Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

3.
İngiltere'de James Watt'in buhar makinesini geliştirme-
siyle ivme kazanan Sanayi Devrimi, fabrikaların kurul-
masını ve fabrikalar etrafında işçiler için yaşam alanla-
ri oluşturulmasını beraberinde getirmiştir. Kısa zaman
sonra buharla çalışan trenler ve vapurlar yapılmış, ham-
madde-pazar ihtiyacı artmış, liberal ve kapitalist eko-
nomik anlayış hızla yayılmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisini etkiledi-
ği söylenemez?
A) Devletlerarası emperyalizm yarışını
B) Endüstriyel üretimin artmasını
C) ihtiyaç fazlası üretimin yapılmasını
D) Ulaşım ve haberleşmenin kolaylaşmasını
E) Gelir dağılımında denge sağlanmasını
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. İngiltere'de James Watt'in buhar makinesini geliştirme- siyle ivme kazanan Sanayi Devrimi, fabrikaların kurul- masını ve fabrikalar etrafında işçiler için yaşam alanla- ri oluşturulmasını beraberinde getirmiştir. Kısa zaman sonra buharla çalışan trenler ve vapurlar yapılmış, ham- madde-pazar ihtiyacı artmış, liberal ve kapitalist eko- nomik anlayış hızla yayılmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisini etkiledi- ği söylenemez? A) Devletlerarası emperyalizm yarışını B) Endüstriyel üretimin artmasını C) ihtiyaç fazlası üretimin yapılmasını D) Ulaşım ve haberleşmenin kolaylaşmasını E) Gelir dağılımında denge sağlanmasını
BİLİMLER TESTİ
efe (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
eş-
bir
mi-
AY
DENEME-12
15 Net
2.
II. Murat, 1443'te Edirne sınırlarındaki Ergene Irmağı üze-
rine 392 metre uzunluğunda bir köprü, köprünün girişine
yolcuların misafir edilebileceği kervansaray, imaret, cami
ve medreseden oluşan bir külliye inşa ettirmiş; topluma
karşılıksız hizmet sunan bu kurumlara bir gelir kaynağı
olarak da hamam ve dükkânlar yaptırmıştı. Vergiden muaf
tuttuğu bir göçebe grubunu köprünün bakımı ve korunması
için buraya yerleştirmişti.
Bu bilgilere Osmanlı Devleti-ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışına göre hareket ettiğine
B) Rumeli'de hâkimiyet kurduğuna
C) Devşirme sistemini uyguladığına
D) Ticari faaliyetleri geliştirmeye çalıştığına
E) iskân siyaseti izlediğine
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
BİLİMLER TESTİ efe (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) eş- bir mi- AY DENEME-12 15 Net 2. II. Murat, 1443'te Edirne sınırlarındaki Ergene Irmağı üze- rine 392 metre uzunluğunda bir köprü, köprünün girişine yolcuların misafir edilebileceği kervansaray, imaret, cami ve medreseden oluşan bir külliye inşa ettirmiş; topluma karşılıksız hizmet sunan bu kurumlara bir gelir kaynağı olarak da hamam ve dükkânlar yaptırmıştı. Vergiden muaf tuttuğu bir göçebe grubunu köprünün bakımı ve korunması için buraya yerleştirmişti. Bu bilgilere Osmanlı Devleti-ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sosyal devlet anlayışına göre hareket ettiğine B) Rumeli'de hâkimiyet kurduğuna C) Devşirme sistemini uyguladığına D) Ticari faaliyetleri geliştirmeye çalıştığına E) iskân siyaseti izlediğine
9. Aşağıdakilerin hangisinde İttihat ve Terakki Par-
tisinin etkisi olmamıştır?
A) Osmanlı Devleti'nin İttifak Grubu'nda 1. Dünya
Savaşı'na girmesinde
B) İngilizlerden kaçan iki Alman gemisinin (Goben ve
Breslav) Osmanlılara sığınmasında
C) Tehcir Kanunu ile Doğu Anadolu'da düşmanla iş
birliği yapan Ermenilerin göç ettirilmesinde
nitimemuEdA
D) Sarıkamış Kış Taarruzu'nun düzenlenmesinde
E) Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasında
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Aşağıdakilerin hangisinde İttihat ve Terakki Par- tisinin etkisi olmamıştır? A) Osmanlı Devleti'nin İttifak Grubu'nda 1. Dünya Savaşı'na girmesinde B) İngilizlerden kaçan iki Alman gemisinin (Goben ve Breslav) Osmanlılara sığınmasında C) Tehcir Kanunu ile Doğu Anadolu'da düşmanla iş birliği yapan Ermenilerin göç ettirilmesinde nitimemuEdA D) Sarıkamış Kış Taarruzu'nun düzenlenmesinde E) Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasında
9.
Büyük Selçuklu devleti toprakların boş kalmasını önle-
mek, üretimi sürekli hale getirmek ve devlet hazinesin-
den para çıkmadan savaşa sürekli hazır bir ordu yetiştir-
mek amacıyla ikta sitemini uygulamıştır.
Buna göre Büyük Selçukluların;
I. mali,
II. siyasi,
III. askeri
alanlarından hangilerinde fayda elde etmek için ikta
sistemini kullandığı söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Büyük Selçuklu devleti toprakların boş kalmasını önle- mek, üretimi sürekli hale getirmek ve devlet hazinesin- den para çıkmadan savaşa sürekli hazır bir ordu yetiştir- mek amacıyla ikta sitemini uygulamıştır. Buna göre Büyük Selçukluların; I. mali, II. siyasi, III. askeri alanlarından hangilerinde fayda elde etmek için ikta sistemini kullandığı söylenebilir? A) I ve II B) I ve III D) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
18. 1856 Paris Antlaşması'nın;
Tre Bin
1. Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacaktır.
II. Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir
III. Boğazlar bütün devletlerin savaş gemilerine kapatıla-
caktır.
maddelerinden hangileri ile Avrupalı devletlerin Os-
manlı Devleti'ne Kırım Savaşı sonunda mağlup devlet
muamelesi yapıldığına kanıt olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II|
D) I ve II
E) I, II ve I
C) Yalnız III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
18. 1856 Paris Antlaşması'nın; Tre Bin 1. Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacaktır. II. Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir III. Boğazlar bütün devletlerin savaş gemilerine kapatıla- caktır. maddelerinden hangileri ile Avrupalı devletlerin Os- manlı Devleti'ne Kırım Savaşı sonunda mağlup devlet muamelesi yapıldığına kanıt olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II| D) I ve II E) I, II ve I C) Yalnız III
5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde isyanların ya-
şanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Islahatlara gereksinim duyulduğunun
B) Merkezi otoritenin zayıfladığının
C) Osmanlı'nın eski gücünü kaybettiğinin
D) Avrupa'dan askeri destek alındığının
E) Ganimet gelirlerinin azaldığının
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde isyanların ya- şanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Islahatlara gereksinim duyulduğunun B) Merkezi otoritenin zayıfladığının C) Osmanlı'nın eski gücünü kaybettiğinin D) Avrupa'dan askeri destek alındığının E) Ganimet gelirlerinin azaldığının
Cat
Trak
5- 1. Dünya Savag'nda aşağıdaki olaylardan hangisi
(pagma) Devletleri'nin aleyhine
In
olmuştur?
A- Amerikan savaşa gimes
Rusya Bobek olan başlamas
C-ayan savaya kablimes
Dieter Cemiyetim kurum
& Bugarstan
ame
watan geklimes
Mustafa Kemal'in organize ettiği gene
kongreler sürecinde
apag
Indip
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Cat Trak 5- 1. Dünya Savag'nda aşağıdaki olaylardan hangisi (pagma) Devletleri'nin aleyhine In olmuştur? A- Amerikan savaşa gimes Rusya Bobek olan başlamas C-ayan savaya kablimes Dieter Cemiyetim kurum & Bugarstan ame watan geklimes Mustafa Kemal'in organize ettiği gene kongreler sürecinde apag Indip
C-
D-
D- Çanakkale
E-Yemen
25- Milli Mücadele yıllarında kullanılan "Mütareke
basin" deyimi ile özellikle İstanbul basınının
aşağıdakilerden
hangisine
karşı çıktığı
anlatılmak istenmiştir?
C- Galiçya
A-
B-
A- Kafkasya
Kanal
n hangisinde
bünya Savaşı sırasında
aşkanı ve Padişah
Muharebesi
ebe
kişehir f
Kanal Taarruzu
bulunmuştur?
ordu
Saltanat yönetimine
Milli mücadeleye
Itilaf devletlerine
Istanbul Hükümetlerine
Anadolu'nun işgal edilmesine
ko
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
C- D- D- Çanakkale E-Yemen 25- Milli Mücadele yıllarında kullanılan "Mütareke basin" deyimi ile özellikle İstanbul basınının aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı anlatılmak istenmiştir? C- Galiçya A- B- A- Kafkasya Kanal n hangisinde bünya Savaşı sırasında aşkanı ve Padişah Muharebesi ebe kişehir f Kanal Taarruzu bulunmuştur? ordu Saltanat yönetimine Milli mücadeleye Itilaf devletlerine Istanbul Hükümetlerine Anadolu'nun işgal edilmesine ko
an devans oldukların
vunduktann
6 x egemenlik anlaypma ters distiklerini
E- Akta ini yaptıklar
3- Amiral Bristol Raporu olarak bilinen Hüttefikler
Komisyonu
raporunun
Aras
Araştırma
ap dakilerden hangisi ile ilgili olduğu
söylenebilir?
&
A- Amerikan mandas taleplerinin artmas
Mak-M kararlannin lan edilmesi
C- Ankara'da yeni bir meclisin açimes
D-Yunan gal bölgesinde yaşananlar
E- Osman Devenin Brind Dünya Savagina
grmest
Osmank Devletinin I. Dünya sava
kaybettiği topraktar arasin
hangisinin old
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
an devans oldukların vunduktann 6 x egemenlik anlaypma ters distiklerini E- Akta ini yaptıklar 3- Amiral Bristol Raporu olarak bilinen Hüttefikler Komisyonu raporunun Aras Araştırma ap dakilerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir? & A- Amerikan mandas taleplerinin artmas Mak-M kararlannin lan edilmesi C- Ankara'da yeni bir meclisin açimes D-Yunan gal bölgesinde yaşananlar E- Osman Devenin Brind Dünya Savagina grmest Osmank Devletinin I. Dünya sava kaybettiği topraktar arasin hangisinin old
G
111.
IV.
Ingiltere'nin deniz aşin sömürgelerini koruma
politikas
Sovyet Rusya'nın Boljevik rejimini yayma
siyaseti
gibi durumlardan hangileri ile ilgili olduğu
söylenebilir?
Almanya'nin pancermenist emellert
11
"Monroe Doktrininin";
ve 111
1, II ve III
D- I ve III
E- I ve IV
manlı Devleti lle ftilaf devletle
savaşı sonucunda imzal
aylan olduğu için TBM
bans antlase
doğru olarak
Jagmasi
as
Yalnız 1
Yalne II
Yalnız III
ilir?
lesinde başvurdug
ordusun
Kiştu
Istanbul
1. ABD'nin "kabuğuna çekiime ve karşmazik
siyaseti
11.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
G 111. IV. Ingiltere'nin deniz aşin sömürgelerini koruma politikas Sovyet Rusya'nın Boljevik rejimini yayma siyaseti gibi durumlardan hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir? Almanya'nin pancermenist emellert 11 "Monroe Doktrininin"; ve 111 1, II ve III D- I ve III E- I ve IV manlı Devleti lle ftilaf devletle savaşı sonucunda imzal aylan olduğu için TBM bans antlase doğru olarak Jagmasi as Yalnız 1 Yalne II Yalnız III ilir? lesinde başvurdug ordusun Kiştu Istanbul 1. ABD'nin "kabuğuna çekiime ve karşmazik siyaseti 11.
B- Kuruluş Savaş
C- Balkan Savap
en hangisi
D- Trablusgarp Savaş
E- Birinci Dünya Savap
11- Milli Mücadele sürecinde oluşturulan Temsil
Heyeti'nin Ali Fuat
Komutanlığna
Paşa'yı Batı Cephesi
aşağıdakilerden
ataması
hangisinde hükme bağlanmıştır?
A- Amasya Genelgesi
B- Havza Genelgesi
C- Erzurum Kongres
D- Misak-Mill kararlan
E- Sivas Kongresi
2-tzmirin Yunan Ordusu tarafin
kamuoyunda yoğun bir
olmuş ve bu i
daha
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
B- Kuruluş Savaş C- Balkan Savap en hangisi D- Trablusgarp Savaş E- Birinci Dünya Savap 11- Milli Mücadele sürecinde oluşturulan Temsil Heyeti'nin Ali Fuat Komutanlığna Paşa'yı Batı Cephesi aşağıdakilerden ataması hangisinde hükme bağlanmıştır? A- Amasya Genelgesi B- Havza Genelgesi C- Erzurum Kongres D- Misak-Mill kararlan E- Sivas Kongresi 2-tzmirin Yunan Ordusu tarafin kamuoyunda yoğun bir olmuş ve bu i daha
9. Soğuk Savaş'ın;
1. bilim ve teknolojide yeni buluşların ortaya çıkması,
II. uzay çalışmalarının hız kazanması,
III. olimpiyat oyunlarının yapılması
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında
etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Il ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
26
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Soğuk Savaş'ın; 1. bilim ve teknolojide yeni buluşların ortaya çıkması, II. uzay çalışmalarının hız kazanması, III. olimpiyat oyunlarının yapılması gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Il ve III C) I ve II E) I, II ve III 26
3. ABD'nin Paris Barış Konferansı'nda "Doğu Anadolu
Bölgesi'nde bağımsız bir Ermeni devleti kurulması ve bu
devletin karadan Akdeniz ve Karadeniz'e bağlanmasını"
istemesinin, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
savunulabilir?
B
A) Ermeni çetelerinin Doğu illerine giren Rus birliklerine
yardım etmelerine
B) Ermenilerin Vilâyatısitte'ye (altı il) ek olarak Adana,
Merşin ve Trabzon şehirlerini istemelerine
C) Ermenistan ile TBMM arasında Nüfus Mübadelesi ile
ilgili antlaşma yapılmasına
D) Osmanlı Devleti'nin Tehcir Kanunu'nu çıkarmasına
E) Osmanlı Devleti'nin kutsal cihat ilan etmesine
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. ABD'nin Paris Barış Konferansı'nda "Doğu Anadolu Bölgesi'nde bağımsız bir Ermeni devleti kurulması ve bu devletin karadan Akdeniz ve Karadeniz'e bağlanmasını" istemesinin, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? B A) Ermeni çetelerinin Doğu illerine giren Rus birliklerine yardım etmelerine B) Ermenilerin Vilâyatısitte'ye (altı il) ek olarak Adana, Merşin ve Trabzon şehirlerini istemelerine C) Ermenistan ile TBMM arasında Nüfus Mübadelesi ile ilgili antlaşma yapılmasına D) Osmanlı Devleti'nin Tehcir Kanunu'nu çıkarmasına E) Osmanlı Devleti'nin kutsal cihat ilan etmesine
İSLAMİYET DOĞMADAN ÖNCE ASYA'NIN DURUMU:
Bizans İmparatorluğu:
Roma İmparatorluğu'nun
mayıp ikiye ayrılmasından sonra başkenti.
imparatorluğu kurulmuştu.
Göçü " ile başlayan barbar akınlarına dayana-
olan Doğu Roma (Bizans)
Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır
egemenliği altındaydı.
Kök Türkler.
Roma İmparatorluğu'nun
İslamiyet'in doğuşu sırasında en güçlü devlet konumundaydı.
■ Bizans İmparatorluğu'nda Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebi hâkimdi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
İSLAMİYET DOĞMADAN ÖNCE ASYA'NIN DURUMU: Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu'nun mayıp ikiye ayrılmasından sonra başkenti. imparatorluğu kurulmuştu. Göçü " ile başlayan barbar akınlarına dayana- olan Doğu Roma (Bizans) Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır egemenliği altındaydı. Kök Türkler. Roma İmparatorluğu'nun İslamiyet'in doğuşu sırasında en güçlü devlet konumundaydı. ■ Bizans İmparatorluğu'nda Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebi hâkimdi
3.
XVII. yüzyıldan sonra tımarların ehli olan kişilere verilme-
mesi, savaşların uzun sürmesine bağlı olarak sipahile-
rin araziden uzak kalması nedeniyle Anadolu'da eşkıyalık
hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu eşkıyalık hareketlerine
merkezden taşraya atanan memurların davranışları da ek-
lenince Anadolu'da dirlik düzen bozulmuştur.
Tarih öğretmeninin bu anlatımında aşağıdakilerden
hangisinin gerekçesini açıkladığı söylenebilir?
A) Yeniçerilerin isyanlarının çıkma nedenlerinin
B Sancak sisteminin bozulmasının
C) Celâli isyanlarının başlamasının
D Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkilerinin
E) Ekber ve ersed sisteminin uygulanmasının
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
3. XVII. yüzyıldan sonra tımarların ehli olan kişilere verilme- mesi, savaşların uzun sürmesine bağlı olarak sipahile- rin araziden uzak kalması nedeniyle Anadolu'da eşkıyalık hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu eşkıyalık hareketlerine merkezden taşraya atanan memurların davranışları da ek- lenince Anadolu'da dirlik düzen bozulmuştur. Tarih öğretmeninin bu anlatımında aşağıdakilerden hangisinin gerekçesini açıkladığı söylenebilir? A) Yeniçerilerin isyanlarının çıkma nedenlerinin B Sancak sisteminin bozulmasının C) Celâli isyanlarının başlamasının D Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkilerinin E) Ekber ve ersed sisteminin uygulanmasının
1.
. 1 Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri yenilmeseydi. Os-
manlı Devleti nin siyasal yaşamı sona ermezdi."
. "Osmanlı Devleti yıkılmasaydı. Türkiye Cumhuriyeti
kurulamazdı."
Yukarıdaki örneklemelerde Tarih Bilimi'nin, aşağıda
belirtilen hangi özelliği öncelikli olarak vurgulanmıştır?
A) Neden - sonuç ilişkisi
B) Kaynak taraması yapılması
C) Farklı bilim dallarından yararlanılması
D) Objektif bir tutum içinde olma özelliği
E) Olayların, yaşandığı dönemin koşullarına göre incelen-
mesi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
1. . 1 Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri yenilmeseydi. Os- manlı Devleti nin siyasal yaşamı sona ermezdi." . "Osmanlı Devleti yıkılmasaydı. Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı." Yukarıdaki örneklemelerde Tarih Bilimi'nin, aşağıda belirtilen hangi özelliği öncelikli olarak vurgulanmıştır? A) Neden - sonuç ilişkisi B) Kaynak taraması yapılması C) Farklı bilim dallarından yararlanılması D) Objektif bir tutum içinde olma özelliği E) Olayların, yaşandığı dönemin koşullarına göre incelen- mesi