Alkinler Soruları

TEKNOSACELL
X
dagen
KİMYA
01:04
2020 AYT
6.
Bir organik bileşik olan asetilenin (etinin) çizgi bağ formülü
aşağıda verilmiştir.
H-C=C-H
Asetilende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
(H,,C)
A) Hidrojen atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.
B) Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
C) sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır.
D) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır.
E) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ, 7 (pi) bağıdır.
Çözümü nasıl buldun?
9.
%60
Ip
Kimya
Alkinler
TEKNOSACELL X dagen KİMYA 01:04 2020 AYT 6. Bir organik bileşik olan asetilenin (etinin) çizgi bağ formülü aşağıda verilmiştir. H-C=C-H Asetilende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur? (H,,C) A) Hidrojen atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. B) Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. C) sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. D) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. E) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ, 7 (pi) bağıdır. Çözümü nasıl buldun? 9. %60 Ip
23. Organik bir X bileşiği ile ilgili;
- Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.
Çabuk alev alabilen, oksijen ile çok yüksek ısı
vererek yanan bir gazdır.
Metallerin kesilmesinde ve kaynak işlemlerinde
kullanılır.
- Yüksek basınçta patlar
bilgileri veriliyor.
Buna göre,
I. X + H₂O →Y (ana ürün)
NH3
II. Y + AgNO3
yukarıdaki tepkimelerde yer alan X, Y ve Z mad-
deleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?
X
A) C₂H₂ CH₂-8-H
B) C₂H4 CH3-CH₂-OH
C) C₂H₂
→ Z (Organik ana ürün)
D) C₂H4
E) C₂H₂
O
11
H-C-H
CH₂-OH
N
O
11
CH₂-C-OH
O
CH₂-C-H
O
11
H-C-OH
0=0
H-C-OH
CH, &-CH₂ CH₂-CH₂-C-OH
NA
Kimya
Alkinler
23. Organik bir X bileşiği ile ilgili; - Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur. Çabuk alev alabilen, oksijen ile çok yüksek ısı vererek yanan bir gazdır. Metallerin kesilmesinde ve kaynak işlemlerinde kullanılır. - Yüksek basınçta patlar bilgileri veriliyor. Buna göre, I. X + H₂O →Y (ana ürün) NH3 II. Y + AgNO3 yukarıdaki tepkimelerde yer alan X, Y ve Z mad- deleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş- tir? X A) C₂H₂ CH₂-8-H B) C₂H4 CH3-CH₂-OH C) C₂H₂ → Z (Organik ana ürün) D) C₂H4 E) C₂H₂ O 11 H-C-H CH₂-OH N O 11 CH₂-C-OH O CH₂-C-H O 11 H-C-OH 0=0 H-C-OH CH, &-CH₂ CH₂-CH₂-C-OH NA
2.
Propin bileşiğinin 1 molüne Markovnikov kuralına göre
2 mol HCI katılıyor.
Buna göre oluşan ürünün formülü aşağıdakilerden
hangisidir?
CI
) CH₂-C-CH₂
1
CI
3-4-5
C) HC– CH,– CH3
B) CH2-CH-CH3
CI CI
D) C=C-CH₂
CI
E) HCC-CH3
1
CI CI
CI
Kimya
Alkinler
2. Propin bileşiğinin 1 molüne Markovnikov kuralına göre 2 mol HCI katılıyor. Buna göre oluşan ürünün formülü aşağıdakilerden hangisidir? CI ) CH₂-C-CH₂ 1 CI 3-4-5 C) HC– CH,– CH3 B) CH2-CH-CH3 CI CI D) C=C-CH₂ CI E) HCC-CH3 1 CI CI CI
9.
Ave 3
Alkinler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanligtır?
A) Ug alkinler yer değiştirme tepkimesi verirler
B) Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar.
C) Polar molekül olup suda iyi çözünürler.
D) İlk üyenin yaygın adi asetilendir.
E) Etin kaynakçılıkta kullanılır.
Kimya
Alkinler
9. Ave 3 Alkinler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanligtır? A) Ug alkinler yer değiştirme tepkimesi verirler B) Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar. C) Polar molekül olup suda iyi çözünürler. D) İlk üyenin yaygın adi asetilendir. E) Etin kaynakçılıkta kullanılır.
9.
NŞA 500 cm³ etilen ve asetilen gazları karışımı amonyak-
h gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 4,8 gram be-
yaz çökelek oluşuyor.
Buna göre karışımın hacimce % kaçı asetilendir?
A) 22,4 B) 44,8 C) 67,2 D) 89,6 E) 111,2
Kimya
Alkinler
9. NŞA 500 cm³ etilen ve asetilen gazları karışımı amonyak- h gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 4,8 gram be- yaz çökelek oluşuyor. Buna göre karışımın hacimce % kaçı asetilendir? A) 22,4 B) 44,8 C) 67,2 D) 89,6 E) 111,2
3.
Düz zincirli C₂H alkini ile ilgili aşağıdaki ita-
delerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Yapısında iki pi (1) bağı bulunur.
B) 1 molü 2 mol Br₂ ile tepkime verir.
C) Siklobüten ile yapı izomerdir,
D) 3-metil-1- bütin ile izomerdir.
E) H₂O ile katılma tepkimesi sonucu bütanon el-
de edilir.
Kimya
Alkinler
3. Düz zincirli C₂H alkini ile ilgili aşağıdaki ita- delerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Yapısında iki pi (1) bağı bulunur. B) 1 molü 2 mol Br₂ ile tepkime verir. C) Siklobüten ile yapı izomerdir, D) 3-metil-1- bütin ile izomerdir. E) H₂O ile katılma tepkimesi sonucu bütanon el- de edilir.
2.
Madelung - Kleczkowski kuralına göre 4d, 5s ve
6s alt kabuklarında bulunan birer elektronun ener-
jileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 6s = 4d > 5s
nam
C) 4d > 5s > 6s
B) Gs > 5s > 4d
D) 6s > 4d > 5s
DV
E) 5s > 4d > 6s
F
Kimya
Alkinler
2. Madelung - Kleczkowski kuralına göre 4d, 5s ve 6s alt kabuklarında bulunan birer elektronun ener- jileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 6s = 4d > 5s nam C) 4d > 5s > 6s B) Gs > 5s > 4d D) 6s > 4d > 5s DV E) 5s > 4d > 6s F
A) 1,12,
To, 52²0
Cl₂ + 2
Mi
16 2
D) 4,16
Örnek 35
Erimiş CaCl2 tuzunun 9,65 amperlik akımda
1000 saniye süre ile elektrolizi sonucu oluşan C12
gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir?
B) 2,24
XX
E) 5,64
ca
Ca - Cat
C) 3,36
oluş
21
eşy
tab
te
y
Kimya
Alkinler
A) 1,12, To, 52²0 Cl₂ + 2 Mi 16 2 D) 4,16 Örnek 35 Erimiş CaCl2 tuzunun 9,65 amperlik akımda 1000 saniye süre ile elektrolizi sonucu oluşan C12 gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? B) 2,24 XX E) 5,64 ca Ca - Cat C) 3,36 oluş 21 eşy tab te y
2. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı karşı-
sında yanlış yazılmıştır?
Organik bileşik
A) CH3-CH,C=CH
B) CH₂=CH-CH=CH₂
C) CH₂=CH-C = CH
D)
E) CH₂-C=C-CH₂-CH3
Adlandırılması
3-bütin
1,3-bütadien
1-büten-3-in
1,3-siklopentadien
Etil, metil asetilen
B
112
112
ets
112
313
112
ess
Kimya
Alkinler
2. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı karşı- sında yanlış yazılmıştır? Organik bileşik A) CH3-CH,C=CH B) CH₂=CH-CH=CH₂ C) CH₂=CH-C = CH D) E) CH₂-C=C-CH₂-CH3 Adlandırılması 3-bütin 1,3-bütadien 1-büten-3-in 1,3-siklopentadien Etil, metil asetilen B 112 112 ets 112 313 112 ess
28.a
Bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
1. 0,5 molü tamamen yakıldığında 2,5 mol CO₂ oluşuyor.
II. Amonyaklı AgNO, çözeltisi ile çökelek oluşturuyor.
Buna göre, bu hidrokarbon hangisidir?
A) 1 - pentin
B) 2 - pentin
D) 2 - penten
E) 2-metil-1-büten
C) 1 - penten
Kimya
Alkinler
28.a Bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 1. 0,5 molü tamamen yakıldığında 2,5 mol CO₂ oluşuyor. II. Amonyaklı AgNO, çözeltisi ile çökelek oluşturuyor. Buna göre, bu hidrokarbon hangisidir? A) 1 - pentin B) 2 - pentin D) 2 - penten E) 2-metil-1-büten C) 1 - penten
S-2) Aşağıda verilen alkin sınıfı organik bileşiklerin yanına asetilene göre adlarını
CH3-C=C-CH3 :
CH3 - CH₂ - C = C- CH3 :
CH3-CH-C=C-CH-CH3:
A)
B)
C)
1
CH3
D) CH3-C = CH :
yazınız. (10 PUAN)
1
CH3
açık yapı formülleri verilen organik bileşiklerin karşılarına IUPAC sistemine göre isimlerini yazınız. (10 P
Kimya
Alkinler
S-2) Aşağıda verilen alkin sınıfı organik bileşiklerin yanına asetilene göre adlarını CH3-C=C-CH3 : CH3 - CH₂ - C = C- CH3 : CH3-CH-C=C-CH-CH3: A) B) C) 1 CH3 D) CH3-C = CH : yazınız. (10 PUAN) 1 CH3 açık yapı formülleri verilen organik bileşiklerin karşılarına IUPAC sistemine göre isimlerini yazınız. (10 P
2) Aşağıda IUPAC adları verilen bileşiklerin açık formüllerini yazınız.
Bileşik Adları
a)
c)
2-Metil-3-hekzin
3-Etil-2,3-dimetil-4-oktin
b)
ç)
Bileşik Formülleri
4,4-Dimetil-2, 5-heptadiin
3-Metil-1-pentin
Kimya
Alkinler
2) Aşağıda IUPAC adları verilen bileşiklerin açık formüllerini yazınız. Bileşik Adları a) c) 2-Metil-3-hekzin 3-Etil-2,3-dimetil-4-oktin b) ç) Bileşik Formülleri 4,4-Dimetil-2, 5-heptadiin 3-Metil-1-pentin
1.
II.
III.
Örnek 13
C₂H₂ SP
2
CO₂ SP
CH₂O
Yukarıdaki bileşiklerde bulunan C atomlarına ait hibritleş-
me türleri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
1
sp²
sp
sp
sp
sp³
||
sp
sp²
sp
sp
sp
|||
sp²
sp²
sp²
Sp3
sp
Kimya
Alkinler
1. II. III. Örnek 13 C₂H₂ SP 2 CO₂ SP CH₂O Yukarıdaki bileşiklerde bulunan C atomlarına ait hibritleş- me türleri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) 1 sp² sp sp sp sp³ || sp sp² sp sp sp ||| sp² sp² sp² Sp3 sp
bon-
8. R-C=C-H+ AgNO3
NH3,
R-CEC-Ag +
HNO
4-1
AgNO3 çözeltisi ile tepkimesinden 14,7 gram beyaz.
tepkimesine göre, 0,1 mol alkinin yeterince amonyaklı
gri renkli gümüş içeren bir katı oluşmaktadır.
Buna göre, alkinin yapısındaki "R" alkili kaç C
atomu içerir? (H: 1, C: 12, Ag: 108)
B) 2
C) 3
D) 4
A) 1
E) 5
Kimya
Alkinler
bon- 8. R-C=C-H+ AgNO3 NH3, R-CEC-Ag + HNO 4-1 AgNO3 çözeltisi ile tepkimesinden 14,7 gram beyaz. tepkimesine göre, 0,1 mol alkinin yeterince amonyaklı gri renkli gümüş içeren bir katı oluşmaktadır. Buna göre, alkinin yapısındaki "R" alkili kaç C atomu içerir? (H: 1, C: 12, Ag: 108) B) 2 C) 3 D) 4 A) 1 E) 5
30.e
CH, - CEC-CH,
= CH₂
2
3.
Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?
A) IUPAC adı 2-bütindir.
L
B) 1 molü 2 mol H₂ ile katılma tepkimesi verir.
C) Dimetilasetilen olarak adlandırılabilir.
D) Yeterli miktarda Cl, ile katılma tepkimesi sonu-
cu 2,2,3,3-tetraklorobütan bileşiği oluşur.
E) Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile beyaz çö-
kelek oluşturur.
Kimya
Alkinler
30.e CH, - CEC-CH, = CH₂ 2 3. Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? A) IUPAC adı 2-bütindir. L B) 1 molü 2 mol H₂ ile katılma tepkimesi verir. C) Dimetilasetilen olarak adlandırılabilir. D) Yeterli miktarda Cl, ile katılma tepkimesi sonu- cu 2,2,3,3-tetraklorobütan bileşiği oluşur. E) Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile beyaz çö- kelek oluşturur.
28.a
Bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
1. 0,5 molü tamamen yakıldığında 2,5 mol CO₂ oluşuyor.
II. Amonyaklı AgNO, çözeltisi ile çökelek oluşturuyor.
Buna göre, bu hidrokarbon hangisidir?
A) 1 - pentin
B) 2 - pentin
D) 2 - penten
201
$
E) 2-metil-1-büten
C) 1 - penten
Kimya
Alkinler
28.a Bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 1. 0,5 molü tamamen yakıldığında 2,5 mol CO₂ oluşuyor. II. Amonyaklı AgNO, çözeltisi ile çökelek oluşturuyor. Buna göre, bu hidrokarbon hangisidir? A) 1 - pentin B) 2 - pentin D) 2 - penten 201 $ E) 2-metil-1-büten C) 1 - penten