Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektroliz Soruları

T
10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili
Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni>Ag
Ametalik aktiflik sırası: F> CI
bilgileri veriliyor.
Ergimiş Znl, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirs
anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır?
ff0bf
Anot
1₂
Cl₂
F2
12₂
F₂
Katot
2 252 2
Ni
Ag
Zn
id teisine t
Ag
KİMY
Ag
Metelik aletatik
Kimya
Elektroliz
T 10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni>Ag Ametalik aktiflik sırası: F> CI bilgileri veriliyor. Ergimiş Znl, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirs anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır? ff0bf Anot 1₂ Cl₂ F2 12₂ F₂ Katot 2 252 2 Ni Ag Zn id teisine t Ag KİMY Ag Metelik aletatik
26.
Al(k)
A) 1
A/³+
I. kap
emains
Seri bağlı olarak verilen elektroliz düzeneğinde I. kap-
ta 32,4 gram Al katısı, ikinci kapta da 1,8 mol X katısı
açığa çıktığına göre, X+ iyonundaki "n" değeri kaçtır?
(AI: 27 g/mol)
B) 2
xn+
II. kap
C) 3
X(K)
D) 4d E) 5
Kimya
Elektroliz
26. Al(k) A) 1 A/³+ I. kap emains Seri bağlı olarak verilen elektroliz düzeneğinde I. kap- ta 32,4 gram Al katısı, ikinci kapta da 1,8 mol X katısı açığa çıktığına göre, X+ iyonundaki "n" değeri kaçtır? (AI: 27 g/mol) B) 2 xn+ II. kap C) 3 X(K) D) 4d E) 5
18. X, Y ve Z metalleri ile H₂ nin standart yükseltgenme potansi-
yelleri,
=X2+(suda) + 2e
Y(k)=Y²+(suda) +2e
Z(K) =Z¹ (suda) + e¯
H2(g) = 2H*(suda) +2e
X(K)
şeklindedir.
1.
Buna göre,
=+1,36V
Evok = +0,42V
yük
-0,70V
Eyük = 0,00V
Eyak
X metalinden yapılmış bir kapta ZNO3(suda) sulu çözel-
tisi saklanamaz.
D) II, II ve IV
II. Y metalinden yapılmış bir çubuk HCI sulu çözeltisinde
aşını.
III. Y-Z galvanik hüçresinde standart pil potansiyeli
0,28V'dif
79
IV. Z ve X² iyonları içeren bir erimiş tuz karışımı elektroliz
edilirken X metali önce açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) ILve III
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Elektroliz
18. X, Y ve Z metalleri ile H₂ nin standart yükseltgenme potansi- yelleri, =X2+(suda) + 2e Y(k)=Y²+(suda) +2e Z(K) =Z¹ (suda) + e¯ H2(g) = 2H*(suda) +2e X(K) şeklindedir. 1. Buna göre, =+1,36V Evok = +0,42V yük -0,70V Eyük = 0,00V Eyak X metalinden yapılmış bir kapta ZNO3(suda) sulu çözel- tisi saklanamaz. D) II, II ve IV II. Y metalinden yapılmış bir çubuk HCI sulu çözeltisinde aşını. III. Y-Z galvanik hüçresinde standart pil potansiyeli 0,28V'dif 79 IV. Z ve X² iyonları içeren bir erimiş tuz karışımı elektroliz edilirken X metali önce açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) ILve III C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
prota
+
Elektron sayısı
Atom çapı
. Fiziksel özelliği
. Kimyasal özelliği
Tür
2N10
2+
24 Mg
63
29
24 Cr3+
Değişir
Cu
• Çekirdek yükü
Nötron sayıs
Periyodik sistemdeki yeri
.Nükleon sayısı
Atom numarası
7
Değişmez
12
24.
29
Kütle numarası
24
çekim kuvveti değiymex. "Değiyen çekirde
elektron bays uygulady ekime
Iki tanecitin kimyasal özelliklerinin adla
bilmesi için hem proton hem de alektron sa
yisi aynı olmas
Iki taneciğin fiziksel özelliğinin ayn olabilme
si için proton, elektron ve nötron saptan ay
olmalı.
Proton sayısı
52
√3
Nötron sayısı
12.
29
Elektron sayısı
28
Kimya
Elektroliz
prota + Elektron sayısı Atom çapı . Fiziksel özelliği . Kimyasal özelliği Tür 2N10 2+ 24 Mg 63 29 24 Cr3+ Değişir Cu • Çekirdek yükü Nötron sayıs Periyodik sistemdeki yeri .Nükleon sayısı Atom numarası 7 Değişmez 12 24. 29 Kütle numarası 24 çekim kuvveti değiymex. "Değiyen çekirde elektron bays uygulady ekime Iki tanecitin kimyasal özelliklerinin adla bilmesi için hem proton hem de alektron sa yisi aynı olmas Iki taneciğin fiziksel özelliğinin ayn olabilme si için proton, elektron ve nötron saptan ay olmalı. Proton sayısı 52 √3 Nötron sayısı 12. 29 Elektron sayısı 28
10. Saf su aşağıdaki elektroliz düzeneğiyle elektroliz ediliyor.
-> H₂O
H₂
H₂SO4 + H₂O
Pt
Pt
02
Katot ve anotta açığa çıkan gazlar homojen bir
şekilde karıştırıldığında oluşan gaz karışımının normal
koşullardaki hacmi 67,2 L'dir.
Buna göre, devreden kaç F (faraday) yük geçmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
H₂+ 2 M/fe²
7
X gazi
J. An=
yargılarınc
A) Yalnız I
ENERJİ
PERİYODİK C
GAZ KARIŞI
ÇÖZELTİLER
TEPKİMELE
TEPKİME H
DENGE SA
TITRASYO
Kimya
Elektroliz
10. Saf su aşağıdaki elektroliz düzeneğiyle elektroliz ediliyor. -> H₂O H₂ H₂SO4 + H₂O Pt Pt 02 Katot ve anotta açığa çıkan gazlar homojen bir şekilde karıştırıldığında oluşan gaz karışımının normal koşullardaki hacmi 67,2 L'dir. Buna göre, devreden kaç F (faraday) yük geçmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 H₂+ 2 M/fe² 7 X gazi J. An= yargılarınc A) Yalnız I ENERJİ PERİYODİK C GAZ KARIŞI ÇÖZELTİLER TEPKİMELE TEPKİME H DENGE SA TITRASYO
10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili,
Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni> Ag
Ametalik aktiflik sırası: F> CI > I
bilgileri veriliyor.
2
Ergimiş Znl2, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirse
anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır?
A)
B)
D)
E)
meulo habrslenin
Anot
1₂
Cl₂
F₂
¹2
F₂
Katot
Ni
Ag
Zn
Ag
Ag
3) HO
ninleembiqet
600
Kimya
Elektroliz
10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili, Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni> Ag Ametalik aktiflik sırası: F> CI > I bilgileri veriliyor. 2 Ergimiş Znl2, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirse anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır? A) B) D) E) meulo habrslenin Anot 1₂ Cl₂ F₂ ¹2 F₂ Katot Ni Ag Zn Ag Ag 3) HO ninleembiqet 600
g.
1. Kurban elektrot, bir metalin korozyona uğra-
masını önlemek için metale bağlanan ve ak-
tifliği daha fazla olan metaldir.
Cher
TI. Demirin oksitlenmesi korozyona örnek olarak
verilmiştir.
III. Katodik korumada kurban elektrot anot göre-
vi görür.
IV. Metallerin Fe ile kaplanmasına galvanizleme
denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) YalnızT
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve IV
E) II, III ve-IV
Kimya
Elektroliz
g. 1. Kurban elektrot, bir metalin korozyona uğra- masını önlemek için metale bağlanan ve ak- tifliği daha fazla olan metaldir. Cher TI. Demirin oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilmiştir. III. Katodik korumada kurban elektrot anot göre- vi görür. IV. Metallerin Fe ile kaplanmasına galvanizleme denir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) YalnızT B) I ve II C) I, II ve III D) II ve IV E) II, III ve-IV
Turk Telekom LTE
5.
6.
₁
10:35 AM
Photo
a) CH₂-0-CH
b)
CH
@ %79
Saf sudan 2,0 Faraday yük geçirilirse kaç gram su
elementlerine ayrışır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol)
Aşağıda verilen bileşiklerin ait olduğu sinifi, uygun alanı
"V" işareti ile işaretleyerek belirtiniz.
Done
Bileşik Organik Bileşik Anorganik Bileşik
+
*****************
Kimya
Elektroliz
Turk Telekom LTE 5. 6. ₁ 10:35 AM Photo a) CH₂-0-CH b) CH @ %79 Saf sudan 2,0 Faraday yük geçirilirse kaç gram su elementlerine ayrışır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) Aşağıda verilen bileşiklerin ait olduğu sinifi, uygun alanı "V" işareti ile işaretleyerek belirtiniz. Done Bileşik Organik Bileşik Anorganik Bileşik + *****************
3.
Seri bağlı iki elektroliz kabının birinde CaCl₂ diğerinde XBr tuz-
larının eriyikleri elektroliz ediliyor. Birinci kapta 8 gram katı top-
landığında ikinci kapta 25,2 gram katı toplanıyor.
Buna göre, X'in atom ağırlığı kaçtır? (Ca:40)
A) 23
B) 40
C) 12
D) 63
E) 39
160
Kimya
Elektroliz
3. Seri bağlı iki elektroliz kabının birinde CaCl₂ diğerinde XBr tuz- larının eriyikleri elektroliz ediliyor. Birinci kapta 8 gram katı top- landığında ikinci kapta 25,2 gram katı toplanıyor. Buna göre, X'in atom ağırlığı kaçtır? (Ca:40) A) 23 B) 40 C) 12 D) 63 E) 39 160
A
25.
Mg(k)-
Voltmetre
Tuz Köprüsü
KCI(suda)
IM Mg(NO₂),(suda)
D) 1,26
> Mg(k)
> Cu(k)
Mg(suda) + 2e
Cu' (suda) + e
verilen pil sisteminde voltmetre yerine aşağıda verilen
potansiyellere sahip güç kaynaklarından hangisi
bağlanırsa tuz köprüsündeki K iyonları Mg2+(suda)
bulunan kaba hareket eder?
A) 0,55
B) 2,30
-- Cu(k)
1M CUNO (suda)
E) 2,85
E = 2,30V
E = +0,52V
C) 1,78
26. Aynı koşullarda hazırlanmış 3M'lik K,SO, ve 1M'lik Al(NO),
çözeltileri aşağıdaki gibi eşit hacimli olarak belirtilmiştir.
Kimya
Elektroliz
A 25. Mg(k)- Voltmetre Tuz Köprüsü KCI(suda) IM Mg(NO₂),(suda) D) 1,26 > Mg(k) > Cu(k) Mg(suda) + 2e Cu' (suda) + e verilen pil sisteminde voltmetre yerine aşağıda verilen potansiyellere sahip güç kaynaklarından hangisi bağlanırsa tuz köprüsündeki K iyonları Mg2+(suda) bulunan kaba hareket eder? A) 0,55 B) 2,30 -- Cu(k) 1M CUNO (suda) E) 2,85 E = 2,30V E = +0,52V C) 1,78 26. Aynı koşullarda hazırlanmış 3M'lik K,SO, ve 1M'lik Al(NO), çözeltileri aşağıdaki gibi eşit hacimli olarak belirtilmiştir.
Fen
19.
Mg(k) + 2Ag (suda):
Buna göre,
Ag(k)
Ag (suda) + e
tepkimesinin standart potansiyeli kac volttur?
(Mg (suda) + 26
ME"=37 V)
A) -1,60
B)-0,80
D) +0,40
D) I ve It
2c 6 HO
E°
pil +3,17 V
3117
- 2.37
080
NaCl(suda)
X +30₂
B) Yalnız
40 30
Yukarıdaki elektroliz sisteminde NaCl tuzunun sulu çözel-
tisi elektroliz ediliyor.
E) +0,80
Buna göre bu elektroliz sistemi ile ilgili,
1. Anotta ilk olarak O gazı açığa çıkar. Yükseltsen en
II. Katotta ilk olarak Na* (suda) + e →Na(k) tepkimesi
Indirgenen
gerçekleşir.
Elektrolit sivinin pH değeri zamanla artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Elektron verme eğilimi:
A) Yalnız,
CF > OH)
70
C) -0,40
0180
Na+ ci
H* OH-
E) Hve t
C)Yalnız ttl
-200₂ H₂O
014
016
karekök & dakika
20. Bir organik bileşiğin 9,2 gramı tamamen yakıldığında nor-
mal koşullar altında 8,96 litre hacim kaplayan CO₂ gazı ve
10,8 gram H₂O oluşuyor.
Buna göre organik bileşiğin molekül formülü aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
(H-1 g/mol, C-12 g/mol, 0 = 16 g/mol)
C)
H
A) 1
452
966
22. Bir ator
kuantur
elektron
23.
1
H
:(
E
Açık
kapla
Kapla
terli s
Buna
Kimya
Elektroliz
Fen 19. Mg(k) + 2Ag (suda): Buna göre, Ag(k) Ag (suda) + e tepkimesinin standart potansiyeli kac volttur? (Mg (suda) + 26 ME"=37 V) A) -1,60 B)-0,80 D) +0,40 D) I ve It 2c 6 HO E° pil +3,17 V 3117 - 2.37 080 NaCl(suda) X +30₂ B) Yalnız 40 30 Yukarıdaki elektroliz sisteminde NaCl tuzunun sulu çözel- tisi elektroliz ediliyor. E) +0,80 Buna göre bu elektroliz sistemi ile ilgili, 1. Anotta ilk olarak O gazı açığa çıkar. Yükseltsen en II. Katotta ilk olarak Na* (suda) + e →Na(k) tepkimesi Indirgenen gerçekleşir. Elektrolit sivinin pH değeri zamanla artar. yargılarından hangileri doğrudur? (Elektron verme eğilimi: A) Yalnız, CF > OH) 70 C) -0,40 0180 Na+ ci H* OH- E) Hve t C)Yalnız ttl -200₂ H₂O 014 016 karekök & dakika 20. Bir organik bileşiğin 9,2 gramı tamamen yakıldığında nor- mal koşullar altında 8,96 litre hacim kaplayan CO₂ gazı ve 10,8 gram H₂O oluşuyor. Buna göre organik bileşiğin molekül formülü aşağı- dakilerden hangisi olabilir? (H-1 g/mol, C-12 g/mol, 0 = 16 g/mol) C) H A) 1 452 966 22. Bir ator kuantur elektron 23. 1 H :( E Açık kapla Kapla terli s Buna
15) Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş CoCl₂
ve CoCl3 tuzları elektroliz ediliyor. Katotlarda
toplam 7,5 mol Co(k) toplandığına göre,
anotlarda toplam kaç gram Cl₂(g) açığa çıkar?
(Cl: 35)
ACO
+2
Co² +2e + Co
3=
Co+³ + 3e - Co
+3
8+=7,5
X = 1,5
4,5 mel
170
Kimya
Elektroliz
15) Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş CoCl₂ ve CoCl3 tuzları elektroliz ediliyor. Katotlarda toplam 7,5 mol Co(k) toplandığına göre, anotlarda toplam kaç gram Cl₂(g) açığa çıkar? (Cl: 35) ACO +2 Co² +2e + Co 3= Co+³ + 3e - Co +3 8+=7,5 X = 1,5 4,5 mel 170
10.6 0,750 amp akım kullanılarak Cd²+ çözeltisi elektroliz ediliyor. 15,0 dakikada
ne kadar Cd açığa çıkar?
Yanıt: 0,393 g Cd
10.7 0,500 amp akım kullanılarak BiO+ iyonu içeren bir asitli çözelti elektroliz
ediliyor. 60,0 dakikada kaç gram Bi açığa çıkar? Katot tepkimesini yazınız?
109
2.50
Kimya
Elektroliz
10.6 0,750 amp akım kullanılarak Cd²+ çözeltisi elektroliz ediliyor. 15,0 dakikada ne kadar Cd açığa çıkar? Yanıt: 0,393 g Cd 10.7 0,500 amp akım kullanılarak BiO+ iyonu içeren bir asitli çözelti elektroliz ediliyor. 60,0 dakikada kaç gram Bi açığa çıkar? Katot tepkimesini yazınız? 109 2.50
2
A) Yalnız I
Üreteç
katot
3
Anot
D) Ive I
cuso
Ik
KCl (suda)
HJC| - ylle.
Şekilde verilen seri bağlı elektroliz kaplarında KCI ve
CuSO4 sulu çözeltileri elektroliz ediliyor.
3. elektrotta O, gazı açığa çıktığına göre,
1. 2. elektrotta K metali toplanır.
II.31.elektrotta indirgenme gerçekleşir
III. 4. elektrotun kütlesi zamanla artar. +
yargılarından hangileri doğrudur?
(Yükseltgenme eğilimleri K> H> Cu> C>OH > SO2)
↑ Cutza 2
4(suda)
B) Yalnız II
-
E) I, II ve III
Calez III
bas
1234
Kimya
Elektroliz
2 A) Yalnız I Üreteç katot 3 Anot D) Ive I cuso Ik KCl (suda) HJC| - ylle. Şekilde verilen seri bağlı elektroliz kaplarında KCI ve CuSO4 sulu çözeltileri elektroliz ediliyor. 3. elektrotta O, gazı açığa çıktığına göre, 1. 2. elektrotta K metali toplanır. II.31.elektrotta indirgenme gerçekleşir III. 4. elektrotun kütlesi zamanla artar. + yargılarından hangileri doğrudur? (Yükseltgenme eğilimleri K> H> Cu> C>OH > SO2) ↑ Cutza 2 4(suda) B) Yalnız II - E) I, II ve III Calez III bas 1234
an elek-
Yalnız III
opla-
şağı-
YINLARI
İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
6.
Özdeş elektroliz kaplarında bulunan erimiş,
1. NaCl,
II. MgBr₂,
III. Ag2SO4
tuzlarının aynı akım şiddeti ile aynı süre elektrolizleri
gerçekleştiriliyor.
elektroniann
molleri eşit,
Kapların katotlarında toplanan metallerin mol sayı-
ları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) | = || = |||
B) || < | = ||II
D) | = || < |||
Özdeş elektroliz kaplarında,
C) | = ||| < ||
E) III < | < |
Kimya
Elektroliz
an elek- Yalnız III opla- şağı- YINLARI İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ 6. Özdeş elektroliz kaplarında bulunan erimiş, 1. NaCl, II. MgBr₂, III. Ag2SO4 tuzlarının aynı akım şiddeti ile aynı süre elektrolizleri gerçekleştiriliyor. elektroniann molleri eşit, Kapların katotlarında toplanan metallerin mol sayı- ları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) | = || = ||| B) || < | = ||II D) | = || < ||| Özdeş elektroliz kaplarında, C) | = ||| < || E) III < | < |
AYT/Fen Bilimleri
2
23. Elektroliz düzeneğinde 9,65 amperlik akım 100 daki-
ka boyunca kullanılırsa,
DAIC
letken telden geçen yük miktarı (57 900 coulomb
olur.
AgNO3 sulu çözeltisinden 0,6 mol Ag(k) birikmesini
sağlar.
Cu(NO3)2 sulu çözeltisinden 1,2 mol Cu(k) birikmesi-
ni sağlar.
durumlarından hangileri gerçekleşebilir?
(1 F = 96 500 C/mol e
A) Yalnız II
D) II ve III
B) ve
Cve III
E) I, II ve III
PORNOGR
100
glid 9650 965.140.60
100
Kimya
Elektroliz
AYT/Fen Bilimleri 2 23. Elektroliz düzeneğinde 9,65 amperlik akım 100 daki- ka boyunca kullanılırsa, DAIC letken telden geçen yük miktarı (57 900 coulomb olur. AgNO3 sulu çözeltisinden 0,6 mol Ag(k) birikmesini sağlar. Cu(NO3)2 sulu çözeltisinden 1,2 mol Cu(k) birikmesi- ni sağlar. durumlarından hangileri gerçekleşebilir? (1 F = 96 500 C/mol e A) Yalnız II D) II ve III B) ve Cve III E) I, II ve III PORNOGR 100 glid 9650 965.140.60 100