasında;
1. fetihlerin batı yönünde olması,
II. doğudan gelen Türklere batı yönünün gösterilmek is-
tenmesi,
III bati bölgelerin hayvancılık için daha müsait olması
durumlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Büyük Selçuklu Devleti'nde başkentlerin sürekli batı- ya doğru taşınmasında; 1. fetihlerin batı yönünde olması, II. doğudan gelen Türklere batı yönünün gösterilmek is- tenmesi, III bati bölgelerin hayvancılık için daha müsait olması durumlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III