Çevre Kimyası Soruları

ur-
11
2.
A) 20
15°C'de doymuş X çözeltisi kütlece %20 X içerdiğine göre, X'in
15°C'de çözünürlüğü kaç gram/100 mL su dur?
(dsu = 1 g/mL)
B) 25
E) II ve III
Çözünürlük
C) 40
11
D) 75
E) 80
6.
Do
Co
Bu
1.
Kimya
Çevre Kimyası
ur- 11 2. A) 20 15°C'de doymuş X çözeltisi kütlece %20 X içerdiğine göre, X'in 15°C'de çözünürlüğü kaç gram/100 mL su dur? (dsu = 1 g/mL) B) 25 E) II ve III Çözünürlük C) 40 11 D) 75 E) 80 6. Do Co Bu 1.
41. Oksijensiz solunumla ilgili
1. Besinlerin yapı taşlarından koparılan elekt-
ronlar ETS yardımı ile başka organik madde-
lere aktarılır.
I. Fermantasyondan farklı olarak ETS kullanılır.
III. Madde döngüsü açısından oldukça önem-
lidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Çevre Kimyası
41. Oksijensiz solunumla ilgili 1. Besinlerin yapı taşlarından koparılan elekt- ronlar ETS yardımı ile başka organik madde- lere aktarılır. I. Fermantasyondan farklı olarak ETS kullanılır. III. Madde döngüsü açısından oldukça önem- lidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
aligus tamend
G
5. Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili,
1. Depremin büyüklüğü, yeryüzünde bulunulan bölgeye
göre değişmez.
II. Depremin şiddeti yeryüzünde bulunulan bölgeye göre
değişebilir.
III. Richter ölçeği, depremin şiddetini belirlemek için kullanı-
lan bir ölçektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çevre Kimyası
aligus tamend G 5. Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili, 1. Depremin büyüklüğü, yeryüzünde bulunulan bölgeye göre değişmez. II. Depremin şiddeti yeryüzünde bulunulan bölgeye göre değişebilir. III. Richter ölçeği, depremin şiddetini belirlemek için kullanı- lan bir ölçektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
Kullanır
Ort mik
en kul-
cere
ga-
cot-
un
271
291
6.
ağıdakilerden hangist kemoototrof canlilarin or-
ak özelliğidir?
Arko da
A) Bakterier stemde swandtma-Y
B) Karbondioksidi organik besine dönüştürme
C) Toprağın bitkiler tarafından kullanılabilir.azot mik-
D) Yatze oksijeni ortamlarda hayatta kalabilme
E) Moore-duvarında selüloz bulundurma
Bakteriler tarafından gerçekleştirilen nitrifikasyon, azot
döngüsünün önemli olaylarındandır. Bu süreçte ger-
çekleşen bazı tepkimeler aşağıda gösterilmiştir.
1
2NH₂* +30₂
2NO₂ + O₂
Kemosentez
Qunda elek
oksijen kulla
başka mole
ler de bulu
2
2NO₂ + 4H+ + 2H₂O + Enerji
2NO+ Enerji
Bazı kemo
de oksijen
oksijen y
dan kulla
verilmez
Verilen olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan
hangisi yanlıştır?
Azot dön
rindan
mosen
findan
Toprağın verimliliğini artırır.
B) 1 ve 2'de farklı bakteriler tarafından gerçekleştiri-
len kemosentez tepkimeleri özetlenmiştir.
Amony
C) Tepkimeler, hem aydınlık hem de karanlık ortam-
larda gerçekleşebilir.
CO.
DY 1, toprağın bitkiler tarafından kullanılabilir azot
miktarını artırırken 2, azaltır.
O
Nit
E Bakteriler, inorganik maddeleri oksitleyerek açığa
çıkan enerjiyi organik besin sentezinde kullanır.
Kimya
Çevre Kimyası
Kullanır Ort mik en kul- cere ga- cot- un 271 291 6. ağıdakilerden hangist kemoototrof canlilarin or- ak özelliğidir? Arko da A) Bakterier stemde swandtma-Y B) Karbondioksidi organik besine dönüştürme C) Toprağın bitkiler tarafından kullanılabilir.azot mik- D) Yatze oksijeni ortamlarda hayatta kalabilme E) Moore-duvarında selüloz bulundurma Bakteriler tarafından gerçekleştirilen nitrifikasyon, azot döngüsünün önemli olaylarındandır. Bu süreçte ger- çekleşen bazı tepkimeler aşağıda gösterilmiştir. 1 2NH₂* +30₂ 2NO₂ + O₂ Kemosentez Qunda elek oksijen kulla başka mole ler de bulu 2 2NO₂ + 4H+ + 2H₂O + Enerji 2NO+ Enerji Bazı kemo de oksijen oksijen y dan kulla verilmez Verilen olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Azot dön rindan mosen findan Toprağın verimliliğini artırır. B) 1 ve 2'de farklı bakteriler tarafından gerçekleştiri- len kemosentez tepkimeleri özetlenmiştir. Amony C) Tepkimeler, hem aydınlık hem de karanlık ortam- larda gerçekleşebilir. CO. DY 1, toprağın bitkiler tarafından kullanılabilir azot miktarını artırırken 2, azaltır. O Nit E Bakteriler, inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi organik besin sentezinde kullanır.
5.
X(g) + 2Y (g) 3Z(g) → 2L(g) + T(g)
Net tepkimesi için sabit sıcaklıkta farklı
derişimlerde gerçekleştirilen deney sonuçları
aşağıda verilmiştir.
Deney
1
2
3
4
X
Y
(mol/L) (mol/L)
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,04
0,02
0,04
A) 1 B) 2
Z
(mol/L)
(mol/L)
0,03
0,06
0,06
0,06
C) 3
Hız
(mol/L.s)
4.10 5
Buna göre, tepkimesinin derecesi kaçtır?
D) 4
1,6.104
8.10 5
1,6.10
E) 5
Kimya
Çevre Kimyası
5. X(g) + 2Y (g) 3Z(g) → 2L(g) + T(g) Net tepkimesi için sabit sıcaklıkta farklı derişimlerde gerçekleştirilen deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Deney 1 2 3 4 X Y (mol/L) (mol/L) 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,04 A) 1 B) 2 Z (mol/L) (mol/L) 0,03 0,06 0,06 0,06 C) 3 Hız (mol/L.s) 4.10 5 Buna göre, tepkimesinin derecesi kaçtır? D) 4 1,6.104 8.10 5 1,6.10 E) 5
ve hisse-
°C)
50
30
5
Günlük hayatımızda çok fazla kullanılan plastikle-
rin önemli bir çevre kirleticisi olmasında,
1. suda çözünmeme,
II. mikroorganizmalarca kolaylıkla parçalanama-
ma
III. iyi bir elektrik yalıtkanı olma
özelliklerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
KIMYA
C) I ve III
E) I, II ve III
ÇAP
Bu d
1.
Kimya
Çevre Kimyası
ve hisse- °C) 50 30 5 Günlük hayatımızda çok fazla kullanılan plastikle- rin önemli bir çevre kirleticisi olmasında, 1. suda çözünmeme, II. mikroorganizmalarca kolaylıkla parçalanama- ma III. iyi bir elektrik yalıtkanı olma özelliklerinden hangileri etkilidir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III KIMYA C) I ve III E) I, II ve III ÇAP Bu d 1.
29
10.
1. C₁7H3COONa
II. C₁₂H₂5
III. C₁7H35COOK
Yukarıda formülleri verilen temizlik maddeleri için aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
SO₂Na
A) T. bileşik beyaz ve sert sabundur.
B) II. bileşik deterjandır.
III. bileşik arap sabunudur.
D) 1. bileşik sert sularda Ca²+ ve Mg2+ iyonları ile çökelek
oluşturur.
ET. ve Ill. bileşikler doğada kolayca parçalanırlar.
Kimya
Çevre Kimyası
29 10. 1. C₁7H3COONa II. C₁₂H₂5 III. C₁7H35COOK Yukarıda formülleri verilen temizlik maddeleri için aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? SO₂Na A) T. bileşik beyaz ve sert sabundur. B) II. bileşik deterjandır. III. bileşik arap sabunudur. D) 1. bileşik sert sularda Ca²+ ve Mg2+ iyonları ile çökelek oluşturur. ET. ve Ill. bileşikler doğada kolayca parçalanırlar.
14
11.
111.
Kimyasal Madde
Çamaşır suyu
Tuz ruhu
Amonyak
Güvenlik Uyarı İşareti
S
Tablodaki kimyasal maddelerden hangileri için veri-
len güvenlik uyarı işareti doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çevre Kimyası
14 11. 111. Kimyasal Madde Çamaşır suyu Tuz ruhu Amonyak Güvenlik Uyarı İşareti S Tablodaki kimyasal maddelerden hangileri için veri- len güvenlik uyarı işareti doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
arın
lara
anlı
dır.
rin
CO-
n,
e-
e
ÖRNEK
I. Biyokimya
Kimyanın alt dalı
A) I. a
II. b
III. C
SORU
II. Analitik kimya
III. Organik kimya
Tabloda verilen kimyanın alt dalları ve çalışma alanları eş-
leştirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Çalışma alanı
a. Madenden çıkarılan Mg filizinde-
ki Mg miktarının belirlenmesi
b. Petrol rafinesi sonucu elde edi-
len benzinin yanma tepkimesi
c. Bitkilerdeki fotosentez olayı
B) I. c'
II. b
III. a
ÇÖZÜM
C) I. c
II. a
III. b
b
II. a
III. c
D) I.
E) I. b
II. c
III. a
2
Kimya
Çevre Kimyası
arın lara anlı dır. rin CO- n, e- e ÖRNEK I. Biyokimya Kimyanın alt dalı A) I. a II. b III. C SORU II. Analitik kimya III. Organik kimya Tabloda verilen kimyanın alt dalları ve çalışma alanları eş- leştirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Çalışma alanı a. Madenden çıkarılan Mg filizinde- ki Mg miktarının belirlenmesi b. Petrol rafinesi sonucu elde edi- len benzinin yanma tepkimesi c. Bitkilerdeki fotosentez olayı B) I. c' II. b III. a ÇÖZÜM C) I. c II. a III. b b II. a III. c D) I. E) I. b II. c III. a 2
D) Yalnız II
E) Yalnız III
ÖĞRETMENİN NOTU
Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonları-
na ayrışarak çözünürler.
Buna göre, aşağıda verilen maddeler-
den hangisinin suda çözünme sürecinde
iyon-dipol etkileşimi oluşmaz?
A) Sud kostik
C) Karbon tetraklorür
E) Amonyak
B) Tuz ruhu
D) Yemek sodası
Kimya
Çevre Kimyası
D) Yalnız II E) Yalnız III ÖĞRETMENİN NOTU Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonları- na ayrışarak çözünürler. Buna göre, aşağıda verilen maddeler- den hangisinin suda çözünme sürecinde iyon-dipol etkileşimi oluşmaz? A) Sud kostik C) Karbon tetraklorür E) Amonyak B) Tuz ruhu D) Yemek sodası
IV. sodyum iyonlarının sodyum - potasyum pompasına bağlanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
A) IV-I-III-11
B) II-I-IV-II
C) I-IV-III-II
35. Aşağıdaki şemada ekvator çizgisi üzerinde, okyanusun farklı derinliklerinde yaşayan canlıların oluşturduğu biyolojik çeşitlilik gösteril
miştir.
0m
A) Yalnız I
200 m
1000 m
4000 m
Biyolojik çeşitliliğin, şemadaki gibi dağılım göstermesinde,
1. basınç,
II. sıcaklık,
III. ışık
faktörlerinden hangilerinin canlılar üzerindeki etkisi rol oynamış olabilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) III-II-IV-1
38
E) 1-11-M-N
D) I ve II
E) I, II ve III
3
Kimya
Çevre Kimyası
IV. sodyum iyonlarının sodyum - potasyum pompasına bağlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? A) IV-I-III-11 B) II-I-IV-II C) I-IV-III-II 35. Aşağıdaki şemada ekvator çizgisi üzerinde, okyanusun farklı derinliklerinde yaşayan canlıların oluşturduğu biyolojik çeşitlilik gösteril miştir. 0m A) Yalnız I 200 m 1000 m 4000 m Biyolojik çeşitliliğin, şemadaki gibi dağılım göstermesinde, 1. basınç, II. sıcaklık, III. ışık faktörlerinden hangilerinin canlılar üzerindeki etkisi rol oynamış olabilir? C) Yalnız III B) Yalnız II D) III-II-IV-1 38 E) 1-11-M-N D) I ve II E) I, II ve III 3
TYT/Fen Bilimleri
12. X, Y ve Z polimerleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
X polimeri
Amin ve asit klorürlerin tepkimesi sonucu oluşur.
Hafif, olağanüstü derecede güçlü ve dayanıklıdır.
Kumaş hâline getirilebilir, dokunabilir ve kesilip diki-
lebilir bir yapıdadır.
G
B)
Y polimeri
Kimyasal adı polietilen teraftalatdır.
Ambalaj malzemesi olarak kullanılır.
Kimyasallara ve darbelere karşı dirençlidir. Yüksek
sıcaklıklara dayanıklı değildir.
.
Z polimeri
Monomeri tetraflor etilendir.
Isıya, kimyasal maddelere, neme ve sürtünmeye da-
yanıklıdır.
Hiçbir maddeye yapışmaz.
Buna göre, X, Y ve Z polimerinden yapılmış ürünler
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Halat
Otomobil
lastiği
kurşun geçirmez
yelek
Otomobil
lastiği
Kurşun geçirmez
yelek
Plastik tabak, PVC pencere
çatal, kaşık
Pet şişe
Pet şişe
Naylon poşet
Plastik tabak,
çatal, kaşık
Teflon tava
Teflon tava
Lateks eldiven
PVC pencere
13
Kimya
Çevre Kimyası
TYT/Fen Bilimleri 12. X, Y ve Z polimerleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. X polimeri Amin ve asit klorürlerin tepkimesi sonucu oluşur. Hafif, olağanüstü derecede güçlü ve dayanıklıdır. Kumaş hâline getirilebilir, dokunabilir ve kesilip diki- lebilir bir yapıdadır. G B) Y polimeri Kimyasal adı polietilen teraftalatdır. Ambalaj malzemesi olarak kullanılır. Kimyasallara ve darbelere karşı dirençlidir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı değildir. . Z polimeri Monomeri tetraflor etilendir. Isıya, kimyasal maddelere, neme ve sürtünmeye da- yanıklıdır. Hiçbir maddeye yapışmaz. Buna göre, X, Y ve Z polimerinden yapılmış ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Halat Otomobil lastiği kurşun geçirmez yelek Otomobil lastiği Kurşun geçirmez yelek Plastik tabak, PVC pencere çatal, kaşık Pet şişe Pet şişe Naylon poşet Plastik tabak, çatal, kaşık Teflon tava Teflon tava Lateks eldiven PVC pencere 13
N
17. Kanser olan bireylere uygulanan tedavi yöntemlerinden
biri de radyoterapidir. Bu tedavi yönteminde iyonize ışın
saçan cihazlar kullanılır. Işınlar, hızlı mitoz bölünme
geçiren kanser hücrelerinin DNA'sını hasara uğratarak
hücrelerin bölünmesini engeller ve ölmesini sağlar. Tedavi
sırasında normal doku hücrelerinin DNA'ları da bozulur.
Ancak normal hücreler yaşamına devam eder.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Radyoterapide, kanserli hücrelerde iğ ipliği oluşumu
engellenerek hücrelerin çoğalması önlenir.
II. Hasar oluşan normal hücrelerde, DNA onarımı
gerçekleşebilir.
III. DNA molekülünde meydana gelen mutasyon,
hücrelerin ölümüne yol açabilir.
yargılarından hangilerine varılamaz?
A) Yalnız I
smilldeni
D) II ve III
B) Yalnız III
STA
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Çevre Kimyası
N 17. Kanser olan bireylere uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de radyoterapidir. Bu tedavi yönteminde iyonize ışın saçan cihazlar kullanılır. Işınlar, hızlı mitoz bölünme geçiren kanser hücrelerinin DNA'sını hasara uğratarak hücrelerin bölünmesini engeller ve ölmesini sağlar. Tedavi sırasında normal doku hücrelerinin DNA'ları da bozulur. Ancak normal hücreler yaşamına devam eder. Bu bilgilere dayanarak, I. Radyoterapide, kanserli hücrelerde iğ ipliği oluşumu engellenerek hücrelerin çoğalması önlenir. II. Hasar oluşan normal hücrelerde, DNA onarımı gerçekleşebilir. III. DNA molekülünde meydana gelen mutasyon, hücrelerin ölümüne yol açabilir. yargılarından hangilerine varılamaz? A) Yalnız I smilldeni D) II ve III B) Yalnız III STA C) I ve II E) I, II ve III
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kulla-
nım alanı yanlıştır?
Madde
A) CaO
B) NaOH
C) HNO₂
3
D) KOH
E) NH3
Kullanım alanı
Dezenfektan
Lavabo açıcI
Sabun yapımı
Arap sabunu yapımı
Patlayıcı yapımı
Kimya
Çevre Kimyası
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kulla- nım alanı yanlıştır? Madde A) CaO B) NaOH C) HNO₂ 3 D) KOH E) NH3 Kullanım alanı Dezenfektan Lavabo açıcI Sabun yapımı Arap sabunu yapımı Patlayıcı yapımı
top-
una
ili-
5
ÖRNER 04
Hava kirliliği ciddi bir çevre sorunudur. İnsanların ve diğer
canlıların sağlığını tehdit etmektedir.
Buna göre hava kirliliği,
I. Küresel Isınma
II. İklim değişikliğine
III. Buzulların erimesine
IV. Ozon tabakasının delinmesine
V. Asit yağmurlarına
yukarıda verilen olaylardan kaç tanesine neden olabi-
lir?
eis
Yayınlan
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Çevre Kimyası
top- una ili- 5 ÖRNER 04 Hava kirliliği ciddi bir çevre sorunudur. İnsanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit etmektedir. Buna göre hava kirliliği, I. Küresel Isınma II. İklim değişikliğine III. Buzulların erimesine IV. Ozon tabakasının delinmesine V. Asit yağmurlarına yukarıda verilen olaylardan kaç tanesine neden olabi- lir? eis Yayınlan A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
13.
abisch X
00aa sbmpate
43,2
A) Yalnız I
D) I ve III
Potansiyel enerji (kkal)
Brney 2NO(g)
N₂(g)+O₂(g)
Jiaxdibno
PU
Yukarıdaki potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafi-
ğine göre;
smig
I. NO gazının molar oluşum ısısı +43,2 kkal'dir.
II. 1 mol NO bileşiği elementlerine ayrıştırıldığında 21,6
kkal ısı açığa çıkar.
III. NO bileşiği enerji bakımından elementlerine göre daha
kararlıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
avelm
B) Yalnız II
MXHA
E) II ve III
ESTA V =HA
→ Tepkime
koordinati
talgiatis sp
C) Yalnız III
noizol
Kimya
Çevre Kimyası
13. abisch X 00aa sbmpate 43,2 A) Yalnız I D) I ve III Potansiyel enerji (kkal) Brney 2NO(g) N₂(g)+O₂(g) Jiaxdibno PU Yukarıdaki potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafi- ğine göre; smig I. NO gazının molar oluşum ısısı +43,2 kkal'dir. II. 1 mol NO bileşiği elementlerine ayrıştırıldığında 21,6 kkal ısı açığa çıkar. III. NO bileşiği enerji bakımından elementlerine göre daha kararlıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? avelm B) Yalnız II MXHA E) II ve III ESTA V =HA → Tepkime koordinati talgiatis sp C) Yalnız III noizol