Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

ORİJİNAL
1. XVI. yüzyılda Anadolu eyaletlerinde işletilen Osmanlı vakıfları
envanteri şöyledir:
R
lamaz?
SORULAR 1
İmaret
Cami ve mescid
Medrese
Zayiye ve hankah
Muallimhane
A) Yönetim
Vakıf Türü
Kalenderhane
Mevlevihane
Büyük han ve kervansaray
sante
Sayısı
45
-B) Eğitim
-D) Sosyal
1397
110
626
Bu bilgilerden hareketle vakıfların Osmanlı Devleti'nde
aşağıdakilerden hangisinde bir işlevinin olduğu savunu-
154
1
1
75
E) Din
2. Se
fe
1
C) Ekonomi
(G
Wc
Be
inay
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
ORİJİNAL 1. XVI. yüzyılda Anadolu eyaletlerinde işletilen Osmanlı vakıfları envanteri şöyledir: R lamaz? SORULAR 1 İmaret Cami ve mescid Medrese Zayiye ve hankah Muallimhane A) Yönetim Vakıf Türü Kalenderhane Mevlevihane Büyük han ve kervansaray sante Sayısı 45 -B) Eğitim -D) Sosyal 1397 110 626 Bu bilgilerden hareketle vakıfların Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde bir işlevinin olduğu savunu- 154 1 1 75 E) Din 2. Se fe 1 C) Ekonomi (G Wc Be inay
cDort
est
129
5. Vakıf; kişilerin kendilerine ait menkul, gayrimenkul mallarını
veya paralarını toplum yararına oluşturacak
alanında daimi kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlama-
sıdır.
Buna göre verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) eğitim
D) bayındırlık
B) din.
E) yönetim
C) saglik
bir bölgenin veya yein büyümes!
gelişmesi
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
cDort est 129 5. Vakıf; kişilerin kendilerine ait menkul, gayrimenkul mallarını veya paralarını toplum yararına oluşturacak alanında daimi kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlama- sıdır. Buna göre verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) eğitim D) bayındırlık B) din. E) yönetim C) saglik bir bölgenin veya yein büyümes! gelişmesi
21. Osmanlı Devleti'nde Kazaskerlik makamına kadar
yükselen bir din ve ilim insanı iken, ortak mülkiyet
esasına dayalı yeni bir devlet oluşturma düşüncesi
ile ortaya çıkan ve düşünceleri özellikle de Türkmen
grupları arasında ilgi gören; ayrıca düşüncelerini
gerçekleştirmek amacıyla da Osmanlı yönetimine
başkaldıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cem Sultan
€) Şah İsmail
E) Uzun Hasan
B) Şeyh Bedreddin
D) Savcı Bey
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
21. Osmanlı Devleti'nde Kazaskerlik makamına kadar yükselen bir din ve ilim insanı iken, ortak mülkiyet esasına dayalı yeni bir devlet oluşturma düşüncesi ile ortaya çıkan ve düşünceleri özellikle de Türkmen grupları arasında ilgi gören; ayrıca düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla da Osmanlı yönetimine başkaldıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cem Sultan €) Şah İsmail E) Uzun Hasan B) Şeyh Bedreddin D) Savcı Bey
12. Ortaçağ Avrupası'nın "karanlık çağı" olarak ad-
landırılmasının en önemli nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Siyasi birliğin olmaması
B) Skolastik felsefenin egemenliği
Yüzyıl Savaşlarının Avrupa ekonomisini sars-
masi
D) Avrupa'nın ekonomik yönden doğunun gerisin
de olması
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya baskı yapması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
12. Ortaçağ Avrupası'nın "karanlık çağı" olarak ad- landırılmasının en önemli nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A) Siyasi birliğin olmaması B) Skolastik felsefenin egemenliği Yüzyıl Savaşlarının Avrupa ekonomisini sars- masi D) Avrupa'nın ekonomik yönden doğunun gerisin de olması E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya baskı yapması
NORDUYA GEÇİŞ-XIX. YÜZYILDA SOSYAL
TAKI DEĞİŞİMLER
3.
II. Mahmud Devri'nden itibaren tibbiye, harbiye, rüştiye
gibi kurumların açılması Osmanlı Devleti'nin;
I. ekonomi, V
II. eğitim,
III. sanat
alanlarından hangilerinde gelişmeye çalıştığının bir
göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalniz II
I, II ve II
C) I ve II
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
NORDUYA GEÇİŞ-XIX. YÜZYILDA SOSYAL TAKI DEĞİŞİMLER 3. II. Mahmud Devri'nden itibaren tibbiye, harbiye, rüştiye gibi kurumların açılması Osmanlı Devleti'nin; I. ekonomi, V II. eğitim, III. sanat alanlarından hangilerinde gelişmeye çalıştığının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalniz II I, II ve II C) I ve II
4.
UNITE 10
Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf içerisinde yer
alan ilmiye sınıfına mensup görevliler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kadı
B) Kazasker
D) Nişancı
C) Müderris
E) Şeyhülislam
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. UNITE 10 Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf içerisinde yer alan ilmiye sınıfına mensup görevliler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kadı B) Kazasker D) Nişancı C) Müderris E) Şeyhülislam
nesibrE) köyden kente göçün büyük ölçüde artmasına neden
olmuştur.
2
4
Fransız İhtilali ile eşitlik, özgürlük, ulusçuluk, ulusal ege-
menlik, demokrasi, laiklik, adelet gibi kavramlar Avrupa'ya
yayıldı. İhtilalin ortaya çıkarmış olduğu bu düşünce akım-
ları ve kavramlar, günümüze kadar uzanan büyük değişik-
liklerin ve gelişmelerin yaşanmasına yol açtı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin
ortaya çıkardığı değişim ve gelişmelere örnek olarak
gösterilebilir?
A) Din ve mezhep kaynaklı çatışmaların başlaması
191
B) Uluslararası düzeydeki savaşların sona ermesi
C) Soyluların devlet yönetimindeki etkisinin artması
D) Dünya genelinde gelir adaletsizliğinin son bulması
E) imparatorlukların yerini milli devletlerin alması
ulusqulull demokrosi
(1) GO müzde ço
layidibe
dünyanın hes kitası da bizim gönüllü tedarikçi-
-qo/ elvigsbonjugulo.ebaboug
i
L
E
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
nesibrE) köyden kente göçün büyük ölçüde artmasına neden olmuştur. 2 4 Fransız İhtilali ile eşitlik, özgürlük, ulusçuluk, ulusal ege- menlik, demokrasi, laiklik, adelet gibi kavramlar Avrupa'ya yayıldı. İhtilalin ortaya çıkarmış olduğu bu düşünce akım- ları ve kavramlar, günümüze kadar uzanan büyük değişik- liklerin ve gelişmelerin yaşanmasına yol açtı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı değişim ve gelişmelere örnek olarak gösterilebilir? A) Din ve mezhep kaynaklı çatışmaların başlaması 191 B) Uluslararası düzeydeki savaşların sona ermesi C) Soyluların devlet yönetimindeki etkisinin artması D) Dünya genelinde gelir adaletsizliğinin son bulması E) imparatorlukların yerini milli devletlerin alması ulusqulull demokrosi (1) GO müzde ço layidibe dünyanın hes kitası da bizim gönüllü tedarikçi- -qo/ elvigsbonjugulo.ebaboug i L E
Türklerin kendilerinden daha kalabalık Çin ve Bi-
zans ordularını yenilgiye uğratmalarında Türk or-
dusunun;
1. hafif süvari birliklerinden oluşması
II. turan taktiğini uygulamaları,
III. düzenli birlikler kurmaları
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Türklerin kendilerinden daha kalabalık Çin ve Bi- zans ordularını yenilgiye uğratmalarında Türk or- dusunun; 1. hafif süvari birliklerinden oluşması II. turan taktiğini uygulamaları, III. düzenli birlikler kurmaları özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
.
Hunlar gibi İkinci Kök Türk Devleti de boylar konfede-
rasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Ancak Kapgan Ka-
ğan'ın sert tutumu yüzünden devlete bağlı boylar bi-
rer birer isyan etmeye başlamıştır. Bu süreçte Çinliler
de Hunlara uyguladıkları gibi çeşitli entrikalarla Töles
boylarını sık sık isyana teşvik etmiştir. Kapgan Kağan
bu isyanlarla uğraşmak zorunda kaldığı için Çinlilerde
mücadele etme fırsatını bulamamıştır.
Bu bilgiden hareketle boy teşkilatı ile ilgili,
1. Devletin kurulmasında etkili olduğu gibi zayıflama-
sında da rol oynamıştır.
I. Sık aralıklarla hanedan değişikliğine yol açmıştır.
III. Çinlilerin, "böl parçala" taktiğini uygulamasını ko-
laylaştırmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E)), II ve III
ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
. Hunlar gibi İkinci Kök Türk Devleti de boylar konfede- rasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Ancak Kapgan Ka- ğan'ın sert tutumu yüzünden devlete bağlı boylar bi- rer birer isyan etmeye başlamıştır. Bu süreçte Çinliler de Hunlara uyguladıkları gibi çeşitli entrikalarla Töles boylarını sık sık isyana teşvik etmiştir. Kapgan Kağan bu isyanlarla uğraşmak zorunda kaldığı için Çinlilerde mücadele etme fırsatını bulamamıştır. Bu bilgiden hareketle boy teşkilatı ile ilgili, 1. Devletin kurulmasında etkili olduğu gibi zayıflama- sında da rol oynamıştır. I. Sık aralıklarla hanedan değişikliğine yol açmıştır. III. Çinlilerin, "böl parçala" taktiğini uygulamasını ko- laylaştırmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E)), II ve III ve III
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bo-
zulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı
tedbirlerden biri değildir?
A) Müsadere
C) Malikane Sistemi
B) Sanayi Inkilabı
D) Esham Sistemi
E) Para Tağşişi
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bo- zulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir? A) Müsadere C) Malikane Sistemi B) Sanayi Inkilabı D) Esham Sistemi E) Para Tağşişi
3.
Orta Çağ'da Avrupa'da,
1. savaşlar ve yağmalar yüzünden güvenliğin bozulması,
II. tarıma elverişli arazilerin din adamları ve savaşçıların
eline geçmesi,
III. kilisenin skolastik düşünceyi benimsemesi
gelişmelerinden hangileri feodalite denilen düzenin
ortaya çıkmasının nedenleri olarak gösterilebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3. Orta Çağ'da Avrupa'da, 1. savaşlar ve yağmalar yüzünden güvenliğin bozulması, II. tarıma elverişli arazilerin din adamları ve savaşçıların eline geçmesi, III. kilisenin skolastik düşünceyi benimsemesi gelişmelerinden hangileri feodalite denilen düzenin ortaya çıkmasının nedenleri olarak gösterilebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
10. Hunların zayıfladığı bir dönem de, Hun Türklerinin bir
bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ)
Ho-han yeh (M.O.58-31) ve bazı beyler Çin idaresi alti-
na girmek istemişti. Bunun üzerine, ülkenin çeşitli bölge
lerinden gelen temsilcilerle bir kurultay düzenlendi. Bu
kurultayda Tanhu Ho-han yeh'in kardeşi Çiçi (Küçük).-
bağımsızlıktan yanaydı ve kurultayda söz alan bağım-
sızlık yanlıları: -"Böyle bir şey nasıl olur? At üstünde sa-
vaşarak bu devleti kuran atalarımız, çarpışarak ve öle-
rek ülkemizi korudular. İçimizde hala vatanı için ölmeyi
göze alan yiğitler var. Çin imparatorluğu belki bizden da-
ha güçlüdür. Fakat bize boyun eğdiremez. Türkleri ken-
disine bağlayıp diz çöktüremez..." diyerek kurultay son-
rası Çiçi Yabgu(Kağan) liderliğinde ülkenin batı tarafına
çekildiler. Aynı zamanda Çiçi Ho-han yeh'in bu tavrını
utanç olarak değerlendirdi.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak Hunlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
A) Çiçi ve Ho-han yeh arasında geçen olaylarda Çiçi mil-
liyetçi bir tavır sergilemiştir.
B) Hunlarda önemli meseleler kurultaya getirilmiştir.
C) Kurultay bazı konularda hükümdarın üstünde kararlar
almış, hatta hükümdarı görevden alabilmiştir.
D) Hun Türkleri Çin baskısına boyun eğmek zorunda
kalmıştır.
E) Bağımsızlık her şeyin üstündedir.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
10. Hunların zayıfladığı bir dönem de, Hun Türklerinin bir bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ) Ho-han yeh (M.O.58-31) ve bazı beyler Çin idaresi alti- na girmek istemişti. Bunun üzerine, ülkenin çeşitli bölge lerinden gelen temsilcilerle bir kurultay düzenlendi. Bu kurultayda Tanhu Ho-han yeh'in kardeşi Çiçi (Küçük).- bağımsızlıktan yanaydı ve kurultayda söz alan bağım- sızlık yanlıları: -"Böyle bir şey nasıl olur? At üstünde sa- vaşarak bu devleti kuran atalarımız, çarpışarak ve öle- rek ülkemizi korudular. İçimizde hala vatanı için ölmeyi göze alan yiğitler var. Çin imparatorluğu belki bizden da- ha güçlüdür. Fakat bize boyun eğdiremez. Türkleri ken- disine bağlayıp diz çöktüremez..." diyerek kurultay son- rası Çiçi Yabgu(Kağan) liderliğinde ülkenin batı tarafına çekildiler. Aynı zamanda Çiçi Ho-han yeh'in bu tavrını utanç olarak değerlendirdi. Yalnızca bu bilgilere dayanarak Hunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? A) Çiçi ve Ho-han yeh arasında geçen olaylarda Çiçi mil- liyetçi bir tavır sergilemiştir. B) Hunlarda önemli meseleler kurultaya getirilmiştir. C) Kurultay bazı konularda hükümdarın üstünde kararlar almış, hatta hükümdarı görevden alabilmiştir. D) Hun Türkleri Çin baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır. E) Bağımsızlık her şeyin üstündedir.
3) Mustafa Kemal'in Samsun'a geçişini sağlayan
Istanbul Hükümetince 9. Ordu müfettişliği görevine
getiriliş nedeni nedir?
A) Doğu illerinde gizli örgüt kurmak
(8) Samsun ve çevresinde çıkan ayaklanmayı
bastırmak
C) Kazım Karabekir'le birlikte Doğuda bir cephe
açmak
D) Ruslarla gizlice anlaşma yapmak
E) Doğu illerindeki asayişi sağlamak ve orduyu terhis
ettirmek
A
F
8)
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3) Mustafa Kemal'in Samsun'a geçişini sağlayan Istanbul Hükümetince 9. Ordu müfettişliği görevine getiriliş nedeni nedir? A) Doğu illerinde gizli örgüt kurmak (8) Samsun ve çevresinde çıkan ayaklanmayı bastırmak C) Kazım Karabekir'le birlikte Doğuda bir cephe açmak D) Ruslarla gizlice anlaşma yapmak E) Doğu illerindeki asayişi sağlamak ve orduyu terhis ettirmek A F 8)
9. Osmanlı padişahları Kuruluş Dönemi itibarıyla İstanbul'u
fethetmeyi devletin bir politikası hâline getirmeye
çalışmışlardır.
Buna göre;
Orhan Gazi,
II. İkinci Murat,
III. Yıldırım Bayezit
padişahlarından hangilerinin İstanbul'u kuşatma
girişiminde bulundukları söylenebilir?
-A) Yalnız
D) Ive H
B) Yalnız II
1662
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
9. Osmanlı padişahları Kuruluş Dönemi itibarıyla İstanbul'u fethetmeyi devletin bir politikası hâline getirmeye çalışmışlardır. Buna göre; Orhan Gazi, II. İkinci Murat, III. Yıldırım Bayezit padişahlarından hangilerinin İstanbul'u kuşatma girişiminde bulundukları söylenebilir? -A) Yalnız D) Ive H B) Yalnız II 1662 E) II ve III C) Yalnız III
n Bey Dönemi
rulmav
"Osmanlı Devleti'nde kardeş katlini, dönemin şartları içe-
risinde değerlendirmek gerekir. Kardeş katli meselesi büpe K
tün Türk tarihinin sorunudur." görüşünü savunan bir ta-in Run
rihçinin bu meselenin temeli olarak;
1. belirli bir veraset anlayışının olmayışı,
II. veliahtlık kurumunun oluşturulmayışı,
III. ulke idaresinde şeri kuralların yer alışı
durumlarından hangilerini söylemesi beklenir?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız III
rulmus
Kadı
lmuş.
nden
ten
ille
D) I ve II
ez gün
Lülebur-
znik basl
10
E) I, II ve III
par
manlı tersan
(at
eri bo
aşevi) açılmı
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
n Bey Dönemi rulmav "Osmanlı Devleti'nde kardeş katlini, dönemin şartları içe- risinde değerlendirmek gerekir. Kardeş katli meselesi büpe K tün Türk tarihinin sorunudur." görüşünü savunan bir ta-in Run rihçinin bu meselenin temeli olarak; 1. belirli bir veraset anlayışının olmayışı, II. veliahtlık kurumunun oluşturulmayışı, III. ulke idaresinde şeri kuralların yer alışı durumlarından hangilerini söylemesi beklenir? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III rulmus Kadı lmuş. nden ten ille D) I ve II ez gün Lülebur- znik basl 10 E) I, II ve III par manlı tersan (at eri bo aşevi) açılmı
eği-
ple-
da-
ir?
10. 1798'de Fransa tarafından işgale uğrayan ve Os-
manlı Fransız ilişkilerinin bozulmasında etkili olan
Kuzey Afrika toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
A MISI
B) Tunus
D) Trablusgarp
E) Cezayir
C) Fas
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
eği- ple- da- ir? 10. 1798'de Fransa tarafından işgale uğrayan ve Os- manlı Fransız ilişkilerinin bozulmasında etkili olan Kuzey Afrika toprağı aşağıdakilerden hangisidir? A MISI B) Tunus D) Trablusgarp E) Cezayir C) Fas