Atomun Kuantum Modeli Soruları

1.
Deneme Sınavı 01
Bir atomunun temel hâl elektron dizilişinin 4p
orbitallerinde 4 elektron bulunan elementin
atom numarası kaçtır?
A) 16 B) 18
C) 34
D) 38
13°27 2p² 12 3p² 47/47 4
13
KİMYA
29
E) 52
4.
Ç
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
1. Deneme Sınavı 01 Bir atomunun temel hâl elektron dizilişinin 4p orbitallerinde 4 elektron bulunan elementin atom numarası kaçtır? A) 16 B) 18 C) 34 D) 38 13°27 2p² 12 3p² 47/47 4 13 KİMYA 29 E) 52 4. Ç
6. 37X7+ iyonunda 10 tane elektron vardır.
Aynı elementin ³5X- izotopuna ait iyonundaki pro-
ton (p), nötron (n) ve elektron (e) sayıları aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
p
18
17
18
17
17
n
17
18
17
18
17
e
18
17
17
18
17
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
6. 37X7+ iyonunda 10 tane elektron vardır. Aynı elementin ³5X- izotopuna ait iyonundaki pro- ton (p), nötron (n) ve elektron (e) sayıları aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) p 18 17 18 17 17 n 17 18 17 18 17 e 18 17 17 18 17
7. Farklr elementlerin atomları olan nötr haldeki X ve
Y tanecikleri ile ilgili,
•
Proton sayıları
Nötron sayıları
Elektron sayıları
Nükleon sayıları
Toplam tanecik sayıları
verilen niceliklerden kaç tanesi eşit olabilir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
10 10 91
27
13,
L
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
7. Farklr elementlerin atomları olan nötr haldeki X ve Y tanecikleri ile ilgili, • Proton sayıları Nötron sayıları Elektron sayıları Nükleon sayıları Toplam tanecik sayıları verilen niceliklerden kaç tanesi eşit olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 10 10 91 27 13, L
2. Bir X element atomunun kütle numarası 56, atom numara-
si 26'dır.
Buna göre, X elementi ve XO oksit bileşiğiyle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80)
A) XO bileşiğindeki toplam elektron sayısı 34'dür.
B) X element atomunun nötron sayısı 30'dur.
C) X elementi iç geçiş elementidir.
D) X elementi 4. periyottadır.
✓
XO bileşiğinde X'in yükseltgenme basamağı 2+'dır.
al Yayınları
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
2. Bir X element atomunun kütle numarası 56, atom numara- si 26'dır. Buna göre, X elementi ve XO oksit bileşiğiyle ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80) A) XO bileşiğindeki toplam elektron sayısı 34'dür. B) X element atomunun nötron sayısı 30'dur. C) X elementi iç geçiş elementidir. D) X elementi 4. periyottadır. ✓ XO bileşiğinde X'in yükseltgenme basamağı 2+'dır. al Yayınları
25. 39K* iyonunun proton sayısı (p) = 19, nötron sayısı (n) = 20, elektron sayısı (e) = 18'dir.
19
Buna göre aşağıdaki iyonların hangisinde sayıca p = n > e ilişkisi vardır?
A) 18F-
B) 35, C1-
C) 24Mg²+
D) 27/3A1³+
E) 14N³-
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
25. 39K* iyonunun proton sayısı (p) = 19, nötron sayısı (n) = 20, elektron sayısı (e) = 18'dir. 19 Buna göre aşağıdaki iyonların hangisinde sayıca p = n > e ilişkisi vardır? A) 18F- B) 35, C1- C) 24Mg²+ D) 27/3A1³+ E) 14N³-
2. Bir X element atomunun kütle numarası 56, atom numara-
SI 26'dır.
Buna göre, X elementi ve XO oksit bileşiğiyle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80)
A) XO bileşiğindeki toplam elektron sayısı 34'dür.
B) X element atomunun nötron sayısı 30'dur.
8+24
C) X elementi iç geçiş metalidir.
26
D) X elementi 4. periyottadin
112+1=
E) XO bileşiğinde X'in yükseltgenme basamağı 2+'dır
$6
30
26
15¹ 25² 2pb 15² 3p6 65² 1
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
2. Bir X element atomunun kütle numarası 56, atom numara- SI 26'dır. Buna göre, X elementi ve XO oksit bileşiğiyle ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80) A) XO bileşiğindeki toplam elektron sayısı 34'dür. B) X element atomunun nötron sayısı 30'dur. 8+24 C) X elementi iç geçiş metalidir. 26 D) X elementi 4. periyottadin 112+1= E) XO bileşiğinde X'in yükseltgenme basamağı 2+'dır $6 30 26 15¹ 25² 2pb 15² 3p6 65² 1
19. Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi doğrudur?
Baş kuantum sayısı arttıkça enerji katmanının
enerjisi azalır. artor
25,2P
B) n = 2 iken l = 0, 1, 2 değerlerini alabilir. -11011
C) Açısal kuantum sayısı - den +l'ye kadar de-
ğerler alır.
D) 2p orbitalinin manyetik kuantum sayısı
(m₂) +-¹
1/2
E) n = 3, l = 0 orbitalinde en fazla 2 elektron bu-
lunabilir.
olabilir.
34
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
19. Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Baş kuantum sayısı arttıkça enerji katmanının enerjisi azalır. artor 25,2P B) n = 2 iken l = 0, 1, 2 değerlerini alabilir. -11011 C) Açısal kuantum sayısı - den +l'ye kadar de- ğerler alır. D) 2p orbitalinin manyetik kuantum sayısı (m₂) +-¹ 1/2 E) n = 3, l = 0 orbitalinde en fazla 2 elektron bu- lunabilir. olabilir. 34
Bohr elektronların belirli yarıçapa sahip dairesel yörüngelerde hareket et-
tiğini belirtmiştir. W. Heisenberg çok hızlı ve küçük bir tanecik olan elektro-
nun hızının ve konumunun aynı anda belirlenemeyeceğini hesaplamalarla
kanıtlayınca Bohr'un dairesel yörüngeler kuramı çürütülmüştür.
E. Schrödinger elektronların enerjilerini, dalga özelliklerini ve genel dav-
ranışlarını açıklayan dalga fonksiyonu (Y) denklemini geliştirmiştir. Bu
fonksiyona göre elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu elektron
bulutları vardır. Bu elektron bulutlarına
denir.
n=1 n=2 n=3
n=4
gös
sel
öze
W.
tan
sap
n
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
Bohr elektronların belirli yarıçapa sahip dairesel yörüngelerde hareket et- tiğini belirtmiştir. W. Heisenberg çok hızlı ve küçük bir tanecik olan elektro- nun hızının ve konumunun aynı anda belirlenemeyeceğini hesaplamalarla kanıtlayınca Bohr'un dairesel yörüngeler kuramı çürütülmüştür. E. Schrödinger elektronların enerjilerini, dalga özelliklerini ve genel dav- ranışlarını açıklayan dalga fonksiyonu (Y) denklemini geliştirmiştir. Bu fonksiyona göre elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu elektron bulutları vardır. Bu elektron bulutlarına denir. n=1 n=2 n=3 n=4 gös sel öze W. tan sap n
Orbital Yayınları
Yükseltgenme Basamakları-1
4. X metali ile Cl elementi arasında yalnızca XCl₂ bileşigi
oluşmaktadır.
Buna göre X element atomunun elektron dizilişi aşağı-
dakilerden hangisi olabilir? (17CI)
287
A) 1s² 2s²2p²
B) 1s² 2s²2p4
C) 1s² 2s² 2p 3s²
D) 1s² 2s² 2p 3s² 3p¹
6
E) 1s² 2s² 2p 3s² 3p6 4s² 3d6
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
Orbital Yayınları Yükseltgenme Basamakları-1 4. X metali ile Cl elementi arasında yalnızca XCl₂ bileşigi oluşmaktadır. Buna göre X element atomunun elektron dizilişi aşağı- dakilerden hangisi olabilir? (17CI) 287 A) 1s² 2s²2p² B) 1s² 2s²2p4 C) 1s² 2s² 2p 3s² D) 1s² 2s² 2p 3s² 3p¹ 6 E) 1s² 2s² 2p 3s² 3p6 4s² 3d6
20. 23V, 24 Cr ve 25Mn elementleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cr'nin temel hâl elektron dağılımı, Aufbau kuralına
uygundur.
B) V'nin temel hâl elektron dağılımı küresel simetrik
özelliktedir.
C) Temel hâlde yarı dolu orbital sayısı ilişkisi
V> Mn > Cr şeklindedir.
D) Üçü de geçiş metalidir.
2+
E) V²+ ve Mn²+ nin elektron dizilimindeki son orbitalin
elektron sayısı aynıdır.
OP02-SS.31AYT01
3d
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
20. 23V, 24 Cr ve 25Mn elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cr'nin temel hâl elektron dağılımı, Aufbau kuralına uygundur. B) V'nin temel hâl elektron dağılımı küresel simetrik özelliktedir. C) Temel hâlde yarı dolu orbital sayısı ilişkisi V> Mn > Cr şeklindedir. D) Üçü de geçiş metalidir. 2+ E) V²+ ve Mn²+ nin elektron dizilimindeki son orbitalin elektron sayısı aynıdır. OP02-SS.31AYT01 3d
16. Bir orbitalin sınır yüzey diyagramı şekilde verilmiştir.
PS
Z
n
he ca
Buna göre bu orbitalde bulunan elektronlar ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Açısal momentum kuantum sayısı (l) 1'dir.
B) Baş kuantum sayısı (n) 1 olamaz.
C)
Elektronların manyetik kuantum sayıları (m) -1 olabilir.
Orbitaldeki elektronların spin kuantum sayıları (m)
-1/2'dir.
Orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir.
41
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
16. Bir orbitalin sınır yüzey diyagramı şekilde verilmiştir. PS Z n he ca Buna göre bu orbitalde bulunan elektronlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Açısal momentum kuantum sayısı (l) 1'dir. B) Baş kuantum sayısı (n) 1 olamaz. C) Elektronların manyetik kuantum sayıları (m) -1 olabilir. Orbitaldeki elektronların spin kuantum sayıları (m) -1/2'dir. Orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir. 41
7. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciği atomdur. X atomuna ait bazı bilgiler şekilde gösterilmişti.
kütle
iyon
yükü
numarası
||
nötron
sayısı
proton
sayısı
X
←
elektron
sayısı
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Proton sayısı 12 olan Mg2+ iyonunda 10 tane elektron bulunur.
B) Elektron sayısı 18 olan P3- iyonunun nötron sayısı 16 olduğuna göre kütle numarası 31'dir.
C) Kütle numarası 27, nötron sayısı 14 olan Al³+ iyonunun elektron sayısı 13'tür.
D) Kütle numarası 23, nötron sayısı 12 ve elektron sayısı 10 olan bir taneciğin iyon yükü +1'dir.
E) Bir atomun veya iyonun proton sayısını belirleyebilmek için, kütle numarası ve nötron sayısının ya da iyon yükü
elektron sayısının bilinmesi yeterlidir.
9. Tabloda
Buna gö
I. YI
II. XI
III. X'i
yargıların
A) Yalnız
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
7. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciği atomdur. X atomuna ait bazı bilgiler şekilde gösterilmişti. kütle iyon yükü numarası || nötron sayısı proton sayısı X ← elektron sayısı Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Proton sayısı 12 olan Mg2+ iyonunda 10 tane elektron bulunur. B) Elektron sayısı 18 olan P3- iyonunun nötron sayısı 16 olduğuna göre kütle numarası 31'dir. C) Kütle numarası 27, nötron sayısı 14 olan Al³+ iyonunun elektron sayısı 13'tür. D) Kütle numarası 23, nötron sayısı 12 ve elektron sayısı 10 olan bir taneciğin iyon yükü +1'dir. E) Bir atomun veya iyonun proton sayısını belirleyebilmek için, kütle numarası ve nötron sayısının ya da iyon yükü elektron sayısının bilinmesi yeterlidir. 9. Tabloda Buna gö I. YI II. XI III. X'i yargıların A) Yalnız
Bir molekül ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
Merkez atomun tüm değerlik elektronları bağ
yapımına katılmıştır.
Polar moleküldür.
●
@
Buna göre, bu özelliklere sahip molekül aşağıda-
kilerden hangisidir? (,H, C,S, ,,CI)
16
A) H₂S
B) CS₂
C) CH,CI
D) SCI₂2
E) CCI
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
Bir molekül ile ilgili bilgiler şu şekildedir: Merkez atomun tüm değerlik elektronları bağ yapımına katılmıştır. Polar moleküldür. ● @ Buna göre, bu özelliklere sahip molekül aşağıda- kilerden hangisidir? (,H, C,S, ,,CI) 16 A) H₂S B) CS₂ C) CH,CI D) SCI₂2 E) CCI
-sb ngha
e reme?
-op sisinslo sa serye saxop rary
10.
Tepkime Denklemi
2X + Y →→→→→→→→→→ 2Z
X + 3Y 2Z + T
III. 3X + 2Y →→→ Z + 2T
1.
II.
A) Yalnız I
Yukarıdaki tepkime denklemi ve hız ba-
ğıntısı verilen tepkimelerden hangileri
kesinlikle mekanizmalıdır?
Hız Bağıntısı
=k-[X]²-[Y]
Al Yalnız 1
d = k-[x]²
=k-[X]³
Dve
D) I ve Ilcine E) I, II ve III
II
B) Yalnız II C) Yalnız III
nagellaprag abiellugon A
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
-sb ngha e reme? -op sisinslo sa serye saxop rary 10. Tepkime Denklemi 2X + Y →→→→→→→→→→ 2Z X + 3Y 2Z + T III. 3X + 2Y →→→ Z + 2T 1. II. A) Yalnız I Yukarıdaki tepkime denklemi ve hız ba- ğıntısı verilen tepkimelerden hangileri kesinlikle mekanizmalıdır? Hız Bağıntısı =k-[X]²-[Y] Al Yalnız 1 d = k-[x]² =k-[X]³ Dve D) I ve Ilcine E) I, II ve III II B) Yalnız II C) Yalnız III nagellaprag abiellugon A
9. Bir element atomunun, başkuantum sayısı 3 olan temel
enerji seviyesindeki elektron bulunduran orbitallerinin
türü ve manyetik kuantum sayıları (m) aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
D
E)
Orbital türü
S
p
d
of
d
me
0
-1
+2
-2
0
4
O
S
P!
A
2
F3
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
9. Bir element atomunun, başkuantum sayısı 3 olan temel enerji seviyesindeki elektron bulunduran orbitallerinin türü ve manyetik kuantum sayıları (m) aşağıdakilerden hangisi olamaz? D E) Orbital türü S p d of d me 0 -1 +2 -2 0 4 O S P! A 2 F3
B
Fen Bilimleri
15. Periyodik sistemde 3A grubunda bulunan bir ele-
mentle ilgili,
1. Baş grup elementidir.
+
II. Temel hâl elektron diziliminde son orbitalinin açı-
sal momentum kuantum sayısı (e) 1'dir.
III. Küresel simetri özelliği göstermez.
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
DII ve III
15² 25²
25² 20
6
B
EI, II ve III
38²
C) I ve III
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
B Fen Bilimleri 15. Periyodik sistemde 3A grubunda bulunan bir ele- mentle ilgili, 1. Baş grup elementidir. + II. Temel hâl elektron diziliminde son orbitalinin açı- sal momentum kuantum sayısı (e) 1'dir. III. Küresel simetri özelliği göstermez. A) Yalnız I ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II DII ve III 15² 25² 25² 20 6 B EI, II ve III 38² C) I ve III