Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Modelleri Soruları

B) KÜKÜRT OKSİTLER
✓ Kükürt oksitleri SO₂ ve SO₂ tür.
✓ SO₂ gazı volkanik patlamalar ve fosil yakıtların yanma-
sından oluşur.
✓ SO₂ gazı dünyaya gelen ışınları yansıtarak dünyanın
soğumasına neden olur.
✓ Yapısında kükürt bulunduran fosil yakıtların yanmasıyla
SO oluşur. SO gazı, O₂ gazı ile tepkimeye girerek SO
oluşur.
✓ SO3 gazi atmosferdeki su ile H₂SO, oluşturarak asit
yağmurlarına neden olur.
Kimya
Atom Modelleri
B) KÜKÜRT OKSİTLER ✓ Kükürt oksitleri SO₂ ve SO₂ tür. ✓ SO₂ gazı volkanik patlamalar ve fosil yakıtların yanma- sından oluşur. ✓ SO₂ gazı dünyaya gelen ışınları yansıtarak dünyanın soğumasına neden olur. ✓ Yapısında kükürt bulunduran fosil yakıtların yanmasıyla SO oluşur. SO gazı, O₂ gazı ile tepkimeye girerek SO oluşur. ✓ SO3 gazi atmosferdeki su ile H₂SO, oluşturarak asit yağmurlarına neden olur.
16.
Tanecik sayısı
T, Ea₂ Ea,
N
Kinetik enerji
Bir kimyasal tepkimeye ait tanecik sayısı kinetik
enerji dağılımları verilmiştir.
Buna göre;
a) Katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisi ne-
dir?
b) Hangi sıcaklık ve aktifleşme enerjisinde tepki-
me en hızlıdır?
Kimya
Atom Modelleri
16. Tanecik sayısı T, Ea₂ Ea, N Kinetik enerji Bir kimyasal tepkimeye ait tanecik sayısı kinetik enerji dağılımları verilmiştir. Buna göre; a) Katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisi ne- dir? b) Hangi sıcaklık ve aktifleşme enerjisinde tepki- me en hızlıdır?
9.
TYT/Fen Bilimleri
Aşağıdaki tabloda Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr
atom modellerine ait varsayımlar günümüzde geçerli ise
(✓) ile, günümüzde geçerli değil ise (X) ile işaretlenmiş-
tir.
I.
II.
III.
Atom modeli
Bohr
Thomson
Rutherford
IV. Bohr
A Yalnız II
Varsayım
Bir elementin bütün atomları
her yönüyle özdeştir.
Atomun kütlesini pozitif yük-✔
ler oluşturur.
Pozitif yükün tümü çekirdek-✔
te toplanmıştır.
D) II ve IV
Elektronlar çekirdekten be-
lirli uzaklıkta ve belirli ener-
jiye sahip yörüngelerde bu-
lunur.
Buna göre, bu işaretlemelerden hangileri hatalıdır?
0
B) Yalnız IV
X
X
E) I) II ve IV
C) II ve III
12
Kimya
Atom Modelleri
9. TYT/Fen Bilimleri Aşağıdaki tabloda Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerine ait varsayımlar günümüzde geçerli ise (✓) ile, günümüzde geçerli değil ise (X) ile işaretlenmiş- tir. I. II. III. Atom modeli Bohr Thomson Rutherford IV. Bohr A Yalnız II Varsayım Bir elementin bütün atomları her yönüyle özdeştir. Atomun kütlesini pozitif yük-✔ ler oluşturur. Pozitif yükün tümü çekirdek-✔ te toplanmıştır. D) II ve IV Elektronlar çekirdekten be- lirli uzaklıkta ve belirli ener- jiye sahip yörüngelerde bu- lunur. Buna göre, bu işaretlemelerden hangileri hatalıdır? 0 B) Yalnız IV X X E) I) II ve IV C) II ve III 12
2.
E) IV, III, II, I
Thomson atom modeline göre;
1. Atomun kütlesinin çok büyük bir kısmını proton-
lar ve nötronlar oluşturur.
II. Negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir.
III. Elektronlar pozitif yüklü merkez etrafında gelişi-
güzel dağılmışlardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Ernest Rutherford altin levha üzerine a (He²¹)
ışınları göndererek yaptığı deneyde taneciklerin
büyük bir kısmının levhayı geçtiğini çok az kısmı-
nında geri yansıdığını gözlemlemiştir.
Buna göre atomun yapısı ile ilgili;
Kimya
Atom Modelleri
2. E) IV, III, II, I Thomson atom modeline göre; 1. Atomun kütlesinin çok büyük bir kısmını proton- lar ve nötronlar oluşturur. II. Negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir. III. Elektronlar pozitif yüklü merkez etrafında gelişi- güzel dağılmışlardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 3. Ernest Rutherford altin levha üzerine a (He²¹) ışınları göndererek yaptığı deneyde taneciklerin büyük bir kısmının levhayı geçtiğini çok az kısmı- nında geri yansıdığını gözlemlemiştir. Buna göre atomun yapısı ile ilgili;
9. 1. Boşlukta yer alan elektronların davranışlarını açıklaya-
mamıştır.
II. Çekirdek etrafında dönen taneciklerin neden çekirdeğin
üzerine düşmediğini açıklayamamıştır.
III. Atomun büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu açıkla-
yamamıştır.
Yukarıda verilen yetersizliklerden hangileri Rutherford
atom modeline aittir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız
C) I ve II
E) I, II ve III
32
Kimya
Atom Modelleri
9. 1. Boşlukta yer alan elektronların davranışlarını açıklaya- mamıştır. II. Çekirdek etrafında dönen taneciklerin neden çekirdeğin üzerine düşmediğini açıklayamamıştır. III. Atomun büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu açıkla- yamamıştır. Yukarıda verilen yetersizliklerden hangileri Rutherford atom modeline aittir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız C) I ve II E) I, II ve III 32
Superar dog se druge dig se
t
III.
Bileşik
CF4
NO
NBr3
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı karşı-
larında hatalı olarak verilmiştir?
A) Yalnız
Adı
Karbontetraflorür
Azot oksit
Azotbromür
D) Ivett
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Atom Modelleri
Superar dog se druge dig se t III. Bileşik CF4 NO NBr3 Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı karşı- larında hatalı olarak verilmiştir? A) Yalnız Adı Karbontetraflorür Azot oksit Azotbromür D) Ivett B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
dan küçüktür. +
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
çapı, NaCl'deki katyonun çapın
B) Yalnız II
OC
1. Bileşik
X²+ [:Y: 1²
FEN BİLİMLERİ
(E) I ve
13 Periyodik tabloda baş grup elementi olduğu bilinen nötr X, Y
ve Z element atomları arasında oluşan bileşiklerin Lewis ya-
pıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2. Bileşik
CI ve III
Z Z
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her iki bileşiğin en küçük birimi moleküldür.
Bileşikte elektron yoğunluğu dengeli dağılmıştır.
zeltisi elektrik a
C) 1 bileşiğin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez.
Dy Bileşikler katı hâlde iken 1, bileşik iyonik, 2. bileşik
moleküler katı türüne örnek olarak verilebilir.
E Her iki bileşikte elementlerin tamamı oktet kuralına
uymuştur.
37
Kimya
Atom Modelleri
dan küçüktür. + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III çapı, NaCl'deki katyonun çapın B) Yalnız II OC 1. Bileşik X²+ [:Y: 1² FEN BİLİMLERİ (E) I ve 13 Periyodik tabloda baş grup elementi olduğu bilinen nötr X, Y ve Z element atomları arasında oluşan bileşiklerin Lewis ya- pıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2. Bileşik CI ve III Z Z Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her iki bileşiğin en küçük birimi moleküldür. Bileşikte elektron yoğunluğu dengeli dağılmıştır. zeltisi elektrik a C) 1 bileşiğin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez. Dy Bileşikler katı hâlde iken 1, bileşik iyonik, 2. bileşik moleküler katı türüne örnek olarak verilebilir. E Her iki bileşikte elementlerin tamamı oktet kuralına uymuştur. 37
18. Aşağıda üç farklı canlı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
●
K ve L canlıları birbirleriyle çiftleştiklerinde verimli döl
verebilirler.
Bu bilgilere dayanarak,
1. Kve L canlıları aynı türdendir.
ipdeable
L ve M canlılarının kromozom sayıları aynıdır.
K ve M canlılarının beslenme şekilleri aynıdır.
II. L ve M yakın akrabadır.
III. K ve M canlıları benzer ekolojik nişlere sahiptir.
yargılarından hangilerine kesinlikle varılır?
A) Yalnız I
Il sindaY (O
B) Yalnız II
erori ebniceive schot
D) I ve III ee cavüyöd) II ve III 010
ng abistit
Tipli alyage in
Yalnız III
lenül nid Daugnob
ist uno nenaditi nobriesmalesd
nomes nepep tebal evaminülőd
learnolód Mebleg
selqolie ali
nueulo nebrnalsme
Il av 11 (3
burgob holigner
Il sinley (8
ilovisl
Holla
SinBY
Kimya
Atom Modelleri
18. Aşağıda üç farklı canlı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. ● K ve L canlıları birbirleriyle çiftleştiklerinde verimli döl verebilirler. Bu bilgilere dayanarak, 1. Kve L canlıları aynı türdendir. ipdeable L ve M canlılarının kromozom sayıları aynıdır. K ve M canlılarının beslenme şekilleri aynıdır. II. L ve M yakın akrabadır. III. K ve M canlıları benzer ekolojik nişlere sahiptir. yargılarından hangilerine kesinlikle varılır? A) Yalnız I Il sindaY (O B) Yalnız II erori ebniceive schot D) I ve III ee cavüyöd) II ve III 010 ng abistit Tipli alyage in Yalnız III lenül nid Daugnob ist uno nenaditi nobriesmalesd nomes nepep tebal evaminülőd learnolód Mebleg selqolie ali nueulo nebrnalsme Il av 11 (3 burgob holigner Il sinley (8 ilovisl Holla SinBY
5.
TYT - KİMYA
Bohr atom modeline göre,
1. Elektronlar çekirdekten belk uzaklıklarda daire-
sel yörüngelerde bulunur.
II. Elektronların bulunduğu en düşük enerji düzeyi-
ne temel hâl düzeyi denir.
III. Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron
daha düşük enerji düzeyine geçerse işıma ya-
par.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalniz I
D) il ve il
B) Yainiz II
E) I, II ve III
C) I ve III
7.
TYT - KİMYA
Kimya
Atom Modelleri
5. TYT - KİMYA Bohr atom modeline göre, 1. Elektronlar çekirdekten belk uzaklıklarda daire- sel yörüngelerde bulunur. II. Elektronların bulunduğu en düşük enerji düzeyi- ne temel hâl düzeyi denir. III. Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron daha düşük enerji düzeyine geçerse işıma ya- par. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalniz I D) il ve il B) Yainiz II E) I, II ve III C) I ve III 7. TYT - KİMYA
20. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde altı çizili
olan elementin yükseltgenme basamağı yanlış
verilmiştir?
Bileşik
A) Al₂(Cr₂O7)3
B) OF 2
C) CHA
D) K₂PO4
E) H₂O₂
Yükseltgenme basamağı
+6
+2
+4
+5
T
22. Aşağ
veril
cb
12$
280
Kimya
Atom Modelleri
20. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde altı çizili olan elementin yükseltgenme basamağı yanlış verilmiştir? Bileşik A) Al₂(Cr₂O7)3 B) OF 2 C) CHA D) K₂PO4 E) H₂O₂ Yükseltgenme basamağı +6 +2 +4 +5 T 22. Aşağ veril cb 12$ 280
)
alleri
enler-
176.
L
Güvenlik İşaretleri
B
A) Yalnız I
İfade Ettiği Tehlike
Kullanılacak zararlı madde-
lerde göz sağlığı için gözlük
kullanılmalıdır.
D) II ve III
Sıcak yüzeylerde veya
ısıtıcıyla çalışırken eldiven
kullanılmalıdır.
Yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangilerinin ifade
ettiği tehlike doğru verilmiştir?
Yangın çıkarılabilecek
madde alev ve ısıya maruz
kaldığında yanabilir.
B) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
ens
Kimya
Atom Modelleri
) alleri enler- 176. L Güvenlik İşaretleri B A) Yalnız I İfade Ettiği Tehlike Kullanılacak zararlı madde- lerde göz sağlığı için gözlük kullanılmalıdır. D) II ve III Sıcak yüzeylerde veya ısıtıcıyla çalışırken eldiven kullanılmalıdır. Yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangilerinin ifade ettiği tehlike doğru verilmiştir? Yangın çıkarılabilecek madde alev ve ısıya maruz kaldığında yanabilir. B) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III ens
12. CCI, SIVISI, CeHe Sivisinda iyi çözünür.
Buna göre CCI4+CeHe karışımıyla ilgili, die
1. Çözücü-çözünen etkileşimi, çözünen - çözünen etkile-
şiminden daha zayıftır.
II.
CCl4 ve CeHe apolar moleküllerdir.
III. Molekülleri arasında dipol-dipol ektileşimi vardır. x
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E),
Il ve III
C) I ve II
5
Kimya
Atom Modelleri
12. CCI, SIVISI, CeHe Sivisinda iyi çözünür. Buna göre CCI4+CeHe karışımıyla ilgili, die 1. Çözücü-çözünen etkileşimi, çözünen - çözünen etkile- şiminden daha zayıftır. II. CCl4 ve CeHe apolar moleküllerdir. III. Molekülleri arasında dipol-dipol ektileşimi vardır. x yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E), Il ve III C) I ve II 5
1
4
1
1
1
1
Kimya Adası
Rutherford atom teorisine gore
I. Protonlar, atom çekirdeğinde yer alır.
II. Elektronlar, belirli enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hare
ket eder.
Nötr atomlarda proton sayısı, elektron sayısına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızT
hana
fona
D) I ve III
B) Yalnız II
e) Yalniz
E) I, II ve III
9.
Kimya
Atom Modelleri
1 4 1 1 1 1 Kimya Adası Rutherford atom teorisine gore I. Protonlar, atom çekirdeğinde yer alır. II. Elektronlar, belirli enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hare ket eder. Nötr atomlarda proton sayısı, elektron sayısına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) YalnızT hana fona D) I ve III B) Yalnız II e) Yalniz E) I, II ve III 9.
9.
111
IV
DTI ve III
V
Tabloda atom modelleri ve atom modellerine ait bazı bil-
giler verilmiştir.
Atom modeli
Dalton
Thomson
Rutherford
Bohr
EH
Modern
Bilgi
Atom bölünemez.
(+) ve (-) yükler atom içerisinde
homojen olarak dağılmıştır.
Atom hacminin büyük bir kısmı
boşluktur.
Bir elementin bütün atomları
özdeştir.
Elektronların bulunma olası-
lığının yüksek olduğu bölgere
orbital denir.
156/16/2
12
Buna göre, kaç numaralı atom modelinde verilen bilgi
o atom modeline ait değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
36,
38
A
L
"1
A
i
4
G
f
20
D
12. Av
koz
mak
Bun
I.
yargı
A) Ya
Kimya
Atom Modelleri
9. 111 IV DTI ve III V Tabloda atom modelleri ve atom modellerine ait bazı bil- giler verilmiştir. Atom modeli Dalton Thomson Rutherford Bohr EH Modern Bilgi Atom bölünemez. (+) ve (-) yükler atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. Bir elementin bütün atomları özdeştir. Elektronların bulunma olası- lığının yüksek olduğu bölgere orbital denir. 156/16/2 12 Buna göre, kaç numaralı atom modelinde verilen bilgi o atom modeline ait değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 36, 38 A L "1 A i 4 G f 20 D 12. Av koz mak Bun I. yargı A) Ya
ÖSYM TADINDA 1
Dalton
A) 1
Bohr
Atom modeli
B) 2
Thomson
Yukarıdaki kavram haritasında verilen atom
modellerinden kaç tanesinde çekirdek kavramı
yoktur?
Modern
C) 3
Rutherford
D) 4
E) 5
4.
Aşağı
yanlış
A)
B)
C)
D)
Kimya
Atom Modelleri
ÖSYM TADINDA 1 Dalton A) 1 Bohr Atom modeli B) 2 Thomson Yukarıdaki kavram haritasında verilen atom modellerinden kaç tanesinde çekirdek kavramı yoktur? Modern C) 3 Rutherford D) 4 E) 5 4. Aşağı yanlış A) B) C) D)
5. Aşağıdaki tuzlardan hangisi suya atıldığında oluşan iyonlar-
dan herhangi biri hidrolize uğramaz? (HNO3 ve HCI kuvvetli,
HF ve CH₂COOH zayıf asittir. KOH ve NaOH kuvvetli, NH, zayıf
bazdır.)
A) CH3COONa
D) NH₂F
B) KNO
E) NH CI
C) NaF
AYT / KİMYA
Kimya
Atom Modelleri
5. Aşağıdaki tuzlardan hangisi suya atıldığında oluşan iyonlar- dan herhangi biri hidrolize uğramaz? (HNO3 ve HCI kuvvetli, HF ve CH₂COOH zayıf asittir. KOH ve NaOH kuvvetli, NH, zayıf bazdır.) A) CH3COONa D) NH₂F B) KNO E) NH CI C) NaF AYT / KİMYA