Yavuz Sultan Selim Dönemi Soruları

80. Osmanlı Devleti'nin İpek ve Baharat Yollarının denetim
altına alması Avrupa'da;
1. Coğrafi Keşifler'in başlaması,
II. Rönesans ve Reform hareketlerinin doğması,
III. Osmanlı Devleti'ne karşı ittifakların oluşması
durumlarından hangilerini beraberinde getirmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
80. Osmanlı Devleti'nin İpek ve Baharat Yollarının denetim altına alması Avrupa'da; 1. Coğrafi Keşifler'in başlaması, II. Rönesans ve Reform hareketlerinin doğması, III. Osmanlı Devleti'ne karşı ittifakların oluşması durumlarından hangilerini beraberinde getirmiştir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
e III
YAYINLARI
LİMİT
5. Fetret Devri'ne son veren Çelebi Mehmet Dönemi'nde
Düzmece Mustafa ve Şeyh Bedreddin isyanlan
-) Sosyolu
ve dini
çıkmıştır.
Bu isyanların çıkmasında;
1. devletin eski gücünde olmaması,
. otorite boşluğunun tam olarak doldurulamaması,
. dinî duyguların siyasi amaçlara alet edilmesi,
IV. veraset sisteminin kesin kurallarla belirlenmemesi,
V. Timur'un Anadolu'daki hâkimiyetini kaybetmek
istememesi
durumlarından hangisinin etkili olduğu
söylenemez?
A) I
B) II
D) IV
C) III
Thcsligalu enneagnad nen
EV
8.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
e III YAYINLARI LİMİT 5. Fetret Devri'ne son veren Çelebi Mehmet Dönemi'nde Düzmece Mustafa ve Şeyh Bedreddin isyanlan -) Sosyolu ve dini çıkmıştır. Bu isyanların çıkmasında; 1. devletin eski gücünde olmaması, . otorite boşluğunun tam olarak doldurulamaması, . dinî duyguların siyasi amaçlara alet edilmesi, IV. veraset sisteminin kesin kurallarla belirlenmemesi, V. Timur'un Anadolu'daki hâkimiyetini kaybetmek istememesi durumlarından hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) I B) II D) IV C) III Thcsligalu enneagnad nen EV 8.
UNIT
Yavuz Sultan Selim'in doğuya Iran üzerine sefer düzenle-
me nedenlerinden biri de, Safevi Devleti'nin Orta Asya'dan
gelen Türkmenlerin Osmanlı sınırına girmesini engellemiş
olmasıdır.
Bu durumun,
1. devşirme sisteminin uygulanması,
Il. veraset sisteminin uygulanması,
III. iskân politikasının uygulanması
gelişmelerinden hangilerini olumsuz etkilediği savu-
nulabilir?
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
UNIT Yavuz Sultan Selim'in doğuya Iran üzerine sefer düzenle- me nedenlerinden biri de, Safevi Devleti'nin Orta Asya'dan gelen Türkmenlerin Osmanlı sınırına girmesini engellemiş olmasıdır. Bu durumun, 1. devşirme sisteminin uygulanması, Il. veraset sisteminin uygulanması, III. iskân politikasının uygulanması gelişmelerinden hangilerini olumsuz etkilediği savu- nulabilir?
iteyi
6.
şii eğilimli Türkmen grupların, Safevilerin de tahrikle-
riyle devlete başkaldırması şeklinde ortaya çıkan isyan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suhte İsyanları
B) Celali Ayaklanmaları
C) İstanbul İsyanları
D) Eyalet İsyanları
E) Aynlik Isyanları
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
iteyi 6. şii eğilimli Türkmen grupların, Safevilerin de tahrikle- riyle devlete başkaldırması şeklinde ortaya çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir? A) Suhte İsyanları B) Celali Ayaklanmaları C) İstanbul İsyanları D) Eyalet İsyanları E) Aynlik Isyanları
yası Liderliği
4. Yavuz Sultan Selim saltanatı süresince gaza ve cihat po-
litikası takip etmesi Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden
hangisi üzerinde değişikliğe neden olduğu söylenemezi
A) Eyalet sayısında
B) Gelir-gider dengesinde
C) Ülke nüfusunda
D) Etnik yapıda
EL
Tahta geçme biçiminde
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
yası Liderliği 4. Yavuz Sultan Selim saltanatı süresince gaza ve cihat po- litikası takip etmesi Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisi üzerinde değişikliğe neden olduğu söylenemezi A) Eyalet sayısında B) Gelir-gider dengesinde C) Ülke nüfusunda D) Etnik yapıda EL Tahta geçme biçiminde
IGONZ
3. Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği
gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denilmek-
tedir.
Ölçek
Cizilen uzunluk
Gerçek uzunluk
1
Örneğin ölçekle çizilen bir planda 4 cm'lik bir
20
uzunluk gerçekte 20.4 = 80 cm'dir.
Aşağıdaki kareli
ölçekle çizilmiş planı verilmiştir.
Love
457
Spor
Salonu
Yemekhane
zeminde bir okulun
Okul Binası
Bahçe
am
√3 cm
C) 648
√3 cm
653.
1
300
241
42
(23)
Buna göre yemekhanenin taban alanı gerçekte
kaç metrekaredir?
A) 216
B) 432
D) 864
72 cm²
21600
A√12
12
6. M
180
54000
56
NNM
721
36
16
LUNG
W
?
SU
√96 c
Yukarıda
cinsinde
kesilece
uzunluk
en büy
Buna
yüzür
A) 12
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
IGONZ 3. Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denilmek- tedir. Ölçek Cizilen uzunluk Gerçek uzunluk 1 Örneğin ölçekle çizilen bir planda 4 cm'lik bir 20 uzunluk gerçekte 20.4 = 80 cm'dir. Aşağıdaki kareli ölçekle çizilmiş planı verilmiştir. Love 457 Spor Salonu Yemekhane zeminde bir okulun Okul Binası Bahçe am √3 cm C) 648 √3 cm 653. 1 300 241 42 (23) Buna göre yemekhanenin taban alanı gerçekte kaç metrekaredir? A) 216 B) 432 D) 864 72 cm² 21600 A√12 12 6. M 180 54000 56 NNM 721 36 16 LUNG W ? SU √96 c Yukarıda cinsinde kesilece uzunluk en büy Buna yüzür A) 12
de siyasi
CI-
gazeteler de
leti'nde aşağı-
am hazırladığı
X
kapatılmasına
nınmasına
n artmasına
7
kulların
ilmesi
kültü-
ye-
19. "stanbul'un kent dokusunu değiştirmek için
dalışmalar yapıldı. Houssmann'ın tarzında
bulvarları ve çevre yolları örnek alınarak
ni yollar açıldı, tramvaylar işledi, tünel yapıl
dı, eğri büğrü çıkmaz sokakların yerini düz
sokaklar aldı. Şirket-i Hayriye'nin vapurlan
payitahtın iki yakasını bir araya getirdi. 'Av-
rupai usulde' yapılan binalar Haliç'in kuzey
yakasında hızla artarak tarihî yarımadayı et-
kiledi."
Yukarıdaki betimlemenin İstanbul'un hangi
dönemine ait olduğu söylenebilir?
A) XVIII. yüzyılın ikinci yarısı
B) XIX. yüzyılın ilk yarısı
C) XIX. yüzyılın ikinci yarısı
D) XX. yüzyılın ilk yarısı
E) XX. yüzyılın ikinci yarısı
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
de siyasi CI- gazeteler de leti'nde aşağı- am hazırladığı X kapatılmasına nınmasına n artmasına 7 kulların ilmesi kültü- ye- 19. "stanbul'un kent dokusunu değiştirmek için dalışmalar yapıldı. Houssmann'ın tarzında bulvarları ve çevre yolları örnek alınarak ni yollar açıldı, tramvaylar işledi, tünel yapıl dı, eğri büğrü çıkmaz sokakların yerini düz sokaklar aldı. Şirket-i Hayriye'nin vapurlan payitahtın iki yakasını bir araya getirdi. 'Av- rupai usulde' yapılan binalar Haliç'in kuzey yakasında hızla artarak tarihî yarımadayı et- kiledi." Yukarıdaki betimlemenin İstanbul'un hangi dönemine ait olduğu söylenebilir? A) XVIII. yüzyılın ikinci yarısı B) XIX. yüzyılın ilk yarısı C) XIX. yüzyılın ikinci yarısı D) XX. yüzyılın ilk yarısı E) XX. yüzyılın ikinci yarısı
4. . Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Doğu siyaseti hakkın-
da danışmanlık yapmış, Çaldıran Zaferi'nden sonra gü-
ney ve doğu vilayetleri bölge halkının Osmanlı yöneti-
mine geçmesinde vazife almıştır. Böylece Bitlis, Cizre,
Siirt gibi yirmi beş yerleşim yeri barış yoluyla Osmanlı
idaresine girmiştir.
TYT-AYT TARİH
Yavuz'un Memlüklere karşı yürüttüğü siyasette de gö-
rev almış, Urfa ve Musul'un Osmanlı idaresine geçme-
sini sağlamıştır.
A) Ali Kuşçu
C) Akşemseddin
TYT-AYT -
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin üstlendiği gö-
revlere değinilmiştir?
B) İdris-i Bitlisi
D) Uluğ Bey
E) Molla Gürani
5. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dö-
nemi gelişmeleri arasında yer almaz?
A) Fransa ile dostluk ilişkisi kurulması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
4. . Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Doğu siyaseti hakkın- da danışmanlık yapmış, Çaldıran Zaferi'nden sonra gü- ney ve doğu vilayetleri bölge halkının Osmanlı yöneti- mine geçmesinde vazife almıştır. Böylece Bitlis, Cizre, Siirt gibi yirmi beş yerleşim yeri barış yoluyla Osmanlı idaresine girmiştir. TYT-AYT TARİH Yavuz'un Memlüklere karşı yürüttüğü siyasette de gö- rev almış, Urfa ve Musul'un Osmanlı idaresine geçme- sini sağlamıştır. A) Ali Kuşçu C) Akşemseddin TYT-AYT - Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin üstlendiği gö- revlere değinilmiştir? B) İdris-i Bitlisi D) Uluğ Bey E) Molla Gürani 5. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dö- nemi gelişmeleri arasında yer almaz? A) Fransa ile dostluk ilişkisi kurulması
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde gerçekleşen;
1. Osmanlı Devleti ile Memlükluların sınır kom-
şusu olması,
Qeyizle
II. Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı toprakla-
rına katılması,
III. Mısır'ın fethiyle Osmanlı Devleti'nin Baharat
Yolu'nu kontrolü altına alması
olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-11 - III
11-11
di B) II-I-III
D) III-1 -11
C) III-11-1
-1-1
E11
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde gerçekleşen; 1. Osmanlı Devleti ile Memlükluların sınır kom- şusu olması, Qeyizle II. Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı toprakla- rına katılması, III. Mısır'ın fethiyle Osmanlı Devleti'nin Baharat Yolu'nu kontrolü altına alması olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-11 - III 11-11 di B) II-I-III D) III-1 -11 C) III-11-1 -1-1 E11 Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Memlüklerin Sah Ismail ile ittifak yapması ye
1. Selim'in Baharat Yolu'nu ele geçirme isteği
üzerine Osmanlı ordusu 1516'da Misir sefe
rine çıktı. Osmanlı Devleti 1516'de Mercida-
bik ve 1517'de Ridaniye Savaşı'nda Memilik
ordusunu yendi. Böylece Misir toprakları Os
manlı Devleti'ne katıldı. Baharat Yolu'nun
önemli bir bölümü Osmanlı Devleti'nin eline
geçti. Hz. Muhammed ve yakınlarının eşyala
rindan oluşan Kutsal Emanetler, İstanbul'a ge
tirildi.
Bu parçada Mısır'ın fethinin;
1. Siyasi
II. Dinî
III. Ekonomik
Il ve III.
alanlardaki sonuçlarından hangilerine deği
nilmiştir?
A) I ve II.
OD-3/22-23
F
B) I ve III.
D) I, II ve III.
19.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
8. Memlüklerin Sah Ismail ile ittifak yapması ye 1. Selim'in Baharat Yolu'nu ele geçirme isteği üzerine Osmanlı ordusu 1516'da Misir sefe rine çıktı. Osmanlı Devleti 1516'de Mercida- bik ve 1517'de Ridaniye Savaşı'nda Memilik ordusunu yendi. Böylece Misir toprakları Os manlı Devleti'ne katıldı. Baharat Yolu'nun önemli bir bölümü Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Hz. Muhammed ve yakınlarının eşyala rindan oluşan Kutsal Emanetler, İstanbul'a ge tirildi. Bu parçada Mısır'ın fethinin; 1. Siyasi II. Dinî III. Ekonomik Il ve III. alanlardaki sonuçlarından hangilerine deği nilmiştir? A) I ve II. OD-3/22-23 F B) I ve III. D) I, II ve III. 19.
6. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim
döneminde düzenlenen Mısır Seferi'nin sonuç-
larından biri değildir?
A) Akdeniz'in Türk gölü hâline gelmesi
B) Memluk Devleti'nin yıkılması
C) Mısır'ın Osmanlı hâkimiyetine girmesi
D) Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi
CE) Suriye, Filistin gibi bölgelerde Osmanlı hâkimi-
yetinin başlaması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
6. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde düzenlenen Mısır Seferi'nin sonuç- larından biri değildir? A) Akdeniz'in Türk gölü hâline gelmesi B) Memluk Devleti'nin yıkılması C) Mısır'ın Osmanlı hâkimiyetine girmesi D) Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi CE) Suriye, Filistin gibi bölgelerde Osmanlı hâkimi- yetinin başlaması
47. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Yükselme
Dönemi'nde izlediği politikalardan biri değildir?
adabA) Islam birliğini sağlamak
B) Denizlerde üstünüğü ele geçirmek
een
C) Avrupa'da etkili olmak
vid (A
vil Bloup
met
D) Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
nobion nipiervein
E) Türk beylikleri üzerinde siyasi mücadeleye girmeden
hakimiyet kurmak usn
umel (C
evidst
zoet milenby holebesrlec (2
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
47. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde izlediği politikalardan biri değildir? adabA) Islam birliğini sağlamak B) Denizlerde üstünüğü ele geçirmek een C) Avrupa'da etkili olmak vid (A vil Bloup met D) Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak nobion nipiervein E) Türk beylikleri üzerinde siyasi mücadeleye girmeden hakimiyet kurmak usn umel (C evidst zoet milenby holebesrlec (2
21. Aşağıdaki haritada beş farklı doğrultu numaralarla
gösterilmiştir.
Ekvator
V
38
Buna göre, kaç numaralı doğrultuda görülen iklim
tipi çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır?
A) V BAII
C) I
D) III
IV
E) IV
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
21. Aşağıdaki haritada beş farklı doğrultu numaralarla gösterilmiştir. Ekvator V 38 Buna göre, kaç numaralı doğrultuda görülen iklim tipi çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır? A) V BAII C) I D) III IV E) IV
hayatın
katkı sağlamanın
enin
3. Ülkemizde çok partili hayata geçiş 1945'de Milli
Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir.
Çok partili hayata geçişin gecikmesinde;
1. halkın çok partili demokrasiye hazır olmaması,
II. devletçilik anlayışının yerleşmemiş olması,
III. kadınlara siyasi hakların verilmemiş olması
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B)1 ve II
C) II ve III.
D) I, II ve III.
MMM
3
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
hayatın katkı sağlamanın enin 3. Ülkemizde çok partili hayata geçiş 1945'de Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Çok partili hayata geçişin gecikmesinde; 1. halkın çok partili demokrasiye hazır olmaması, II. devletçilik anlayışının yerleşmemiş olması, III. kadınlara siyasi hakların verilmemiş olması faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B)1 ve II C) II ve III. D) I, II ve III. MMM 3
6.
18:08
X
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nda yer
alan;
İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan
Türkler yerlerinde kalacak, diğer yerlerdekiler karsılıklı
değiştirilecektir.
II. Yabancılar arasından Türk vatandaşı olacaklar, Türk
kanunlarına tabi tutulacaklardır.
III Patrikhane İstanbul'da bulunacak fakat ekümenik (evren-
sel) özelliği olmayacaktır.
maddelerden hangileri Avrupalı devletlerin gelecekte
Türkiye'nin içişlerine karışmasını önlemeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) Il ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
6. 18:08 X 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nda yer alan; İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler yerlerinde kalacak, diğer yerlerdekiler karsılıklı değiştirilecektir. II. Yabancılar arasından Türk vatandaşı olacaklar, Türk kanunlarına tabi tutulacaklardır. III Patrikhane İstanbul'da bulunacak fakat ekümenik (evren- sel) özelliği olmayacaktır. maddelerden hangileri Avrupalı devletlerin gelecekte Türkiye'nin içişlerine karışmasını önlemeye yöneliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) Il ve III
şehrinin fethi ile Mekke - Şam ticaret yolu üzerin-
de Müslümanlar tam olarak denetim kurmuşlardır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Kufe
D) Hayber
B) Medine
C) Taif
E) Halep
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
şehrinin fethi ile Mekke - Şam ticaret yolu üzerin- de Müslümanlar tam olarak denetim kurmuşlardır. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Kufe D) Hayber B) Medine C) Taif E) Halep