Çözünürlük Soruları

8.
39. Socce
205.00
Çözünürlük (g/100 g su)
X
70
30
1
4
B)-
20
40 °C'ta hazırlanan 420 gram çözeltinin sıcaklığı 20 °C'a
indirildiğine 30 gram X tuzu çöktüğüne göre 40 °C'taki
çözeltide tuz kütlesinin su kütlesine oranı kaçtır?
A) 1/31
3
5
70 x + 100x=60
170x=420
40
C)/²/2/2
5
Sıcaklık (°C)
D)
3
10
200
140
E)
300
Kimya
Çözünürlük
8. 39. Socce 205.00 Çözünürlük (g/100 g su) X 70 30 1 4 B)- 20 40 °C'ta hazırlanan 420 gram çözeltinin sıcaklığı 20 °C'a indirildiğine 30 gram X tuzu çöktüğüne göre 40 °C'taki çözeltide tuz kütlesinin su kütlesine oranı kaçtır? A) 1/31 3 5 70 x + 100x=60 170x=420 40 C)/²/2/2 5 Sıcaklık (°C) D) 3 10 200 140 E) 300
1 8g
18.1
MOLARITE - MOLALITE/2
Molalitesi 1 olan 1 kg su ile hazırlanan sulu çözelti
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(H₂O: 18)
A) Çözeltinin molaritesi 1 dir.
B) Karışımdaki toplam mol miktarı 56,5 moldür.
C) Su için mol kesri 55,5/56,5 tir.
D) Çözünen maddenin kütlesi bilinirse çözeltinin kütle-
si hesaplanabilir.
E) İçerisinde 1000 gram su ve 1 mol çözünen vardır.
4.
Yukarı
Mg(NC
Çöze
re,
1.
II.
Kimya
Çözünürlük
1 8g 18.1 MOLARITE - MOLALITE/2 Molalitesi 1 olan 1 kg su ile hazırlanan sulu çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (H₂O: 18) A) Çözeltinin molaritesi 1 dir. B) Karışımdaki toplam mol miktarı 56,5 moldür. C) Su için mol kesri 55,5/56,5 tir. D) Çözünen maddenin kütlesi bilinirse çözeltinin kütle- si hesaplanabilir. E) İçerisinde 1000 gram su ve 1 mol çözünen vardır. 4. Yukarı Mg(NC Çöze re, 1. II.
gulan.
rir?
zalır
calır
tar
alır
ar
aba
460
for
52 be
3.
Molar derişimleri ve hacimleri eşit olan HI,
Ba(OH)2 ve Nal çözeltileri oda koşulların-
da karıştırılıyor. Goeie
A) Yalnız I
011-005.1=
011.0,05
B) Yalnız II
Oluşan çözelti ile ilgili,
0,25
I. Ortamın pOH değeri 7 den küçüktür. 200
II. I iyonları derişimi en büyüktür.
III. Ba²+ ve Na+ iyon sayıları eşittir
ifadelerinde hangileri doğrudur?
D) II ve III
C) I ve II
Asian
E) I, II ve III
-6
II.
yar
A)
Kimya
Çözünürlük
gulan. rir? zalır calır tar alır ar aba 460 for 52 be 3. Molar derişimleri ve hacimleri eşit olan HI, Ba(OH)2 ve Nal çözeltileri oda koşulların- da karıştırılıyor. Goeie A) Yalnız I 011-005.1= 011.0,05 B) Yalnız II Oluşan çözelti ile ilgili, 0,25 I. Ortamın pOH değeri 7 den küçüktür. 200 II. I iyonları derişimi en büyüktür. III. Ba²+ ve Na+ iyon sayıları eşittir ifadelerinde hangileri doğrudur? D) II ve III C) I ve II Asian E) I, II ve III -6 II. yar A)
BIGNEL
19.
A
60
20
0
Çözünürlük (g/100g su)
A
AYT
15 25
Sıcaklık °C
Saf X katısının saf sudaki çözünürlük-sıcaklık gra-
fiği şekildeki gibidir.
A) X'in suda çözünme denklemi
X(k) + H₂O(s)
H₂O(8) + 181.
+181
and og en
Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır.
X(suda) şeklindedir.
B) 25 °C'deki 32 gram doygun çözeltinin sıcaklığı
15 °C'ye soğutulursa 8 gram X dibe çöker.
C) 25 °C'de 15 g X katısını çözmek için 25 g su
gereklidir.
D) 15 °C'deki 24 gramlık doygun X çözeltisini si-
caklığı 25 °C'ye çıkarıldığında çözeltinin doygun
olması için 6 gram X tuzu eklenmelidir.
E) X'in çözünürlüğü endotermiktir.
H
Kimya
Çözünürlük
BIGNEL 19. A 60 20 0 Çözünürlük (g/100g su) A AYT 15 25 Sıcaklık °C Saf X katısının saf sudaki çözünürlük-sıcaklık gra- fiği şekildeki gibidir. A) X'in suda çözünme denklemi X(k) + H₂O(s) H₂O(8) + 181. +181 and og en Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır. X(suda) şeklindedir. B) 25 °C'deki 32 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 15 °C'ye soğutulursa 8 gram X dibe çöker. C) 25 °C'de 15 g X katısını çözmek için 25 g su gereklidir. D) 15 °C'deki 24 gramlık doygun X çözeltisini si- caklığı 25 °C'ye çıkarıldığında çözeltinin doygun olması için 6 gram X tuzu eklenmelidir. E) X'in çözünürlüğü endotermiktir. H
7.
Katısı ile dengede olan AgBr çözeltisine sabit sıcaklıkta
AgNO3 katısı eklenirse çözeltide;
[Ag+] mol/L
0
hopül
9
AY
Zaman
D) I ve III
[NO3] mol/L
0
Baglanque
[AgBr(k)] mol/L
|||
0
you
||
değişimlerinden hangileri doğru olur?
Yalnız I
B) Yalnız II
Zaman
Artar
E) I, II ve III
Zaman
Ag + Ba
C) I ve II
Kimya
Çözünürlük
7. Katısı ile dengede olan AgBr çözeltisine sabit sıcaklıkta AgNO3 katısı eklenirse çözeltide; [Ag+] mol/L 0 hopül 9 AY Zaman D) I ve III [NO3] mol/L 0 Baglanque [AgBr(k)] mol/L ||| 0 you || değişimlerinden hangileri doğru olur? Yalnız I B) Yalnız II Zaman Artar E) I, II ve III Zaman Ag + Ba C) I ve II
13. Karışımlarla ilgili,
1. Belirli sembol ve formülleri vardır.
H. Çözücü daima Sivi hâlde olan maddedir.
III. Homojen veya heterojen olabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlük
13. Karışımlarla ilgili, 1. Belirli sembol ve formülleri vardır. H. Çözücü daima Sivi hâlde olan maddedir. III. Homojen veya heterojen olabilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Aşağıdaki I. grafik bir X katısının sudaki çözünürlüğünün
sıcaklıkla değişimini, II. grafik de T₁, T₂ ve T3 sıcaklıkla-
rında çözünme süresince bu katının kütlesinin zamanla
değişimini göstermektedir.
Çözünürlük (g/100 mL su) Katının kütlesi
Sıcaklık (°C)
Deneme - 7
yargılarından hangileri yanlıştır?
A Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
t
1. grafik
Bu grafiklere göre,
1. X'in sudaki çözünürlüğü ekzotermiktir..
II. Sıcaklıklar arasında T₁ > T₂ > T3 ilişkisi vardır.
III. t anında sıcaklık T₁'den T3'e getirilirse dipteki katı
miktarı artar.
II. grafik
3
E) I ve III
Zaman
C) Yalnız III
Koh
1/
Kimya
Çözünürlük
Aşağıdaki I. grafik bir X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimini, II. grafik de T₁, T₂ ve T3 sıcaklıkla- rında çözünme süresince bu katının kütlesinin zamanla değişimini göstermektedir. Çözünürlük (g/100 mL su) Katının kütlesi Sıcaklık (°C) Deneme - 7 yargılarından hangileri yanlıştır? A Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II t 1. grafik Bu grafiklere göre, 1. X'in sudaki çözünürlüğü ekzotermiktir.. II. Sıcaklıklar arasında T₁ > T₂ > T3 ilişkisi vardır. III. t anında sıcaklık T₁'den T3'e getirilirse dipteki katı miktarı artar. II. grafik 3 E) I ve III Zaman C) Yalnız III Koh 1/
blode
aç
D) Il ve Ill
10. CHO (k) bir miktar suda çözünerek oda koşullarınd
dibinde katısı olan çözeltisi hazırlanıyor ve 1 atm bas
altında isitiliyor.
Buna göre,
Sıcaklık (°C)
100+at
100
Zaman
D) II ve III
1
İletkenlik
III
Buhar basıncı (atm)
11
7
çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız 1
B) I ve II
Zaman
Sicaklik (
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlük
blode aç D) Il ve Ill 10. CHO (k) bir miktar suda çözünerek oda koşullarınd dibinde katısı olan çözeltisi hazırlanıyor ve 1 atm bas altında isitiliyor. Buna göre, Sıcaklık (°C) 100+at 100 Zaman D) II ve III 1 İletkenlik III Buhar basıncı (atm) 11 7 çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız 1 B) I ve II Zaman Sicaklik ( C) I ve Ill E) I, II ve III
G
1 atm basınçta çözeltinin donma noktasındaki düşü-
şün (AT) molaliteye bağlı olarak değişim grafiği
aşağıda verilmiştir.
-2x-
I.
II.
-3x
0,1
0,2 0.3
Molalite
VAL (°C)
Buna göre, CH₁2O6 ve L'nin sulu çözeltileri ilgili,
L, K₂SO4 olabilir.
L çözeltisinin kaynama noktası C6H₁2O6 çözel-
tisinden daha küçüktür.
C₂H₁₂O6
D) Ivett
III. L çözeltisinin eşit molalitede elektriksel iletkenli-
ği, C6H₁2O6 çözeltisinden daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz I
B) Il ve Ill
Cive III
Extitive til
iyonlu olduğundan,
Kimya
Çözünürlük
G 1 atm basınçta çözeltinin donma noktasındaki düşü- şün (AT) molaliteye bağlı olarak değişim grafiği aşağıda verilmiştir. -2x- I. II. -3x 0,1 0,2 0.3 Molalite VAL (°C) Buna göre, CH₁2O6 ve L'nin sulu çözeltileri ilgili, L, K₂SO4 olabilir. L çözeltisinin kaynama noktası C6H₁2O6 çözel- tisinden daha küçüktür. C₂H₁₂O6 D) Ivett III. L çözeltisinin eşit molalitede elektriksel iletkenli- ği, C6H₁2O6 çözeltisinden daha fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz I B) Il ve Ill Cive III Extitive til iyonlu olduğundan,
2.
10
1°C sıcaklıkta CaCO, katısının K, değeri 4.10 dur.
Aynı sıcaklıkta 10L saf suya 1 gram CaCO, katısı ilave
edildiğinde CaCO, ün kaç gramı çözünmeden kalır?
(CaCO,: 100 g/mol)
CaCO3 Ca ¹2, CO3
->
2.105 2.105
Kimya
Çözünürlük
2. 10 1°C sıcaklıkta CaCO, katısının K, değeri 4.10 dur. Aynı sıcaklıkta 10L saf suya 1 gram CaCO, katısı ilave edildiğinde CaCO, ün kaç gramı çözünmeden kalır? (CaCO,: 100 g/mol) CaCO3 Ca ¹2, CO3 -> 2.105 2.105
10. 0,2 mol CaCl₂ . nH₂O bileşiği 45 gram suda çö
züldüğünde kütlece % 25 lik çözelti elde edildi
ğine göre;
1. Bileşikteki n = 6 dır.
II.
Çözeltide
mcaCl2 = t
MH₂0
III. Çözeltide [CI] = 2[Ca²+] dir.
tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(CaCl₂ = 111, H₂O = 18)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve Ill
02103013688
Kimya
Çözünürlük
10. 0,2 mol CaCl₂ . nH₂O bileşiği 45 gram suda çö züldüğünde kütlece % 25 lik çözelti elde edildi ğine göre; 1. Bileşikteki n = 6 dır. II. Çözeltide mcaCl2 = t MH₂0 III. Çözeltide [CI] = 2[Ca²+] dir. tür. yargılarından hangileri doğrudur? (CaCl₂ = 111, H₂O = 18) A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve Ill 02103013688
201519
atm basınç altında suyun donma noktasını
kaç
-5.58 °C ye düşürebilmek için 500 gram suya
gram antifiriz (C₂H4(OH)2) katılmalıdır?
3+
DTL
(C₂H4(OH)2= 62 g.mol-1, su için K=1,86 °C.m-1)
+120
62 C) 93
E) 186
A) 31
1186,3
D) 124
Kimya
Çözünürlük
201519 atm basınç altında suyun donma noktasını kaç -5.58 °C ye düşürebilmek için 500 gram suya gram antifiriz (C₂H4(OH)2) katılmalıdır? 3+ DTL (C₂H4(OH)2= 62 g.mol-1, su için K=1,86 °C.m-1) +120 62 C) 93 E) 186 A) 31 1186,3 D) 124
48. X çözeltisinin hazırlanma basamakları aşağıda-
ki şekilde gösterilmiştir.
200 g su
60 g X kati
Buna göre çözelti ile ilgili
1. Çözelti doymuştur.
II. Çözelti 260 gramdır.
III. Kütlece %21'liktir.
D) I ve II
X (suda)
18 g X kati
1.C.H.
II. CH
IV. X katısının çözünmesi endotermiktir.
verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
IV. CC
yuka
CCI
A)
5
Kimya
Çözünürlük
48. X çözeltisinin hazırlanma basamakları aşağıda- ki şekilde gösterilmiştir. 200 g su 60 g X kati Buna göre çözelti ile ilgili 1. Çözelti doymuştur. II. Çözelti 260 gramdır. III. Kütlece %21'liktir. D) I ve II X (suda) 18 g X kati 1.C.H. II. CH IV. X katısının çözünmesi endotermiktir. verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III E) I, II ve III IV. CC yuka CCI A) 5
11. Çözeltiler ve bileşenleri ile ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?
ferl
Çözücü
A) SIVI
B) SIVI
C)
Kati
D)
Gaz
Gaz
Çözünen
Katı
SIVI
Kati
SIVI
Gaz
Çözelti
Şekerli su
Kolonya
Pirinç
Gazoz
Hava
Kimya
Çözünürlük
11. Çözeltiler ve bileşenleri ile ilgili aşağıda verilen- lerden hangisi yanlıştır? ferl Çözücü A) SIVI B) SIVI C) Kati D) Gaz Gaz Çözünen Katı SIVI Kati SIVI Gaz Çözelti Şekerli su Kolonya Pirinç Gazoz Hava
72,2 molal 400 ml çözeltiye aşağıdaki çözeltiler-
den hangisi eklendiğinde, çözelti derişimi
kesinlikle sabit kalır?
A) 2,2 molar 400 mL çözelti
B) 1,1 molal 200 mL çözelti
C) 2,2 molal 400 g çözelti
D) % 22 lik 400 g çözelti
E) 1,1 molar 400 g çözelti
Kimya
Çözünürlük
72,2 molal 400 ml çözeltiye aşağıdaki çözeltiler- den hangisi eklendiğinde, çözelti derişimi kesinlikle sabit kalır? A) 2,2 molar 400 mL çözelti B) 1,1 molal 200 mL çözelti C) 2,2 molal 400 g çözelti D) % 22 lik 400 g çözelti E) 1,1 molar 400 g çözelti
3.
Suyun donması
DY Karbondioksit gazının suda çözünmesi
Sülfürik asidin su ile seyreltilmesi
ekas
M. Baz çözeltisine yavaş yavaş asit eklendiğin-
de
elas
MI. Arı suda amonyak (NH3) gazı çözündüğünde
IV. Doğal gazın oksijen gazı ile tepkimesindee
X. Asit çözeltisinde metal çözündüğünde ekse
l. Ari suda sofra tuzu (NaCl) katısı çözündü-. ?
ğünde endotermik
Yukarıda verilen olayların hangisinde ısı açığa
çıkması beklenmez?
A)
BYTT
C)
D) IV
derspek
EV
134
Kimya
Çözünürlük
3. Suyun donması DY Karbondioksit gazının suda çözünmesi Sülfürik asidin su ile seyreltilmesi ekas M. Baz çözeltisine yavaş yavaş asit eklendiğin- de elas MI. Arı suda amonyak (NH3) gazı çözündüğünde IV. Doğal gazın oksijen gazı ile tepkimesindee X. Asit çözeltisinde metal çözündüğünde ekse l. Ari suda sofra tuzu (NaCl) katısı çözündü-. ? ğünde endotermik Yukarıda verilen olayların hangisinde ısı açığa çıkması beklenmez? A) BYTT C) D) IV derspek EV 134