Korozyon Soruları

Genel Tekrar
Genel Tekrar Test
57. Ka
L
AYT/SAYISAL
KIMYA
550 Na(k)→→→ Na (suda) + e
E° +2,71 Volt
Mg(k) Mg2+ (suda) + 2e
E° = +2,37 Volt
Ag(k)→ Ag* (suda) + e
E° = -0,80 Volt
K(K)→→K* (suda) + e
E° = +2,92 Volt
Fe2+ (suda) + 2e → Fe(k)
E° = -0,44 Volt
Zn(k) → Zn²+ (suda) + 2e¯
2+
E° = +0,76 Volt
Yukarıda verilen elektrot potansiyellerine göre demir
(Fe) elementi aşağıdaki maddelerden hangisinin kato-
dik korunması amacıyla kurban anot olarak kullanılabilir?
AY Mg
BY Na
Ag
D) Zń
EK
4
Kimya
Korozyon
Genel Tekrar Genel Tekrar Test 57. Ka L AYT/SAYISAL KIMYA 550 Na(k)→→→ Na (suda) + e E° +2,71 Volt Mg(k) Mg2+ (suda) + 2e E° = +2,37 Volt Ag(k)→ Ag* (suda) + e E° = -0,80 Volt K(K)→→K* (suda) + e E° = +2,92 Volt Fe2+ (suda) + 2e → Fe(k) E° = -0,44 Volt Zn(k) → Zn²+ (suda) + 2e¯ 2+ E° = +0,76 Volt Yukarıda verilen elektrot potansiyellerine göre demir (Fe) elementi aşağıdaki maddelerden hangisinin kato- dik korunması amacıyla kurban anot olarak kullanılabilir? AY Mg BY Na Ag D) Zń EK 4
I
Fe kaşık
+
Ag
1 molar AgNO, çözeltisi
Yukarıdaki elektrokimyasal düzenekte gerçekleşen olay-
lar ile ilgili,
I. Fe kaşık, Ag metali ile kaplanır.
II. AgNO3 çözeltisinin derişiminde bir değişme olmaz.
III Katodik koruma için yapılan bir işlemdir.
*
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Korozyon
I Fe kaşık + Ag 1 molar AgNO, çözeltisi Yukarıdaki elektrokimyasal düzenekte gerçekleşen olay- lar ile ilgili, I. Fe kaşık, Ag metali ile kaplanır. II. AgNO3 çözeltisinin derişiminde bir değişme olmaz. III Katodik koruma için yapılan bir işlemdir. * yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
A
A
A
Fen Bilimleri
24. Aşağıda bakırdan yapılmış bir kaşığın gümüş metaliyle 26.
kaplanması gösterilmiştir.
Güç kaynağı
(Katot)
Bakır kaşık
(Anot)
Ag(k)
25 °C 1 M AgNO3
Buna göre,
1. Elektroliz olayı gerçekleşmektedir.
II. Yapılan işlemde maliyet hesaplanırken Faraday ka-
nunlarından yararlanılır.
III. Kaplama sonunda, bakır kaşık aşınmaya karşı daha
dayanıklı hâle getirilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Metallerin elektron verme eğilimleri Cu > Ag şeklindedir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
625
Kimya
Korozyon
A A A Fen Bilimleri 24. Aşağıda bakırdan yapılmış bir kaşığın gümüş metaliyle 26. kaplanması gösterilmiştir. Güç kaynağı (Katot) Bakır kaşık (Anot) Ag(k) 25 °C 1 M AgNO3 Buna göre, 1. Elektroliz olayı gerçekleşmektedir. II. Yapılan işlemde maliyet hesaplanırken Faraday ka- nunlarından yararlanılır. III. Kaplama sonunda, bakır kaşık aşınmaya karşı daha dayanıklı hâle getirilir. yargılarından hangileri doğrudur? (Metallerin elektron verme eğilimleri Cu > Ag şeklindedir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 625
. Oda koşullarında bulunan CuSO4 sulu çözeltisine demir bir çivi
daldırıldığında aşağıdaki değişimler gözlemlenmiştir.
Fe(k)
CuSO4
(suda)
Cu(k)
FeSO4
(suda)
CuSO4(suda) + Fe(k)
Cu(k) + FeSO4(suda)
Buna göre,
1. Fe metalinin aktifliği, Cu metalinin aktifliğinden yüksektir.
II. Fe(k) elementi yükseltgen olarak etki etmiştir.
III. Son durumdaki çivinin Cu ile kaplı olan kısmı, kaplı olma-
yan kısmına göre paslanmaya karşı daha direnclidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
31
E) I, II ve III
D) I ve III
Kimya
Korozyon
. Oda koşullarında bulunan CuSO4 sulu çözeltisine demir bir çivi daldırıldığında aşağıdaki değişimler gözlemlenmiştir. Fe(k) CuSO4 (suda) Cu(k) FeSO4 (suda) CuSO4(suda) + Fe(k) Cu(k) + FeSO4(suda) Buna göre, 1. Fe metalinin aktifliği, Cu metalinin aktifliğinden yüksektir. II. Fe(k) elementi yükseltgen olarak etki etmiştir. III. Son durumdaki çivinin Cu ile kaplı olan kısmı, kaplı olma- yan kısmına göre paslanmaya karşı daha direnclidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 31 E) I, II ve III D) I ve III
ZDEBIR
AYINLARI
23. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın-
masına korozyon denir. Korozyondan korunmak için yaygın
olarak katodik koruma sistemleri kullanılır.
Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması
amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde;
1. Demir yüzeyi katot görevi görür.
1. Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta-
line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir.
y=ksetgenme
I. Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ-
rudan bağlanarak anot işlevi görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(E° Fe2+/Fe = -0,44 V, Eº
Mg2+/Mg = -2,37 V, E° A13+/Al = -1,66 V)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E
Q
Kimya
Korozyon
ZDEBIR AYINLARI 23. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın- masına korozyon denir. Korozyondan korunmak için yaygın olarak katodik koruma sistemleri kullanılır. Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde; 1. Demir yüzeyi katot görevi görür. 1. Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta- line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir. y=ksetgenme I. Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ- rudan bağlanarak anot işlevi görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (E° Fe2+/Fe = -0,44 V, Eº Mg2+/Mg = -2,37 V, E° A13+/Al = -1,66 V) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III E Q
ÇAP/AYT
23. Aşağıdaki şekilde korozyondan korunması gereken
metalden yapılmış bir boru hattının şekli şematize
edilmiştir.
Korozyondan korunacak boru
Koruyucu akım
I. Yöntemin adı katodik korumadır.
II. Y metaline kurban elektrot denir.
III. Y metali, korozyondan korunacak metalden
daha aktiftir.
C) I ve III
Buna göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Korozyon
ÇAP/AYT 23. Aşağıdaki şekilde korozyondan korunması gereken metalden yapılmış bir boru hattının şekli şematize edilmiştir. Korozyondan korunacak boru Koruyucu akım I. Yöntemin adı katodik korumadır. II. Y metaline kurban elektrot denir. III. Y metali, korozyondan korunacak metalden daha aktiftir. C) I ve III Buna göre, yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
23. Ali Bey, bahçesinin demir korkuluklarının paslandığını
görmüştür.
lt ll
Paslanmayı önlemek için yaptığı araştırmaları sonucun-
da, ustalar Ali Bey'e
I. Korkulukları yağlı boya ile boyamak
II. Magnezyum (Mg) metali ile galvanize (yükseltgen-
me potansiyeli daha büyük metalle kaplamak) yap-
mak
III. Çinko (Zn) metali ile katodik koruma (yükseltgenme
potansiyeli daha büyük metal bağlamak) yapmak
işemlerinden birini yapabileceğini söylemiştir.
Buna göre, Ali Bey'in demir parmaklıklarını paslan-
madan koruması için yukarıdaki işlemlerden hangi-
lerini yapması uygun olmaz?
(Metalik aktiflik: Mg > Zn > Fe)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Korozyon
23. Ali Bey, bahçesinin demir korkuluklarının paslandığını görmüştür. lt ll Paslanmayı önlemek için yaptığı araştırmaları sonucun- da, ustalar Ali Bey'e I. Korkulukları yağlı boya ile boyamak II. Magnezyum (Mg) metali ile galvanize (yükseltgen- me potansiyeli daha büyük metalle kaplamak) yap- mak III. Çinko (Zn) metali ile katodik koruma (yükseltgenme potansiyeli daha büyük metal bağlamak) yapmak işemlerinden birini yapabileceğini söylemiştir. Buna göre, Ali Bey'in demir parmaklıklarını paslan- madan koruması için yukarıdaki işlemlerden hangi- lerini yapması uygun olmaz? (Metalik aktiflik: Mg > Zn > Fe) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve Ill E) I, II ve III
9.
Metaller özellikle nemli ortamlarda havadaki oksijen ile
yükseltgenip metal oksitlerine dönüşürler ve bu olayın
sonucunda korozyona (paslanma, çürüme) uğrarlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metalleri koroz-
yondan korumak için başvurulan yöntemlerden biri
değildir?
A) Metal yüzeyleri boyamak
B) Metal yüzeyleri başka metalle kaplamak
C) Metal yüzeyleri galvanizlemek
D) Katodik koruma yöntemini kullanmak
E) Metal yüzeyi soğuk tutmak
Kimya
Korozyon
9. Metaller özellikle nemli ortamlarda havadaki oksijen ile yükseltgenip metal oksitlerine dönüşürler ve bu olayın sonucunda korozyona (paslanma, çürüme) uğrarlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metalleri koroz- yondan korumak için başvurulan yöntemlerden biri değildir? A) Metal yüzeyleri boyamak B) Metal yüzeyleri başka metalle kaplamak C) Metal yüzeyleri galvanizlemek D) Katodik koruma yöntemini kullanmak E) Metal yüzeyi soğuk tutmak
8. Periyodik tabloda aynı grupta bulunan X, Y ve Z metal-
lerinin 1. iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki; X>Z>Y
şeklindedir. Autif like ters orands
J'U'S
Z+2 (suda)
x+2,
(suda)
Y+2,
(suda)
Buna göre X, Y ve Z metallerinin kütlelerindeki deği-
şim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
X
Y
Z
A) Azalır
Değişmez
Değişmez
B) Değişmez
Değişmez
Azalır
C) Azalır
Azalır
Azalır
D) Değişmez
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
E) Azalır
F)) ↑
✓
11.
y>Z>x
désiemez
B)
D)
E)
Kimya
Korozyon
8. Periyodik tabloda aynı grupta bulunan X, Y ve Z metal- lerinin 1. iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki; X>Z>Y şeklindedir. Autif like ters orands J'U'S Z+2 (suda) x+2, (suda) Y+2, (suda) Buna göre X, Y ve Z metallerinin kütlelerindeki deği- şim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) Azalır Değişmez Değişmez B) Değişmez Değişmez Azalır C) Azalır Azalır Azalır D) Değişmez Azalır Değişmez Değişmez Azalır E) Azalır F)) ↑ ✓ 11. y>Z>x désiemez B) D) E)
20. Korozyon, bir metalin içinde bulunduğu ortamın etkisiy
le çözünerek aşınmasıdır. Korozyon elektrokimyasal bir
süreçtir. Köprü, gemi, yer altı su borularında kullanılan
demir aksamlar korozyona uğrar. Nemli ortamda demir
yükseltgenir, oksijen gazı indirgenir. Demirin korozyonu-
nu önlemek için katodik koruma yöntemi kullanılır. Bu
yöntemde demirin yükseltgenmesini (paslanmasını) ön-
lemek için demirden daha aktif bir metal bağlanır.
Örneğin;
karina
geminin sürekli su altında kalan dış yüzeyine karina de-
nir. Şekildeki demirden üretilen karinaya alüminyum (Al)
bağlanarak katodik korunma sağlanmıştır.
Buna göre,
Fe(k) katot, Al(k) anot görevini yapar.
Anotta Al(k)
Al³+(suda) + 3e-
yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir.
III. Al, kurban elektrot olarak davranır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) II ve III
O
E), II ve III
etvett
Kimya
Korozyon
20. Korozyon, bir metalin içinde bulunduğu ortamın etkisiy le çözünerek aşınmasıdır. Korozyon elektrokimyasal bir süreçtir. Köprü, gemi, yer altı su borularında kullanılan demir aksamlar korozyona uğrar. Nemli ortamda demir yükseltgenir, oksijen gazı indirgenir. Demirin korozyonu- nu önlemek için katodik koruma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde demirin yükseltgenmesini (paslanmasını) ön- lemek için demirden daha aktif bir metal bağlanır. Örneğin; karina geminin sürekli su altında kalan dış yüzeyine karina de- nir. Şekildeki demirden üretilen karinaya alüminyum (Al) bağlanarak katodik korunma sağlanmıştır. Buna göre, Fe(k) katot, Al(k) anot görevini yapar. Anotta Al(k) Al³+(suda) + 3e- yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. III. Al, kurban elektrot olarak davranır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III D) II ve III O E), II ve III etvett
3
X³y+₂
Z>x+2
>> X>
16. Yer altına döşenmiş demirden yapılmış su borusunun
paslanmasını önlemek için aşağıdaki katodik koruma
düzeneği kullanılır.
İzole kablo
Boru
Kurban
elektrot
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demirden yapıl-
mış su borusu için uygun bir kurban elektrottur?
(Metallerin aktiflik sırası:
Me > A1 > Zn > Fe > Pb > Sn> Ni)
A MO, Al ve Zn
B) Pb, Sn ve Ni
Zn ve Pb
D) Mg ve Ni
E) Al ve Sn
Zemin
Kaynak
Diğer sayfaya geçiniz.
lu-
Kimya
Korozyon
3 X³y+₂ Z>x+2 >> X> 16. Yer altına döşenmiş demirden yapılmış su borusunun paslanmasını önlemek için aşağıdaki katodik koruma düzeneği kullanılır. İzole kablo Boru Kurban elektrot Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demirden yapıl- mış su borusu için uygun bir kurban elektrottur? (Metallerin aktiflik sırası: Me > A1 > Zn > Fe > Pb > Sn> Ni) A MO, Al ve Zn B) Pb, Sn ve Ni Zn ve Pb D) Mg ve Ni E) Al ve Sn Zemin Kaynak Diğer sayfaya geçiniz. lu-
15
18. X metali ile yapılan iki malzemeden yalnız birinin yüzeyine
Y metalinden yapılmış plakalar monte edilmiştir.
Aynı iklim koşullarında Y metalinden yapılan plakalar monte
edilen malzemenin diğerinden az aşındığı gözlenmiştir.
Buna göre,
I. Y metalinin yükseltgenme potansiyeli X metalinin yük-
seltgenme potansiyelinden büyüktür.
II. Y metalinin elektron verme eğilimi H₂ elementinin elekt-
ron verme eğiliminden büyüktür.
AIX-Y standart pilinde X elektrot negatif yüklenir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Lat
A) II ve III
B) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız III
Ų
.«[
CYalnız I
Kimya
Korozyon
15 18. X metali ile yapılan iki malzemeden yalnız birinin yüzeyine Y metalinden yapılmış plakalar monte edilmiştir. Aynı iklim koşullarında Y metalinden yapılan plakalar monte edilen malzemenin diğerinden az aşındığı gözlenmiştir. Buna göre, I. Y metalinin yükseltgenme potansiyeli X metalinin yük- seltgenme potansiyelinden büyüktür. II. Y metalinin elektron verme eğilimi H₂ elementinin elekt- ron verme eğiliminden büyüktür. AIX-Y standart pilinde X elektrot negatif yüklenir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Lat A) II ve III B) I ve II D) Yalnız II E) Yalnız III Ų .«[ CYalnız I
25. Metaller, su, havanın oksijeni veya kimyasallar ile ko-
rozyona uğrayabilmektedir.
X metalini korozyondan korumak için Zn metali
bağlanmıştır. Bir yıl sonra, bağlanan Zn metalinin
13 gram azaldığı gözlenmiştir.
Buna göre bu bilgiler ile,
Zn metali, X metalinden daha aktiftir.
II. Zn bağlanmasaydı aynı sürede X'in kütlesindeki
azalma 3,6 gram olurdu.
HL Korozyondan korunma yolu olarak kurban elekt-
rot bağlama tercih edilmiştir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
(Zn = 65 g/mol, X = 27 g/mol) (X elementi 17CI ile yal-
nızca XCl3 bileşiğini yapabilmektedir.)
A) Yalnız L
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Dve ll
E) I, II ve III
PHAN
L
28
37
Kimya
Korozyon
25. Metaller, su, havanın oksijeni veya kimyasallar ile ko- rozyona uğrayabilmektedir. X metalini korozyondan korumak için Zn metali bağlanmıştır. Bir yıl sonra, bağlanan Zn metalinin 13 gram azaldığı gözlenmiştir. Buna göre bu bilgiler ile, Zn metali, X metalinden daha aktiftir. II. Zn bağlanmasaydı aynı sürede X'in kütlesindeki azalma 3,6 gram olurdu. HL Korozyondan korunma yolu olarak kurban elekt- rot bağlama tercih edilmiştir. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? (Zn = 65 g/mol, X = 27 g/mol) (X elementi 17CI ile yal- nızca XCl3 bileşiğini yapabilmektedir.) A) Yalnız L B) Yalnız II C) Yalnız III Dve ll E) I, II ve III PHAN L 28 37
Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın-
masina korozyon denir. Korozyondan korunmak için yaygın
olarak katodik koruma sistemleri kullanılır.
Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması
amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde;
Demir yüzeyi katot görevi görür.
Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta-
line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir.
J Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ-
rudan bağlanarak anot işlevi görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(E Fe=0,44 V, E
E Mg2+/Mg
=-2,37 V, EA
=-1,66 V)
AJ Yalnız 1
B) Yalnız III
I ve Ill
b) II ve III
A13+/Al
E), II ve III
Kimya
Korozyon
Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın- masina korozyon denir. Korozyondan korunmak için yaygın olarak katodik koruma sistemleri kullanılır. Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde; Demir yüzeyi katot görevi görür. Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta- line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir. J Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ- rudan bağlanarak anot işlevi görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (E Fe=0,44 V, E E Mg2+/Mg =-2,37 V, EA =-1,66 V) AJ Yalnız 1 B) Yalnız III I ve Ill b) II ve III A13+/Al E), II ve III
OZDE
YAVIN
20./Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın-
masina korozyon denir, Korozyondan korunmak için yaygın
olarak katodik koruma sistemleri kullanılır.
Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması
amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde;
Demir yüzeyi katot görevi görür.
Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta-
line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir.
Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ-
rudan bağlanarak anot işlevi görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
-0,44 V, E° Mg2+/Mg = -2,37 V, EA13+/A-1,66 V)
A) Yalnız 1
B) Yalnız ill
I ve Ill
D) II ve III
E), Il ve Ill
Kimya
Korozyon
OZDE YAVIN 20./Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın- masina korozyon denir, Korozyondan korunmak için yaygın olarak katodik koruma sistemleri kullanılır. Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde; Demir yüzeyi katot görevi görür. Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta- line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir. Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ- rudan bağlanarak anot işlevi görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? -0,44 V, E° Mg2+/Mg = -2,37 V, EA13+/A-1,66 V) A) Yalnız 1 B) Yalnız ill I ve Ill D) II ve III E), Il ve Ill
AAA
24. Korozyondan korunacak metale, ondan daha indir-
gen bir metal bağlanarak korozyona karşı koruma iş-
lemine katodik koruma denir. Bu işlemde kullanılan
aktifliği yüksek metale kurban anot denir.
Buna göre demirden yapılan bir köprüyü korozyo-
na karşı korumak için aşağıdaki metallerden han-
gisi kurban anot olarak kullanılabilir?
A) Mg
B) Ag
C) Cu
D) Pt
E) Au
27.
Kimya
Korozyon
AAA 24. Korozyondan korunacak metale, ondan daha indir- gen bir metal bağlanarak korozyona karşı koruma iş- lemine katodik koruma denir. Bu işlemde kullanılan aktifliği yüksek metale kurban anot denir. Buna göre demirden yapılan bir köprüyü korozyo- na karşı korumak için aşağıdaki metallerden han- gisi kurban anot olarak kullanılabilir? A) Mg B) Ag C) Cu D) Pt E) Au 27.