Sulu Çözeltilerde Denge Soruları

0
Zaman
A) Yalnız I
1
grafiklerden hangileri doğru bir değişimi
gösterir?
f
D) ve III
Zaman
11
B) Yalnız
D) 2. 10-13
|||
B) 1.10-10
E) I ve III
Zaman
C) Lvell
7. 25°C de doymuş Mg(OH)₂'nin pH değeri 10
olduğuna göre, çözünürlük çarpımı (K)
değeri kaçtır?
A) 1. 10-8
C) 5. 10-13
E) 5.10-31
a,
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
0 Zaman A) Yalnız I 1 grafiklerden hangileri doğru bir değişimi gösterir? f D) ve III Zaman 11 B) Yalnız D) 2. 10-13 ||| B) 1.10-10 E) I ve III Zaman C) Lvell 7. 25°C de doymuş Mg(OH)₂'nin pH değeri 10 olduğuna göre, çözünürlük çarpımı (K) değeri kaçtır? A) 1. 10-8 C) 5. 10-13 E) 5.10-31 a,
TEST
5
Mg(OH)2
çözünm
ile deng
1. Mc
II.
H
III.
N
madc
rişim
UNITE-6
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
7.
8.
CaCO3 katısının doymuş çözeltisi
CaCO3(k)
Ca²+(suda) + CO²-(suda)
RESE
tepkimesine göre oda sıcaklığında dengededir.
Buna göre, çözeltideki CO3- iyonu derişimini artırmak
için:
1. Aynı sıcaklıkta CaCO3 katısı ekleyip çözme
II. Steaklığı yükseltme
III. Aynı sıcaklıkta K₂CO3 katısı ekleyip çözme
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?
Ox
A) Yalnız II
B) I ve II
Joyero
D) Il ve Ill
[X+]
E) I, II ve III
AH> 0
C) I ve III
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
TEST 5 Mg(OH)2 çözünm ile deng 1. Mc II. H III. N madc rişim UNITE-6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 7. 8. CaCO3 katısının doymuş çözeltisi CaCO3(k) Ca²+(suda) + CO²-(suda) RESE tepkimesine göre oda sıcaklığında dengededir. Buna göre, çözeltideki CO3- iyonu derişimini artırmak için: 1. Aynı sıcaklıkta CaCO3 katısı ekleyip çözme II. Steaklığı yükseltme III. Aynı sıcaklıkta K₂CO3 katısı ekleyip çözme işlemlerinden hangileri uygulanabilir? Ox A) Yalnız II B) I ve II Joyero D) Il ve Ill [X+] E) I, II ve III AH> 0 C) I ve III
4.
CE V
21106
2.106.
A10% +1₁)
Litresinde 1.10-2 molar CaSO4 içeren suyun sertlik derecesi
1 dir.
Buna göre, doygun CaSO4 çözeltisinin sertlik derecesi
kaçtır? (CaSO4 katısı için Kc = 4.10-4)
A) 2
B) 4
C) 20
D) 200
1.B
2. A
E) 400
3. A
4. A
8.
25°C de X
iyonlarının
25°C de c
sıcaklıkta
5. C
(XY₂ için
A) 325
6. D
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
4. CE V 21106 2.106. A10% +1₁) Litresinde 1.10-2 molar CaSO4 içeren suyun sertlik derecesi 1 dir. Buna göre, doygun CaSO4 çözeltisinin sertlik derecesi kaçtır? (CaSO4 katısı için Kc = 4.10-4) A) 2 B) 4 C) 20 D) 200 1.B 2. A E) 400 3. A 4. A 8. 25°C de X iyonlarının 25°C de c sıcaklıkta 5. C (XY₂ için A) 325 6. D
5. /1 mol H₂SO içeren sulu çözelti ile 2 mol KOH içeren sulu
çözelti karıştırılarak oda sıcaklığında tepkime gerçekleşti-
riliyor.
Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştir?
A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır.
B) K₂SO4 tuzu hem iyonik hem de kovalent bağ içerir.
C) Tepkime sonucunda 2 mol H₂O oluşur. V
Q)Tepkimeden sonra, çözeltinin pH'ı 7'den küçüktür.
E) Oluşan K₂SO4 tuzu nötr özellik gösterir.
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
5. /1 mol H₂SO içeren sulu çözelti ile 2 mol KOH içeren sulu çözelti karıştırılarak oda sıcaklığında tepkime gerçekleşti- riliyor. Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştir? A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. B) K₂SO4 tuzu hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. C) Tepkime sonucunda 2 mol H₂O oluşur. V Q)Tepkimeden sonra, çözeltinin pH'ı 7'den küçüktür. E) Oluşan K₂SO4 tuzu nötr özellik gösterir.
4.
25 °C de MgF2 tuzu için Keç-6,4.10-⁹ dur.
Buna göre, aşağıdaki sıvıların hangisinde MgF, tuzu-
nun 25 °C deki çözünürlüğü en azdır?
A) Arı su
B) 0,1 M Mg(NO3)2 çözeltisi
C) 0,1 M NaF çözeltisi
D) 0,1 M Na₂SO4 çözeltisi
E) 0,01 M NaF çözeltisi
25°C de k
25 °C de
1 Çözü
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
4. 25 °C de MgF2 tuzu için Keç-6,4.10-⁹ dur. Buna göre, aşağıdaki sıvıların hangisinde MgF, tuzu- nun 25 °C deki çözünürlüğü en azdır? A) Arı su B) 0,1 M Mg(NO3)2 çözeltisi C) 0,1 M NaF çözeltisi D) 0,1 M Na₂SO4 çözeltisi E) 0,01 M NaF çözeltisi 25°C de k 25 °C de 1 Çözü
Orbital Yayınları
5. Oda sıcaklığında pH = 2 olan bir çözeltinin 100 mL'sine
sabit sıcaklıkta 900 mL saf su ilave edildiğinde çözelti-
nin pH'ı kaç olur?
A) 1
B) 3 C) 4
2
10²
@
10-3
10 = n
D) 5
n
0,1L
103 = 1M
AM
E) 6
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
Orbital Yayınları 5. Oda sıcaklığında pH = 2 olan bir çözeltinin 100 mL'sine sabit sıcaklıkta 900 mL saf su ilave edildiğinde çözelti- nin pH'ı kaç olur? A) 1 B) 3 C) 4 2 10² @ 10-3 10 = n D) 5 n 0,1L 103 = 1M AM E) 6
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
12. CH₂COOH + CNHCN + CH₂COO
tepkimesi için,
E) I, II ve III
C) I ve III
I. CH₂COOH, CN iyonuna proton verir.
II. HCN, CH₂COO iyonunun eşlenik asididir.
III. CN ve CH3COO Brønsted-Lowry bazıdır.
IV. CH₂COOH - CH₂COO çifti sırasıyla konjuge asit-baz
çiftidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III 12. CH₂COOH + CNHCN + CH₂COO tepkimesi için, E) I, II ve III C) I ve III I. CH₂COOH, CN iyonuna proton verir. II. HCN, CH₂COO iyonunun eşlenik asididir. III. CN ve CH3COO Brønsted-Lowry bazıdır. IV. CH₂COOH - CH₂COO çifti sırasıyla konjuge asit-baz çiftidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III D) I, III ve IV C) III ve IV E) II, III ve IV
E) Z>>
PbCl₂ nin belli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı
(K) 1,6.10-5 tir.
Buna göre 0,01 molarlık CaCl₂ çözeltisinin 10
litresinde en fazla kaç mol PbCl₂ çözünür?
A) 4.10-1
B) 4.10-2
C) 2.10-²
D) 4.10-3
E) 4.10-4
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
E) Z>> PbCl₂ nin belli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı (K) 1,6.10-5 tir. Buna göre 0,01 molarlık CaCl₂ çözeltisinin 10 litresinde en fazla kaç mol PbCl₂ çözünür? A) 4.10-1 B) 4.10-2 C) 2.10-² D) 4.10-3 E) 4.10-4
13M2
4016 mel
016
Saf suda çözünen
2
MgCl,
en aci, ja
ları molar derişiminin değişimi grafikteki gibidir.
[CI] mol/L
1
019
016= 6112
x
katısının mol sayısı ile Cl- iyon-
D) II ve III
Buna göre doymuş MgCl, çözeltisi için;
1. Çözeltide Cl- iyonları mol sayısı
II. Çözelti hacmi
III. Çözeltideki Mg2+ iyonu molar derişimi
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
Kati MgCl₂
mol sayısı
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
13M2 4016 mel 016 Saf suda çözünen 2 MgCl, en aci, ja ları molar derişiminin değişimi grafikteki gibidir. [CI] mol/L 1 019 016= 6112 x katısının mol sayısı ile Cl- iyon- D) II ve III Buna göre doymuş MgCl, çözeltisi için; 1. Çözeltide Cl- iyonları mol sayısı II. Çözelti hacmi III. Çözeltideki Mg2+ iyonu molar derişimi niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız I Kati MgCl₂ mol sayısı B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
9.
Idad
Zn(k)
HCI
(suda)
1
D) Il ve Ill
Zn(k)
NaOH
(suda)
||
NaOH(k)
HCI
(suda)
Yukarıda kaplarda bulunan çözeltilere üstlerinde görülen
maddeler ekleniyor.
Buna göre, hangi çözeltilerin pH'ları zamanla artar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
F
E) I, II ve III
Xanlari
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
9. Idad Zn(k) HCI (suda) 1 D) Il ve Ill Zn(k) NaOH (suda) || NaOH(k) HCI (suda) Yukarıda kaplarda bulunan çözeltilere üstlerinde görülen maddeler ekleniyor. Buna göre, hangi çözeltilerin pH'ları zamanla artar? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III F E) I, II ve III Xanlari
. 25°C sıcaklıkta CH3NH₂ sulu çözeltisinin pH de-
ğeri 10'dur.
Aynı sıcaklıkta CH₂NH₂ nin dengedeki çözelti-
sinin iyonlaşma yüzdesi 0,2 olduğuna göre bu
sıcaklıkta CH₂NH₂'nin iyonlaşma sabiti kaç-
tır?
A) 2.10-7
D) 2.10-6
B) 1.10-7
C) 1.10 6
E) 3.10-5
IV
A
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
. 25°C sıcaklıkta CH3NH₂ sulu çözeltisinin pH de- ğeri 10'dur. Aynı sıcaklıkta CH₂NH₂ nin dengedeki çözelti- sinin iyonlaşma yüzdesi 0,2 olduğuna göre bu sıcaklıkta CH₂NH₂'nin iyonlaşma sabiti kaç- tır? A) 2.10-7 D) 2.10-6 B) 1.10-7 C) 1.10 6 E) 3.10-5 IV A
5. Atom çapı Z> Y> X şeklinde olan halojenlerle ilgili,
1. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvvetli HZ > HY > HX şek-
lindedir.
II.
Elektronegatifliği Z> Y> X şeklindedir.
III. HYO, HZO'dan daha kuvvetli asittir.
Ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
5. Atom çapı Z> Y> X şeklinde olan halojenlerle ilgili, 1. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvvetli HZ > HY > HX şek- lindedir. II. Elektronegatifliği Z> Y> X şeklindedir. III. HYO, HZO'dan daha kuvvetli asittir. Ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III
8. Suda.az çözünen XY₂ ve XZ iyonik katılarının çözünürlük -
aşağıda verilmiştir.
sıcaklık-grafikleri
AÇözünürlük
XY2
-XZ
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız I
1. X²+ iyonu molar derişimi
e deporte
II. XY2 katısının Kos
III. Kaptaki toplam iyon derişimi
niceliklerinden-hangileri-artar?
Grafik - 1
Şekil -1'de verilen sisteme sıcaklığı t °C olan, XZ katısı
ektentrse,
D) I ve III
2+
X(suda)
B) Yalnız II
Y(suda)
Y(suda)
XY 2(k)
Şekil - 1
E) I, II ve III
t°C
3D YAYINLARI
IS1
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
8. Suda.az çözünen XY₂ ve XZ iyonik katılarının çözünürlük - aşağıda verilmiştir. sıcaklık-grafikleri AÇözünürlük XY2 -XZ Sıcaklık (°C) A) Yalnız I 1. X²+ iyonu molar derişimi e deporte II. XY2 katısının Kos III. Kaptaki toplam iyon derişimi niceliklerinden-hangileri-artar? Grafik - 1 Şekil -1'de verilen sisteme sıcaklığı t °C olan, XZ katısı ektentrse, D) I ve III 2+ X(suda) B) Yalnız II Y(suda) Y(suda) XY 2(k) Şekil - 1 E) I, II ve III t°C 3D YAYINLARI IS1
4. Suda az çözünen iyonik bir katının çözünürlüğü
ortak iyon miktarı artıkça azalır.
Bu bilgiye göre, ZnCl₂ tuzunun aynı sıcaklıkta;
O
Saf su
11
0,2 M NaCl
çözeltisi
(111
D) I>III > II
0,1M Zn(NO3)2
çözeltisi
I, II ve III numaralı kaplardaki çözünürlükle-
ri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) | > || > III
B)|||||| C) ||| > | >L
E) >> ||
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
4. Suda az çözünen iyonik bir katının çözünürlüğü ortak iyon miktarı artıkça azalır. Bu bilgiye göre, ZnCl₂ tuzunun aynı sıcaklıkta; O Saf su 11 0,2 M NaCl çözeltisi (111 D) I>III > II 0,1M Zn(NO3)2 çözeltisi I, II ve III numaralı kaplardaki çözünürlükle- ri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) | > || > III B)|||||| C) ||| > | >L E) >> ||
amitma
bir
uk
4. Na+, K+, NO3 içeren tuzlar suda iyi çözünür.
Buna göre,
BÖLÜM 07 Test 13
NaCl(suda) AgNO3(suda)
II. KBr(suda) Cu(NO3)2(suda)
III. K₂SO4(suda)-Na2CO3(suda)
karışımlarından hangileri süzgeç kağıdında çökelek
bırakır?
A) Yalnız I
D) I ve III
L
Q.
E) II ve III
B) Yalnız II
C) I vell
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
amitma bir uk 4. Na+, K+, NO3 içeren tuzlar suda iyi çözünür. Buna göre, BÖLÜM 07 Test 13 NaCl(suda) AgNO3(suda) II. KBr(suda) Cu(NO3)2(suda) III. K₂SO4(suda)-Na2CO3(suda) karışımlarından hangileri süzgeç kağıdında çökelek bırakır? A) Yalnız I D) I ve III L Q. E) II ve III B) Yalnız II C) I vell
to
1. HCN zayıf bir asittir.
HCN ile oda koşullarında hazırlanan sulu çözelti ile ilgili,
I. H* iyonu derişimi, CN iyonu derişimine eşittir.
II. OH iyonu derişimi, 10-7 M den küçüktür.
III. Çözeltinin derişimi, H* iyonu derişiminden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Pr Ht driśni ló
10
D) I ve III
+ A
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
4.
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
to 1. HCN zayıf bir asittir. HCN ile oda koşullarında hazırlanan sulu çözelti ile ilgili, I. H* iyonu derişimi, CN iyonu derişimine eşittir. II. OH iyonu derişimi, 10-7 M den küçüktür. III. Çözeltinin derişimi, H* iyonu derişiminden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Pr Ht driśni ló 10 D) I ve III + A B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II 4.