Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karbonil Bileşikleri Soruları

13. -
.
•
FEN BILIMLERI TESTI
Van Helmont hassas teraziyi bilime kazandırmiştir.
Antonie Lavoisier deneylerinde teraziyi titizlikle kul-
lanmıştır.
Lavoisier, 199 g kalay ve 16 g oksijeni,
şeklindeki cam balonun içine koyarak kapatmış ve
cam balonu tartmıştır.
Cam balonu ağzı kapalı şekilde ısıttığında kalayın,
tebeşir tozuna benzer bir toza (Kalay oksit) dö-
nüştüğünü ve cam balonu tekrar tarttığında kütlenin
değişmediğini gözlemlemiştir.
• Lavoisier aynı deneyi kütleleri iki katına çıkararak
tekrarladığında kalay (II) oksidin kütlesinin kalay ile
kullanılan oksijenin kütlesi toplamına eşit olduğunu
görmüştür.
A) Kütlenin Korunumu Yasası
B) Katlı Oranlar Yasası
Sabit Oranlar Yasası
D) Birleşen Hacim Oranları Yasası
EX Gazların Difüzyonu Yasasi
15. Farklı canl
L deniz
oluştu
Lavoisier yaptığı bu deneyler sonucunda aşağıdaki
hangi yasayı açıklamıştır?
14. 25 °C sıcaklıkta bir sulu çözelti ile ilgili,
Il bir se
nin ye
Il topra
nu ol
olaylar
rejene
A) Yal
Hiyon sayısı, OH iyon sayısından fazla ise pH <7
16
Kimya
Karbonil Bileşikleri
13. - . • FEN BILIMLERI TESTI Van Helmont hassas teraziyi bilime kazandırmiştir. Antonie Lavoisier deneylerinde teraziyi titizlikle kul- lanmıştır. Lavoisier, 199 g kalay ve 16 g oksijeni, şeklindeki cam balonun içine koyarak kapatmış ve cam balonu tartmıştır. Cam balonu ağzı kapalı şekilde ısıttığında kalayın, tebeşir tozuna benzer bir toza (Kalay oksit) dö- nüştüğünü ve cam balonu tekrar tarttığında kütlenin değişmediğini gözlemlemiştir. • Lavoisier aynı deneyi kütleleri iki katına çıkararak tekrarladığında kalay (II) oksidin kütlesinin kalay ile kullanılan oksijenin kütlesi toplamına eşit olduğunu görmüştür. A) Kütlenin Korunumu Yasası B) Katlı Oranlar Yasası Sabit Oranlar Yasası D) Birleşen Hacim Oranları Yasası EX Gazların Difüzyonu Yasasi 15. Farklı canl L deniz oluştu Lavoisier yaptığı bu deneyler sonucunda aşağıdaki hangi yasayı açıklamıştır? 14. 25 °C sıcaklıkta bir sulu çözelti ile ilgili, Il bir se nin ye Il topra nu ol olaylar rejene A) Yal Hiyon sayısı, OH iyon sayısından fazla ise pH <7 16
49
1. Alkenlere su katılması
II. Alkil halojenürlerin seyreltik NaOH çözeltisiyle et-
kileşmesi
III. Alkinlere su katılması
Yukarıdakilerden hangileri alkol elde etme yön-
temlerinden değildir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
CamScanner ile tarandı
Kimya
Karbonil Bileşikleri
49 1. Alkenlere su katılması II. Alkil halojenürlerin seyreltik NaOH çözeltisiyle et- kileşmesi III. Alkinlere su katılması Yukarıdakilerden hangileri alkol elde etme yön- temlerinden değildir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III CamScanner ile tarandı
21:59
2(suda) + H
tepkimesi sabit sıcaklıkta artansız gerçekleşiyor.
H₂ nin hacmi
1. Boyutları ve kütlesi aynı olan Mg katı parçaları üç fark-
li kaptaki HBr çözeltilerine atılıyor.
Mg
+ 2HBr
MgBr
(suda)
Yalnız I
0
2
I. 3.de HBr çözeltisinin derişimi en büyüktür.
II. 1.de HBr çözeltisinin hacmi en küçüktür.
III. HBr mol sayıları 1=2=3 şeklindedir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) Yalnız III
D) II ve III
2(g)
Yukarıda açığa çıkan H, gazının zamana karşı grafiği
verildiğine göre;
Zaman
>(
VOLTE 79
C ve II
Tepkin.
E) I, II ve III
1>221
YAYINLARI
Kimya
Karbonil Bileşikleri
21:59 2(suda) + H tepkimesi sabit sıcaklıkta artansız gerçekleşiyor. H₂ nin hacmi 1. Boyutları ve kütlesi aynı olan Mg katı parçaları üç fark- li kaptaki HBr çözeltilerine atılıyor. Mg + 2HBr MgBr (suda) Yalnız I 0 2 I. 3.de HBr çözeltisinin derişimi en büyüktür. II. 1.de HBr çözeltisinin hacmi en küçüktür. III. HBr mol sayıları 1=2=3 şeklindedir. yargılarından hangileri yanlıştır? B) Yalnız III D) II ve III 2(g) Yukarıda açığa çıkan H, gazının zamana karşı grafiği verildiğine göre; Zaman >( VOLTE 79 C ve II Tepkin. E) I, II ve III 1>221 YAYINLARI
26. C ve H atomlarından oluşan bir moleküldeki bağ oluşumları,
aşağıdaki şemada orbital örtüşmeleriyle gösterilmiştir.
H: 1s¹
C: 1s²
2(sp)¹ 2(sp)¹
C: 1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p
H: 1s¹
Buna göre yukarıdaki orbital örtüşmelerinden herhangi
biri;
1. HCI
II. CO₂
IV. H₂
moleküllerinden hangilerinde gözlenmez?
(H, 6C, 80, 17C1)
A) Yalnız I
D) I ve III
2p¹
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karbonil Bileşikleri
26. C ve H atomlarından oluşan bir moleküldeki bağ oluşumları, aşağıdaki şemada orbital örtüşmeleriyle gösterilmiştir. H: 1s¹ C: 1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ C: 1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p H: 1s¹ Buna göre yukarıdaki orbital örtüşmelerinden herhangi biri; 1. HCI II. CO₂ IV. H₂ moleküllerinden hangilerinde gözlenmez? (H, 6C, 80, 17C1) A) Yalnız I D) I ve III 2p¹ B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
ru-
5.
iş.
ki
A
R
5.
3HC CH-
Asetilen
tepkimesi ile ilgili;
Katılma
polimerleşmesidir.
II. Toplam bağı sayısı artar.
Asetilen monomer benzen polimerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Benzen
(C₂H₂)
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
8.
Kimya
Karbonil Bileşikleri
ru- 5. iş. ki A R 5. 3HC CH- Asetilen tepkimesi ile ilgili; Katılma polimerleşmesidir. II. Toplam bağı sayısı artar. Asetilen monomer benzen polimerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Benzen (C₂H₂) D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III 8.
AYT / KİMYA
11.
II.
III.
IV.
Bileşik
CH3COCH 3
CH₂OCH₂CH3
CH₂COOCH3
CH,CH,CHO
Bileşik sınıfı
B) II ve III
D) I, III ve IV
Keton
Eter
Ester
Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin bile-
şik sınıfı doğru verilmiştir?
A) I ve II
Aldehit
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
2023 AYT' de var mı?
13.
Kimya
Karbonil Bileşikleri
AYT / KİMYA 11. II. III. IV. Bileşik CH3COCH 3 CH₂OCH₂CH3 CH₂COOCH3 CH,CH,CHO Bileşik sınıfı B) II ve III D) I, III ve IV Keton Eter Ester Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin bile- şik sınıfı doğru verilmiştir? A) I ve II Aldehit C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 2023 AYT' de var mı? 13.
GRAFIK YORUMLAMA
önce gövdesindeki
nzeri hareketler ile
ISını artıran böcek
grafikte atmaca
zamana bağlı de-
UÇUŞ
Gövde
Kann
duğu zaman
organizma-
bölgelerin-
ez.
güvesinin
maca gü-
Ively
Palme Yayınevi
7.
Aşağıdaki tabloda insan vücudundaki
mentlerin vücut kütlesinin %'de kaçını olu
turdukları gösterilmiştir.
Element
Oksijen
Karbon
Hidrojen
Sembol
Azot
Kalsiyum
Fosfor
Potasyum
Kükürt
Sodyum
Klor
%65,0
% 18,5
% 9,5
% 3,3
% 1,5
% 1,0
K
% 0,4
S
% 0,3
Na
% 0,2
CI
% 0,2
% 0,1
Mg
Magnezyum
Iz elementler (kütlenin % 0,01'inden az): Bor
(B), krom (Cr), kobalt (Co), bakır (Cu), flor (F),
iyot (1), demir (Fe), manganez (Mn), molibden
(Mo), selenyum (Se), silisyum (Si), kalay (Sn),
vanadyum (V), kurşun (Zn)
O U IZP
C
-D) I ve III
H
N
Vücut kütlesinin
yüzdesi (su dahi
Ca
Tabloya göre,
1. İnsan vücudunun %96,3'ü C, H ve O ele
mentlerinden oluşur.
Insan vücudunda en fazla bulunan ele
ment oksijendir.
DERS NOTLARI
III. Vücudumuzdaki demir oranı çok az oldu
ğundan, demir yetersizliği metabolik olay-
ların aksamasına neden olmaz.
yorumlarından hangileri yapabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
EXH ve
C) I ve Il
Kimya
Karbonil Bileşikleri
GRAFIK YORUMLAMA önce gövdesindeki nzeri hareketler ile ISını artıran böcek grafikte atmaca zamana bağlı de- UÇUŞ Gövde Kann duğu zaman organizma- bölgelerin- ez. güvesinin maca gü- Ively Palme Yayınevi 7. Aşağıdaki tabloda insan vücudundaki mentlerin vücut kütlesinin %'de kaçını olu turdukları gösterilmiştir. Element Oksijen Karbon Hidrojen Sembol Azot Kalsiyum Fosfor Potasyum Kükürt Sodyum Klor %65,0 % 18,5 % 9,5 % 3,3 % 1,5 % 1,0 K % 0,4 S % 0,3 Na % 0,2 CI % 0,2 % 0,1 Mg Magnezyum Iz elementler (kütlenin % 0,01'inden az): Bor (B), krom (Cr), kobalt (Co), bakır (Cu), flor (F), iyot (1), demir (Fe), manganez (Mn), molibden (Mo), selenyum (Se), silisyum (Si), kalay (Sn), vanadyum (V), kurşun (Zn) O U IZP C -D) I ve III H N Vücut kütlesinin yüzdesi (su dahi Ca Tabloya göre, 1. İnsan vücudunun %96,3'ü C, H ve O ele mentlerinden oluşur. Insan vücudunda en fazla bulunan ele ment oksijendir. DERS NOTLARI III. Vücudumuzdaki demir oranı çok az oldu ğundan, demir yetersizliği metabolik olay- ların aksamasına neden olmaz. yorumlarından hangileri yapabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II EXH ve C) I ve Il
5. Nükleik asitlerle ilgili,
Bir nükleik asitteki fosfat ve şeker sayılan birbirine
eşittir.
Nukleotitlerin yapısında pürin ya da pirimidin bazlar
bulunur.
LIH DNA nükleotitlerden, RNA amino asitlerden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
G) I ve II
ENI, II ve III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
5. Nükleik asitlerle ilgili, Bir nükleik asitteki fosfat ve şeker sayılan birbirine eşittir. Nukleotitlerin yapısında pürin ya da pirimidin bazlar bulunur. LIH DNA nükleotitlerden, RNA amino asitlerden oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III G) I ve II ENI, II ve III
10.
1.
11.
III.
Molekül
Formülü
CC14
BF3
H₂O
Lewis
Yapısı
D) II ve III
CI
:
CICCI
:
CI
B
:
:F:
2.
:0:
H H
VSEPR
Molekül
Geometrisi Gösterimi
AXA
Düzgün
dörtyüzlü
Düzlem
üçgen
Açısal
AX3
Tabloda molekül formülü gösterilen bileşiklerden han-
gilerinin Lewis yapısı, molekül geometrisi ve VSEPR
gösterimi aynı anda doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
AX₂E
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Karbonil Bileşikleri
10. 1. 11. III. Molekül Formülü CC14 BF3 H₂O Lewis Yapısı D) II ve III CI : CICCI : CI B : :F: 2. :0: H H VSEPR Molekül Geometrisi Gösterimi AXA Düzgün dörtyüzlü Düzlem üçgen Açısal AX3 Tabloda molekül formülü gösterilen bileşiklerden han- gilerinin Lewis yapısı, molekül geometrisi ve VSEPR gösterimi aynı anda doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II AX₂E E) I, II ve III C) I ve Il
6. Aşağıda verilen polimer ve bu polimerlerin kısa göste-
rimlerinden hangisi yanlıştır?
Polimer
Polietilen
B)
Polistiren
C)
Polietilenteraftalat
D) Politetrafloroeten
E) Polivinilklorür
A)
Kısa Gösterim
PE
PS
PET
Teflon
PV
Kimya
Karbonil Bileşikleri
6. Aşağıda verilen polimer ve bu polimerlerin kısa göste- rimlerinden hangisi yanlıştır? Polimer Polietilen B) Polistiren C) Polietilenteraftalat D) Politetrafloroeten E) Polivinilklorür A) Kısa Gösterim PE PS PET Teflon PV
7. Etil alkol bileşiği,
bira mayası
1. C6H12O6
II. CH, = CH, + HO
A) Yalnız III
H₂SO4
III. CH3-C-H + H₂
tepkimelerinden hangileri sonucunda elde edilebilir?
B) II ve III
D) I ve Il
Ni/Pt
C) I, II ve III
E) Yalnız !
Kimya
Karbonil Bileşikleri
7. Etil alkol bileşiği, bira mayası 1. C6H12O6 II. CH, = CH, + HO A) Yalnız III H₂SO4 III. CH3-C-H + H₂ tepkimelerinden hangileri sonucunda elde edilebilir? B) II ve III D) I ve Il Ni/Pt C) I, II ve III E) Yalnız !
176. Kozmetik malzemeler ile ilgili,
I. Kalıcı dövme boyaları yapılarında bulunan kobalt,
bakır, civa ve kadmiyum gibi ağır metallerden dolayı
sağlık açısından son derece zararlıdır.
II. Saç jölesi saçı şekillendirmek için kullanılır.
III.
Parfümün temel maddesi etil alkoldür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız I
C) I ve III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
176. Kozmetik malzemeler ile ilgili, I. Kalıcı dövme boyaları yapılarında bulunan kobalt, bakır, civa ve kadmiyum gibi ağır metallerden dolayı sağlık açısından son derece zararlıdır. II. Saç jölesi saçı şekillendirmek için kullanılır. III. Parfümün temel maddesi etil alkoldür. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve II D) II ve III E) Yalnız I C) I ve III
SORU BANIZA
A
30. Oksijenli solunumda;
I. CO, çıkışı,
11.
B)
C)
D)
AYT/FEN BİLİMLERİ
E)
NAD in indirgenmesi,
oksidatif fosforilasyon,
IV. H₂O'nun oluşması
olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
Krebs Döngüsü
I ve II
I ve III
I ve IV
II ve II
III ve IV
ETS
III ve IV
Il ve IV
Il ve III
tve tv
I ve II
32. Aşar
Kimya
Karbonil Bileşikleri
SORU BANIZA A 30. Oksijenli solunumda; I. CO, çıkışı, 11. B) C) D) AYT/FEN BİLİMLERİ E) NAD in indirgenmesi, oksidatif fosforilasyon, IV. H₂O'nun oluşması olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? Krebs Döngüsü I ve II I ve III I ve IV II ve II III ve IV ETS III ve IV Il ve IV Il ve III tve tv I ve II 32. Aşar
Zirve
20. Etil izopropil ketonem izomert,
L Propil et keton
M. Pertanal
hangileri olabilir?
A) Yaln
iz 1
B) I vent
cyf ve ill
Ey, if veitt
COH) bileşiği için,
si asidik özellik gösterir.
icina etki eder.
çığa çıkarır.
an hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
22. Asetaldehit ve aseton karışımının 10 grami Tol-
metali açığa çıkar-
lens çözeltisinden 10,8 g Ag (k)
maktadır.
Karışımdaki asetonun kütlece % si kaçtır?
(H: 1, C: 12, O: 16, Ag: 108)
A) 12
B) 22
C) 44
D) 78
E) 82
< 261 K
Kimya
Karbonil Bileşikleri
Zirve 20. Etil izopropil ketonem izomert, L Propil et keton M. Pertanal hangileri olabilir? A) Yaln iz 1 B) I vent cyf ve ill Ey, if veitt COH) bileşiği için, si asidik özellik gösterir. icina etki eder. çığa çıkarır. an hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 22. Asetaldehit ve aseton karışımının 10 grami Tol- metali açığa çıkar- lens çözeltisinden 10,8 g Ag (k) maktadır. Karışımdaki asetonun kütlece % si kaçtır? (H: 1, C: 12, O: 16, Ag: 108) A) 12 B) 22 C) 44 D) 78 E) 82 < 261 K
25. Aşağıda bir organik bileşiğin formülü verilmiştir.
H
1
HH
H-C-C=C-C-C=C=C-H
11 2 3
H
14 5 6 7
H
H
Buna göre bileşik ile ilgili,
1. Moleküldeki 2. 3. ve 6. C atomları sp hibritleşme-
si yapmıştır.
II. 4. C atomu primer karbondur.
III. Molekülde toplam 14 tane sigma, 7 tane pi bağı
vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
25. Aşağıda bir organik bileşiğin formülü verilmiştir. H 1 HH H-C-C=C-C-C=C=C-H 11 2 3 H 14 5 6 7 H H Buna göre bileşik ile ilgili, 1. Moleküldeki 2. 3. ve 6. C atomları sp hibritleşme- si yapmıştır. II. 4. C atomu primer karbondur. III. Molekülde toplam 14 tane sigma, 7 tane pi bağı vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
XY
(k)
X+
+ Y
(aq)
Gözünürlü
(aq)
XY tuzunun suda çözünme denklemi yukarıda verilmiştir.
Katısı ile dengede olan çözelti için; X
I. Sıcaklık artırılırsa çözelti kütlesi azalır.
II. Sıcaklık azalırsa çözünürlük artar.V
HII. Çözücü ilave edilirse çözünürlük artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
+ ISI
b) II ve III
tavsi
Dipteki
Ratida çözünme
der ang
✓
B) Yalnız II
XY() or for
dipte Gome
ortor.
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karbonil Bileşikleri
XY (k) X+ + Y (aq) Gözünürlü (aq) XY tuzunun suda çözünme denklemi yukarıda verilmiştir. Katısı ile dengede olan çözelti için; X I. Sıcaklık artırılırsa çözelti kütlesi azalır. II. Sıcaklık azalırsa çözünürlük artar.V HII. Çözücü ilave edilirse çözünürlük artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I + ISI b) II ve III tavsi Dipteki Ratida çözünme der ang ✓ B) Yalnız II XY() or for dipte Gome ortor. E) I, II ve III C) I ve II