Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Soruları

CHOH
kol (C₂H₂(OH)₂)
verilen maddelerden hang
cündüğünde suyun donmays
a sıcaklığını alçaltır?
iz IV
D) I ve IV
B
B) i ve il
Iniz III
C)ive ill
1. I, III ve IV
(etilen gli-
Model Soru - 48 :
I. Kışın yollara tuz dökülmesi
II. Uçak kanatlarının alkolle yıkanması
III. Dondurma yapılırken az miktarda
© Yanıt Yayınlan
tuz kullanılması
Yukarıdaki işlemlerden hangileri don-
ma noktası alçalması ile ilgilidir?
A) Yalnız I
ya başlama
2
0
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E), II ve III
Ki
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
CHOH kol (C₂H₂(OH)₂) verilen maddelerden hang cündüğünde suyun donmays a sıcaklığını alçaltır? iz IV D) I ve IV B B) i ve il Iniz III C)ive ill 1. I, III ve IV (etilen gli- Model Soru - 48 : I. Kışın yollara tuz dökülmesi II. Uçak kanatlarının alkolle yıkanması III. Dondurma yapılırken az miktarda © Yanıt Yayınlan tuz kullanılması Yukarıdaki işlemlerden hangileri don- ma noktası alçalması ile ilgilidir? A) Yalnız I ya başlama 2 0 B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E), II ve III Ki
2. Aşağıda su ve glikol sıvılarının molekül formülleri verilmiş-
tir.
H₂O
su
Buna göre su ve glikol ile ilgili;
1. Suyun moleküller arası etkileşimleri daha fazladır,
II. Aynı sıcaklıkta glikolün buhar basıncı daha büyüktür,
III. Aynı sıcaklıkta viskoziteleri arasında glikol > su ilişki
bulunur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
CH₂-OH
T
CH₂-OH
glikol
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
2. Aşağıda su ve glikol sıvılarının molekül formülleri verilmiş- tir. H₂O su Buna göre su ve glikol ile ilgili; 1. Suyun moleküller arası etkileşimleri daha fazladır, II. Aynı sıcaklıkta glikolün buhar basıncı daha büyüktür, III. Aynı sıcaklıkta viskoziteleri arasında glikol > su ilişki bulunur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III CH₂-OH T CH₂-OH glikol D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
1.
MOMENTUM ALFA
75
10
0
Sıcaklık (°C)
=
=
|||
IV
V
Zaman (dk)
1 atmosfer basınç altında saf X maddesinin ısıtılmasına ait
sıcaklık (°C) -zaman (dk) grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre, X maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
AV. bölgedeki yoğunluğu, 1. bölgedeki yoğunluğundan
küçüktür.
Ortalama kinetik
kinetik enerjinin arttığı bölgel
hâl değişimi olmaktadır
Normal erime noktası/10 °C'dir.
of
enerjinin arttığı bölgelerin tamamında
DY 75 °C'de X SIVISının buhar basıncı 1 atmosferdir.
E 1. bölgedeki tanecikler arası çekim kuvveti, III. bölgede-
ki tanecikler aras/ çekim kuvvetinden büyüktür.
76
200
13.
100
100k
500
100
impo % 20 etanol içeren sulu çözeltinin hacmi 300 mL
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
1. MOMENTUM ALFA 75 10 0 Sıcaklık (°C) = = ||| IV V Zaman (dk) 1 atmosfer basınç altında saf X maddesinin ısıtılmasına ait sıcaklık (°C) -zaman (dk) grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, X maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? AV. bölgedeki yoğunluğu, 1. bölgedeki yoğunluğundan küçüktür. Ortalama kinetik kinetik enerjinin arttığı bölgel hâl değişimi olmaktadır Normal erime noktası/10 °C'dir. of enerjinin arttığı bölgelerin tamamında DY 75 °C'de X SIVISının buhar basıncı 1 atmosferdir. E 1. bölgedeki tanecikler arası çekim kuvveti, III. bölgede- ki tanecikler aras/ çekim kuvvetinden büyüktür. 76 200 13. 100 100k 500 100 impo % 20 etanol içeren sulu çözeltinin hacmi 300 mL
0. Katısı ile dengedeki CaSO4 sulu çözeltisine sabit
sıcaklıkta CaSO4 katısı ilave ediliyor.
Buna göre,
1. Çözeltinin iletkenliği
II. Çözeltinin kütlece %derişimi
III.
K
Katı kütlesi
niceliklerinden
A) Yalnız I
hangileri artar?
B) Yalnız II
D) I ve II
✓
(C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
0. Katısı ile dengedeki CaSO4 sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta CaSO4 katısı ilave ediliyor. Buna göre, 1. Çözeltinin iletkenliği II. Çözeltinin kütlece %derişimi III. K Katı kütlesi niceliklerinden A) Yalnız I hangileri artar? B) Yalnız II D) I ve II ✓ (C) Yalnız III E) II ve III
T
5
126
6.
Katısı ile dengede bulunan NaCl'nin sulu çözel-
tisi için,
1. Doygun çözeltidir.
II. Seyreltik çözeltidir.
III. Elektrolit çözeltidir.
tanımlamalarından hangilerinin kullanılması uy-
gundur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız
C
fc)
E) II ve III
C) I ve Ill
9
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
T 5 126 6. Katısı ile dengede bulunan NaCl'nin sulu çözel- tisi için, 1. Doygun çözeltidir. II. Seyreltik çözeltidir. III. Elektrolit çözeltidir. tanımlamalarından hangilerinin kullanılması uy- gundur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız C fc) E) II ve III C) I ve Ill 9
isabet
5. Saf bir SIVI çözücüde, elektrolit ve uçucu olma
yan katı bir madde çözündüğünde oluşan co
zeltiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğ
rudur?
A) Elektrik akımını iletir.
B) Kimyasal yolla bileşenlerine ayrılır.
C) Sıvının kaynama noktası düşmüştür.
D) Çözünen kütlesi çözücü kütlesinden fazladır.
EX Homojen karışımdır. V
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
isabet 5. Saf bir SIVI çözücüde, elektrolit ve uçucu olma yan katı bir madde çözündüğünde oluşan co zeltiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğ rudur? A) Elektrik akımını iletir. B) Kimyasal yolla bileşenlerine ayrılır. C) Sıvının kaynama noktası düşmüştür. D) Çözünen kütlesi çözücü kütlesinden fazladır. EX Homojen karışımdır. V
bx≤ F
sind t
and sh
Fix ting th
n çözünürlüğü 32 g/100 g 3.
54 g X
4
g su
82 g X
250 g su
III
rtilen miktarlarda X tu-
ifadelerden hangisi
E
inçları 11= III <l'dir.
= III>l'dir.
anında buhar basınç-
skisi vardır.
THE
4.
ATBAA-PROMOSYON 036
11/1²
N-PROJE
A) | > || > ||| > IV
C) III > I > I > IV
Çözünürlüğü
ÇÖZÜM
için
KODU
OKUT
ya da
YAZ
Sabit sıcaklıkta AgCl katısının,
I. 1 M'lik KCl çözeltisi
II. 1 M'lik MgCl₂ çözeltisi
III. Saf su
IV. 1 M'lik AlCl3 çözeltisi
aşa
içerisindeki çözünürlük sıralaması
daki seçeneklerin hangisinde doğru ve
miştir?
215
B) III > IV>II>
D) IV > II=1>I
E) || = | > ||| > IV
6.
More Grafik
si ver
20 °C
ve e
Bun
ğutu
A)
AB
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
bx≤ F sind t and sh Fix ting th n çözünürlüğü 32 g/100 g 3. 54 g X 4 g su 82 g X 250 g su III rtilen miktarlarda X tu- ifadelerden hangisi E inçları 11= III <l'dir. = III>l'dir. anında buhar basınç- skisi vardır. THE 4. ATBAA-PROMOSYON 036 11/1² N-PROJE A) | > || > ||| > IV C) III > I > I > IV Çözünürlüğü ÇÖZÜM için KODU OKUT ya da YAZ Sabit sıcaklıkta AgCl katısının, I. 1 M'lik KCl çözeltisi II. 1 M'lik MgCl₂ çözeltisi III. Saf su IV. 1 M'lik AlCl3 çözeltisi aşa içerisindeki çözünürlük sıralaması daki seçeneklerin hangisinde doğru ve miştir? 215 B) III > IV>II> D) IV > II=1>I E) || = | > ||| > IV 6. More Grafik si ver 20 °C ve e Bun ğutu A) AB
8.
1. Bir karıştırıcı ile karıştırma
II. Katıyı toz haline getirme
III. Sıcaklığı değiştirme
IV. Dış basıncı değiştirme
Yukarıdakilerden hangileri bir katının hem
çözünürlüğü hem de çözünme hızını de-
ğiştirir?
ACTUALM
A) Yalnız III
D) II ve III
B) ve ll
Kimya Adası
C) III ve IV
E), II, III ve IV
Piston
D) Y
yo
E) 2
11.
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
8. 1. Bir karıştırıcı ile karıştırma II. Katıyı toz haline getirme III. Sıcaklığı değiştirme IV. Dış basıncı değiştirme Yukarıdakilerden hangileri bir katının hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını de- ğiştirir? ACTUALM A) Yalnız III D) II ve III B) ve ll Kimya Adası C) III ve IV E), II, III ve IV Piston D) Y yo E) 2 11.
1.
Tomasyores
SIVI Çözeltiler ve Çözünürlü
Çözünürlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır?
A) Belirli sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde çö-
zünebilen maksimum madde miktarıdır.
B) Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddeler için ayırt edici bir
özelliktir.
C) Çözücünün hacmi ve çözünen maddenin miktarı ile
doğru orantılıdır.
D) Çözünen maddenin temas yüzeyine bağlı değildir.
E) Sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir.
4.
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
1. Tomasyores SIVI Çözeltiler ve Çözünürlü Çözünürlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştır? A) Belirli sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde çö- zünebilen maksimum madde miktarıdır. B) Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddeler için ayırt edici bir özelliktir. C) Çözücünün hacmi ve çözünen maddenin miktarı ile doğru orantılıdır. D) Çözünen maddenin temas yüzeyine bağlı değildir. E) Sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 4.
5.
Ozmoz ile ilgili,
I. Derişim farkından kaynaklanır.
II. Derişimin büyük olduğu ortamdan küçük olduğu orta-
ma çözücü geçişi olur.
III. Etkin olan kuvvet ozmotik basınçtır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
5. Ozmoz ile ilgili, I. Derişim farkından kaynaklanır. II. Derişimin büyük olduğu ortamdan küçük olduğu orta- ma çözücü geçişi olur. III. Etkin olan kuvvet ozmotik basınçtır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve Il E) I, II ve III
r su
00 gr
02
recesi
sinde
3
34.
X çözeltisi
-X(K)
X katısı suda endotermik olarak çözünen bir madde olup
şekilde katısı ile dengede olan çözeltisi bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır-
sa, dipteki katı kütlesi artar?
A) Çözeltiyi karıştırmak
B) Çözeltiye su eklemek
C) Sıcaklığı arttırmak
D) Dış basıncı arttırmak
E) Sıcaklığı azaltmak
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
r su 00 gr 02 recesi sinde 3 34. X çözeltisi -X(K) X katısı suda endotermik olarak çözünen bir madde olup şekilde katısı ile dengede olan çözeltisi bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır- sa, dipteki katı kütlesi artar? A) Çözeltiyi karıştırmak B) Çözeltiye su eklemek C) Sıcaklığı arttırmak D) Dış basıncı arttırmak E) Sıcaklığı azaltmak
8. XY, tuzunun doymamış çözeltisinin 2t süresince ısıtılma-
sına ait kütlece % derişim grafiği aşağıdaki gibidir.
2
Kütlece % derişim
t
Buna göre, bu çözelti ile ilgili,
1.
2t
0 - 2t aralığında kaynamaktadır.
II. iletkenliği t anına kadar azalmıştır.
III. t dakikadan itibaren çözünen madde miktarı azalmış-
tır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Zaman (dakika)
C) ve Il
E) I, II ve III
9Uçucu olmayan bir katı içeren sulu çözeltinin ısıtılmasına
ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
8. XY, tuzunun doymamış çözeltisinin 2t süresince ısıtılma- sına ait kütlece % derişim grafiği aşağıdaki gibidir. 2 Kütlece % derişim t Buna göre, bu çözelti ile ilgili, 1. 2t 0 - 2t aralığında kaynamaktadır. II. iletkenliği t anına kadar azalmıştır. III. t dakikadan itibaren çözünen madde miktarı azalmış- tır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Zaman (dakika) C) ve Il E) I, II ve III 9Uçucu olmayan bir katı içeren sulu çözeltinin ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C)
1. Bir öğrenci labaratuvarda X tuzunun su ile çözeltisini
hazırlarken çözeltinin sıcaklığının arttığını tespit ediyor.
Buna göre, öğrenci hazırlamış olduğu doymamış
çözeltiyi dovmus hale getirebilmek için;
1. Çözeltinin sıcaklığını arttırma
II. X tuzu ekleme
III. Çözeltiden su buharlaştırma
işlemlerinden hangilerini yapmalıdır?
A) Yalnız
B) Ivett
(D) II ve III
2. X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir.
4 Çözünürlük(g/100g su)
64
32
C) Tve III
-Ext, t ve ttt
18
3.
300
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
1. Bir öğrenci labaratuvarda X tuzunun su ile çözeltisini hazırlarken çözeltinin sıcaklığının arttığını tespit ediyor. Buna göre, öğrenci hazırlamış olduğu doymamış çözeltiyi dovmus hale getirebilmek için; 1. Çözeltinin sıcaklığını arttırma II. X tuzu ekleme III. Çözeltiden su buharlaştırma işlemlerinden hangilerini yapmalıdır? A) Yalnız B) Ivett (D) II ve III 2. X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. 4 Çözünürlük(g/100g su) 64 32 C) Tve III -Ext, t ve ttt 18 3. 300
4.
D) Ive tit
Maddenin türü
5
B) Yalnız III
Sabit sıcaklıkta
sistemin karıştırılması
3 ve 5
E), Hve Hi
Çözünürlük
Basınç
C) I ve II
B) 2, 3 ve 4
E) 4 ve 5
2
Sıcaklık
Çözünürlük ile ilgili, kavram haritasındaki özellikler-
den hangileri çözünürlüğü etkilemez?
A) 1, 2 ve 3
gerekir?
3
Maddenin
şekli
C) 1,3 ve 5
11. SINIF KİMYA Fen Lisesine Özel CAP
135
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
4. D) Ive tit Maddenin türü 5 B) Yalnız III Sabit sıcaklıkta sistemin karıştırılması 3 ve 5 E), Hve Hi Çözünürlük Basınç C) I ve II B) 2, 3 ve 4 E) 4 ve 5 2 Sıcaklık Çözünürlük ile ilgili, kavram haritasındaki özellikler- den hangileri çözünürlüğü etkilemez? A) 1, 2 ve 3 gerekir? 3 Maddenin şekli C) 1,3 ve 5 11. SINIF KİMYA Fen Lisesine Özel CAP 135
ürlüğe Etki Eden Faktörler - 1
4.
Madde ikta-
rina bağlıdır
Aynı sıcak
likta ortak
iyon arttıkça
çözünürlük
azalır.
Aynı sıcaklıkta
çözeltiyi karıştırmak
çözünürlüğü arttır.
Çözünürlük
Gazların
çözünürlüğü
a
sıcaklık art-
tıkça basınç
azaldıkça
artar.
TEST
12
Çözünürlük (g/100g su)
Ekzotermik
çözünen bir/X
maddesinin SI-
caklığı arttıkça
Yukarıdaki kavram haritasında çözünürlük ile ilgili
verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
çözünürlüğü
artar.
5. Aşağıda X maddesinin çözünürlük sıcaklık grafiği veril-
mistir
E) 1
133
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
ürlüğe Etki Eden Faktörler - 1 4. Madde ikta- rina bağlıdır Aynı sıcak likta ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Aynı sıcaklıkta çözeltiyi karıştırmak çözünürlüğü arttır. Çözünürlük Gazların çözünürlüğü a sıcaklık art- tıkça basınç azaldıkça artar. TEST 12 Çözünürlük (g/100g su) Ekzotermik çözünen bir/X maddesinin SI- caklığı arttıkça Yukarıdaki kavram haritasında çözünürlük ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 çözünürlüğü artar. 5. Aşağıda X maddesinin çözünürlük sıcaklık grafiği veril- mistir E) 1 133
9. X ve Y'nin temel hâl elektron dizilimleri ile ilgili;
• X'in = 1 olan elektron sayısı 3
• Y'nin = 1 olan elektron sayısı 4'tür.
15² 25²
bilgileri veriliyor.
Buna göre, X ve Y atomları için;
Atom çapı
II. 1. iyonlaşma enerjisi
xy
Yarı dolu orbital sayısı
niceliklerinden hangilerinde X > Y ilişkisi
vardır?
A) Yalnız I
D) I ve III
8
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
11¹
12
13
10¹
✪
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
9. X ve Y'nin temel hâl elektron dizilimleri ile ilgili; • X'in = 1 olan elektron sayısı 3 • Y'nin = 1 olan elektron sayısı 4'tür. 15² 25² bilgileri veriliyor. Buna göre, X ve Y atomları için; Atom çapı II. 1. iyonlaşma enerjisi xy Yarı dolu orbital sayısı niceliklerinden hangilerinde X > Y ilişkisi vardır? A) Yalnız I D) I ve III 8 B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 11¹ 12 13 10¹ ✪