Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fosil Yakıtlar Soruları

17. Sera gazları konusu ile ilgili makalenin bir bölümüne aşağıda
yer verilmiştir:
SERA GAZLARI
"Küresel ısınmada etkili olan ikinci şera gazıdır.
Hayvancılık kaynaklı gaz salınımının büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Bu gazın önemli bir kısmı
atmosfere doğal kaynaklardan salınmaktadır. Ancak
endüstriyel ölçekte hayvancılığın artması, bazı
tarımsal aktiviteler, fosil yakıt kullanımı ve kontrolsüz
atıklar gibi nedenlerle bu gazın salınımı her geçen
gün artmaktadır."
Buna göre özellikleri belirtilen sera gazı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Su-buharr
C) Kloroflorokarbon (CFC)
Insuala nenulud Nacio
E) Metan
B) Karbondioksit
D) Kükürtdioksit
broses
Kimya
Fosil Yakıtlar
17. Sera gazları konusu ile ilgili makalenin bir bölümüne aşağıda yer verilmiştir: SERA GAZLARI "Küresel ısınmada etkili olan ikinci şera gazıdır. Hayvancılık kaynaklı gaz salınımının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu gazın önemli bir kısmı atmosfere doğal kaynaklardan salınmaktadır. Ancak endüstriyel ölçekte hayvancılığın artması, bazı tarımsal aktiviteler, fosil yakıt kullanımı ve kontrolsüz atıklar gibi nedenlerle bu gazın salınımı her geçen gün artmaktadır." Buna göre özellikleri belirtilen sera gazı aşağıdakilerden hangisidir? A) Su-buharr C) Kloroflorokarbon (CFC) Insuala nenulud Nacio E) Metan B) Karbondioksit D) Kükürtdioksit broses
8.
D) III ve IV
El vol
Sabit hacimli bir kapta tek adımda gerçekleşen,
H₂(g)
H₂(g) +F₂(g) → 2HF(g)
tepkimesinde maddelerin derişimleri zamanla grafikteki gibi
değişmektedir.
Derişim
HF
(
Zaman
Buna göre, tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
-H₂, F₂
A) Kaptaki toplam molekül sayıer zamanla değişmez.
B) H₂ ve F₂ gazlarının harcanma hızları zamanla azalır.
C) Tepkime tam verimle gerçekleşmişti
Tepkime ikinci derecedendir.
E) Sabit sıcaklıkta kaba He gazı eklemek tepkime hızına etki
etmez.
Kimya
Fosil Yakıtlar
8. D) III ve IV El vol Sabit hacimli bir kapta tek adımda gerçekleşen, H₂(g) H₂(g) +F₂(g) → 2HF(g) tepkimesinde maddelerin derişimleri zamanla grafikteki gibi değişmektedir. Derişim HF ( Zaman Buna göre, tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? -H₂, F₂ A) Kaptaki toplam molekül sayıer zamanla değişmez. B) H₂ ve F₂ gazlarının harcanma hızları zamanla azalır. C) Tepkime tam verimle gerçekleşmişti Tepkime ikinci derecedendir. E) Sabit sıcaklıkta kaba He gazı eklemek tepkime hızına etki etmez.
13. Bir toprak alkali metali olan X ile aşağıda isimleri veri-
len iyonlardan hangisinin oluşturacağı bileşiğin formü-
lü yanlıştır?
B)
g
D
F
lyon
Klorür
Nitrat
Fosfat
Sülfat
Hidroksit
Bileşik formülü
XCI₂
X(NO3)2
X₂(PO4) 3
XSO4
F
✓
X(OH)₂
2
15.
S
MUARTICU
Kimya
Fosil Yakıtlar
13. Bir toprak alkali metali olan X ile aşağıda isimleri veri- len iyonlardan hangisinin oluşturacağı bileşiğin formü- lü yanlıştır? B) g D F lyon Klorür Nitrat Fosfat Sülfat Hidroksit Bileşik formülü XCI₂ X(NO3)2 X₂(PO4) 3 XSO4 F ✓ X(OH)₂ 2 15. S MUARTICU
varalarından hangileri doğrudur?
0
Hücre şeması,
A
Cr(k) | Cr³+ (0,01 M) || Ni²+(1 M) | Ni(k)
şeklinde verilen bir galvanik pil ile ilgili,
I. Standart hücre potansiyeli (E) 0,49 volttur.
II. Hücre şemasında verilen başlangıç derişimlerine
göre hücre potansiyeli (E) 0,51 volttur.
III. Hücre tepkimesi dengeye yaklaştığında Ni²+ iyon
derişimi 1 molardan küçük olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Nernst eşitliğindeki logaritmik terimin katsayısını 0,06
olarak alınız.
Ecr/cr= -0,74 V, EN₁²/N = -0,25 V)
A) Yalnız
B) Yalnız II
(D) Ive Ill
0174
6125
0149
C) I ve II
II ve III
g
Diug 0,04
0102401049
Kimya
Fosil Yakıtlar
varalarından hangileri doğrudur? 0 Hücre şeması, A Cr(k) | Cr³+ (0,01 M) || Ni²+(1 M) | Ni(k) şeklinde verilen bir galvanik pil ile ilgili, I. Standart hücre potansiyeli (E) 0,49 volttur. II. Hücre şemasında verilen başlangıç derişimlerine göre hücre potansiyeli (E) 0,51 volttur. III. Hücre tepkimesi dengeye yaklaştığında Ni²+ iyon derişimi 1 molardan küçük olur. yargılarından hangileri doğrudur? (Nernst eşitliğindeki logaritmik terimin katsayısını 0,06 olarak alınız. Ecr/cr= -0,74 V, EN₁²/N = -0,25 V) A) Yalnız B) Yalnız II (D) Ive Ill 0174 6125 0149 C) I ve II II ve III g Diug 0,04 0102401049
27) Ca(OH)2(k)'nin çözünme isisi -4,8 kkal/mol ol-
duğuna göre;
1. Çözünme sırasında ortamın sicaklığında art-
ma olur.
II. 0,1 mol Ca(OH), çözünürken 0,48 kkal isi
açığa çıkar.
III. 7,4 gram Ca(OH)2(k) çözünürken çevreden
0,48 kkai ısı alır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(Ca(OH)₂ = 74)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız !!!
E) I ve Ill
Kimya
Fosil Yakıtlar
27) Ca(OH)2(k)'nin çözünme isisi -4,8 kkal/mol ol- duğuna göre; 1. Çözünme sırasında ortamın sicaklığında art- ma olur. II. 0,1 mol Ca(OH), çözünürken 0,48 kkal isi açığa çıkar. III. 7,4 gram Ca(OH)2(k) çözünürken çevreden 0,48 kkai ısı alır. yargılarından hangileri yanlıştır? (Ca(OH)₂ = 74) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız !!! E) I ve Ill
ba-
V
S
an
...
12. Aşağıdaki görselde çeşitli sera gazlarının küresel
ya göreceli etkisi gösterilmiştir.
N₂O
%6
A) Yalnız L
CO₂
%55
D) I ve Ill
CH4
%15
CFC
%24
A
> SiniSY (A
Bu gazlarla ilgili, ty (8
1. Atmosferdeki CO₂ konsantrasyonunun yüksek olma-
sının nedeni fosil yakıtların yakılması ve yağmur or-
manlarının yok edilmesi olabilir.
II. Dünyanın ısınmasına katkısı en fazla olan gaz N₂O dur.
III. Tamamı kızılötesi ışınları soğurur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
Isınma
e chub.
obijolasit
E) II ve III
C) I ve Ill
Yevneo hebrinethemele quip eed rilevteo Alboy
20 Teliplid nelnev upli eli
Kimya
Fosil Yakıtlar
ba- V S an ... 12. Aşağıdaki görselde çeşitli sera gazlarının küresel ya göreceli etkisi gösterilmiştir. N₂O %6 A) Yalnız L CO₂ %55 D) I ve Ill CH4 %15 CFC %24 A > SiniSY (A Bu gazlarla ilgili, ty (8 1. Atmosferdeki CO₂ konsantrasyonunun yüksek olma- sının nedeni fosil yakıtların yakılması ve yağmur or- manlarının yok edilmesi olabilir. II. Dünyanın ısınmasına katkısı en fazla olan gaz N₂O dur. III. Tamamı kızılötesi ışınları soğurur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III Isınma e chub. obijolasit E) II ve III C) I ve Ill Yevneo hebrinethemele quip eed rilevteo Alboy 20 Teliplid nelnev upli eli
29. Yetişkin bir insanda kan; akciğer, karaciğer ve böbrekten
geçerken,
Oksijen derişimi
AKT
Alyuvar sayısı
AKT
A) Yalnız I
AK
Damar
çeşidi
D) I ve III
Damar
çeşidi
IV.
B) I ve III
Karbondioksit derişimi
AKT
Amonyak derişimi
AKT
grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşebilir?
[A: atardamar, K: Kılcal damar, T: Toplardamar]
EI, II ve IV
Damar
çeşidi
Damar
çeşidi
C) ILve TV
C
Kimya
Fosil Yakıtlar
29. Yetişkin bir insanda kan; akciğer, karaciğer ve böbrekten geçerken, Oksijen derişimi AKT Alyuvar sayısı AKT A) Yalnız I AK Damar çeşidi D) I ve III Damar çeşidi IV. B) I ve III Karbondioksit derişimi AKT Amonyak derişimi AKT grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşebilir? [A: atardamar, K: Kılcal damar, T: Toplardamar] EI, II ve IV Damar çeşidi Damar çeşidi C) ILve TV C
28/Bir yaşama ortamında bulunan;
aynı popülasyon içinde bulunan,
1. aynı komünite içinde bulunan,
III. farklı âlemlerde bulunan,
IV. farklı popülasyonlarda bulunan
canlılarından hangileri arasındaki etkileşim simbiyotik
ilişki örneği olabilir?
A) Yalnız 1
D) I, II ve IV
B) I ve III
C) II ve III
II, III ve IV
Kimya
Fosil Yakıtlar
28/Bir yaşama ortamında bulunan; aynı popülasyon içinde bulunan, 1. aynı komünite içinde bulunan, III. farklı âlemlerde bulunan, IV. farklı popülasyonlarda bulunan canlılarından hangileri arasındaki etkileşim simbiyotik ilişki örneği olabilir? A) Yalnız 1 D) I, II ve IV B) I ve III C) II ve III II, III ve IV
10. Ca(OH)₂(suda) + H₂SO4(suda)→→→→→Y(suda) + 2H₂O(s)
Yukarıda denkleştirilmiş verilen tepkime ve tepkime-
deki maddeler ile ilgili,
Nötrleşme tepkimesidir.
Y bileşiğinin formülü CaSO4 tür.
III. Tepkime net iyon denklemi,
V
H*(suda) + OH (suda) →→→ H₂O(s) dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve II
D) Yalnız III
C) Yalnız II
E)1 ve 111
Kimya
Fosil Yakıtlar
10. Ca(OH)₂(suda) + H₂SO4(suda)→→→→→Y(suda) + 2H₂O(s) Yukarıda denkleştirilmiş verilen tepkime ve tepkime- deki maddeler ile ilgili, Nötrleşme tepkimesidir. Y bileşiğinin formülü CaSO4 tür. III. Tepkime net iyon denklemi, V H*(suda) + OH (suda) →→→ H₂O(s) dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve II D) Yalnız III C) Yalnız II E)1 ve 111
rün-
gazi
nler
Sabit hacimli kaptaki
X₂(g) + Y₂(g) = 2XY(g) +SI | |
denge tepkimesi ile ilgili
25°C de K = 2
50°C de K = 0,5
değerleri verilmiştir.
Buna göre bu denge tepkimesi ile ilgili,
I. Ekzotermiktir. +
II. Sıcaklık artırılırsa ileri tepkimenin hız sabiti azalır
III. Sıcaklık azaltılırsa XY gazının derişimi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Fosil Yakıtlar
rün- gazi nler Sabit hacimli kaptaki X₂(g) + Y₂(g) = 2XY(g) +SI | | denge tepkimesi ile ilgili 25°C de K = 2 50°C de K = 0,5 değerleri verilmiştir. Buna göre bu denge tepkimesi ile ilgili, I. Ekzotermiktir. + II. Sıcaklık artırılırsa ileri tepkimenin hız sabiti azalır III. Sıcaklık azaltılırsa XY gazının derişimi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
14.
I. bileşik
A) XY
B)
D)
EX
X(g)
XY₂
XY.
8
0
X ve Y den oluşan üç bileşikte X ile Y nin kütlesi arasındaki
değişim grafikteki gibidir.
XY 21
XY₂
4
2
II. bileşiğin formülü XY ise 1. ve III. bileşiklerin formülleri
nedir?
III. bileşik
6
x 210
-Y(g)
X₂Y
X₂Y 1
XY₂2
X₂Y 3
X3Y2
x ₂9
xy
6
b
S
6
4
8
XY₁
Kimya
Fosil Yakıtlar
14. I. bileşik A) XY B) D) EX X(g) XY₂ XY. 8 0 X ve Y den oluşan üç bileşikte X ile Y nin kütlesi arasındaki değişim grafikteki gibidir. XY 21 XY₂ 4 2 II. bileşiğin formülü XY ise 1. ve III. bileşiklerin formülleri nedir? III. bileşik 6 x 210 -Y(g) X₂Y X₂Y 1 XY₂2 X₂Y 3 X3Y2 x ₂9 xy 6 b S 6 4 8 XY₁
22. Tabloda aynı ortamdaki sakaroz (C₁2H22011), yemek
tuzu (NaCl) ve glikoz (C6H₁2O6) sulu çözeltileri ile ilgili
bilgiler verilmiştir.
1
11
|||
Madde
Sakkaroz
Yemek tuzu
Glikoz
Çözünen mol
sayısı
0,4
1
1
Çözelti
hacmi (L)
1
2
2
Aynı koşullardaki I, II ve III çözeltileri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) II. çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı
III. çözeltininkinden yüksektir.
B) I. çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı III.
çözeltininkinden yüksektir.
C) Buhar basıncı en yüksek olan II. çözeltidir.
D) Sakkaroz ve glikoz moleküler çözünür.
E) Molar derişimi en düşük olan I. çözeltidir.
Kimya
Fosil Yakıtlar
22. Tabloda aynı ortamdaki sakaroz (C₁2H22011), yemek tuzu (NaCl) ve glikoz (C6H₁2O6) sulu çözeltileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 1 11 ||| Madde Sakkaroz Yemek tuzu Glikoz Çözünen mol sayısı 0,4 1 1 Çözelti hacmi (L) 1 2 2 Aynı koşullardaki I, II ve III çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) II. çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı III. çözeltininkinden yüksektir. B) I. çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı III. çözeltininkinden yüksektir. C) Buhar basıncı en yüksek olan II. çözeltidir. D) Sakkaroz ve glikoz moleküler çözünür. E) Molar derişimi en düşük olan I. çözeltidir.
1
BIMCell
X
Nx☎ %37 10:31
15 400 gram etil alkol ile hacimce %20'lik kaç litre etil al-
kol-su çözelti hazırlanabilir?
(dsu = 1 g/mL, detil alkol = 0,8 g/mL; çözünmede hacim değişi-
mi ihmal edilecektir.)
A) 1,0
B) 1,25
C) 1,5
D) 2,0
E) 2,5
Kimya
Fosil Yakıtlar
1 BIMCell X Nx☎ %37 10:31 15 400 gram etil alkol ile hacimce %20'lik kaç litre etil al- kol-su çözelti hazırlanabilir? (dsu = 1 g/mL, detil alkol = 0,8 g/mL; çözünmede hacim değişi- mi ihmal edilecektir.) A) 1,0 B) 1,25 C) 1,5 D) 2,0 E) 2,5
sinarak vücutta
eler.
i azaltır.
ilmez unsurla
karıdaki yarg
dur?
C)Ive
I, II ve III
Okyanuslar
1. Atmosferdeki sera gazlarının etkileriyle
ilgil
Chun
tan sera gazları Dünya'nın aşırı de-
recede ısınmasına ve iklim değişiklik-
Jerine neden olur.
II. Fosil yakıtların kullanımı, atmosfere
salinan sera gazı miktarını artırır.
III. Sera gazları Dünya'da yaşamın var
olabilmesi için Dünya'nın sıcaklığını
dengeler.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
farklı kadro
4.
Kimya
Fosil Yakıtlar
sinarak vücutta eler. i azaltır. ilmez unsurla karıdaki yarg dur? C)Ive I, II ve III Okyanuslar 1. Atmosferdeki sera gazlarının etkileriyle ilgil Chun tan sera gazları Dünya'nın aşırı de- recede ısınmasına ve iklim değişiklik- Jerine neden olur. II. Fosil yakıtların kullanımı, atmosfere salinan sera gazı miktarını artırır. III. Sera gazları Dünya'da yaşamın var olabilmesi için Dünya'nın sıcaklığını dengeler. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III farklı kadro 4.
Yukarıda verilenlerden hangileri kimya labora-
tuvarında uyulması gereken kurallardır?
A) Yalnız II
1.
II.
III.
B) I ve H
D) II ve III
Gaz türü
CO
CO₂
NO₂
8. Fosil yakıtların yanması sonucu CO, CO₂, NO₂ ve
SO₂ gibi çeşitli gazlar atmosfere salınır.
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) Hve III
Etki
Zehirlenme
Buna göre, yukarıdaki gaz türlerinden hangile-
rinin etkisi doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
Sera etkisi
Asit yağmuru
C) I ve II
E)), II ve III
BENIM HOCAM
10.
(
C
Kimya
Fosil Yakıtlar
Yukarıda verilenlerden hangileri kimya labora- tuvarında uyulması gereken kurallardır? A) Yalnız II 1. II. III. B) I ve H D) II ve III Gaz türü CO CO₂ NO₂ 8. Fosil yakıtların yanması sonucu CO, CO₂, NO₂ ve SO₂ gibi çeşitli gazlar atmosfere salınır. C) I ve III E) I, II ve III B) Yalnız III D) Hve III Etki Zehirlenme Buna göre, yukarıdaki gaz türlerinden hangile- rinin etkisi doğru verilmiştir? A) Yalnız I Sera etkisi Asit yağmuru C) I ve II E)), II ve III BENIM HOCAM 10. ( C
ve III
n, oksi-
iklerdir.
toprak
anik
132
Cevap
12. Küresel ısınma sonucu,
1. İklim değişiklikleri
II. Buzulların erimesi
III. Depremlerin artması
A) Yalnız I
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin oluşması bek
lenir?
Yok
D) II ve III
B) ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
Kimya
Fosil Yakıtlar
ve III n, oksi- iklerdir. toprak anik 132 Cevap 12. Küresel ısınma sonucu, 1. İklim değişiklikleri II. Buzulların erimesi III. Depremlerin artması A) Yalnız I Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin oluşması bek lenir? Yok D) II ve III B) ve II C) I ve III E) I, II ve III 3.