Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sulu Çözeltilerde Denge Soruları

0
Zaman
A) Yalnız I
1
grafiklerden hangileri doğru bir değişimi
gösterir?
f
D) ve III
Zaman
11
B) Yalnız
D) 2. 10-13
|||
B) 1.10-10
E) I ve III
Zaman
C) Lvell
7. 25°C de doymuş Mg(OH)₂'nin pH değeri 10
olduğuna göre, çözünürlük çarpımı (K)
değeri kaçtır?
A) 1. 10-8
C) 5. 10-13
E) 5.10-31
a,
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
0 Zaman A) Yalnız I 1 grafiklerden hangileri doğru bir değişimi gösterir? f D) ve III Zaman 11 B) Yalnız D) 2. 10-13 ||| B) 1.10-10 E) I ve III Zaman C) Lvell 7. 25°C de doymuş Mg(OH)₂'nin pH değeri 10 olduğuna göre, çözünürlük çarpımı (K) değeri kaçtır? A) 1. 10-8 C) 5. 10-13 E) 5.10-31 a,
5. /1 mol H₂SO içeren sulu çözelti ile 2 mol KOH içeren sulu
çözelti karıştırılarak oda sıcaklığında tepkime gerçekleşti-
riliyor.
Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştir?
A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır.
B) K₂SO4 tuzu hem iyonik hem de kovalent bağ içerir.
C) Tepkime sonucunda 2 mol H₂O oluşur. V
Q)Tepkimeden sonra, çözeltinin pH'ı 7'den küçüktür.
E) Oluşan K₂SO4 tuzu nötr özellik gösterir.
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
5. /1 mol H₂SO içeren sulu çözelti ile 2 mol KOH içeren sulu çözelti karıştırılarak oda sıcaklığında tepkime gerçekleşti- riliyor. Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştir? A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. B) K₂SO4 tuzu hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. C) Tepkime sonucunda 2 mol H₂O oluşur. V Q)Tepkimeden sonra, çözeltinin pH'ı 7'den küçüktür. E) Oluşan K₂SO4 tuzu nötr özellik gösterir.
1. Etil alkolün suda çözünme denklemi,
1
T
C₂H5OH(SIVI)
olduğuna göre,
2
C₂H₂OH(suda) + 1,7 kkal
1. Maksimum düzensizlik eğilimi 2 yönündedir.
II. Etil alkolün suda çözünmesi ekzotermiktir. V
III. Sistem dengededir.
D) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
a
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
1. Etil alkolün suda çözünme denklemi, 1 T C₂H5OH(SIVI) olduğuna göre, 2 C₂H₂OH(suda) + 1,7 kkal 1. Maksimum düzensizlik eğilimi 2 yönündedir. II. Etil alkolün suda çözünmesi ekzotermiktir. V III. Sistem dengededir. D) I ve II yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II a C) Yalnız III E) I, II ve III
0,6 mol Ca(OH)2 içeren bir sulu çözeltiyi tamamen
nötürleştirmek için,
I. 0,4 mol H3PO4 içeren çözelti
II. 1,2 mol NH3 içeren çözelti
III. 1,2 mol C6H5COOH içeren çözelti
yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
0,6 mol Ca(OH)2 içeren bir sulu çözeltiyi tamamen nötürleştirmek için, I. 0,4 mol H3PO4 içeren çözelti II. 1,2 mol NH3 içeren çözelti III. 1,2 mol C6H5COOH içeren çözelti yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
RI
(270
NACI
4.10-1
FIVS 39
> Na
Na - Cl
4.107
16-1
T
415212
321
12. 0,1 molar K₂SO4 çözeltisinin 100 litresinde en fazla 12
gram MgSO4 katısı çözündüğüne göre, MgSO4'ün çözü-
nürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? (MgSO4 : 120)
A) 10-4 B) 10-5 C) 10-7
D) 10-8
16
167
9. B
SO
10. A
-2
B
101
E) 10-11
11. B
12. A
1
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
RI (270 NACI 4.10-1 FIVS 39 > Na Na - Cl 4.107 16-1 T 415212 321 12. 0,1 molar K₂SO4 çözeltisinin 100 litresinde en fazla 12 gram MgSO4 katısı çözündüğüne göre, MgSO4'ün çözü- nürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? (MgSO4 : 120) A) 10-4 B) 10-5 C) 10-7 D) 10-8 16 167 9. B SO 10. A -2 B 101 E) 10-11 11. B 12. A 1
33. CuOH ve Cu(OH)₂ katılarının suda çözünmesi
ile hazırlanan doygun çözeltilerin aynı sıcak-
likta Cu¹+ ve Cu2+ iyonlarının derişimleri eşit-
tir.
Buna göre, bu katıların;
1. Sudaki çözünürlükleri
II. Çözünürlük çarpımları
III. OH iyonu derişimleri
niceliklerinden hangileri eşittir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
1
35.
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
33. CuOH ve Cu(OH)₂ katılarının suda çözünmesi ile hazırlanan doygun çözeltilerin aynı sıcak- likta Cu¹+ ve Cu2+ iyonlarının derişimleri eşit- tir. Buna göre, bu katıların; 1. Sudaki çözünürlükleri II. Çözünürlük çarpımları III. OH iyonu derişimleri niceliklerinden hangileri eşittir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III 1 35.
Belirli bir sıcaklıkta doygun Ni(OH)2 çözeltisindeki toplam iyon
derişimi 3.10-4 molardır.
Buna göre, aynı sıcaklıktaki 0,02 M NaOH çözeltisinin 200
litresinde en çok kaç mol Ni(OH)2 katısı çözünebilir?
A) 1.10-4
B) 2.10-5
C) 2.10-6
D) 2.10-8
E) 1.10-8
3x = 3,104
X=104
us²³ (15
4.15
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
Belirli bir sıcaklıkta doygun Ni(OH)2 çözeltisindeki toplam iyon derişimi 3.10-4 molardır. Buna göre, aynı sıcaklıktaki 0,02 M NaOH çözeltisinin 200 litresinde en çok kaç mol Ni(OH)2 katısı çözünebilir? A) 1.10-4 B) 2.10-5 C) 2.10-6 D) 2.10-8 E) 1.10-8 3x = 3,104 X=104 us²³ (15 4.15
Palme Yayıne
13. Eşit hacimlerde 2.10-7 molar K₂SO4 çözeltisi ile X molar
Ba(NO3)2 çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre,
BaSO4 ün çökmeye başlaması için Ba(NO3)2 nin derişimi
(X) en az kaç molar olmalıdır?
(BaSO4 katısı için Kc 1.10-10)
=
A) 1.10-2
B) 2.10-2
D) 2.10-3
E) 4.10-3
C) 4.10-2
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
Palme Yayıne 13. Eşit hacimlerde 2.10-7 molar K₂SO4 çözeltisi ile X molar Ba(NO3)2 çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre, BaSO4 ün çökmeye başlaması için Ba(NO3)2 nin derişimi (X) en az kaç molar olmalıdır? (BaSO4 katısı için Kc 1.10-10) = A) 1.10-2 B) 2.10-2 D) 2.10-3 E) 4.10-3 C) 4.10-2
DI>1
●
(24.) AgCl'nin belirli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı
1.10-8 dir.
Zehra Öğretmen bu sıcaklıkta;
Ayşe'den saf sudaki,
Fatma'dan 0,1 M NaCl çözeltisindeki çözünür-
lüklerini bulmalarını istiyor.
Ayşe'nin bulacağı sonucun, Fatma'nın bula-
cağı sonuca oranı aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 1000
D)
11. Sınıf | Kimya
E) LII||||
1
100
B) 10
> | > |||
E)
C)
1
1000
10
26. Su
ça
ek
1.
I
7
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
DI>1 ● (24.) AgCl'nin belirli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı 1.10-8 dir. Zehra Öğretmen bu sıcaklıkta; Ayşe'den saf sudaki, Fatma'dan 0,1 M NaCl çözeltisindeki çözünür- lüklerini bulmalarını istiyor. Ayşe'nin bulacağı sonucun, Fatma'nın bula- cağı sonuca oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 1000 D) 11. Sınıf | Kimya E) LII|||| 1 100 B) 10 > | > ||| E) C) 1 1000 10 26. Su ça ek 1. I 7
CaCO3
A) TO
10
↑
6. CaCO, tuzunun 1.10-2 M Na₂CO, sulu çözeltisin-
deki çözünürlüğünün aynı sıcaklıkta arı sudaki
(ca). [10₂]
çözünürlüğüne oranı kaçtır?
(CaCO3 için K= 1.10-16)
10-5
10-2
1
100
Na₂CO₂
10.2
(a + CO₂
10-5
D)
B)
1
10 000
E)
+ CO₂
2 Na
2.10-2
1
1000
1
100 000
10-2
35
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
CaCO3 A) TO 10 ↑ 6. CaCO, tuzunun 1.10-2 M Na₂CO, sulu çözeltisin- deki çözünürlüğünün aynı sıcaklıkta arı sudaki (ca). [10₂] çözünürlüğüne oranı kaçtır? (CaCO3 için K= 1.10-16) 10-5 10-2 1 100 Na₂CO₂ 10.2 (a + CO₂ 10-5 D) B) 1 10 000 E) + CO₂ 2 Na 2.10-2 1 1000 1 100 000 10-2 35
5.
1.
II.
III.
Madde
X2Y3
X3Y
XY
Kçç
1,08.10
A) || < ||| < |
-8-
-7
2,7.10
4.10
Yukarıda bazı iyonik bileşiklerin aynı sıcaklıktaki çözünür-
lük çarpımı (Kcc) değerleri verilmiştir.
D) | = || < |||
Buna göre, katıların bu sıcaklıkta çözünürlükleri ara-
sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
B) ||| < | = ||
C) | = || = |||
E) || < | < |||
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
5. 1. II. III. Madde X2Y3 X3Y XY Kçç 1,08.10 A) || < ||| < | -8- -7 2,7.10 4.10 Yukarıda bazı iyonik bileşiklerin aynı sıcaklıktaki çözünür- lük çarpımı (Kcc) değerleri verilmiştir. D) | = || < ||| Buna göre, katıların bu sıcaklıkta çözünürlükleri ara- sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? B) ||| < | = || C) | = || = ||| E) || < | < |||
Kati
CaCO3
Pbl₂
CuBr
Saf sudaki çözünürlük
(mol/L)
M₁
M₂
M₂
Çözünürlük
sabiti (K)
90
1.10-10
A) M₁ > M₂ > M₂3
C) M₁ > M₂ > M₂
4.10-9
Yukarıdaki bazı katıların çözünürlük sabiti (K) ve saf su-
daki çözünürlükleri verilmiştir.
4.10-8
Buna göre, M₁, M₂, M₂ arasındaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisinde doğru gösterilmiştir?
E) M₂ > M₂ > M₁
B) M₂ > M, > M₂
D) M₂ > M₂ > M₁
CO.katısının
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
Kati CaCO3 Pbl₂ CuBr Saf sudaki çözünürlük (mol/L) M₁ M₂ M₂ Çözünürlük sabiti (K) 90 1.10-10 A) M₁ > M₂ > M₂3 C) M₁ > M₂ > M₂ 4.10-9 Yukarıdaki bazı katıların çözünürlük sabiti (K) ve saf su- daki çözünürlükleri verilmiştir. 4.10-8 Buna göre, M₁, M₂, M₂ arasındaki ilişki aşağıdakiler- den hangisinde doğru gösterilmiştir? E) M₂ > M₂ > M₁ B) M₂ > M, > M₂ D) M₂ > M₂ > M₁ CO.katısının
O
8108
4410²15
140²
kaç gram NaOH
xoşullarındaki pH
240
200
E) 320
20=80
Palme Yayınevi
4
014
15. 2 gram NaOH katisina su eklenerek 500 mililitre çözelti hazır-
lanıyor.
Elde edilen çözeltinin 200 mililitresini nötrleştirmek için
0,05 molar H₂SO4 çözeltisinden kaç mililitre gerekir?
(NaOH: 40)
A) 200
ops=
B) 100
(0,05
015
C) 50
For
E) 10
D) 20
Soil molen
100 10
201
the 2
01200
01950
16. Öz kütlesi X g/mL olan kütlece % 63'lük HNO3 çözeltisin
tamamen nötrleştirmek için 600 mililitre
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
O 8108 4410²15 140² kaç gram NaOH xoşullarındaki pH 240 200 E) 320 20=80 Palme Yayınevi 4 014 15. 2 gram NaOH katisina su eklenerek 500 mililitre çözelti hazır- lanıyor. Elde edilen çözeltinin 200 mililitresini nötrleştirmek için 0,05 molar H₂SO4 çözeltisinden kaç mililitre gerekir? (NaOH: 40) A) 200 ops= B) 100 (0,05 015 C) 50 For E) 10 D) 20 Soil molen 100 10 201 the 2 01200 01950 16. Öz kütlesi X g/mL olan kütlece % 63'lük HNO3 çözeltisin tamamen nötrleştirmek için 600 mililitre
3
135.
25°C'de 0,4 M'lik NH3 sulu çözeltisinin pH değeri 11'dir.
Aynı çözeltiye 0,2 M'lik eşit hacimde HCI sulu çözeltisi
ekleniyor.
Buna göre, oluşan yeni çözeltinin H* iyonları derişi-
mi kaç molar olur?
A) 2,5.10-6
D) 4.10-⁹
B) 4.10-6
C) 2,5.10-9
E) 10-10
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
3 135. 25°C'de 0,4 M'lik NH3 sulu çözeltisinin pH değeri 11'dir. Aynı çözeltiye 0,2 M'lik eşit hacimde HCI sulu çözeltisi ekleniyor. Buna göre, oluşan yeni çözeltinin H* iyonları derişi- mi kaç molar olur? A) 2,5.10-6 D) 4.10-⁹ B) 4.10-6 C) 2,5.10-9 E) 10-10
pir
8.
AgNO ve NaCl çözeltileri karıştırıldığında
AgCI katısı çöküyor.
Buna göre, karışım ile ilgili;
I. Homojendir.
II. Çözünmüş Na+ ve NO vonlarını içerir.
iyonların
III. Çökme tepkimesi,
Ag+(suda) + CH-(suda) AgCl(k)
Mayay
şeklindedir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
pir 8. AgNO ve NaCl çözeltileri karıştırıldığında AgCI katısı çöküyor. Buna göre, karışım ile ilgili; I. Homojendir. II. Çözünmüş Na+ ve NO vonlarını içerir. iyonların III. Çökme tepkimesi, Ag+(suda) + CH-(suda) AgCl(k) Mayay şeklindedir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
ken
ün-
↑
6. 25 °C de saf suyun pH değeri 7 dir.
Buna göre;
V. 10 °C deki saf suda pH + pOH = 14 tür.
50 °C deki saf suda pH = pOH tir.
III. 80 °C deki saf su asidiktir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Kimya
Sulu Çözeltilerde Denge
ken ün- ↑ 6. 25 °C de saf suyun pH değeri 7 dir. Buna göre; V. 10 °C deki saf suda pH + pOH = 14 tür. 50 °C deki saf suda pH = pOH tir. III. 80 °C deki saf su asidiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il