Simyadan Kimyaya Soruları

11. Eski çağ insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla
yaptığı keşif/çalışmalar arasında;
Leke tutmayan
kumaşların kul-
lanılması
hangileri yer alır?
A) Yalniz I
Gyn
D) ye III
Camdan süs
eşyalarının
yapılması
B) Yalnız II
111.
Bitkisel
boyalarla
derilerin
boyanması
E) I ve III
C) Yalnız III
2
Kimya
Simyadan Kimyaya
11. Eski çağ insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı keşif/çalışmalar arasında; Leke tutmayan kumaşların kul- lanılması hangileri yer alır? A) Yalniz I Gyn D) ye III Camdan süs eşyalarının yapılması B) Yalnız II 111. Bitkisel boyalarla derilerin boyanması E) I ve III C) Yalnız III 2
2.
"Boyutu 10 nm den daha küçük olacak şekilde dağılmış
maddelerin oluşturduğu karışıma çözelti denir."
Z
10²m
for
10 cm
|||
T
g
10 m
=
Joo
10 m
IV
Palme Yayınevi
4.
Yukarıda çözünmüş halde bulunan maddelerin tanecik
boyutları verilen karışımlardan hangileri çözeltidir?
(1nm= 10-9 m)
B
i
Kimya
Simyadan Kimyaya
2. "Boyutu 10 nm den daha küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu karışıma çözelti denir." Z 10²m for 10 cm ||| T g 10 m = Joo 10 m IV Palme Yayınevi 4. Yukarıda çözünmüş halde bulunan maddelerin tanecik boyutları verilen karışımlardan hangileri çözeltidir? (1nm= 10-9 m) B i
4. CH₂OH(g) 2
AH CO₂
AH
CO₂
02(g)
tepkimesine göre 6,4 g CH3OH tam yandığında 145,28 kj
enerji açığa çıkıyor.
A) -47,1
= -393,5 kj/mol.
=
= -285,8 kj/mol.
CO2(g)
olduğuna göre CH₂OH'in standart oluşum entalpisi
kaç kj/mol 'dur?
(H=1 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol)
D) 238,7
+ 2H₂O(s)
B) 47,1
E) -238,7
C) -248,7
Kimya
Simyadan Kimyaya
4. CH₂OH(g) 2 AH CO₂ AH CO₂ 02(g) tepkimesine göre 6,4 g CH3OH tam yandığında 145,28 kj enerji açığa çıkıyor. A) -47,1 = -393,5 kj/mol. = = -285,8 kj/mol. CO2(g) olduğuna göre CH₂OH'in standart oluşum entalpisi kaç kj/mol 'dur? (H=1 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol) D) 238,7 + 2H₂O(s) B) 47,1 E) -238,7 C) -248,7
9
/benimhocam
4. Farklı ülkelerde farklı birimlerin kullanılması gerek bilim ala-
nında, gerek ticari alanda büyük karışıklıklara neden olur. Bu
karmaşanın önlenmesi için, 1960 yılında Paris'te yapılan 11.
Ağırlıklar ve Ölçü Genel Konferansı'nda uluslararası bir birim
sistemi oy birliği ile kabul edildi. Bu birim sistemine de SI
(Systeme International d'Unites) adı verildi.
Buna göre, verilen birimlerden hangisi Sl birim sistemine
uygun değildir?
A) Saniye (s)
C) Candela (cd)
B) Santigrat (°C)
D) Joule (j)
E) Newton (N)
Kimya
Simyadan Kimyaya
9 /benimhocam 4. Farklı ülkelerde farklı birimlerin kullanılması gerek bilim ala- nında, gerek ticari alanda büyük karışıklıklara neden olur. Bu karmaşanın önlenmesi için, 1960 yılında Paris'te yapılan 11. Ağırlıklar ve Ölçü Genel Konferansı'nda uluslararası bir birim sistemi oy birliği ile kabul edildi. Bu birim sistemine de SI (Systeme International d'Unites) adı verildi. Buna göre, verilen birimlerden hangisi Sl birim sistemine uygun değildir? A) Saniye (s) C) Candela (cd) B) Santigrat (°C) D) Joule (j) E) Newton (N)
11. Aşağıda bir kimyasal maddenin insan
vücudundaki işlevleri verilmiştir.
• Vücut sıvılarının iyon dengesini korur.
• Kandaki glikoz seviyesini düzenler.
Hormonların kontrolünü sağlar.
Vücudun ihtiyacının % 90'ı yiyeceklerden
temin edilir.
Buna göre özellikleri verilen kimyasal madde
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Na
C) Mg
A) K
D) Fe
E) Ca
Kimya
Simyadan Kimyaya
11. Aşağıda bir kimyasal maddenin insan vücudundaki işlevleri verilmiştir. • Vücut sıvılarının iyon dengesini korur. • Kandaki glikoz seviyesini düzenler. Hormonların kontrolünü sağlar. Vücudun ihtiyacının % 90'ı yiyeceklerden temin edilir. Buna göre özellikleri verilen kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir? B) Na C) Mg A) K D) Fe E) Ca
%38
02:03
Il vodafone TR 4G
X
1. H₂ molekülü
II. Ne atomu
III. CO₂ molekülü
Yukarıdaki maddelerin eşit mollerinin içerdiği ta-
necik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak kıyaslanmıştır?
A) IN >
A) IN > I > II
3)1)L
B) | = ||| > ||
D) | > ||| > ||
C) || > | > |
E) | = || = |||
Optik No
62
10
Kimya
Simyadan Kimyaya
%38 02:03 Il vodafone TR 4G X 1. H₂ molekülü II. Ne atomu III. CO₂ molekülü Yukarıdaki maddelerin eşit mollerinin içerdiği ta- necik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- rak kıyaslanmıştır? A) IN > A) IN > I > II 3)1)L B) | = ||| > || D) | > ||| > || C) || > | > | E) | = || = ||| Optik No 62 10
e Mezo-
ve göz
nduğu
a de-
arak
Kimyanın Bilim Olma Süreci - 11 Süz - Geç
alar
"11
Becher ve Stahl'in yanma olayı ile ilgili yaptığı çalış-
malar için,
I. Geleneksel kimya döneminde yaptıklan bir çalışmadır.
II. Yanıcı maddeler kül ve filojistondan oluşur.
III. Yanmadığı için metal oksitler birer bileşiktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
ALPlazma
B) Yalnız II
E) I, II ve III
5. Simya dönemi, Aristo'nun madde ile ilgili görüşlerinden
etkilenilen bir dönemdir.
Toprak
Aristo'ya göre tüm maddeler (herşey) aşağıda veri-
len öğelerin hangisinden oluşmaz?
BHava
C) I ve II
Su
Ateş
Kimya
Simyadan Kimyaya
e Mezo- ve göz nduğu a de- arak Kimyanın Bilim Olma Süreci - 11 Süz - Geç alar "11 Becher ve Stahl'in yanma olayı ile ilgili yaptığı çalış- malar için, I. Geleneksel kimya döneminde yaptıklan bir çalışmadır. II. Yanıcı maddeler kül ve filojistondan oluşur. III. Yanmadığı için metal oksitler birer bileşiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III ALPlazma B) Yalnız II E) I, II ve III 5. Simya dönemi, Aristo'nun madde ile ilgili görüşlerinden etkilenilen bir dönemdir. Toprak Aristo'ya göre tüm maddeler (herşey) aşağıda veri- len öğelerin hangisinden oluşmaz? BHava C) I ve II Su Ateş
1. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Robert Boyle, elementleri maddenin parçalana-
mayan yapıtaşları olarak tanımlamıştır.
B) Aristo'nun dört elementinden birisi olan su, Boy-
le'nin tanımına göre element değildir.
C) Nitrik asit ve sülfürik asidi Ebu Bekir er-Razi bul-
muştur.
D) Aristo, maddeyi sadece düşünsel olarak açıkla-
maya çalışmıştır.
E) Kireç ve kükürdü simyacılar keşfederek kullan-
mışlardır.
4.
Kimya
Simyadan Kimyaya
1. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Robert Boyle, elementleri maddenin parçalana- mayan yapıtaşları olarak tanımlamıştır. B) Aristo'nun dört elementinden birisi olan su, Boy- le'nin tanımına göre element değildir. C) Nitrik asit ve sülfürik asidi Ebu Bekir er-Razi bul- muştur. D) Aristo, maddeyi sadece düşünsel olarak açıkla- maya çalışmıştır. E) Kireç ve kükürdü simyacılar keşfederek kullan- mışlardır. 4.
1
1
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz I
B) Yalnız II
7. Polimerlerle ilgili,
1. Çok sayıda monomer molekülünün kimyasal
tepkimelerle birbirine bağlanması sonucu oluşur.
II. Kauçuk doğal, PVC yapay polimer örneğidir.
III. Doğada çok kısa sürede bozunabilen, zararsız
malzemelerdir.
D) I ve
0
Eve III
✰
C) I ve II
Kimya
Simyadan Kimyaya
1 1 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz I B) Yalnız II 7. Polimerlerle ilgili, 1. Çok sayıda monomer molekülünün kimyasal tepkimelerle birbirine bağlanması sonucu oluşur. II. Kauçuk doğal, PVC yapay polimer örneğidir. III. Doğada çok kısa sürede bozunabilen, zararsız malzemelerdir. D) I ve 0 Eve III ✰ C) I ve II
12. Salisilik asit binlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan bir
bileşiktir. Ana ham maddesi söğüt ağacıdır. Söğüt ağacı
yapraklanından özütleme yöntemiyle elde edilir. Salisilik
asidin cilt sağlığından nasırlara, kolon kanserine kadar
pek çok hastalığın tedavisinde önemli faydalanı bulunur.
Salisilik asit ayrıca bitki gelişimine de yardımcı bir kim-
yasaldır. Salisilik asit analiz edildiğinde kütlece %60,9 C.
%4,3 H ve %34,8 O elementlerinden oluştuğu görülür.
Buna göre,
1. Salisilik asidin bitki ve insan sağlığı ve gelişimine et-
kilerini biyokimya inceler.
II. Salisilik asidin özelliklerinin ve kullanım alanlarının
incelenmesi organik kimyanın alanına girer.
Ill. Salisilik asidin içeriğinin kütlece analizi analitik kim-
yanın ilgi alanına girer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
D) I've f
SONUÇ
YAYINLARI
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
E) 1. ve lil
Kimya
Simyadan Kimyaya
12. Salisilik asit binlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan bir bileşiktir. Ana ham maddesi söğüt ağacıdır. Söğüt ağacı yapraklanından özütleme yöntemiyle elde edilir. Salisilik asidin cilt sağlığından nasırlara, kolon kanserine kadar pek çok hastalığın tedavisinde önemli faydalanı bulunur. Salisilik asit ayrıca bitki gelişimine de yardımcı bir kim- yasaldır. Salisilik asit analiz edildiğinde kütlece %60,9 C. %4,3 H ve %34,8 O elementlerinden oluştuğu görülür. Buna göre, 1. Salisilik asidin bitki ve insan sağlığı ve gelişimine et- kilerini biyokimya inceler. II. Salisilik asidin özelliklerinin ve kullanım alanlarının incelenmesi organik kimyanın alanına girer. Ill. Salisilik asidin içeriğinin kütlece analizi analitik kim- yanın ilgi alanına girer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 D) I've f SONUÇ YAYINLARI B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) 1. ve lil
3.
Cu
Bronz çağı, bakır ve kalay cevherlerinin saf metallere dönüştürülmesi ile başlar.
Insanlar gece yaktıkları ateşe mavi-yeşil kristalleri olan bir kaya attılar. Gece şiddetli rüzgârın etkisi ile ateş daha sıcak
ateşin sıcaklığı arttı ve sabah kayaların üzerinde parlak renkli bakır metalini gördüler.
Bu olay sırasında Cu₂O cevheri, karbon ile tepkimeye girerek saf Cu metalini ve karbondioksit gazını oluşturmuştur.
Bu olayla ilgili,
1. Hem fiziksel hem de kimyasal değişimler gerçekleşmiştir.
II. Tepkime sonrası bakır atomları arasında metalik bağ oluşmuştur.
III. Bakır cevherindeki kristallerin bağ enerjileri 40 kJ/mol'den fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BIve Il
C) I ve M
171
D) II ve III
E) I, II ve III
123
CDE
bitalyayinlari.com
Kimya
Simyadan Kimyaya
3. Cu Bronz çağı, bakır ve kalay cevherlerinin saf metallere dönüştürülmesi ile başlar. Insanlar gece yaktıkları ateşe mavi-yeşil kristalleri olan bir kaya attılar. Gece şiddetli rüzgârın etkisi ile ateş daha sıcak ateşin sıcaklığı arttı ve sabah kayaların üzerinde parlak renkli bakır metalini gördüler. Bu olay sırasında Cu₂O cevheri, karbon ile tepkimeye girerek saf Cu metalini ve karbondioksit gazını oluşturmuştur. Bu olayla ilgili, 1. Hem fiziksel hem de kimyasal değişimler gerçekleşmiştir. II. Tepkime sonrası bakır atomları arasında metalik bağ oluşmuştur. III. Bakır cevherindeki kristallerin bağ enerjileri 40 kJ/mol'den fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I BIve Il C) I ve M 171 D) II ve III E) I, II ve III 123 CDE bitalyayinlari.com
olmamıştır.
sel verilere
u
mist de
tu
2.
I.
1. A
Maddelerin yapısını incelemek.
II.A Yeni analiz teknikleri için cihaz geliştirmek.
III. Deneyler sonucu elde edilen verileri istatistik-
sel olarak inceler.
Yukarıdakilerden hangileri analitik kimyanın uğ-
raş alanına girer?
A) Yalnız!
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
GÜRAY KÜÇÜK YAYING
6.
Kimya
Simyadan Kimyaya
olmamıştır. sel verilere u mist de tu 2. I. 1. A Maddelerin yapısını incelemek. II.A Yeni analiz teknikleri için cihaz geliştirmek. III. Deneyler sonucu elde edilen verileri istatistik- sel olarak inceler. Yukarıdakilerden hangileri analitik kimyanın uğ- raş alanına girer? A) Yalnız! D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III GÜRAY KÜÇÜK YAYING 6.
ol-
Kü-
1-
GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK
X
A)
B)
C)
D)
E)
Soğuk
Hava
X
Toprak
Su
Hava
Ateş
Güneş
Sıcak
Toprak
Aristo'nun dört element kuramına göre X ve Y
yerine getirilmesi gereken element veya kavram
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Ateş
Kuru
leaminda
Y
Kuru
Islak
Sıcak
que Islak
Soğuk
5
Kimya
Simyadan Kimyaya
ol- Kü- 1- GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK X A) B) C) D) E) Soğuk Hava X Toprak Su Hava Ateş Güneş Sıcak Toprak Aristo'nun dört element kuramına göre X ve Y yerine getirilmesi gereken element veya kavram hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ateş Kuru leaminda Y Kuru Islak Sıcak que Islak Soğuk 5
.215
4. Element kavramı ile ilgili;
Je
Antik dönemde toprak, hava, su ve ateş ol-
mak üzere belirtilmiştir.
II. Rönesans döneminde bölünemeyen en kü-
çük yapı taşı olarak belirtilmiştir.
III. Günümüzde bütün elementlerin proton sayı-
ları aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
GÜRAY K
Kimya
Simyadan Kimyaya
.215 4. Element kavramı ile ilgili; Je Antik dönemde toprak, hava, su ve ateş ol- mak üzere belirtilmiştir. II. Rönesans döneminde bölünemeyen en kü- çük yapı taşı olarak belirtilmiştir. III. Günümüzde bütün elementlerin proton sayı- ları aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III GÜRAY K
10.
%= 5 m/s
45°
K noktasından v 5 m/s hızla yatay olarak atılan
bir bilye şekildeki KLM yolunu izleyerek eğik düzleme
M noktasında çarpıyor.
B) 1
-yatay
Buna göre, bilye KLM yolunu kaç saniyede almış-
tır?
(9-10 m/s²; sin 45° = cos 45º = √2
havanın direnci önemsenmeyecektir.)
185/
C) √2D) 2
E) 2√2
Kimya
Simyadan Kimyaya
10. %= 5 m/s 45° K noktasından v 5 m/s hızla yatay olarak atılan bir bilye şekildeki KLM yolunu izleyerek eğik düzleme M noktasında çarpıyor. B) 1 -yatay Buna göre, bilye KLM yolunu kaç saniyede almış- tır? (9-10 m/s²; sin 45° = cos 45º = √2 havanın direnci önemsenmeyecektir.) 185/ C) √2D) 2 E) 2√2
Deneme Sınavı - 03
10
8. Özkütlesi 0,76 g/mL olan 100 mililitre dekan (C₁0H₂2) S-
VISI üzerine özkütlesi 1,60 g/mL olan karbon tetraklorür
(CCI) SIVISından ilave edilerek özkütlesi 1,22 g/mL olan
200 mililitre hacimli çözelti elde ediliyor.
Buna göre, çözelti hazırlamada kullanılan CCI Sivisi
kaç mililitredir?
A) 95
B) 100
C) 102
D) 105
E) 110
Kimya
Simyadan Kimyaya
Deneme Sınavı - 03 10 8. Özkütlesi 0,76 g/mL olan 100 mililitre dekan (C₁0H₂2) S- VISI üzerine özkütlesi 1,60 g/mL olan karbon tetraklorür (CCI) SIVISından ilave edilerek özkütlesi 1,22 g/mL olan 200 mililitre hacimli çözelti elde ediliyor. Buna göre, çözelti hazırlamada kullanılan CCI Sivisi kaç mililitredir? A) 95 B) 100 C) 102 D) 105 E) 110