Reaksiyon Hızı Soruları

rji
neg
7.
1 mol SO₂(g)
1 mol O₂(g)
1 mol SO₂(g)
A)
8
SO₂ ve O₂ gazları arasında;
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
tepkimesi gerçekleşmektedir. İdeal pistonlu kapta başlangıçta
1'er mol SO2, O₂ ve SO3 gazları vardır. Kaba sabit sıcaklıkta
2 mol SO₂ ve 1 mol He gazı ilave ediliyor.
M
Buna göre, son durumdaki reaksiyon hızının, başlangıçta-
kine oranı kaçtır?
B)
İdeal piston
9
8
C)
24
9
10.
D) 24142
E)
Kimya
Reaksiyon Hızı
rji neg 7. 1 mol SO₂(g) 1 mol O₂(g) 1 mol SO₂(g) A) 8 SO₂ ve O₂ gazları arasında; 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) tepkimesi gerçekleşmektedir. İdeal pistonlu kapta başlangıçta 1'er mol SO2, O₂ ve SO3 gazları vardır. Kaba sabit sıcaklıkta 2 mol SO₂ ve 1 mol He gazı ilave ediliyor. M Buna göre, son durumdaki reaksiyon hızının, başlangıçta- kine oranı kaçtır? B) İdeal piston 9 8 C) 24 9 10. D) 24142 E)
Özellik
Hız sabiti (k)
Aktifleşme enerjisi (Ea)
Tepkime entalpisi (AH)
Tepkime süresi
Etkin çarpışma sayısı
A) 12
(Değiştirir ✔
Değiştirmez →)
Reaksiyon hızı ile ilgili bazı özelliklerin sıcaklık, katalizör ve de-
rişimle değişip değişmedikleri tabloda verilmiştir.
Buna göre tablodaki özelliklerden kaç tanesi doğru işaret-
lenmiştir?
Sıcaklık Katalizör Derişim
B) 9
8
D) 6
E) 5
Kimya
Reaksiyon Hızı
Özellik Hız sabiti (k) Aktifleşme enerjisi (Ea) Tepkime entalpisi (AH) Tepkime süresi Etkin çarpışma sayısı A) 12 (Değiştirir ✔ Değiştirmez →) Reaksiyon hızı ile ilgili bazı özelliklerin sıcaklık, katalizör ve de- rişimle değişip değişmedikleri tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki özelliklerden kaç tanesi doğru işaret- lenmiştir? Sıcaklık Katalizör Derişim B) 9 8 D) 6 E) 5
1,6
1,2
0,6
0,2
N₂
N₂'nin derişimi (M)
2(g)
+
4
+2H2(g)
8 12 16 20
→ N₂H4(g)
tepkimesinde N₂'nin derişim - zaman grafiği
yukarıda verilmiştir.
4510°°
B) 2.10-2
DX6.10-2
1
Buna göre tepkimenin 8. saniyedeki hızı
kaç mol/Ls'dir?
A) 10-²
Zaman (s)
1
1
E) 10-1
C) 4.10-²
6.
Kimya
Reaksiyon Hızı
1,6 1,2 0,6 0,2 N₂ N₂'nin derişimi (M) 2(g) + 4 +2H2(g) 8 12 16 20 → N₂H4(g) tepkimesinde N₂'nin derişim - zaman grafiği yukarıda verilmiştir. 4510°° B) 2.10-2 DX6.10-2 1 Buna göre tepkimenin 8. saniyedeki hızı kaç mol/Ls'dir? A) 10-² Zaman (s) 1 1 E) 10-1 C) 4.10-² 6.
2. 1. X2(g)
2. Y2(g)
2XZ (g)
+ 3X2(g) → 2YX3(g)
+ Z₂(g)
tepkimelerinden 1. tepkimenin hızı basınç değişimi
ile, 2. tepkimenin hızı ise hacim azalması ile ölçüle-
bilmektedir.
Buna göre;
1. 2. tepkimede toplam molekül sayısı azalırken 1.
tepkimede sabittir.
II. 1. tepkimenin hız sabiti artmıştır.
III. 2. tepkimede tepkimeye giren X₂ derişimi oluşan
YX3 derişiminden daha fazladır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
10
Kimya
Reaksiyon Hızı
2. 1. X2(g) 2. Y2(g) 2XZ (g) + 3X2(g) → 2YX3(g) + Z₂(g) tepkimelerinden 1. tepkimenin hızı basınç değişimi ile, 2. tepkimenin hızı ise hacim azalması ile ölçüle- bilmektedir. Buna göre; 1. 2. tepkimede toplam molekül sayısı azalırken 1. tepkimede sabittir. II. 1. tepkimenin hız sabiti artmıştır. III. 2. tepkimede tepkimeye giren X₂ derişimi oluşan YX3 derişiminden daha fazladır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III 10
2N2O(g) → 2N2(g) + O2(g)
tepkimesi başladıktan 150 s sonra ortamda
0,0030 mol/L O2 oluşmaktadır.
B) 2,0 x 10 4
Buna göre, N₂O'nun ortalama tükenme hızı kaç
mol L ¹ s 1 dir?
1
A) 4,0 x 10 4
D) 2,0 x 10 5
H
T
H
►
E) 4,0 x 10-6
C) 4,0 x 10-5
Kimya
Reaksiyon Hızı
2N2O(g) → 2N2(g) + O2(g) tepkimesi başladıktan 150 s sonra ortamda 0,0030 mol/L O2 oluşmaktadır. B) 2,0 x 10 4 Buna göre, N₂O'nun ortalama tükenme hızı kaç mol L ¹ s 1 dir? 1 A) 4,0 x 10 4 D) 2,0 x 10 5 H T H ► E) 4,0 x 10-6 C) 4,0 x 10-5
6. Sabit hacimli kapalı kapta tek basamakta ger-
çekleşen,
Mg(k) + 2HCl(suda)
MgCl2(suda)
9aT (A
tepkimenin hızı diğer değişkenler sabit kalmak
RT
PX
px n co
koşulu ile;
Img 11 (0
Sıcaklığı artırma
II. Su ekleme
III. NaOH katısı ekleme Ott
V. Mg katısının temas yüzeyini atırma
V. Yüksek sıcaklıkta H₂ gazı ekleme
işlemlerden hangisi sonuçunda artmaz?
B) II
DYV
E) V
k
+ H₂(g)
C) III
[HU]²
No
Kimya
Reaksiyon Hızı
6. Sabit hacimli kapalı kapta tek basamakta ger- çekleşen, Mg(k) + 2HCl(suda) MgCl2(suda) 9aT (A tepkimenin hızı diğer değişkenler sabit kalmak RT PX px n co koşulu ile; Img 11 (0 Sıcaklığı artırma II. Su ekleme III. NaOH katısı ekleme Ott V. Mg katısının temas yüzeyini atırma V. Yüksek sıcaklıkta H₂ gazı ekleme işlemlerden hangisi sonuçunda artmaz? B) II DYV E) V k + H₂(g) C) III [HU]² No
SO3(g) + CO(g) SO2(g) + CO2(g)
tepkimesinde SO3 ün molar derişiminin zamanla
değişim grafiği şekilde verilmiştir.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
A) 2.10-²
Derişim (mol/L)
10
20 30 40
Buna göre, tepkimenin 15. saniyesindeki anlık
hızı kaç mol/L.s dir?
D) 1.10-1
→ Zaman (s)
B) 1.10-2
E) 20
C) 2.10-1
Kimya
Reaksiyon Hızı
SO3(g) + CO(g) SO2(g) + CO2(g) tepkimesinde SO3 ün molar derişiminin zamanla değişim grafiği şekilde verilmiştir. 0,8 0,6 0,4 0,2 0 A) 2.10-² Derişim (mol/L) 10 20 30 40 Buna göre, tepkimenin 15. saniyesindeki anlık hızı kaç mol/L.s dir? D) 1.10-1 → Zaman (s) B) 1.10-2 E) 20 C) 2.10-1
6.
1,2-10-2
3-10-3
T
Hız (M/s)
A Hız (M/s)
1,6-10-2
D) ve II
4-10-3
1
0,1 0,4 Derişim
(mol/L)
3A(g) + 2B(g) → C(g) + 2D(g)
tepkimesine göre, reaktiflerden birinin derişimi sabit tutu-
larak diğerinin derişiminin artırılması sonucunda yukarı-
daki tepkime hızı-derişim grafikleri elde edilmiştir.
Buna göre,
0,2
0,4 Derişim
(mol/L)
1. Tepkime mekanizmalıdır.
II. 2. dereceden bir tepkimedir.
III. Aynı sıcaklıkta [A] derişimi dört katına çıkarılıp
[B] derişimi yarıya düşürülürse tepkime hızı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Reaksiyon Hızı
6. 1,2-10-2 3-10-3 T Hız (M/s) A Hız (M/s) 1,6-10-2 D) ve II 4-10-3 1 0,1 0,4 Derişim (mol/L) 3A(g) + 2B(g) → C(g) + 2D(g) tepkimesine göre, reaktiflerden birinin derişimi sabit tutu- larak diğerinin derişiminin artırılması sonucunda yukarı- daki tepkime hızı-derişim grafikleri elde edilmiştir. Buna göre, 0,2 0,4 Derişim (mol/L) 1. Tepkime mekanizmalıdır. II. 2. dereceden bir tepkimedir. III. Aynı sıcaklıkta [A] derişimi dört katına çıkarılıp [B] derişimi yarıya düşürülürse tepkime hızı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III E) I ve III
me
3. Aynı ortamda gerçekleşen iki farklı tepkimeye
ait potansiyel enerji (P.E) - zaman grafikleri
aşağıdaki gibidir.
P.E (kkal)
90
50
20
12
1
→ Zaman
50
40
10
D) II ve III
P.E (kkal)
2
32
Buna göre;
1. Tepkime hızları arasındaki ilişki 1 > 2'dir.
II. Aktifleşmiş komplekslerin enerjileri arasın-
daki ilişki 1 > 2'dir. 90150
ksleğing
→ Zaman
1
-32
III. Aktifleşme enerjileri arasındaki ilişki 1 = 2'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Reaksiyon Hızı
me 3. Aynı ortamda gerçekleşen iki farklı tepkimeye ait potansiyel enerji (P.E) - zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. P.E (kkal) 90 50 20 12 1 → Zaman 50 40 10 D) II ve III P.E (kkal) 2 32 Buna göre; 1. Tepkime hızları arasındaki ilişki 1 > 2'dir. II. Aktifleşmiş komplekslerin enerjileri arasın- daki ilişki 1 > 2'dir. 90150 ksleğing → Zaman 1 -32 III. Aktifleşme enerjileri arasındaki ilişki 1 = 2'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
z gelen Gaz fazında sürtünmesiz pistonlu kapta tek basamakta
164362272
gerçekleşen
tepkimesiyle ilgili,
L₂ nin harcanma hızı, K₂ nin harcanma hızının üç
katına eşittir. E1₂] ² k
K₂ nin harcanma hızı, T nin oluşma hızının yarısına
eşittir.
●
xK₂ + y₂ → ZT
bilgileri verilmektedir.
Buna göre,
THız sabitinin (k) birimi dir.
+
II. Sabit sıcaklıkta hacim yarıya düşürülürse tepkime
mol³
L³.s
hızı 16 katına çıkar.
III. Piston serbestken aynı sıcaklıkta kaptaki K₂ gazı iki
katına çıkarılıp, L₂ gazı yarıya düşürülürse tepkime
hızı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
D) ve III
B) Yalnız II
CH ve 11
E) I, II ve I
Kimya
Reaksiyon Hızı
z gelen Gaz fazında sürtünmesiz pistonlu kapta tek basamakta 164362272 gerçekleşen tepkimesiyle ilgili, L₂ nin harcanma hızı, K₂ nin harcanma hızının üç katına eşittir. E1₂] ² k K₂ nin harcanma hızı, T nin oluşma hızının yarısına eşittir. ● xK₂ + y₂ → ZT bilgileri verilmektedir. Buna göre, THız sabitinin (k) birimi dir. + II. Sabit sıcaklıkta hacim yarıya düşürülürse tepkime mol³ L³.s hızı 16 katına çıkar. III. Piston serbestken aynı sıcaklıkta kaptaki K₂ gazı iki katına çıkarılıp, L₂ gazı yarıya düşürülürse tepkime hızı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız D) ve III B) Yalnız II CH ve 11 E) I, II ve I
Ensiyel
veril-
T
2H₂O + 2Br₂
4HBr + O₂
gaz fazında gerçekleşen tepkimenin mekanizması;
o
2H₂O2Br₂
HBr + O₂
O₂
HOOBr + HBr
2HOBr + 2HBr
şeklindedir.
Buna göre;
HOOBr
A) Yalnız I
2HOBr
I. HBr katalizördür,
II. HOBr ara üründür,
III. TH= k [HBrO₂]
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
indemede gerçekleşen
(Yavaş)
(Hızlı)
(Hızlı)
Co
E) I, II ve II
CI ve III
9.
Kimya
Reaksiyon Hızı
Ensiyel veril- T 2H₂O + 2Br₂ 4HBr + O₂ gaz fazında gerçekleşen tepkimenin mekanizması; o 2H₂O2Br₂ HBr + O₂ O₂ HOOBr + HBr 2HOBr + 2HBr şeklindedir. Buna göre; HOOBr A) Yalnız I 2HOBr I. HBr katalizördür, II. HOBr ara üründür, III. TH= k [HBrO₂] ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III indemede gerçekleşen (Yavaş) (Hızlı) (Hızlı) Co E) I, II ve II CI ve III 9.
cak-
Tepk
Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen
PCI3(g) + Cl₂(g) -
PC15(g) AH<0/
reaksiyonu için;
1.
Ortama PCl3(g) ilavesi reaksiyon hızını artırır,
II. Sıcaklık artırılırsa reaksiyon hızı artar,
III. Kaba dışarıdan PCl5(9) gazı ilavesi reaksiyon hiz
değiştirmez
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız I
D) ve II
C) Yalnız III
I, II ve III
Kimya
Reaksiyon Hızı
cak- Tepk Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen PCI3(g) + Cl₂(g) - PC15(g) AH<0/ reaksiyonu için; 1. Ortama PCl3(g) ilavesi reaksiyon hızını artırır, II. Sıcaklık artırılırsa reaksiyon hızı artar, III. Kaba dışarıdan PCl5(9) gazı ilavesi reaksiyon hiz değiştirmez yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız I D) ve II C) Yalnız III I, II ve III
7. Sabit basınçta gerçekleşen;
2X(g) + 3Y(g) → T(g) + 2L(g)
tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Deney
1
2
3
[X]
[Y]
(mol/L) (mol/L)
0,01
0,01
0,024 0,01
0,02
0,04
Oluşma hızı
(mol/L.s)
1.10-44
4.104
16.10-4
Buna göre,
EXTCY) =
JU
1. Tepkime kabının hacmi sabit sıcaklıkta ya-
rıya indirildiğinde başlangıç hızı 4 katına çı-
kar.
(2
Tol
II. Hız denklemi r-k.[X]2.[Y] şeklindedir.
III. Hız Sabitinin birimi L.mol ¹.s¹ dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) Il ve Ill
E) 1.Il ve Ill
I ve III
Kimya
Reaksiyon Hızı
7. Sabit basınçta gerçekleşen; 2X(g) + 3Y(g) → T(g) + 2L(g) tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Deney 1 2 3 [X] [Y] (mol/L) (mol/L) 0,01 0,01 0,024 0,01 0,02 0,04 Oluşma hızı (mol/L.s) 1.10-44 4.104 16.10-4 Buna göre, EXTCY) = JU 1. Tepkime kabının hacmi sabit sıcaklıkta ya- rıya indirildiğinde başlangıç hızı 4 katına çı- kar. (2 Tol II. Hız denklemi r-k.[X]2.[Y] şeklindedir. III. Hız Sabitinin birimi L.mol ¹.s¹ dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) Il ve Ill E) 1.Il ve Ill I ve III
i
T
3-
7-
5. İki adımda gerçekleşen,
2NO(g) + 2H₂(g) → 2H₂O(g) + N₂(9) IST
tepkimesinin hızlı olan 2. adımın denklemi;
Isı + H₂O₂(g) + H₂(g) → 2H₂O(g) şeklindedir.
Buna göre,
T. Yavaş adım ekzotermiktir.
II. Tepkimenin hız denklemi r=k. [NO]².[H₂]
şeklindedir.
1.H₂O2 ara üründür. atalizör
yargılarından hangileri doğrudur?
BY I ve I
A) Yalnız II
D) II ve III
andaki rafik
Molokl
C) I ve III
E) I, II ve Il
Kimya
Reaksiyon Hızı
i T 3- 7- 5. İki adımda gerçekleşen, 2NO(g) + 2H₂(g) → 2H₂O(g) + N₂(9) IST tepkimesinin hızlı olan 2. adımın denklemi; Isı + H₂O₂(g) + H₂(g) → 2H₂O(g) şeklindedir. Buna göre, T. Yavaş adım ekzotermiktir. II. Tepkimenin hız denklemi r=k. [NO]².[H₂] şeklindedir. 1.H₂O2 ara üründür. atalizör yargılarından hangileri doğrudur? BY I ve I A) Yalnız II D) II ve III andaki rafik Molokl C) I ve III E) I, II ve Il
4.
85
55
40
25
15
Potansiyel enerji (kJ)
2.adım
1.adım
Tepkime ilerleyişi
Potansiyel enerji - zaman grafiği yukarıda ve-
rilen tepkimede X ile Y'nin reaksiyonunda T
maddesi oluşmaktadır. Gaz fazında iki basa-
makta gerçekleştiği bilinen tepkimenin adım-
ları aşağıda verilmiştir.
1. basamak: Q + 2Y → Z
2. basamak: X+Z→Q + T
Buna göre,
1. Yavaş adım endotermiktir.
II. Tepkimenin hız denklemi Y'ye göre 2. de-
recedendir.
III. Net tepkime endotermiktir.,
IV. Z ara ürün, Q katalizördür.
yargılarından hangileri doğrudur?
BI ve III
O
Yalnız IV
D) I, H ve III
5.
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Kimya
Reaksiyon Hızı
4. 85 55 40 25 15 Potansiyel enerji (kJ) 2.adım 1.adım Tepkime ilerleyişi Potansiyel enerji - zaman grafiği yukarıda ve- rilen tepkimede X ile Y'nin reaksiyonunda T maddesi oluşmaktadır. Gaz fazında iki basa- makta gerçekleştiği bilinen tepkimenin adım- ları aşağıda verilmiştir. 1. basamak: Q + 2Y → Z 2. basamak: X+Z→Q + T Buna göre, 1. Yavaş adım endotermiktir. II. Tepkimenin hız denklemi Y'ye göre 2. de- recedendir. III. Net tepkime endotermiktir., IV. Z ara ürün, Q katalizördür. yargılarından hangileri doğrudur? BI ve III O Yalnız IV D) I, H ve III 5. C) II ve IV E) II, III ve IV
Aynı ortamda eşit derişimli HCI
gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden
gerçekleşir? (Zn, 26 Fe, 12Mg, 11 Na,K)
çözeltileri ile
hangisi en hızlı
A) Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(k) + H₂(g)
-
B) Fe(k) + 2HCl(suda) →→→ FeCl₂(k) + H₂(g)
C) Mg(k) + 2HCl(suda) →→ MgCl₂(k) + H₂(g)
D) Na(k) + HCl(suda) →→→ NaCl(k) + 1/2 H₂(g)
E) K(k) + HCl(suda) →KCI(k) + 1/2 H₂(g)
Kimya
Reaksiyon Hızı
Aynı ortamda eşit derişimli HCI gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden gerçekleşir? (Zn, 26 Fe, 12Mg, 11 Na,K) çözeltileri ile hangisi en hızlı A) Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(k) + H₂(g) - B) Fe(k) + 2HCl(suda) →→→ FeCl₂(k) + H₂(g) C) Mg(k) + 2HCl(suda) →→ MgCl₂(k) + H₂(g) D) Na(k) + HCl(suda) →→→ NaCl(k) + 1/2 H₂(g) E) K(k) + HCl(suda) →KCI(k) + 1/2 H₂(g)