Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

X
likleri ile
işaretle
sıl olur?
X
X
X
lliği farklı-
gisi bitkiler
reket eder
Cumhuriyetle
birlikte bazı haklar verildi. Yerleşme ve
vence altına alındı. Eğitime daha çok önem verilme
B.
A. Ülkemizde cumhuriyetle kazanılan hak-
lan işaretleyelim.
Seçme ve Seçilme Hakkı
Yaşama Hakkı
18 yaşını doldurmuş herkesin seçilme
hakkı
İstediğimiz yerde yaşama hakkı
Düşünceyi özgürce açıklama hakkı
İstediğimiz kişilere oy verme hakkı
Eğitimde herkesin eşit haklara sahip
olması
İstediğimiz şehirlere seyahat hakkı
Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran
gelişmeler
3. SINIF
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
X likleri ile işaretle sıl olur? X X X lliği farklı- gisi bitkiler reket eder Cumhuriyetle birlikte bazı haklar verildi. Yerleşme ve vence altına alındı. Eğitime daha çok önem verilme B. A. Ülkemizde cumhuriyetle kazanılan hak- lan işaretleyelim. Seçme ve Seçilme Hakkı Yaşama Hakkı 18 yaşını doldurmuş herkesin seçilme hakkı İstediğimiz yerde yaşama hakkı Düşünceyi özgürce açıklama hakkı İstediğimiz kişilere oy verme hakkı Eğitimde herkesin eşit haklara sahip olması İstediğimiz şehirlere seyahat hakkı Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran gelişmeler 3. SINIF
4.
C) Bil
D) Hanedanlık sistemini benimsemelerine
E) Saltanat usulünü uygulamalarına
Avrupa'da sanayileşmenin sonucunda burjuvazi ege-
men hâle geldiğine göre aşağıdakilerden hangisinin
önem kazandığı ileri sürülebilir?
A) Din B) Bilim C) Tarım D) Kültür E) Sermayedar
Kafa Dengi
1
8.
154
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. C) Bil D) Hanedanlık sistemini benimsemelerine E) Saltanat usulünü uygulamalarına Avrupa'da sanayileşmenin sonucunda burjuvazi ege- men hâle geldiğine göre aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığı ileri sürülebilir? A) Din B) Bilim C) Tarım D) Kültür E) Sermayedar Kafa Dengi 1 8. 154
3.
Osmanlı Devleti'nde,
Fatih Dönemi'nde Venediklere,
Kanuni Dönemi'nde Fransızlara
çeşitli ayrıcalıklar verilmiştir.
Her iki padişah döneminde görülen bu girişimlerin
ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi göste-
rilebilir?
●
La
A) Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek
B) Rus baskısına karşı batıdan destek almak
C) Coğrafi Keşiflerin olumsuzluğunu gidermek
D) Avusturya'ya karşı iş birliği yapmak
E) İpek Yolu'nun denetimini sağlamak
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nde, Fatih Dönemi'nde Venediklere, Kanuni Dönemi'nde Fransızlara çeşitli ayrıcalıklar verilmiştir. Her iki padişah döneminde görülen bu girişimlerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi göste- rilebilir? ● La A) Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek B) Rus baskısına karşı batıdan destek almak C) Coğrafi Keşiflerin olumsuzluğunu gidermek D) Avusturya'ya karşı iş birliği yapmak E) İpek Yolu'nun denetimini sağlamak
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BİLİMLER - 1
25. Geçmişi MÖ. V. yüzyıla kadar dayanan Kral Yolu, tarihin
ilk posta teşkilatını kuran Persler tarafından yapılmıştır.
İran ve Anadolu'yu kapsayan büyük bir coğrafyaya hâkim
olan Persler haberleşme ve ulaşımı kolaylaştırmaya büyük
önem vermişlerdir.
Perslerin ulaşım ve haberleşmeye verdikleri bu önem;
1.) merkezi otoriteyi güçlü tutmak istemeleri,
II. sosyal düzeni sağlamaya çalışmaları,
!!!. dinleri olan zerdüştlüğü yaymayı amaçları
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
D) ve II
B) Yalnız II
EXI ve III
C) Yalnız III
2
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER - 1 25. Geçmişi MÖ. V. yüzyıla kadar dayanan Kral Yolu, tarihin ilk posta teşkilatını kuran Persler tarafından yapılmıştır. İran ve Anadolu'yu kapsayan büyük bir coğrafyaya hâkim olan Persler haberleşme ve ulaşımı kolaylaştırmaya büyük önem vermişlerdir. Perslerin ulaşım ve haberleşmeye verdikleri bu önem; 1.) merkezi otoriteyi güçlü tutmak istemeleri, II. sosyal düzeni sağlamaya çalışmaları, !!!. dinleri olan zerdüştlüğü yaymayı amaçları durumlarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I D) ve II B) Yalnız II EXI ve III C) Yalnız III 2
9. XVIII. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Montesquieu, Avru-
palı güçlerin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları hakkında
"Türklerin imparatorluğu, şu sıralarda Bizanslıların eski-
den düştüğü zayıflık derecesindedir. Ancak daha uzun sü-
re yaşamaya devam edecektir. Çünkü toprak ele geçirme
isteğiyle Osmanlı Devleti'ni tehlikeye atacak imparatorlar
bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarına öylesine
bağlıdır ki hemen Osmanlıların yardımına koşar." ifadele-
rini kullanmıştır.
Montesquieu'nun bu sözlerinden hareketle Avrupalı
güçlerin, Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını sürdürme-
sine yönelik politika izlemelerinin nedeni olarak aşağı-
dakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Mutlakiyetçi yönetimleri güçlendirmek
B) Ulus devletlerin kuruluş sürecini hızlandırmak
C) Osmanlı topraklarındaki ekonomik çıkarlarını korumak
D) Sömürgecilik hareketlerine küresel boyut kazandırmak
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan ya-
rarlanmasını sağlamak
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
9. XVIII. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Montesquieu, Avru- palı güçlerin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları hakkında "Türklerin imparatorluğu, şu sıralarda Bizanslıların eski- den düştüğü zayıflık derecesindedir. Ancak daha uzun sü- re yaşamaya devam edecektir. Çünkü toprak ele geçirme isteğiyle Osmanlı Devleti'ni tehlikeye atacak imparatorlar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarına öylesine bağlıdır ki hemen Osmanlıların yardımına koşar." ifadele- rini kullanmıştır. Montesquieu'nun bu sözlerinden hareketle Avrupalı güçlerin, Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını sürdürme- sine yönelik politika izlemelerinin nedeni olarak aşağı- dakilerden hangisi gösterilebilir? A) Mutlakiyetçi yönetimleri güçlendirmek B) Ulus devletlerin kuruluş sürecini hızlandırmak C) Osmanlı topraklarındaki ekonomik çıkarlarını korumak D) Sömürgecilik hareketlerine küresel boyut kazandırmak E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan ya- rarlanmasını sağlamak
1. Çok uluslu yapıya sahip olması
II. Üniter yapılarının güçlü olması
III. Sosyal devlet anlayışlarının gelişmesi
Yukandakilerden hangileri imparatorlukların milli-
yetçilik düşüncesinin etkisiyle yıkılmasında etkili ol-
muştur?
A) Yalnız I
D) I ve Il
B) Yalnız II
C) Yalnız H
E) 'Il ve Hi
4.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
1. Çok uluslu yapıya sahip olması II. Üniter yapılarının güçlü olması III. Sosyal devlet anlayışlarının gelişmesi Yukandakilerden hangileri imparatorlukların milli- yetçilik düşüncesinin etkisiyle yıkılmasında etkili ol- muştur? A) Yalnız I D) I ve Il B) Yalnız II C) Yalnız H E) 'Il ve Hi 4.
vasına
ğildir?
-ini dü-
on ver-
mesi
ele et-
boz-
30. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;
1.
Vaka-i Hayriye'nin yaşanması,
II.
Hamidiye Süvari Alaylarının oluşturulması, —
III. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması
uygulamalarından hangilerinin yenilikler için uygun
ortamın sağlanmasını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Con
32. M
y
r
F
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
vasına ğildir? -ini dü- on ver- mesi ele et- boz- 30. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; 1. Vaka-i Hayriye'nin yaşanması, II. Hamidiye Süvari Alaylarının oluşturulması, — III. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması uygulamalarından hangilerinin yenilikler için uygun ortamın sağlanmasını gösterdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Con 32. M y r F
Beni
31. "Karacahisar fethinden sonra burayı merkez yapan
Osmanlılar, aşiret yapısından devlet olma yolunda
önemli bir adım atmıştır." ifadesini kullanan bir
tarihçinin aşağıdakilerden hangisini örnek
göstermesi beklenir? compatinA
A) Kütahya merkez olmak üzere "Anadolu
Beylerbeyliği'nin kurulması
B) Devşirmelerden oluşan Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
C) Divân Teşkilatı'nın kurulması
risbristnoyaslütige pr
D) İlk Osmanlı medresesinin açılması
E) Ulemadan Dursun Fakih buraya Osmanlı kadısı
olarak tayin edilmesi
lav 10
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Beni 31. "Karacahisar fethinden sonra burayı merkez yapan Osmanlılar, aşiret yapısından devlet olma yolunda önemli bir adım atmıştır." ifadesini kullanan bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini örnek göstermesi beklenir? compatinA A) Kütahya merkez olmak üzere "Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması B) Devşirmelerden oluşan Yeniçeri Ocağı'nın kurulması C) Divân Teşkilatı'nın kurulması risbristnoyaslütige pr D) İlk Osmanlı medresesinin açılması E) Ulemadan Dursun Fakih buraya Osmanlı kadısı olarak tayin edilmesi lav 10
11. SINIF
1.
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-8), Coğrafya (9-16), Felsefe (17-24), Din Kültürü ve.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işare
SOSYAL BİLİMLER
Kırım Savaşı sonunda yapılan Paris Antlaşması'yla
Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa devletler hukukuna dâhil
edilmiş ve topraklarının bütünlüğü büyük devletlerin
garantisi altına alınmıştır.
Bu durumla ilgili,
1. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti olduğu
belirtilmiştir.
II. Rusya'nın Panslavizm politikası sona ermiştir.
III. Osmanlı Devleti, kendi topraklarını koruyamayacak
durumdadır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. XIX. yüzyılda, kutsal yerler sorununu bahane ederek
monk Doudoti diserindo civasi hook homens
3.
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
11. SINIF 1. 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-8), Coğrafya (9-16), Felsefe (17-24), Din Kültürü ve. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işare SOSYAL BİLİMLER Kırım Savaşı sonunda yapılan Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmiş ve topraklarının bütünlüğü büyük devletlerin garantisi altına alınmıştır. Bu durumla ilgili, 1. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti olduğu belirtilmiştir. II. Rusya'nın Panslavizm politikası sona ermiştir. III. Osmanlı Devleti, kendi topraklarını koruyamayacak durumdadır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 2. XIX. yüzyılda, kutsal yerler sorununu bahane ederek monk Doudoti diserindo civasi hook homens 3.
ortam
8. İpek Yolu'nun önemli bir bölümü Türk toprakları üzerinden
geçtiği için Türkler özellikle Çin ipeğinin Batı'ya satışından
önemli kârlar elde etmişlerdir. Dolayısıyla bu durum ilk Türk
devletlerinin dış politikasına da yön vermiştir.
Bu durumun,
Türklerin çeşitli devletlerle ittifaklar kurması,
Türk coğrafyasının kültürel etkileşime açık olması,
III. Türk devletlerinin stratejik rakiplerinin artması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?
AXYalnız I
Dyve III
BYalnız II
Cve II
I ve III
1. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten s
Müslüman olmayan halk ile Islam Devleti'
niteliğinde olan (Medine Sözleşmesi'ni imz
Bu sözleşmede aşağıdakilerden hangi
maddeler yer aldığı söylenemez?
A) Yaşama ve güvenlik hakkı tanıma
B) Din ve viedan özgürlüğünü sağlama
Kötü muameleyi önteme
D Mevali siyasetini uygulama
E) Mülkiyet hakkı tanıma
12. Emevilerde Muaviye zamanında, to
oğlu Yezid, Isl
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
ortam 8. İpek Yolu'nun önemli bir bölümü Türk toprakları üzerinden geçtiği için Türkler özellikle Çin ipeğinin Batı'ya satışından önemli kârlar elde etmişlerdir. Dolayısıyla bu durum ilk Türk devletlerinin dış politikasına da yön vermiştir. Bu durumun, Türklerin çeşitli devletlerle ittifaklar kurması, Türk coğrafyasının kültürel etkileşime açık olması, III. Türk devletlerinin stratejik rakiplerinin artması sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir? AXYalnız I Dyve III BYalnız II Cve II I ve III 1. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten s Müslüman olmayan halk ile Islam Devleti' niteliğinde olan (Medine Sözleşmesi'ni imz Bu sözleşmede aşağıdakilerden hangi maddeler yer aldığı söylenemez? A) Yaşama ve güvenlik hakkı tanıma B) Din ve viedan özgürlüğünü sağlama Kötü muameleyi önteme D Mevali siyasetini uygulama E) Mülkiyet hakkı tanıma 12. Emevilerde Muaviye zamanında, to oğlu Yezid, Isl
devletler aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?
Bağımsızlık hakkı elde eden
Antlaşması ile
B) Sirbistan-Karadağ-Romanya
A) Yunanistan-Sirbistan-Bulgaristan
C) Bulgaristan - Arnavutluk-Karadağ
D) Sırbistan-Yunanistan-Romanya
E) Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan
8. Batılılaşmayı her alanda bir devlet politikası haline getiren
III. Selim, Batı tarzında köklü reformlar yapmak istemiştir.
Avrupalı devletler karşısında alınan yenilgiler ve sürekli
karşı karşıya kalınan saldırılar, III. Selim'i öncelikle askeri
reformlar yapmaya zorlamıştır.
11. Sınıf Deneme Sınavı 05
10. A
Bu doğrultuda III. Selim Dönemi'nde aşağıdaki
yeniliklerden hangisinin yapıldığı söylenebilir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
B) Nizam-ı Cedit Ocağı'nın kurulması
C) Devşirme uygulamasına son verilmesi
D) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusunun kurulması
E) Avrupa'da ilk geçici elçilikler açılması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
devletler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Bağımsızlık hakkı elde eden Antlaşması ile B) Sirbistan-Karadağ-Romanya A) Yunanistan-Sirbistan-Bulgaristan C) Bulgaristan - Arnavutluk-Karadağ D) Sırbistan-Yunanistan-Romanya E) Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan 8. Batılılaşmayı her alanda bir devlet politikası haline getiren III. Selim, Batı tarzında köklü reformlar yapmak istemiştir. Avrupalı devletler karşısında alınan yenilgiler ve sürekli karşı karşıya kalınan saldırılar, III. Selim'i öncelikle askeri reformlar yapmaya zorlamıştır. 11. Sınıf Deneme Sınavı 05 10. A Bu doğrultuda III. Selim Dönemi'nde aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapıldığı söylenebilir? A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması B) Nizam-ı Cedit Ocağı'nın kurulması C) Devşirme uygulamasına son verilmesi D) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusunun kurulması E) Avrupa'da ilk geçici elçilikler açılması
slararası İlişkilerde Denge Stratejis
Devi'ne kar yuk
ngist Serk Meselesi'nin
praklanın paylaşılmas
üzerinde siyasi ve
-
3 devletleri 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazi ne
üzerine 15 Nisan'da Van'da, 17'sinde Sason'da, 18
mayince Nisan ayında Gelibolu'ya asker çıkarttılar. Bun
de Bitlis'te Ermeni isyanları çıktı.
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Bu bilgiye dayanarak Ermeni ayaklanmaları ile ilg
gelmiştir
Ermenilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde meydana
Dış güçler tarafından örgütlenmiştir.L
tilaf devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Ermenilerin tamamı tarafından desteklenmiştir.
Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanmıştır.
Erzurum
İsyanı
(1890)
İstanb
isyanı
ları ba
sonra
eder
ken
Avr
bir
ler
m
Zeytûn İsyanı
(1895)
M
C
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
slararası İlişkilerde Denge Stratejis Devi'ne kar yuk ngist Serk Meselesi'nin praklanın paylaşılmas üzerinde siyasi ve - 3 devletleri 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazi ne üzerine 15 Nisan'da Van'da, 17'sinde Sason'da, 18 mayince Nisan ayında Gelibolu'ya asker çıkarttılar. Bun de Bitlis'te Ermeni isyanları çıktı. aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu bilgiye dayanarak Ermeni ayaklanmaları ile ilg gelmiştir Ermenilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde meydana Dış güçler tarafından örgütlenmiştir.L tilaf devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ermenilerin tamamı tarafından desteklenmiştir. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Erzurum İsyanı (1890) İstanb isyanı ları ba sonra eder ken Avr bir ler m Zeytûn İsyanı (1895) M C
3dk3250
e Denge Stratejisi (1774-1914)-||
4. Ayastefanos Antlaşması'yla Rusya'nın Doğu Anadolu'dan
toprak kazanması üzerine, Rusya'nın sıcak denizlere in
mesinden çekinen Ingiltere, Akdeniz'deki sömürgelerini
korumak amacıyla Osmanlı Devleti'nden Kibris in geçici
bir askeri üs olarak kendisine bırakılmasını istemiştir. An-
yanında girmesi Ingiltere'nin Kıbrıs'ı resmen işgaline ne-
cak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın
den olmuştur.
Bu bilgilere göre,
1. Kibris Akdeniz'de stratejik açıdan önemli bir konum-
dadır.
II. Osmanlı-Almanya ittifakı İngiltere'yi rahatsız etmiştir.
III. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması İngilte-
re'nin Akdeniz'deki güvenliğini tehlikeye sokmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
7. 1815
C) I vell
5. 1. Balkanlardan Osmanlı ülkesine yönelik Türk göçleri-
nin artmas
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3dk3250 e Denge Stratejisi (1774-1914)-|| 4. Ayastefanos Antlaşması'yla Rusya'nın Doğu Anadolu'dan toprak kazanması üzerine, Rusya'nın sıcak denizlere in mesinden çekinen Ingiltere, Akdeniz'deki sömürgelerini korumak amacıyla Osmanlı Devleti'nden Kibris in geçici bir askeri üs olarak kendisine bırakılmasını istemiştir. An- yanında girmesi Ingiltere'nin Kıbrıs'ı resmen işgaline ne- cak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın den olmuştur. Bu bilgilere göre, 1. Kibris Akdeniz'de stratejik açıdan önemli bir konum- dadır. II. Osmanlı-Almanya ittifakı İngiltere'yi rahatsız etmiştir. III. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması İngilte- re'nin Akdeniz'deki güvenliğini tehlikeye sokmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III 7. 1815 C) I vell 5. 1. Balkanlardan Osmanlı ülkesine yönelik Türk göçleri- nin artmas
talarından
pritelerinin
olmuştur.
da itiba-
plan,
Imuş-
as
ar
43
6. Abbasiler zamanında Türkler arasında İslamiyet'in hızla
yayılmasında,
I. Talas Savaşı'nda Karluk Türklerinin Çin'e karşı Abbasiler
yanında yer almaları,
II. Abbasi Devleti'nde önemli makamlara ve ordu komutan-
lıklarına Türklerin getirilmeleri,
III. Abbasiler'de görülen Babek İsyanı'nı Türk komutan olan
Afşin'in bastırması
durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Abbasi hizmetine giren Türklerin idari, askeri alanlardaki
başarıları Abbasi topraklarında devletler kurmaları sü-
recine ortam hazırlamıştır. (Tolunoğulları, İhşidiler gibi)
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
talarından pritelerinin olmuştur. da itiba- plan, Imuş- as ar 43 6. Abbasiler zamanında Türkler arasında İslamiyet'in hızla yayılmasında, I. Talas Savaşı'nda Karluk Türklerinin Çin'e karşı Abbasiler yanında yer almaları, II. Abbasi Devleti'nde önemli makamlara ve ordu komutan- lıklarına Türklerin getirilmeleri, III. Abbasiler'de görülen Babek İsyanı'nı Türk komutan olan Afşin'in bastırması durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Abbasi hizmetine giren Türklerin idari, askeri alanlardaki başarıları Abbasi topraklarında devletler kurmaları sü- recine ortam hazırlamıştır. (Tolunoğulları, İhşidiler gibi)
son
2.
Divan-ı Hümayun'da yer alan bazı devlet görevlilerin sayısı
devletin sınırlarının genişlemesine paralel olarak artar.
Buna göre,
I. Vezirler
II. Kazasker
III. Nişancı
görevlilerinden hangilerinin sayısının ülkenin toprakları
nın genişlemesine bağlı olarak artması beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D))I ve II
E) I, II ve III
3. Fatih Sultan Mehmet merkeziyetçi devlet yapısın güçlendir-
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
son 2. Divan-ı Hümayun'da yer alan bazı devlet görevlilerin sayısı devletin sınırlarının genişlemesine paralel olarak artar. Buna göre, I. Vezirler II. Kazasker III. Nişancı görevlilerinden hangilerinin sayısının ülkenin toprakları nın genişlemesine bağlı olarak artması beklenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D))I ve II E) I, II ve III 3. Fatih Sultan Mehmet merkeziyetçi devlet yapısın güçlendir-
OY
4.
34
28 mot fall
Padişah adaletli olmalı, ülkeyi şeriatlara uygun olarak yönet-
meli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı fetihlerde bulun-
malı, askerî koruyup gözetmelidir. Devleti idare edecekleri
seçerken iltimas ve haksızlığa göz yummamalı, halkın huzuru
ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve ülke
hazinesini savurganca kullanmalarına müsaade etmemelidir.
Kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözet-
meyen idarecileri görevlerinden alarak cezalandırmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta Osmanlı padişahlarında bulunma-
si gereken vasıfların hangisinden bahsedilmemiştir?
Liyakat esaslarını gözetme
B) Hoşgörülü olma
C) Adaletli olma
D) Halkın huzur ve refahını gözetme
E) Örfi ve şeri kurallara uygun davranma
inmiyle de bilinen ve padişahlar için bir baba ocağı
irlikte ikamet
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
OY 4. 34 28 mot fall Padişah adaletli olmalı, ülkeyi şeriatlara uygun olarak yönet- meli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı fetihlerde bulun- malı, askerî koruyup gözetmelidir. Devleti idare edecekleri seçerken iltimas ve haksızlığa göz yummamalı, halkın huzuru ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve ülke hazinesini savurganca kullanmalarına müsaade etmemelidir. Kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözet- meyen idarecileri görevlerinden alarak cezalandırmalıdır. Yukarıdaki paragrafta Osmanlı padişahlarında bulunma- si gereken vasıfların hangisinden bahsedilmemiştir? Liyakat esaslarını gözetme B) Hoşgörülü olma C) Adaletli olma D) Halkın huzur ve refahını gözetme E) Örfi ve şeri kurallara uygun davranma inmiyle de bilinen ve padişahlar için bir baba ocağı irlikte ikamet