Gaz Yasaları Soruları

Ja
- 0°C ta sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar XY 3
gazının basıncı 2 atm dir.
23,
34
2x93x2
enterifov 2
2
Gazın bir kısmı X₂ ve Y₂ gazlarını vermek üzere parçalandı-
ğında kaptaki toplam basınç 6 atm ve sıcaklık 273 °C oluyor.
2-29
Buna göre XY3 gazının mot cinsinden yüzde kaçı par-
ta
3a
çalanmıştır? 2ndvardies
212²²9=30=a²
A) 75
// molhareands
C) 37,5
B) 50
D) 25,0
E) 12,5
Kimya
Gaz Yasaları
Ja - 0°C ta sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar XY 3 gazının basıncı 2 atm dir. 23, 34 2x93x2 enterifov 2 2 Gazın bir kısmı X₂ ve Y₂ gazlarını vermek üzere parçalandı- ğında kaptaki toplam basınç 6 atm ve sıcaklık 273 °C oluyor. 2-29 Buna göre XY3 gazının mot cinsinden yüzde kaçı par- ta 3a çalanmıştır? 2ndvardies 212²²9=30=a² A) 75 // molhareands C) 37,5 B) 50 D) 25,0 E) 12,5
D)
E)
6+
+4,
4+
I.
II.
+2
ideal
piston
O₂(g)
I
Sabit P
27
2. Bir miktar ideal O, gazının bulunduğu sistemler aşağıda
verilmiştir.
kuj
Etki
/+
Isıtmak
6+
Sabit sıcaklıkta
He(g) eklemek
-4
gaz
↓
O₂(g)
1
2-
2-
A
Bu sistemlere yapılan etkiler ve meydana gelen değişimler M
tabloda verilmiştir.
||
Sabit V
PO₂
↓
+2
D) 7
d gaz
P
02
1
K
Buna göre, verilen değişimlerden kaç tanesi doğrudur?
(He: 4 g/mol, O: 16 g/mol, 1: Artar, ↓: Azalır, →→: Değişmez
P: Basınç, V: Hacim, d: Özkütle)
A) 4
B5
C) 6
19
E) 8
SE
S
A
Kimya
Gaz Yasaları
D) E) 6+ +4, 4+ I. II. +2 ideal piston O₂(g) I Sabit P 27 2. Bir miktar ideal O, gazının bulunduğu sistemler aşağıda verilmiştir. kuj Etki /+ Isıtmak 6+ Sabit sıcaklıkta He(g) eklemek -4 gaz ↓ O₂(g) 1 2- 2- A Bu sistemlere yapılan etkiler ve meydana gelen değişimler M tabloda verilmiştir. || Sabit V PO₂ ↓ +2 D) 7 d gaz P 02 1 K Buna göre, verilen değişimlerden kaç tanesi doğrudur? (He: 4 g/mol, O: 16 g/mol, 1: Artar, ↓: Azalır, →→: Değişmez P: Basınç, V: Hacim, d: Özkütle) A) 4 B5 C) 6 19 E) 8 SE S A
M
Çorlu İMKB Fen Lisesi Kimya Zümresi
BY
D) Z
10.
I
3T
3T
3T
Hea
0,5
0,2
0,5
0,2
Ideal
piston
80
80
A) Yalnız i B) I ve II
D) II ve III
64
44
Yukanda verilen sistemde ideal pistonlu bir
kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır. Bu
kaba sabit sıcaklıkta bir miktar CH₂ gazı ek-
leniyor.
div=nid.t
TT
Buna göre,
071
1. Kaptaki gaz yoğunluğu artar.
Birim zamanda birim yüzeye yapılan
ters orant!
çarpma sayısı azalır
Ortalama kinetik enerji değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
(CH: 16, He: 4)
C) I ve III
E) 1, Il ve ili
11.
27 °C de deniz seviyesinde, He gazı ile
doldurulan bir meteoroloji balonu 2500 m
yüksekliğe çıkan basınç 0,75 atm, sıcaklık
P₁.V₁
P₂. Vn
Kimya
Gaz Yasaları
M Çorlu İMKB Fen Lisesi Kimya Zümresi BY D) Z 10. I 3T 3T 3T Hea 0,5 0,2 0,5 0,2 Ideal piston 80 80 A) Yalnız i B) I ve II D) II ve III 64 44 Yukanda verilen sistemde ideal pistonlu bir kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır. Bu kaba sabit sıcaklıkta bir miktar CH₂ gazı ek- leniyor. div=nid.t TT Buna göre, 071 1. Kaptaki gaz yoğunluğu artar. Birim zamanda birim yüzeye yapılan ters orant! çarpma sayısı azalır Ortalama kinetik enerji değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? (CH: 16, He: 4) C) I ve III E) 1, Il ve ili 11. 27 °C de deniz seviyesinde, He gazı ile doldurulan bir meteoroloji balonu 2500 m yüksekliğe çıkan basınç 0,75 atm, sıcaklık P₁.V₁ P₂. Vn
12.
1
C₂H5OH(g)
3L
C₂H5OH(s)
D) II ve III
2
Boş
3L
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak ye-
teri kadar bekleniyor.
Buna göre;
I. Etil alkolün (C₂H5OH) buhar basıncı yarıya iner.
II. Birim hacimdeki buhar moleküllerinin sayısı değişmez.
III. Sıvı haldeki etil alkol (C₂H5OH) moleküllerinin sayısı
azalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(Kapta yeteri kadar etil alkol (C₂H5OH) bulunmaktadır)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) ve II
E) I ve
Kimya
Gaz Yasaları
12. 1 C₂H5OH(g) 3L C₂H5OH(s) D) II ve III 2 Boş 3L Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak ye- teri kadar bekleniyor. Buna göre; I. Etil alkolün (C₂H5OH) buhar basıncı yarıya iner. II. Birim hacimdeki buhar moleküllerinin sayısı değişmez. III. Sıvı haldeki etil alkol (C₂H5OH) moleküllerinin sayısı azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? (Kapta yeteri kadar etil alkol (C₂H5OH) bulunmaktadır) A) Yalnız I B) Yalnız II C) ve II E) I ve
16.
14 g
N2(g)
25 °C
28 g
CO(g)
25 °C
1 L
Yukarıdaki kapta bulunan gazların hacim
ve sıcaklıkları eşittir.
N₂ gazının basıncı 5 atm ise CO gazının
basıncı kaç atm'dir? (Gazlar ideal kabul
edilecektir.) (C: 12, O: 16, N: 14)
A) 8
B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
Kimya
Gaz Yasaları
16. 14 g N2(g) 25 °C 28 g CO(g) 25 °C 1 L Yukarıdaki kapta bulunan gazların hacim ve sıcaklıkları eşittir. N₂ gazının basıncı 5 atm ise CO gazının basıncı kaç atm'dir? (Gazlar ideal kabul edilecektir.) (C: 12, O: 16, N: 14) A) 8 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
ÖRNEK 4
Yandaki hareketli pistonlu kapta bulunan bir miktar X gazının sıcaklığı
500°K'den 100°K'ye düşürülüyor.
Buna göre;
I. Piston a noktasında durur.
II. Birim hacimdeki gaz miktarı artar.
III. X gazının PxV değeri azalır.
yargılarından hangileri doğru olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
e
d
C
b
CO
a
X(g)
Kimya
Gaz Yasaları
ÖRNEK 4 Yandaki hareketli pistonlu kapta bulunan bir miktar X gazının sıcaklığı 500°K'den 100°K'ye düşürülüyor. Buna göre; I. Piston a noktasında durur. II. Birim hacimdeki gaz miktarı artar. III. X gazının PxV değeri azalır. yargılarından hangileri doğru olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III e d C b CO a X(g)
66
5. Serap, Nesrin ve Nazan'ın aynı sıcaklıkta sırasıyla O₂, N₂
ve He gazları ile yaptıkları deneylerin sonuçları aşağıdaki
grafikte veriliyor.
P
LT
He
N₂
02
D) I ve III
Nazan
Nesrin
Serap
Buna göre,
1. Nazan'ın yaptığı deneylerdeki gaz diğerlerine göre en
çok mol sayısına sahiptir.
II. Serap'ın yaptığı deneydeki gaz diğerlerine göre en
çok kütleye sahiptir.
V
II. Her üç deneydeki gazların sıcaklıkları aynı olduğun-
dan gazların ortalama kinetik enerjileri aynı olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(He: 4, N: 14, O: 16)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
7. L
hi
F
K
da
B
00
ta
ri
m
Kimya
Gaz Yasaları
66 5. Serap, Nesrin ve Nazan'ın aynı sıcaklıkta sırasıyla O₂, N₂ ve He gazları ile yaptıkları deneylerin sonuçları aşağıdaki grafikte veriliyor. P LT He N₂ 02 D) I ve III Nazan Nesrin Serap Buna göre, 1. Nazan'ın yaptığı deneylerdeki gaz diğerlerine göre en çok mol sayısına sahiptir. II. Serap'ın yaptığı deneydeki gaz diğerlerine göre en çok kütleye sahiptir. V II. Her üç deneydeki gazların sıcaklıkları aynı olduğun- dan gazların ortalama kinetik enerjileri aynı olur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (He: 4, N: 14, O: 16) A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II 7. L hi F K da B 00 ta ri m
59. Soru
Hll.
1. H₂O (SU) X
II. Fe (Demir) X
0₂ (Oksijen) →gazdır.)
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin 4 molu NK'da 89,61 hacim
kaplar?
A) Yalnız I
Normal kosellerde
0°C, 10tm
B) Yalnız II
H₂C
C) Yalnız III
Fe ketdir.
hacimleriyle ilgili öngon
bulunuloma 2
DI ve III
E) I, II ve III
bunun hesabını nasıl yapıcam?
siu,
Kimya
Gaz Yasaları
59. Soru Hll. 1. H₂O (SU) X II. Fe (Demir) X 0₂ (Oksijen) →gazdır.) Yukarıdaki maddelerden hangilerinin 4 molu NK'da 89,61 hacim kaplar? A) Yalnız I Normal kosellerde 0°C, 10tm B) Yalnız II H₂C C) Yalnız III Fe ketdir. hacimleriyle ilgili öngon bulunuloma 2 DI ve III E) I, II ve III bunun hesabını nasıl yapıcam? siu,
1. Sürtünmesiz ve hareketli pistonlu bir kapta bulunan ve si-
caklığı 50 °C olan bir miktar ideal gazın belirli bir basınç-
taki hacmi V,'dir. Aynı basınçta gazın sıcaklığı 100 °C'ye
çıkarıldığında ise hacmi V,'dir.
Buna göre, V, ile V, arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
1
hangisidir?
= 2V₁
2
B) V₂ = 0,5V₁
D) V₂ > 2V₁
E) V₂ = V₁
C) V₂ <2V₁
Kimya
Gaz Yasaları
1. Sürtünmesiz ve hareketli pistonlu bir kapta bulunan ve si- caklığı 50 °C olan bir miktar ideal gazın belirli bir basınç- taki hacmi V,'dir. Aynı basınçta gazın sıcaklığı 100 °C'ye çıkarıldığında ise hacmi V,'dir. Buna göre, V, ile V, arasındaki bağıntı aşağıdakilerden 1 hangisidir? = 2V₁ 2 B) V₂ = 0,5V₁ D) V₂ > 2V₁ E) V₂ = V₁ C) V₂ <2V₁
4.
0
O
O
X
06
n mol
(
Şekildeki sabit hacimli kapta n mol ideal X gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı TK iken basıncı
760 mmHg'dir.
Kaptaki gaz basıncını, aşağıda verilen sıcaklık değerlerinde istenilen birime göre yazınız.
2 T K'de
3 T K'de
5
2
T K'de
4 T K'de
atm
cmHg
mmHg
Torr
Kimya
Gaz Yasaları
4. 0 O O X 06 n mol ( Şekildeki sabit hacimli kapta n mol ideal X gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı TK iken basıncı 760 mmHg'dir. Kaptaki gaz basıncını, aşağıda verilen sıcaklık değerlerinde istenilen birime göre yazınız. 2 T K'de 3 T K'de 5 2 T K'de 4 T K'de atm cmHg mmHg Torr
P₁V=nR₁T
1.V= D. 2214, 2
6. Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) bulunan C₂H,273.
gazının yoğunluğu kaç g.L-¹ dir? (H = 1, C = 12) 48
C) 3 D) 3,5 E) 4
56
Konu Testi 2
7.
A) 1,25 B) 2,5
d=m
V
4md
16 gram
He(g)
2atm
V. T
Imol
16 gram
CH₂(g)
atm
V, 2T
2-1
56
ait özellikler
Kimya
Gaz Yasaları
P₁V=nR₁T 1.V= D. 2214, 2 6. Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) bulunan C₂H,273. gazının yoğunluğu kaç g.L-¹ dir? (H = 1, C = 12) 48 C) 3 D) 3,5 E) 4 56 Konu Testi 2 7. A) 1,25 B) 2,5 d=m V 4md 16 gram He(g) 2atm V. T Imol 16 gram CH₂(g) atm V, 2T 2-1 56 ait özellikler
He (g)
40 cmHg
A)
3 litre
t°C
Kaplar arasındaki musluk açılıp denge kurulduğ
He ve CO₂ gazlarının basınçları ve sistemin basing
cmHg olur? (He: 4, C: 12, O: 16 g/mol)
12
PHeer onland
15
B)
C) 12
D)
10
E)
12
PCHA
42
36
s 42
24
18
ka
CO2(g)
60 cmHg
7 litre
t°C
P.
aby Toplam
60
51
54
34
30
Şekildels
ğında se
kaç litre
A) 1
3.
en
Kimya
Gaz Yasaları
He (g) 40 cmHg A) 3 litre t°C Kaplar arasındaki musluk açılıp denge kurulduğ He ve CO₂ gazlarının basınçları ve sistemin basing cmHg olur? (He: 4, C: 12, O: 16 g/mol) 12 PHeer onland 15 B) C) 12 D) 10 E) 12 PCHA 42 36 s 42 24 18 ka CO2(g) 60 cmHg 7 litre t°C P. aby Toplam 60 51 54 34 30 Şekildels ğında se kaç litre A) 1 3. en
2.
ni
Engel
6
1 L
1 L
Po = 1 atm
D) I ve III
N₂(g)
T Kelvin
Engel
ideal piston
14
Şekildeki kabın mutlak sıcaklığı 6T Kelvin yapıldığında,
I. Kaptaki gaz basıncı 3 atm olur.
II. Basınç x hacim değeri (PV) 3 katına çıkar.
III. Kaptaki gazın özkütlesi yarıya düşer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
Priv
4
C) I ve II
2
Kimya
Gaz Yasaları
2. ni Engel 6 1 L 1 L Po = 1 atm D) I ve III N₂(g) T Kelvin Engel ideal piston 14 Şekildeki kabın mutlak sıcaklığı 6T Kelvin yapıldığında, I. Kaptaki gaz basıncı 3 atm olur. II. Basınç x hacim değeri (PV) 3 katına çıkar. III. Kaptaki gazın özkütlesi yarıya düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III Priv 4 C) I ve II 2
6. Elif Duru 27°C'de 1 L Helyum gazı dolu balonun hacmini 1,5 L
yapmak istiyor.
Bunun için Helyum dolu balonu aşağıdaki sıvılardan han-
gisinin içine koyarak ısıtamaz?
(A, B, C, D ve E sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla 127°C,
273 °C, 327°C, 357°C, 427°C)
A)
A SIVISI
↑
Isı
C SIVISI
Isı
M
B)
Isı
D)
E SIVISI
B SIVISI
↑
Isı
D SIVISI
Isı
Kimya
Gaz Yasaları
6. Elif Duru 27°C'de 1 L Helyum gazı dolu balonun hacmini 1,5 L yapmak istiyor. Bunun için Helyum dolu balonu aşağıdaki sıvılardan han- gisinin içine koyarak ısıtamaz? (A, B, C, D ve E sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla 127°C, 273 °C, 327°C, 357°C, 427°C) A) A SIVISI ↑ Isı C SIVISI Isı M B) Isı D) E SIVISI B SIVISI ↑ Isı D SIVISI Isı
44, 27 "C'de sabit hacimli kapalı bir kapta 0,4 gram H, gazı bulun-
maktadır.
3₁-
W
Kaba,
1.
III.
A) Yalnız I
3,2 gram CH gazı eklemek
2144792
0,8 gram He gazı eklemek X
Sıcaklığı 600 K e çıkarmak
işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında basınç
iki katına çıkar? (H: 1, He: 4, C: 12)
DY ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
11.
R. 300
C) I ve II
4-2
47. PO iyonları derişimi 1,
kaç mg PO iyonu bulu
A) 12
48.
E
B
Yukarıdaki si
Kimya
Gaz Yasaları
44, 27 "C'de sabit hacimli kapalı bir kapta 0,4 gram H, gazı bulun- maktadır. 3₁- W Kaba, 1. III. A) Yalnız I 3,2 gram CH gazı eklemek 2144792 0,8 gram He gazı eklemek X Sıcaklığı 600 K e çıkarmak işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında basınç iki katına çıkar? (H: 1, He: 4, C: 12) DY ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 11. R. 300 C) I ve II 4-2 47. PO iyonları derişimi 1, kaç mg PO iyonu bulu A) 12 48. E B Yukarıdaki si
Krallar Kafası
D) CO-H₂O
1. Basınç
II. Hacim
III. Kütle
E) BH3
4. Kapalı bir kaptaki gazın yalnızca mol sayısı değiştirilir-
se,
Køv=XX
DI ve III
niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Gaz Yasaları
Krallar Kafası D) CO-H₂O 1. Basınç II. Hacim III. Kütle E) BH3 4. Kapalı bir kaptaki gazın yalnızca mol sayısı değiştirilir- se, Køv=XX DI ve III niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir? A) Yalnız B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II