Alkanlar Soruları

3.
Bohuither with
1.
11.
III.
Bileşik
CCIA
H₂CO3
CH₂OH
Bileşik sınıfı
Anorganik X
Organik
Organik
Yukarıda verilen bileşiklere ait bileşik-bileşik sınıfı
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A Yalniz T
B) Yalniz-H
D) ve 111
E) II ve III
C) Yalnız til
TE
6.
Kimya
Alkanlar
3. Bohuither with 1. 11. III. Bileşik CCIA H₂CO3 CH₂OH Bileşik sınıfı Anorganik X Organik Organik Yukarıda verilen bileşiklere ait bileşik-bileşik sınıfı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A Yalniz T B) Yalniz-H D) ve 111 E) II ve III C) Yalnız til TE 6.
10. CO₂ ve HCN molekülleri için;
1. Karbon atomunun híbritleşme türü
11 Pi bağı sayısı
III. Molekül polarlığı
özelliklerinden hangileri ortaktır? (1H, 6C, 7N, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Alkanlar
10. CO₂ ve HCN molekülleri için; 1. Karbon atomunun híbritleşme türü 11 Pi bağı sayısı III. Molekül polarlığı özelliklerinden hangileri ortaktır? (1H, 6C, 7N, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
24.
B
BB
CH3
CH₂-CH-CH₂ - CH₂
B
bileşiği için aşağıda verilenlerden hangisi doğru-
dur?
A) Sistematik adı (IUPAC) 2-metil pentandır.
B) Molekülde 3 tane tersiyer (3) C atomu vardır.
C) Yaygın adı izo-bütandır.
D) Suda çok iyi çözünür.
E) 2,2-dimetil propan ile izomerdir.
Kimya
Alkanlar
24. B BB CH3 CH₂-CH-CH₂ - CH₂ B bileşiği için aşağıda verilenlerden hangisi doğru- dur? A) Sistematik adı (IUPAC) 2-metil pentandır. B) Molekülde 3 tane tersiyer (3) C atomu vardır. C) Yaygın adı izo-bütandır. D) Suda çok iyi çözünür. E) 2,2-dimetil propan ile izomerdir.
>>> Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
16. 11 gram R - COONa tuzunun 0,1 M 1 L HCI ÇÖ-
zeltisi ile tepkimesinden karboksilli asit ve NaCl
tuzu elde ediliyor.
Buna göre, asit molekülü kaç karbonludur?
(H: 1, C: 12, O: 16, Na : 23)
A) 1 B) 2
C) 3
17. I. CH₂-C-H
||
O
II. CH=C-CH3
O
||
III. CH3-C - OH
D) 4
E) 5
Yukarıda verilen maddelerden hangileri NH3 lü
özeltici ile kırmızı çökelek verir?
20. Bir
b
Kimya
Alkanlar
>>> Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması 16. 11 gram R - COONa tuzunun 0,1 M 1 L HCI ÇÖ- zeltisi ile tepkimesinden karboksilli asit ve NaCl tuzu elde ediliyor. Buna göre, asit molekülü kaç karbonludur? (H: 1, C: 12, O: 16, Na : 23) A) 1 B) 2 C) 3 17. I. CH₂-C-H || O II. CH=C-CH3 O || III. CH3-C - OH D) 4 E) 5 Yukarıda verilen maddelerden hangileri NH3 lü özeltici ile kırmızı çökelek verir? 20. Bir b
6.
mal abijana
HHH
Y XX
H-COCOC-H
HAA
Yukarıda çizgi bağ gösterimi verilen bileşikle
ilgili,
farklı cins
I. Apolardır.
cyni cing
+II. 8 tane polár, 2 tane apolar kovalent bağ içerir.
III. 20 tane, bağ yapımına katılan elektron içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ye III
E) I, II ve III
Kimya
Alkanlar
6. mal abijana HHH Y XX H-COCOC-H HAA Yukarıda çizgi bağ gösterimi verilen bileşikle ilgili, farklı cins I. Apolardır. cyni cing +II. 8 tane polár, 2 tane apolar kovalent bağ içerir. III. 20 tane, bağ yapımına katılan elektron içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ye III E) I, II ve III
4.
2.Ag! +
Şematik gösterimi
(2M) / Cu(k)
şeklinde olan pilin başlangıç gerilimini sıfır
yapmak için sabit sıcaklıkta,
Cu(k) / Cu²+
(suda)
dır?
(1M) // Cu²+
I. Anot kabina saf su ilave etmek
II. Katot kabındaki çözeltinin hacmini saf su ila-
in vesi ile iki katına çıkarmak
A) Yalnız I
III. Anot kabındaki çözeltinin yarısını kaptan al-
mak
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmalı-
(suda)
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
59-
-
Kimya
Alkanlar
4. 2.Ag! + Şematik gösterimi (2M) / Cu(k) şeklinde olan pilin başlangıç gerilimini sıfır yapmak için sabit sıcaklıkta, Cu(k) / Cu²+ (suda) dır? (1M) // Cu²+ I. Anot kabina saf su ilave etmek II. Katot kabındaki çözeltinin hacmini saf su ila- in vesi ile iki katına çıkarmak A) Yalnız I III. Anot kabındaki çözeltinin yarısını kaptan al- mak işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmalı- (suda) B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 59- -
2.
Test -5
1. I. CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂
II. CH, - CH - CH,
1
CH₂
III. CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂
Yukarıda verilen bileşiklerin kaynama noktası
arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru veril-
miştir?
A) I > I > III
C) I > || = |||
B) I > III > ||
D) II > I > III
E) III > I > II
Polar moleküllerle ilgili.
I. Kalıcı dipol içerirler.
II. Moleküldeki net dipol sıfırdır.
III Molekülleri arasında London etkilesimleri icer
Kimya
Alkanlar
2. Test -5 1. I. CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ II. CH, - CH - CH, 1 CH₂ III. CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ Yukarıda verilen bileşiklerin kaynama noktası arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru veril- miştir? A) I > I > III C) I > || = ||| B) I > III > || D) II > I > III E) III > I > II Polar moleküllerle ilgili. I. Kalıcı dipol içerirler. II. Moleküldeki net dipol sıfırdır. III Molekülleri arasında London etkilesimleri icer
13.
1.
III.
Bileşik
BH3
NaCl
NF 3
Lewis yapısı
D) I ve Ill
HIB
B
H
HH
Na-C:
N
FFF
Yukarıda bazı bileşikler ve Lewis yapıları verilmiştir.
Buna göre, verilen Lewis yapılarından hangilerinde
hata yapılmıştır? (H. B. F. 11Na, 17CI)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Alkanlar
13. 1. III. Bileşik BH3 NaCl NF 3 Lewis yapısı D) I ve Ill HIB B H HH Na-C: N FFF Yukarıda bazı bileşikler ve Lewis yapıları verilmiştir. Buna göre, verilen Lewis yapılarından hangilerinde hata yapılmıştır? (H. B. F. 11Na, 17CI) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
ması verilmişt
gisi yanlışt
er.
enir.
gazı oluş
arini içere
11.
Verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının
hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
H H H
HSC¹ C² C³ C4 C5 H
H
1
3
sp³
sp
sp
sp
sp³
2
Sp3
sp³
sp
sp
sp
3
sp²
sp²
sp²
sp²
sp²
4
sp²
sp
sp³
5
sp
sp
Sp³
Sp³
sp²
sp² sp
13. Aşağdaki molek
yanlış verilmişti
CY
D)
103
E)
N
Kimya
Alkanlar
ması verilmişt gisi yanlışt er. enir. gazı oluş arini içere 11. Verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) H H H HSC¹ C² C³ C4 C5 H H 1 3 sp³ sp sp sp sp³ 2 Sp3 sp³ sp sp sp 3 sp² sp² sp² sp² sp² 4 sp² sp sp³ 5 sp sp Sp³ Sp³ sp² sp² sp 13. Aşağdaki molek yanlış verilmişti CY D) 103 E) N
I$ 01
301
03
02 GAZ KARIŞIMLARI VE KISMI BASINÇ
04
05
06
07
08
09
10
11
DENEME-1 KONU / KAZANIM
12
ELEKTRON DİZİLİMİ - KUANTUM
SAYILARI
KOLİGATİF ÖZELLİKLER
POTANSİYEL ENERJİ GRAFİKLERİNİN
YORUMLANMASI
DENEYLERLE HIZ DENKLEMİ BULMA
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
SABİTİ HESAPLAMA
KUVVETLİ ASİT - BAZ TİTRASYONU
İNDİRGENME- YÜKSELTGENME TEP-
KİMELERİ
ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
AKTİFLİK
MOLEKÜL GEOMETRİSİ HİBRİTLEŞME
VSEPR GÖSTERİMİ
ALKANLAR
x
13 FONKSİYONEL GRUPLAR
01
02
03
04
05
06
DENEME-2-KONU / KAZANIM
ELEKTRON DİZİLİMİ - PERİYODİK
ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ
GAZLARDA KİNETİK TEORİ
ÇÖZELTİLERİN
KOLİGATİF ÖZELLİKLER
11
HESS PRENSİBİNDEN YARARLANARAK
ENTALPİ DEĞİŞİMİ HESAPLAMA
MEKANİZMALI TEPKİMELERDE HIZ
DENKLEMİ
KONJUGE ASİT - BAZ ÇİFTLERİ
OP ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ
08 ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
09 ELEKTROLIZ
10 AKTİFLİK
MOLEKÜL GEOMETRİSİ
12 CİS- TRANS İZOMERİSİ
13 ALKOLLERIN SINIFLANDIRILMASI
Kimya
Alkanlar
I$ 01 301 03 02 GAZ KARIŞIMLARI VE KISMI BASINÇ 04 05 06 07 08 09 10 11 DENEME-1 KONU / KAZANIM 12 ELEKTRON DİZİLİMİ - KUANTUM SAYILARI KOLİGATİF ÖZELLİKLER POTANSİYEL ENERJİ GRAFİKLERİNİN YORUMLANMASI DENEYLERLE HIZ DENKLEMİ BULMA KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE SABİTİ HESAPLAMA KUVVETLİ ASİT - BAZ TİTRASYONU İNDİRGENME- YÜKSELTGENME TEP- KİMELERİ ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER AKTİFLİK MOLEKÜL GEOMETRİSİ HİBRİTLEŞME VSEPR GÖSTERİMİ ALKANLAR x 13 FONKSİYONEL GRUPLAR 01 02 03 04 05 06 DENEME-2-KONU / KAZANIM ELEKTRON DİZİLİMİ - PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ GAZLARDA KİNETİK TEORİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLER 11 HESS PRENSİBİNDEN YARARLANARAK ENTALPİ DEĞİŞİMİ HESAPLAMA MEKANİZMALI TEPKİMELERDE HIZ DENKLEMİ KONJUGE ASİT - BAZ ÇİFTLERİ OP ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 08 ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER 09 ELEKTROLIZ 10 AKTİFLİK MOLEKÜL GEOMETRİSİ 12 CİS- TRANS İZOMERİSİ 13 ALKOLLERIN SINIFLANDIRILMASI
Açıklamalar
1 Doymuş yapıda olan alkanlar
kimyasal etkilere karşı çok da-
yanıklıdır.
II Kimyasal tepkimelere karşı il-
gisiz olduklarından parafinler
olarak adlandırılırlar.
III Asit ve bazlar ile tepkimeye
girmezler.
IV Alkanlar, flor ile kolay, klor ile
güneş ışığı ya da ısı etkisi ile
yer değiştirme tepkimesi ve-
rirler.
V Alkanlar O₂ gazı ile yanma
tepkimesi verirler.
A) 1
Yukarıdaki tabloda alkanlar ile ilgili verilen açıkla-
malardan kaç tanesi yanlış işaretlenmiştir?
B) 2
Doğru Yanlış
C) 3
D) 4
E) 5
&
A
A
&
Kimya
Alkanlar
Açıklamalar 1 Doymuş yapıda olan alkanlar kimyasal etkilere karşı çok da- yanıklıdır. II Kimyasal tepkimelere karşı il- gisiz olduklarından parafinler olarak adlandırılırlar. III Asit ve bazlar ile tepkimeye girmezler. IV Alkanlar, flor ile kolay, klor ile güneş ışığı ya da ısı etkisi ile yer değiştirme tepkimesi ve- rirler. V Alkanlar O₂ gazı ile yanma tepkimesi verirler. A) 1 Yukarıdaki tabloda alkanlar ile ilgili verilen açıkla- malardan kaç tanesi yanlış işaretlenmiştir? B) 2 Doğru Yanlış C) 3 D) 4 E) 5 & A A &
5.
Bir karbon atomuna birer tane metil, etil, pro-
pil ve hidrojen bağlandığında oluşan bileşi-
ğin adı IUPAC a göre aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
A) 3-metil hegzan
B) 3-metil pentan
C) 2 - etil hegzan
D) 2,4-dimetil hegzan
E) 2,3-dimetil pentan
6.
10
A-
A
Kimya
Alkanlar
5. Bir karbon atomuna birer tane metil, etil, pro- pil ve hidrojen bağlandığında oluşan bileşi- ğin adı IUPAC a göre aşağıdakilerden hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? A) 3-metil hegzan B) 3-metil pentan C) 2 - etil hegzan D) 2,4-dimetil hegzan E) 2,3-dimetil pentan 6. 10 A- A
HH
10. 1. H-C-C-H
HH
11. H-C=C-H
HH
III. C=C
H H
Açık formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
AVII. bileşik alkenlerin en küçük üyesidir.
B) I. bileşiğin adı etandır.
C) II. bileşik asetilen olarakta adlandırılır.
D) III. bileşiğin adı etilendir.
E) III. bileşik sınıfının genel formülü CH₂n'dir.
TYT Deneme S
Kimya
Alkanlar
HH 10. 1. H-C-C-H HH 11. H-C=C-H HH III. C=C H H Açık formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? AVII. bileşik alkenlerin en küçük üyesidir. B) I. bileşiğin adı etandır. C) II. bileşik asetilen olarakta adlandırılır. D) III. bileşiğin adı etilendir. E) III. bileşik sınıfının genel formülü CH₂n'dir. TYT Deneme S
AYT/Fen Bilimleri
27.
(A)
B)
C)
D)
E)
3
CH₂=CH-CH-CH-CH=CH₂
1
C₂H5
sp
0
1
4
0
0
CH3
3,2 2
p² p
Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşikteki
sp, sp² ve sp³ hibriti yapmış C atomu sayısı aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
sp²
4
302
4
(P
sp³
5
65
5
7
F
4
29.
Kimya
Alkanlar
AYT/Fen Bilimleri 27. (A) B) C) D) E) 3 CH₂=CH-CH-CH-CH=CH₂ 1 C₂H5 sp 0 1 4 0 0 CH3 3,2 2 p² p Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşikteki sp, sp² ve sp³ hibriti yapmış C atomu sayısı aşağıda- kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? sp² 4 302 4 (P sp³ 5 65 5 7 F 4 29.
bile-
ta H₂
ngisi
CHA
vay
13. Bir hidrokarbonun 2 gramı yandığında normal koşullarda
3,36 litre hacim kaplayan CO₂ gazı oluşmaktadır.
O
Buna göre, hidrokarbonun basit formülü aşağıdakiler.
den hangisinde doğru verilmiştir?
(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)
A) CH4
→ 22
da
D) C3H4
14. Bir hidrokarbonun
B) CH₂
C) CH
E) C3H8
+22+H₂0
O
snel
2
1.
Kimya
Alkanlar
bile- ta H₂ ngisi CHA vay 13. Bir hidrokarbonun 2 gramı yandığında normal koşullarda 3,36 litre hacim kaplayan CO₂ gazı oluşmaktadır. O Buna göre, hidrokarbonun basit formülü aşağıdakiler. den hangisinde doğru verilmiştir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) CH4 → 22 da D) C3H4 14. Bir hidrokarbonun B) CH₂ C) CH E) C3H8 +22+H₂0 O snel 2 1.
8. Bir bileşik ile ilgili şu bilgiler veriliyor.
Organik bileşiktir.
Bağ yapımına katılan 4 çift elektronu bulunur.
Bağ yapımına katılmayan 4 tane elektronu bulunur.
●
●
Buna göre, bu bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir? (₁H, 6C, 80, 17CI)
A) CHA
B) CH₂Cl
C) CH₂0
D)002
ELOITA
.
al
E
a
r
Kimya
Alkanlar
8. Bir bileşik ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Organik bileşiktir. Bağ yapımına katılan 4 çift elektronu bulunur. Bağ yapımına katılmayan 4 tane elektronu bulunur. ● ● Buna göre, bu bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? (₁H, 6C, 80, 17CI) A) CHA B) CH₂Cl C) CH₂0 D)002 ELOITA . al E a r