Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri Soruları

otansiyelleri
}
10.
HCI
çözeltisi
II. kap
MgSi dg
I. kaptaki Ag çubukta hiçbir değişiklik olmazken 11. kap-
I. kap
A) Yalnız I
Ag(K)
taki Mg çubuk zamanla aşınmaktadır.
Taldear
Buna göre;
2160) 1060
92
-Mg (k)
HCI
çözeltisi
D) I ve II
1. Aktiflik sırası Mg > H > Ag'dir.
II. Mg(k) + 2Ag+ → Mg+22Ag) tepkimesi kendiliğin-
den oluşur.
III. Mg'nin indirgenme eğilimi Ag'den yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
DON
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Mg>M) Ag
11. Na, Mg, Hg ve H₂ nin elektron verme eğilimleri
Na > Mg > H₂> Hg şeklindedir.
Kin
UNI
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
otansiyelleri } 10. HCI çözeltisi II. kap MgSi dg I. kaptaki Ag çubukta hiçbir değişiklik olmazken 11. kap- I. kap A) Yalnız I Ag(K) taki Mg çubuk zamanla aşınmaktadır. Taldear Buna göre; 2160) 1060 92 -Mg (k) HCI çözeltisi D) I ve II 1. Aktiflik sırası Mg > H > Ag'dir. II. Mg(k) + 2Ag+ → Mg+22Ag) tepkimesi kendiliğin- den oluşur. III. Mg'nin indirgenme eğilimi Ag'den yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II DON C) Yalnız III E) I, II ve III Mg>M) Ag 11. Na, Mg, Hg ve H₂ nin elektron verme eğilimleri Na > Mg > H₂> Hg şeklindedir. Kin UNI
Hi cổng
11. I. Ca(k) + H₂CO³(suda) →→→
> CaO(k) + CO,(9) —
III. Ca(OH)₂(k) + H₂CO³(suda) →→
+
LCa
Bu reaksiyonlardan hangilerinde yaygın adı kireç taşı
olan tuz elde edilir?
ca coz
A) Yalnız II
D) II ve III
+2
Cat
0-2
B) Yalnız III
Catz
OH
C've III
E) I, II ve III
#f
cos
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Hi cổng 11. I. Ca(k) + H₂CO³(suda) →→→ > CaO(k) + CO,(9) — III. Ca(OH)₂(k) + H₂CO³(suda) →→ + LCa Bu reaksiyonlardan hangilerinde yaygın adı kireç taşı olan tuz elde edilir? ca coz A) Yalnız II D) II ve III +2 Cat 0-2 B) Yalnız III Catz OH C've III E) I, II ve III #f cos
esi
1. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme - çökelme
tepkimesidir?
A) NaCl, + Fe(NO3)2(suda) → NaNO 3(suda)
abinugnax
(suda)
B) HNO
+ KOH
3(suda)
C) CaCO, - CaO
3(k)
D (C₂H₂O₂)₂S (suda)
+
E) NH,
Sor
Il sinteY(O
(suda)
(k)
¹3(suda) + H₂O(s)
→ KNO,
+ CO
Na₂SO4(suda)
= NH+
2(g)
+ FeCl.
4(suda)
3(suda) + H₂O(s)
/
→ SrSO4(k) + C₂H₂O₂Na
+ OH™
(suda)
2(suda)
evi (0
Neden
oinaz
/
R
(suda)
SOR
4. 2h
?
D
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
esi 1. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme - çökelme tepkimesidir? A) NaCl, + Fe(NO3)2(suda) → NaNO 3(suda) abinugnax (suda) B) HNO + KOH 3(suda) C) CaCO, - CaO 3(k) D (C₂H₂O₂)₂S (suda) + E) NH, Sor Il sinteY(O (suda) (k) ¹3(suda) + H₂O(s) → KNO, + CO Na₂SO4(suda) = NH+ 2(g) + FeCl. 4(suda) 3(suda) + H₂O(s) / → SrSO4(k) + C₂H₂O₂Na + OH™ (suda) 2(suda) evi (0 Neden oinaz / R (suda) SOR 4. 2h ? D
da meydana
şki aşağıda-
-ilmiştir?
C) | || > 1
> Il
139
6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde meydana gelen
de enerji değişimi diğerlerininkinden fazladır?
A) 2H₂O(s)→ 2H₂(g) + O2(g)
B) NaCl(k) + H₂O(s) → Na (suda) + Cl(suda)
C) H₂O(s)→ H₂O(g)
D) C₂H5OH(s) + H₂O(s) → C₂H5OH (suda)
E) C₁0H8(k)→C10H8(g)
(kimyasal)
Yukarıdaki
katı halder
nız fiziksel
tır.
İkinci olay
ğişime u
ayrışmışt
Bundan
dana ge
birinci
enerji d
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
da meydana şki aşağıda- -ilmiştir? C) | || > 1 > Il 139 6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde meydana gelen de enerji değişimi diğerlerininkinden fazladır? A) 2H₂O(s)→ 2H₂(g) + O2(g) B) NaCl(k) + H₂O(s) → Na (suda) + Cl(suda) C) H₂O(s)→ H₂O(g) D) C₂H5OH(s) + H₂O(s) → C₂H5OH (suda) E) C₁0H8(k)→C10H8(g) (kimyasal) Yukarıdaki katı halder nız fiziksel tır. İkinci olay ğişime u ayrışmışt Bundan dana ge birinci enerji d
3.
Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesi-
dir?
A) CaCO3(k) → Cao(k) + CO₂(g)
B) 2H₂O(s) → O₂(g) + 4H+ + 4e¯
NH₂NO3(k) + 2H+ + 2e → N₂(g) + 3H₂O(s)
-
D) C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
H₂O(s) → H₂(g) + O₂(g)
2
6.
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
3. Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesi- dir? A) CaCO3(k) → Cao(k) + CO₂(g) B) 2H₂O(s) → O₂(g) + 4H+ + 4e¯ NH₂NO3(k) + 2H+ + 2e → N₂(g) + 3H₂O(s) - D) C(k) + O₂(g) → CO₂(g) H₂O(s) → H₂(g) + O₂(g) 2 6.
TEST
1. Bir bileşiğin yapısındaki metal veya ametal en büyük
yükseltgenme basamağına ulaşmış ise o bileşik
yanma
tepkimesi vermez.
Buna göre;
1. CO
III. N₂O
IV. MgO
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanma tepkimesi
vermez? (C, N, O, 16S, 12Mg)
A) I ve II
II. SO
AIC, +12H₂O
X+20₂
+H₂O-
- Z
B) II ve IV
D) II, III ve IV
4AI(OH)₂ + 3X
Y + 2H₂O
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
TEST 1. Bir bileşiğin yapısındaki metal veya ametal en büyük yükseltgenme basamağına ulaşmış ise o bileşik yanma tepkimesi vermez. Buna göre; 1. CO III. N₂O IV. MgO Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanma tepkimesi vermez? (C, N, O, 16S, 12Mg) A) I ve II II. SO AIC, +12H₂O X+20₂ +H₂O- - Z B) II ve IV D) II, III ve IV 4AI(OH)₂ + 3X Y + 2H₂O C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
8.
X(g) + 1e + Enerji→→→→→→X(g)
Gaz fazında bulunan X atomuna ait yukarıda verilen
denklem ile ilgili,
1.X elementinin birinci iyonlaşma enerjisini gösteren
denklemdir.
X atomunun elektron ilgisi endotermiktir.
II. Taneciklerin yarıçapları arasında X-> X ilişkisi bulu-
nur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve
32 ANTIKOR KIMYA SORU BANKASI
ve Ill
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
8. X(g) + 1e + Enerji→→→→→→X(g) Gaz fazında bulunan X atomuna ait yukarıda verilen denklem ile ilgili, 1.X elementinin birinci iyonlaşma enerjisini gösteren denklemdir. X atomunun elektron ilgisi endotermiktir. II. Taneciklerin yarıçapları arasında X-> X ilişkisi bulu- nur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve 32 ANTIKOR KIMYA SORU BANKASI ve Ill C) I ve II E) I, II ve III
soy m.
24. Ca ve Cu alaşımı HCI çözeltisine atılınca alaşımın
kütlesi %75 azalmıştır.
A)
Buna göre alaşımdaki Ca ve Cu elementlerinin mol
sayıları arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?
(Ca: 40, Cu: 64)
5
24
ca
çal
D)
+ HCl → caci (k)+ 1½/2₂H₂
12
24
8
24
B) 5
E) 244
7
(11/2/3
C)
17
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
soy m. 24. Ca ve Cu alaşımı HCI çözeltisine atılınca alaşımın kütlesi %75 azalmıştır. A) Buna göre alaşımdaki Ca ve Cu elementlerinin mol sayıları arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir? (Ca: 40, Cu: 64) 5 24 ca çal D) + HCl → caci (k)+ 1½/2₂H₂ 12 24 8 24 B) 5 E) 244 7 (11/2/3 C) 17
6.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel
değişmedir?
D-A) Pilden elektrik üretilmesi
-B) Sodyum (Na) metalinin suda çözünmesi
C) Yağmur oluşumu
Osh (A
D) Yumurtanın haşlanması
HON
E) -Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi
4. C
5. E
6. C
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
6. Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel değişmedir? D-A) Pilden elektrik üretilmesi -B) Sodyum (Na) metalinin suda çözünmesi C) Yağmur oluşumu Osh (A D) Yumurtanın haşlanması HON E) -Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi 4. C 5. E 6. C
Ü
TEMEL YETERLİLİK TESTLERİ
7. İçinde su bulunan bir pet şişe alttan ısıtılıyor. Bir süre son-
ra su kaynadığı halde pet şişenin tutuşmadığı gözleniyor.
A) Yalnız I
Bu olayın nedeni ile ilgili olarak,
1. pet şişenin tutuşma sıcaklığının suyun kaynama nok-
tasından büyük olması,
II. pet şişe, isiyi suya hızlı ilettiği için kendi sıcaklığının
daha yavaş artması,
III. pet şişenin tutuşması için yeterli oksijenin olmaması
yargılarından hangileri doğrudur?
guaw
D) II ve III
Bun
Su
B) I ve II
·0²
8. Su moleküllerindeki güçlü ve zayıf etkileşimler, aşağıda
görüldüğü gibi numaralandırılmıştır.
H
E) I ve III
FEN BİLİMLERİ
-0.
H
C) Yalnız III
9.
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Ü TEMEL YETERLİLİK TESTLERİ 7. İçinde su bulunan bir pet şişe alttan ısıtılıyor. Bir süre son- ra su kaynadığı halde pet şişenin tutuşmadığı gözleniyor. A) Yalnız I Bu olayın nedeni ile ilgili olarak, 1. pet şişenin tutuşma sıcaklığının suyun kaynama nok- tasından büyük olması, II. pet şişe, isiyi suya hızlı ilettiği için kendi sıcaklığının daha yavaş artması, III. pet şişenin tutuşması için yeterli oksijenin olmaması yargılarından hangileri doğrudur? guaw D) II ve III Bun Su B) I ve II ·0² 8. Su moleküllerindeki güçlü ve zayıf etkileşimler, aşağıda görüldüğü gibi numaralandırılmıştır. H E) I ve III FEN BİLİMLERİ -0. H C) Yalnız III 9.
(
5.
16
Cu + H₂SO4
Denklemi verilen tepkime ile ilgili;
H₂SO4 indirgenmiştir.
Cu elementi indirgendir.
Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H
bileşiğinin kat sayısı 2 olur.
yargıların doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretlenmes
aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) D
C) D
D) Y
D
B)
2
ķ
CuSO4 + SO₂ + H₂O
7
D
Y
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
( 5. 16 Cu + H₂SO4 Denklemi verilen tepkime ile ilgili; H₂SO4 indirgenmiştir. Cu elementi indirgendir. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H bileşiğinin kat sayısı 2 olur. yargıların doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretlenmes aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? A) D C) D D) Y D B) 2 ķ CuSO4 + SO₂ + H₂O 7 D Y
HIZ VE RENK YAYINLARI
alınan = = verlene
De Saten
7
bir tepkimenin
III. NH,(9) + - N,(9) +ễ H,(9)
O₂(g) + 2e → H₂O(s)nem redüksiyon
hem deidasyon
2
H₂(g)
gerim? donesi
sorelmez mi?
Yukarıda verilen denklemlerden hangilerinde hem
oksidasyon hem de redüksiyon bir arada gerçekleş-
miştir?
redors
6.1.
Mg(k) + 1/2O₂(g) → MgO(K)
1
II. 2H*(suda) + O₂(g) +
2
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
1.C
2.E
C) I ve I
E) II ve III
3.A 4.D
5.C
6.C
211
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
HIZ VE RENK YAYINLARI alınan = = verlene De Saten 7 bir tepkimenin III. NH,(9) + - N,(9) +ễ H,(9) O₂(g) + 2e → H₂O(s)nem redüksiyon hem deidasyon 2 H₂(g) gerim? donesi sorelmez mi? Yukarıda verilen denklemlerden hangilerinde hem oksidasyon hem de redüksiyon bir arada gerçekleş- miştir? redors 6.1. Mg(k) + 1/2O₂(g) → MgO(K) 1 II. 2H*(suda) + O₂(g) + 2 A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II 1.C 2.E C) I ve I E) II ve III 3.A 4.D 5.C 6.C 211
an
n
Paylaşım Yayı
9.
Atomlar birbirine yaklaşırken aralarında etkileşimler v
kimyasal bağ meydana gelir.
Buna göre, elementlerin kimyasal bağ oluşturması
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(O: Çekirdek, : Elektron)
A) Kararsız atomlar kimyasal bağ yapma eğiliminde-
dir.
B Atomlar birbirine yaklaştıkça elektronları arasında
itme kuvvetleri oluşur.
Bağ oluşturan atomların çekirdeklerinde değişim
meydana gelir.
D) Bir maddenin molekülündeki atomlar arası bağ,
bu maddenin molekülleri arasındaki bağdan da-
ha kuvvetlidir.
Kimyasal bağlar atomlar arası elektriksel çekme
kuvvetleri baskın geldiğinde oluşur.
6-A
7-0
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
an n Paylaşım Yayı 9. Atomlar birbirine yaklaşırken aralarında etkileşimler v kimyasal bağ meydana gelir. Buna göre, elementlerin kimyasal bağ oluşturması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (O: Çekirdek, : Elektron) A) Kararsız atomlar kimyasal bağ yapma eğiliminde- dir. B Atomlar birbirine yaklaştıkça elektronları arasında itme kuvvetleri oluşur. Bağ oluşturan atomların çekirdeklerinde değişim meydana gelir. D) Bir maddenin molekülündeki atomlar arası bağ, bu maddenin molekülleri arasındaki bağdan da- ha kuvvetlidir. Kimyasal bağlar atomlar arası elektriksel çekme kuvvetleri baskın geldiğinde oluşur. 6-A 7-0
9.
1. CaCO3(k)
→→Cao(k) +
CO2(g)
2. CO2(g) + H₂O(s) →→→ CO(g) + H2(g)
Yukarıdaki zincirleme reaksiyonlar ile ilgili bilgiler şöyledir:
1. E 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. D 8.D 9. B 10. D 11. D
1. tepkimede kütlece %80 saflıktaki 50 gram CaCO3
katısı tam verimle ayrışıyor.
2. tepkime 1 mol H₂O ile %25 verimle gerçekleşiyor.
Buna göre, tepkimeler sonucu oluşan H₂ gazının N.K. 'daki
hacmi kaç L'dir? (C = 12, O = 16, Ca = 40)
A) 1,12
B) 2,24
C) 5,6
D) 11,2
59
16
8
E) 22,4
O. Periyodik sistemin 3. periyot 2A grubu elementi olan X,
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
9. 1. CaCO3(k) →→Cao(k) + CO2(g) 2. CO2(g) + H₂O(s) →→→ CO(g) + H2(g) Yukarıdaki zincirleme reaksiyonlar ile ilgili bilgiler şöyledir: 1. E 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. D 8.D 9. B 10. D 11. D 1. tepkimede kütlece %80 saflıktaki 50 gram CaCO3 katısı tam verimle ayrışıyor. 2. tepkime 1 mol H₂O ile %25 verimle gerçekleşiyor. Buna göre, tepkimeler sonucu oluşan H₂ gazının N.K. 'daki hacmi kaç L'dir? (C = 12, O = 16, Ca = 40) A) 1,12 B) 2,24 C) 5,6 D) 11,2 59 16 8 E) 22,4 O. Periyodik sistemin 3. periyot 2A grubu elementi olan X,
Bir tuzun sulu çözeltisinde OH iyonlarının sa-
yısı H+iyonlarının sayısından fazla ise bu çö-
zelti ile ilgili;
1. Na₂CO3 ün sulu çözeltisi olabilir.
II. Çözeltinin pH i 7 den büyüktür.
III. NH4NO3 ün sulu çözeltisi olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Bir tuzun sulu çözeltisinde OH iyonlarının sa- yısı H+iyonlarının sayısından fazla ise bu çö- zelti ile ilgili; 1. Na₂CO3 ün sulu çözeltisi olabilir. II. Çözeltinin pH i 7 den büyüktür. III. NH4NO3 ün sulu çözeltisi olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
4.
(
6
G
Do
A Oluşan bileşik kütlesi (g)
10
5
1
0 0.4 2
BÖLÜM OG Test 08
06
Buna göre,
8
D) I've III
3)
Eklenen
Y kütlesi (g)
Yukarıdaki grafikte, kapalı kaptaki bir miktar X elementinin
üzerine eklenen Y elementi ile tepkimesi sonucu oluşan bileşik
kütlesinin eklenen Y kütlesine göre değişimi verilmiştir.
2 S
Oluşan bileşikteki kütlece birleşme oranı
XEşit kütlede X ve Y'nin tepkimesi sonucu X'ten artar.
m. Artan madde olmaması için 6 gram X eklenmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
3-dir.
2
Ć) I ve II
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
4. ( 6 G Do A Oluşan bileşik kütlesi (g) 10 5 1 0 0.4 2 BÖLÜM OG Test 08 06 Buna göre, 8 D) I've III 3) Eklenen Y kütlesi (g) Yukarıdaki grafikte, kapalı kaptaki bir miktar X elementinin üzerine eklenen Y elementi ile tepkimesi sonucu oluşan bileşik kütlesinin eklenen Y kütlesine göre değişimi verilmiştir. 2 S Oluşan bileşikteki kütlece birleşme oranı XEşit kütlede X ve Y'nin tepkimesi sonucu X'ten artar. m. Artan madde olmaması için 6 gram X eklenmelidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III 3-dir. 2 Ć) I ve II