Elektrot Potansiyelleri Soruları

24. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi, bir indirgenme - yük-
seltgenme tepkimesi değildir?
2NaOH(suda)
A) Na₂O(k)+H₂O(s)
B) 2H₂O₂(suda) →
C) Ca(k)+2H₂O(s)
Ca(OH)2(suda) + H₂(g)
D) Cl₂(suda) +2Br (suda) →→2CI (suda) +Br₂(suda)
E) 2NO₂(g) +7H₂(g) →→→ 2NH3(g) + 4H₂O(g)
2H₂O(s) + O₂(g)
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
24. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi, bir indirgenme - yük- seltgenme tepkimesi değildir? 2NaOH(suda) A) Na₂O(k)+H₂O(s) B) 2H₂O₂(suda) → C) Ca(k)+2H₂O(s) Ca(OH)2(suda) + H₂(g) D) Cl₂(suda) +2Br (suda) →→2CI (suda) +Br₂(suda) E) 2NO₂(g) +7H₂(g) →→→ 2NH3(g) + 4H₂O(g) 2H₂O(s) + O₂(g)
23.
e
hyg
mmmmmmm
Ag
0,1M Ag
I. kap
Pb²+ + 2e-→ Pb
Ag++ e → Ag
mmmmmmmm
Tuz köprüsü
1M Pb²+
E° = -0,12 V
E° = +0,80 V
II. kap
Pb
Yukarıdaki galvanik hücre için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Nernst sabitini 0,06 alınız.)
A) Ag elektrot anottur.
B) II. kapta Pb²+ + 2e-
C) Başlangıç pil potansiyeli 0,89 volttur.
D) Pb elektrot kütlesi zamanla azalır.
E) Tuz köprüsündeki katyonlar II. kaba göçer.
Pb tepkimesi gerçekleşir.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
23. e hyg mmmmmmm Ag 0,1M Ag I. kap Pb²+ + 2e-→ Pb Ag++ e → Ag mmmmmmmm Tuz köprüsü 1M Pb²+ E° = -0,12 V E° = +0,80 V II. kap Pb Yukarıdaki galvanik hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Nernst sabitini 0,06 alınız.) A) Ag elektrot anottur. B) II. kapta Pb²+ + 2e- C) Başlangıç pil potansiyeli 0,89 volttur. D) Pb elektrot kütlesi zamanla azalır. E) Tuz köprüsündeki katyonlar II. kaba göçer. Pb tepkimesi gerçekleşir.
Al
ÖRNEK 9
Tuz Köprüsü
1M AI(NO3)3
(1.Kap)
A
↓
1M Cu(NO3)2
(2. Kap)
cu cu
AL-VAI
A/*3
Alok)
E= -1,66 V
+ 2e →
(suda)
Cu(k) E= 0,34 V
Yandaki pile aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılırsa pil gerilimi
artar?
I.
II.
the
(suda) + 3e →
1. kaba su eklemek
2. kaptan su buharlaşmak
1. kaba Na₂S eklemek (Al2S3 suda çözünmez)
2. kaba Na₂S eklemek (CuS suda çözünmez) X
Her iki kaba aynı oranda su eklemek
Cu elektrotun kütlesini artırmak
Al elektrotun kütlesini artırmak
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. Basıncı artırmak
IX.
Sıcaklığı artırmakX
X. 2.kaba su eklemek X
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
Al ÖRNEK 9 Tuz Köprüsü 1M AI(NO3)3 (1.Kap) A ↓ 1M Cu(NO3)2 (2. Kap) cu cu AL-VAI A/*3 Alok) E= -1,66 V + 2e → (suda) Cu(k) E= 0,34 V Yandaki pile aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılırsa pil gerilimi artar? I. II. the (suda) + 3e → 1. kaba su eklemek 2. kaptan su buharlaşmak 1. kaba Na₂S eklemek (Al2S3 suda çözünmez) 2. kaba Na₂S eklemek (CuS suda çözünmez) X Her iki kaba aynı oranda su eklemek Cu elektrotun kütlesini artırmak Al elektrotun kütlesini artırmak IV. V. VI. VII. VIII. Basıncı artırmak IX. Sıcaklığı artırmakX X. 2.kaba su eklemek X
A
Alan Yeterlilik (AYT) Deneme Sınavı - 1
.
24. Elektrokimyasal pillerde iletken telin bağlı olduğu metal
çubuklara............... denir.
Elektrokimyasal pillerde elektrolitlerdeki yük denkli-
ğini sağlayan, pamuğa emdirilmiş tuz çözeltileri içe
ren parçaya.
denir.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Çalışmakta olan elektrokimyasal bir pil sisteminde
yarı hücresinde elektrolitteki katyon der
şimi zamanla artar.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
A
derişiminin azaldığı elektrokimyasal pil yan
tepkimesi katot tepkimesidir.
Standart indirgenme potansiyeli hegatif metallere
metal denir.
Yukarıda elektrokimyasal piller ile igili verilen boş
luklara seçeneklerdeki doğru kavramlar getirildiğin
de hangi seçenek bosta kalır?
A) Elektrot
C) Aktif
E) Katot
B) Tuz köprüst
D) And
A
2
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
A Alan Yeterlilik (AYT) Deneme Sınavı - 1 . 24. Elektrokimyasal pillerde iletken telin bağlı olduğu metal çubuklara............... denir. Elektrokimyasal pillerde elektrolitlerdeki yük denkli- ğini sağlayan, pamuğa emdirilmiş tuz çözeltileri içe ren parçaya. denir. ✰✰✰✰✰✰✰✰✰ Çalışmakta olan elektrokimyasal bir pil sisteminde yarı hücresinde elektrolitteki katyon der şimi zamanla artar. ✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰ A derişiminin azaldığı elektrokimyasal pil yan tepkimesi katot tepkimesidir. Standart indirgenme potansiyeli hegatif metallere metal denir. Yukarıda elektrokimyasal piller ile igili verilen boş luklara seçeneklerdeki doğru kavramlar getirildiğin de hangi seçenek bosta kalır? A) Elektrot C) Aktif E) Katot B) Tuz köprüst D) And A 2
0.93-0.06
Fek) Fe²+
10. İstemli bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiği elektrokimya-
sal hücrenin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir.
(suda)
93-6
A) Yalnız III
D) II ve III
13-86
(1M) || Hsuda) (1M) | H₂
2(g)
Bu elektrokimyasal hücreyle ilgili verilen,
1. Anot yarı hücresinde Fe²+ iyon derişimi zamanla
artar.
II. Katot elektrodun kütlesi zamanla artar.
+
III. Pil potansiyeli Fe elektrodun yükseltgenme potansi-
yeline eşittir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız T
93
E) Yalnız II
C) I ve III
S
A
M
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
0.93-0.06 Fek) Fe²+ 10. İstemli bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiği elektrokimya- sal hücrenin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir. (suda) 93-6 A) Yalnız III D) II ve III 13-86 (1M) || Hsuda) (1M) | H₂ 2(g) Bu elektrokimyasal hücreyle ilgili verilen, 1. Anot yarı hücresinde Fe²+ iyon derişimi zamanla artar. II. Katot elektrodun kütlesi zamanla artar. + III. Pil potansiyeli Fe elektrodun yükseltgenme potansi- yeline eşittir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? B) Yalnız T 93 E) Yalnız II C) I ve III S A M
ÇÖ-
in-
ol-
23. Aşağıda standart koşullarda oluşturulmuş pil örneği gösteril-
mektedir.
sbpage for 16
mmmmmm
X
1 M
XC12(s)
syn
5885
Tuz köprüsü
IOHIL
1 M
YCl26s), ub
Dış devrede elektronlar şekilde gösterildiği gibi hareket etti-
ğine göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi hatalı olur?
A) Y elektrot anottur.
B) X+2 iyonlarının derişimi zamanla azalır. (8
C) Tuz köprüsündeki anyonlar Y elektrotun bulunduğu kaba
doğru hareket eder.
D) Elektrotların indirgenme eğilimi X > Y şeklindedir.
E) Y çubuğun kütlesi zamanla artar.
25
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
ÇÖ- in- ol- 23. Aşağıda standart koşullarda oluşturulmuş pil örneği gösteril- mektedir. sbpage for 16 mmmmmm X 1 M XC12(s) syn 5885 Tuz köprüsü IOHIL 1 M YCl26s), ub Dış devrede elektronlar şekilde gösterildiği gibi hareket etti- ğine göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi hatalı olur? A) Y elektrot anottur. B) X+2 iyonlarının derişimi zamanla azalır. (8 C) Tuz köprüsündeki anyonlar Y elektrotun bulunduğu kaba doğru hareket eder. D) Elektrotların indirgenme eğilimi X > Y şeklindedir. E) Y çubuğun kütlesi zamanla artar. 25
1.
X, Y ve Z metallerinin aktifliği ile ilgili aşağıdaki deney
yapılıyor. X ve Z metalleri belirtilen çözeltilere
daldırıldığında X metalinde aşınma gözlenmezken,
Z metalinde aşınma gözleniyor.
(1)
>y>x
X
y2+ So
A) Yalnız I
(2)
Buna göre, yapılan deney ile ilgili,
II.
1. Aktiflikleri arasındaki ilişki Z > Y > X şeklindedir.
1. kapta herhangi bir tepkime gözlenmezken,
2. kapta hem yükseltgenme hem de indirgenme
tepkimesi gerçekleşir.
Z
Kaplar tuz köprüsü ve iletken bir telle birbirine
bağlanırsa elektrokimyasal pil elde edilebilir.
D) II ve III
y²+ So
değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A.11
C) I ve II
, II ve III
3.
Be
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
1. X, Y ve Z metallerinin aktifliği ile ilgili aşağıdaki deney yapılıyor. X ve Z metalleri belirtilen çözeltilere daldırıldığında X metalinde aşınma gözlenmezken, Z metalinde aşınma gözleniyor. (1) >y>x X y2+ So A) Yalnız I (2) Buna göre, yapılan deney ile ilgili, II. 1. Aktiflikleri arasındaki ilişki Z > Y > X şeklindedir. 1. kapta herhangi bir tepkime gözlenmezken, 2. kapta hem yükseltgenme hem de indirgenme tepkimesi gerçekleşir. Z Kaplar tuz köprüsü ve iletken bir telle birbirine bağlanırsa elektrokimyasal pil elde edilebilir. D) II ve III y²+ So değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III A.11 C) I ve II , II ve III 3. Be
13. Aynı koşullarda aynı maddelerden yapılmış olan özdeş X,
Y ve Z pillerinin aşağıda çevrim sayıları verilmiştir.
1.X, 230 çevrim
II. Y, 350 çevrim
III.Z, 150 çevrim
Buna göre X, Y ve Z pillerinin kalan ömürlerinin karşı-
laştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)X>Y>Z
B) Z>X>Y
D) Z>Y>X
C)Y>X>Z
E) Y>Z>X
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
13. Aynı koşullarda aynı maddelerden yapılmış olan özdeş X, Y ve Z pillerinin aşağıda çevrim sayıları verilmiştir. 1.X, 230 çevrim II. Y, 350 çevrim III.Z, 150 çevrim Buna göre X, Y ve Z pillerinin kalan ömürlerinin karşı- laştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)X>Y>Z B) Z>X>Y D) Z>Y>X C)Y>X>Z E) Y>Z>X
6.
Cu²+2e Cu(k)
-2e - Cu
(suda)
E° = 0,34 VDO 034
E° =-1,66 V (16-6
Al³+
(suda)
+3e¯ → Al(k)
Cu²+ ve Al³+ iyonlarına ait indirgenme potansiyeli değerleri
yukarıda verilmiştir.
Bakırın (Cu) yükseltgenme yarı pil potansiyeli değeri sı-
fır kabul edilirse Al-Cu pilinin standart pil potansiyeli
(E) değeri kaç volt olur?
C) 1,50
A) 2,00 B) 1,66
D) 1,32
E) 0,98
AYDIN YAYINLARI
9.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
6. Cu²+2e Cu(k) -2e - Cu (suda) E° = 0,34 VDO 034 E° =-1,66 V (16-6 Al³+ (suda) +3e¯ → Al(k) Cu²+ ve Al³+ iyonlarına ait indirgenme potansiyeli değerleri yukarıda verilmiştir. Bakırın (Cu) yükseltgenme yarı pil potansiyeli değeri sı- fır kabul edilirse Al-Cu pilinin standart pil potansiyeli (E) değeri kaç volt olur? C) 1,50 A) 2,00 B) 1,66 D) 1,32 E) 0,98 AYDIN YAYINLARI 9.
28. Standart koşullarda hazırlanan elektrokimyasal pil
sistemi için,
Y(k)
25°C 1M YSO4(suda)
1. kap
1. Eº
(EO
Tuz Köprüsü
V
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
X/X2+ =0,76 V, Eº2+ = -0,54 V)
B) Yalnız II
D) I ve Ill
→X(k)
25°C 1M XSO (suda)
2. kap
pil 1,30 V'dir.
II. Sistemin sıcaklığı artırılırsa E değeri
pil
III. 1. kaba aynı sıcaklıkta su eklenirse Eºi değeri
artar.
pil
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
OL
E) II ve III
C) Yalnız III
MEB 2021 2022.
30. A
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
28. Standart koşullarda hazırlanan elektrokimyasal pil sistemi için, Y(k) 25°C 1M YSO4(suda) 1. kap 1. Eº (EO Tuz Köprüsü V A) Yalnız I yargılarından hangileri doğrudur? X/X2+ =0,76 V, Eº2+ = -0,54 V) B) Yalnız II D) I ve Ill →X(k) 25°C 1M XSO (suda) 2. kap pil 1,30 V'dir. II. Sistemin sıcaklığı artırılırsa E değeri pil III. 1. kaba aynı sıcaklıkta su eklenirse Eºi değeri artar. pil Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel OL E) II ve III C) Yalnız III MEB 2021 2022. 30. A
Raunt
21.
1M
XC1₂
1.kap
25°C
1M
HCI
Standart şartlarda hazırlanan ve potansiyeli po-
zitif olan yukarıdaki pil düzeneği ile ilgili verilen:
2.kap
25°C
I. Elektron akışı X'ten Y'ye doğru ise pil potansiyeli
X'in yükseltgenme potansiyeline eşittir.
II. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru hare-
ket ediyorsa, 2. kaptaki çözeltinin pH değeri za-
manla artar.
III. 2. kaptaki çözeltide zamanla Y* derişimi artıyor-
sa X elektrodun kütlesi artar.
B) I ve II
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Y metali HCI ile tepkime vermemektedir.)
A) Yalnız I
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
Raunt 21. 1M XC1₂ 1.kap 25°C 1M HCI Standart şartlarda hazırlanan ve potansiyeli po- zitif olan yukarıdaki pil düzeneği ile ilgili verilen: 2.kap 25°C I. Elektron akışı X'ten Y'ye doğru ise pil potansiyeli X'in yükseltgenme potansiyeline eşittir. II. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru hare- ket ediyorsa, 2. kaptaki çözeltinin pH değeri za- manla artar. III. 2. kaptaki çözeltide zamanla Y* derişimi artıyor- sa X elektrodun kütlesi artar. B) I ve II ifadelerinden hangileri doğrudur? (Y metali HCI ile tepkime vermemektedir.) A) Yalnız I D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III
23. X³+ + 3e
→X (k)
y2+ + 2e
→→Y (k)
z2+ + 2e → Z (k)
2H+ + 2e → H₂(g)
T3+ + 3eT(K)
Q²+ + 2e → Q(K)
Yukarıda bazı elementlerin standart indirgenme po-
tansiyelleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıda verilen:
YCI
E° = + 1,498 V
E = +0,850 V
E = +0,337 V
E° = 0,000 V
E° = -0,744 V
E° = -2,372 V
A) Yalnız I
ZCI
D) I ve III
1.kap
II.kap
kapların hangisinde istemli bir kimyasal tepkime
gerçekleşir?
B) I ve II
HCI
III.kap
C) II ve III
E) I, II ve III
Raunt
26.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
23. X³+ + 3e →X (k) y2+ + 2e →→Y (k) z2+ + 2e → Z (k) 2H+ + 2e → H₂(g) T3+ + 3eT(K) Q²+ + 2e → Q(K) Yukarıda bazı elementlerin standart indirgenme po- tansiyelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıda verilen: YCI E° = + 1,498 V E = +0,850 V E = +0,337 V E° = 0,000 V E° = -0,744 V E° = -2,372 V A) Yalnız I ZCI D) I ve III 1.kap II.kap kapların hangisinde istemli bir kimyasal tepkime gerçekleşir? B) I ve II HCI III.kap C) II ve III E) I, II ve III Raunt 26.
10.
B
4
Sn
Tuz köprüsü
D) I ve III
1 M H
1 M Sn²+
1.
Sn²+ / Sn
E= -0,14 V
H+/H₂
E=0V
Pt²+ / Pt
E = 1,2 V
Yukarıdaki pil düzeneği ile ilgili,
Pil çalışmaz.
1.kap anot, 2.kap katottur.
. 2. kapta zamanla pH azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Yalnız II
2.1
E) II ve III
2.
C) I ve ll
6
nic
A
3.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
10. B 4 Sn Tuz köprüsü D) I ve III 1 M H 1 M Sn²+ 1. Sn²+ / Sn E= -0,14 V H+/H₂ E=0V Pt²+ / Pt E = 1,2 V Yukarıdaki pil düzeneği ile ilgili, Pil çalışmaz. 1.kap anot, 2.kap katottur. . 2. kapta zamanla pH azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Yalnız II 2.1 E) II ve III 2. C) I ve ll 6 nic A 3.
24. Mg, Zn ve Ni metallerinin aktifliklerinin sıralaması
Mg > Zn > Ni şeklindedir.
Mg/Zn pilinin standart potansiyeli 1,6V ve Zn/Ni
pilinin standart potansiyeli 0,5V olduğuna göre,
Mg/Ni pilinin standart potansiyeli aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 1,0 V
D) 1,8 V
B) 1,1 V
E) 2,1 V
C) 1,5 V
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
24. Mg, Zn ve Ni metallerinin aktifliklerinin sıralaması Mg > Zn > Ni şeklindedir. Mg/Zn pilinin standart potansiyeli 1,6V ve Zn/Ni pilinin standart potansiyeli 0,5V olduğuna göre, Mg/Ni pilinin standart potansiyeli aşağıdakiler- den hangisidir? A) 1,0 V D) 1,8 V B) 1,1 V E) 2,1 V C) 1,5 V
23.
Zn-
10
Voltmetre
Tuz Köprüsü
KCI (suda)
TOHUO MI
0,1M Zn(NO3)2
1
VOE
Zn²+(suda) + 2e- → Zn(suda)
ODPM-
1M Cu(NO3)2
11
on
. Cu
Eº = -0,76 V
Cu²+(suda) + 2e- → Cu(suda)
Eº = + 0,34 V
nolliny shipsan
nipulov shrimer la lignelh...
Yukarıda verilen standart koşullardaki pil sistemi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(1902)
mulu
A) Dış devrede elektronlar Zn elektrodundan Cu
elektroduna hareket eder.
B) Zn elektrodu zamanla aşınır.
as co
C) Pilin başlangıç potansiyeli 1,10 volttan daha büyüktür.
D) Tuz köprüsündeki K+ iyonları II. kaba akar.
E) I. kaba su eklenirse pil potansiyeli azalır.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
23. Zn- 10 Voltmetre Tuz Köprüsü KCI (suda) TOHUO MI 0,1M Zn(NO3)2 1 VOE Zn²+(suda) + 2e- → Zn(suda) ODPM- 1M Cu(NO3)2 11 on . Cu Eº = -0,76 V Cu²+(suda) + 2e- → Cu(suda) Eº = + 0,34 V nolliny shipsan nipulov shrimer la lignelh... Yukarıda verilen standart koşullardaki pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1902) mulu A) Dış devrede elektronlar Zn elektrodundan Cu elektroduna hareket eder. B) Zn elektrodu zamanla aşınır. as co C) Pilin başlangıç potansiyeli 1,10 volttan daha büyüktür. D) Tuz köprüsündeki K+ iyonları II. kaba akar. E) I. kaba su eklenirse pil potansiyeli azalır.
C
UNITE
Pb()
1M Pb(NO3)2(suda)
1. kap
IC
D) II ve III
Tuz köprüsü
Yukarıda şeması
A
1M Fe(NO3)2(suda)
2. kap
Şekilde verilen elektrokimyasal pilin yapılan etki sonu-
cunda potansiyelini artırmak için;
Y/Y²+(0,5M) // X*(0,5M)/X
1. 2. kaba aynı sıcaklıkta saf su ilave etmek
II. 1. kaba aynı sıcaklıkta Pb(NO3)2 katısı eklemek
III. 1. kapta elektrot olarak Cu metalini kullanmak
yukarıda verilen işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygula-
L
nabilir? (Elektron verme eğilimi : Fe > Pb> Cu)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E, II ve It
3
Ma
Fe(K)
+1
ARI
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
C UNITE Pb() 1M Pb(NO3)2(suda) 1. kap IC D) II ve III Tuz köprüsü Yukarıda şeması A 1M Fe(NO3)2(suda) 2. kap Şekilde verilen elektrokimyasal pilin yapılan etki sonu- cunda potansiyelini artırmak için; Y/Y²+(0,5M) // X*(0,5M)/X 1. 2. kaba aynı sıcaklıkta saf su ilave etmek II. 1. kaba aynı sıcaklıkta Pb(NO3)2 katısı eklemek III. 1. kapta elektrot olarak Cu metalini kullanmak yukarıda verilen işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygula- L nabilir? (Elektron verme eğilimi : Fe > Pb> Cu) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E, II ve It 3 Ma Fe(K) +1 ARI