Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Soruları

4.
I. Beylikler Dönemi'nde Anadolu Türk İslam mimarisinin
seçkin örnekleriyle süslenmiştir. Bu eserlerden birçoğu
günümüze dek orijinal hâliyle varlığını korumuştur.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde I. Beylikler Dö-
nemi eserine rastlamak mümkün değildir?
A) Mardin
D) Bursa
B) İzmir
C) Amasya
E) Erzurum
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
4. I. Beylikler Dönemi'nde Anadolu Türk İslam mimarisinin seçkin örnekleriyle süslenmiştir. Bu eserlerden birçoğu günümüze dek orijinal hâliyle varlığını korumuştur. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde I. Beylikler Dö- nemi eserine rastlamak mümkün değildir? A) Mardin D) Bursa B) İzmir C) Amasya E) Erzurum
5. Aşağıdaki eser - devlet eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Konya Alaaddin Camii - Anadolu Selçuklu Devleti
B) Divriği Ulu Camii - Mengücekliler
Yağıbasan Medresesi - Danişmendliler
DY Malabadi Köprüsü - Artuklular
E) Erzurum Çifte Minareli Medrese - Saltuklular
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
5. Aşağıdaki eser - devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Konya Alaaddin Camii - Anadolu Selçuklu Devleti B) Divriği Ulu Camii - Mengücekliler Yağıbasan Medresesi - Danişmendliler DY Malabadi Köprüsü - Artuklular E) Erzurum Çifte Minareli Medrese - Saltuklular
XIII. yüzyılda Anadolu'ya yönelik olarak gerçekleştirilen
Moğol saldırıları sonrasında ortaya çıkan otorite
boşluğunun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söy-
lenebilir?
A) Bizans İmparatorluğu'nun dağılma sürecinin hızlanma-
sına
B) Haçlı Seferlerinin sona ermesine
C) Orta ve daha çok Batı Anadolu'da yeni bir beylikler dö-
neminin başlamasına
D) Anadolu Selçuklu Devleti'nde merkezi otoritenin güçlen-
mesine
E) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmasına
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
XIII. yüzyılda Anadolu'ya yönelik olarak gerçekleştirilen Moğol saldırıları sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğunun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söy- lenebilir? A) Bizans İmparatorluğu'nun dağılma sürecinin hızlanma- sına B) Haçlı Seferlerinin sona ermesine C) Orta ve daha çok Batı Anadolu'da yeni bir beylikler dö- neminin başlamasına D) Anadolu Selçuklu Devleti'nde merkezi otoritenin güçlen- mesine E) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmasına
İslamiyet öncesinde binicilik ve atıcılıkta ustalaşmış
Türk kadınları, erkeklerin yanında savaşlara dâhil ol-
muştur. Bu gelenek İslamiyet'in kabulü sonrasında da
sürdürülmüştür.
Bu geleneğin devamı niteliğinde Anadolu'da Ahili-
ğe denk biçimde oluşturulan kadınlar teşkilatının
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdalan-ı Rum
B) Bacıyan-ı Rum
C) Gaziyan-ı Rum
D) Ahiyan-ı Rum
E) Dervişan-ı Rum
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
İslamiyet öncesinde binicilik ve atıcılıkta ustalaşmış Türk kadınları, erkeklerin yanında savaşlara dâhil ol- muştur. Bu gelenek İslamiyet'in kabulü sonrasında da sürdürülmüştür. Bu geleneğin devamı niteliğinde Anadolu'da Ahili- ğe denk biçimde oluşturulan kadınlar teşkilatının adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdalan-ı Rum B) Bacıyan-ı Rum C) Gaziyan-ı Rum D) Ahiyan-ı Rum E) Dervişan-ı Rum
L
6
SE3
S
4.
Milli Mücadele'nin dönüm noktası olan Sakarya Savaşı'nın
sonuçlarından bazıları şunlardır:
Yunanlıların taarruz gücü yok edildi.
İtalyanların Anadolu'dan çekilme süreci tamamland
Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayıp
savaştan çekildi.
tilaf Devletleri'nin Misak-ı Millî ile çelişen ateşkes
ve barış önerileri TBMM tarafından reddedildi.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla
maz?
A) Yunanlıların savunma konumuna geçtiğine
B) TBMM'nin hedeflerinden ödün vermediğine
C) Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiğine
D) İtilaf Devletleri arasındaki bölünmenin hızlandığına
E) Fransa'nın TBMM'yi resmen tanıdığına
E)
7.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
L 6 SE3 S 4. Milli Mücadele'nin dönüm noktası olan Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır: Yunanlıların taarruz gücü yok edildi. İtalyanların Anadolu'dan çekilme süreci tamamland Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayıp savaştan çekildi. tilaf Devletleri'nin Misak-ı Millî ile çelişen ateşkes ve barış önerileri TBMM tarafından reddedildi. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla maz? A) Yunanlıların savunma konumuna geçtiğine B) TBMM'nin hedeflerinden ödün vermediğine C) Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiğine D) İtilaf Devletleri arasındaki bölünmenin hızlandığına E) Fransa'nın TBMM'yi resmen tanıdığına E) 7.
erinin;
aları,
sürülebi-
z III
9. Eski Türklerin,
Asya ve Avrupa'da yeni devletler kurması,
Çadır kültürünün gelişmesi
III. Türk tarihinin bir coğrafyada incelenememesi,
özelliklerinden hangileri göçebe yaşam tarzının sonuçları
olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız
D) II ve III
B) Yalnız t
C) Ivett
E), ve HI
7 B
8. A
9. B
10
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
erinin; aları, sürülebi- z III 9. Eski Türklerin, Asya ve Avrupa'da yeni devletler kurması, Çadır kültürünün gelişmesi III. Türk tarihinin bir coğrafyada incelenememesi, özelliklerinden hangileri göçebe yaşam tarzının sonuçları olduğu ileri sürülebilir? A) Yalnız D) II ve III B) Yalnız t C) Ivett E), ve HI 7 B 8. A 9. B 10
196
6.
Bir ülkenin coğrafi konumu, matematik ve özel konum
YU olarak ifade edilir. Coğrafi konum; doğal, beşeri ve AMI2
ekonomik özellikler üzerinde etkilidir.
12 simbA ISIGE
M nolsa
OBBMU
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi
Türkiye'nin coğrafi-konumuna bağlı olarak
Toe Nami
$15mult no
is as cıkmamıştır?
im OT
y ensinsie
ortaya
CO 9mereb UE
dondeub slysbs ,nsl baslbs Acielo "ueuroa
A) İklim çeşitliliğinin görülmesi
beirniney 18
se B) İstanbul - Çanakkale Boğazlarına sahip olması mene
21 Martta 12 saat gündüz yaşanması
siemness
VSTS (D) Stratejik öneminin fazla olması
E) Ortalama yükseltinin fazla olması
ipgslix uno
Sinivelesmi ins
sessml mysb
u liggsi uno
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
196 6. Bir ülkenin coğrafi konumu, matematik ve özel konum YU olarak ifade edilir. Coğrafi konum; doğal, beşeri ve AMI2 ekonomik özellikler üzerinde etkilidir. 12 simbA ISIGE M nolsa OBBMU Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin coğrafi-konumuna bağlı olarak Toe Nami $15mult no is as cıkmamıştır? im OT y ensinsie ortaya CO 9mereb UE dondeub slysbs ,nsl baslbs Acielo "ueuroa A) İklim çeşitliliğinin görülmesi beirniney 18 se B) İstanbul - Çanakkale Boğazlarına sahip olması mene 21 Martta 12 saat gündüz yaşanması siemness VSTS (D) Stratejik öneminin fazla olması E) Ortalama yükseltinin fazla olması ipgslix uno Sinivelesmi ins sessml mysb u liggsi uno
9.
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı medreseleriyle
ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez?
A) Müderrislerin yevmiyelerine göre 20'li, 40'li ve 60'lı
medreseler şeklinde ayrılır.
B) Mezun olan öğrencilere icazetname adında bir belge
verilir.
C) Tip, matematik, astronomi, hadis, kelam, fıkıh gibi
dersler okutulur.
D) Öğrenci ve kurum masrafları, vakıf sistemiyle karşıla-
nır.
E) Eğitim, zorunlu olup her erkek öğrencinin dört yıl bo-
yunca devam etmesi gerekir.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
9. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı medreseleriyle ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez? A) Müderrislerin yevmiyelerine göre 20'li, 40'li ve 60'lı medreseler şeklinde ayrılır. B) Mezun olan öğrencilere icazetname adında bir belge verilir. C) Tip, matematik, astronomi, hadis, kelam, fıkıh gibi dersler okutulur. D) Öğrenci ve kurum masrafları, vakıf sistemiyle karşıla- nır. E) Eğitim, zorunlu olup her erkek öğrencinin dört yıl bo- yunca devam etmesi gerekir.
TARIH
8.
Tarih; geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluk-
larının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildire-
rek, sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayandı-
rarak, objektif olarak anlatan bilim dalıdır.
Tarih biliminin tanımı göz önüne alındığında bir
tarihi olayda,
1. Olayın insan ve insan topluluklarını ilgilendirme-
si
II. Olayın nesnel bir şeklide değerlendirilmesi
III. Olayın nedenlerinin bilinmesi
IV. Olayın sonuçlarının bilinmesi
özelliklerinden hangilerinin olması gerektiği
söylenebilir?
A) I ve Il
B) I ve III
D) II, III ve IV
DOĞA KOLEJİ
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
11. Aşağıd
lem ol
A) T:
r
B)
BODE
C)
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
TARIH 8. Tarih; geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluk- larının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildire- rek, sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayandı- rarak, objektif olarak anlatan bilim dalıdır. Tarih biliminin tanımı göz önüne alındığında bir tarihi olayda, 1. Olayın insan ve insan topluluklarını ilgilendirme- si II. Olayın nesnel bir şeklide değerlendirilmesi III. Olayın nedenlerinin bilinmesi IV. Olayın sonuçlarının bilinmesi özelliklerinden hangilerinin olması gerektiği söylenebilir? A) I ve Il B) I ve III D) II, III ve IV DOĞA KOLEJİ C) I, II ve III E) I, II, III ve IV 11. Aşağıd lem ol A) T: r B) BODE C)
me Sürecinde Selçu
Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
ma-
sağ-
Igin
asıllı
mek
Ksi-
Sıkı-
to-
aha
rleri
cak-
u,
3. Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı sonrasında Mo-
ğol İlhanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Bu durum-
dan faydalanan uçlardaki Türkmen beyleri bağımsız hare-
ket etmeye başlamıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Türkiye Selçuklularının Anadolu'da denetimi kaybettiği
B) Türkmen beylerinin Anadolu'da Türk varlığının sürdürül-
mesini sağladığı
nei C) Anadolu'da siyasi birliğin bulunmadığı
D) İlhanlıların Anadolu'da bir süre etkinlik kazandığı
E) Türkiye Selçuklu Devleti'nin komşularıyla diplomatik iliş-
ki kurduğu
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
me Sürecinde Selçu Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ma- sağ- Igin asıllı mek Ksi- Sıkı- to- aha rleri cak- u, 3. Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı sonrasında Mo- ğol İlhanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Bu durum- dan faydalanan uçlardaki Türkmen beyleri bağımsız hare- ket etmeye başlamıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Türkiye Selçuklularının Anadolu'da denetimi kaybettiği B) Türkmen beylerinin Anadolu'da Türk varlığının sürdürül- mesini sağladığı nei C) Anadolu'da siyasi birliğin bulunmadığı D) İlhanlıların Anadolu'da bir süre etkinlik kazandığı E) Türkiye Selçuklu Devleti'nin komşularıyla diplomatik iliş- ki kurduğu
Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin devlete
sağladığı yararlardan biri değildir?
Hazineden nakit para çıkışının azalması
B Merkeziyetçi devlet anlayışının güçlenmesi
C Boş arazilerin değerlendirilmesi
D Masrafsız ordu yetiştirilmesi
E Merkezden uzak bölgelerde güvenliğin sağlan
masi
9. Sınıf eis TARİH Soru Bankası
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin devlete sağladığı yararlardan biri değildir? Hazineden nakit para çıkışının azalması B Merkeziyetçi devlet anlayışının güçlenmesi C Boş arazilerin değerlendirilmesi D Masrafsız ordu yetiştirilmesi E Merkezden uzak bölgelerde güvenliğin sağlan masi 9. Sınıf eis TARİH Soru Bankası
3.
Aşağıdaki devletlerden hangisinin XVI. yüzyıl sonların-
dan itibaren Karadeniz kıyılarına ulaşmak için tüm Kaf-
kasya'yı ve Batı Türkistan'ı ele geçirmeyi amaçladığı söy-
lenebilir?
A) Rusya
blisip nime neil
B) Avusturya
D) Lehistan
SOSI
Safevi
C) İngiltere
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
3. Aşağıdaki devletlerden hangisinin XVI. yüzyıl sonların- dan itibaren Karadeniz kıyılarına ulaşmak için tüm Kaf- kasya'yı ve Batı Türkistan'ı ele geçirmeyi amaçladığı söy- lenebilir? A) Rusya blisip nime neil B) Avusturya D) Lehistan SOSI Safevi C) İngiltere
2.
1905 tarihinde Fransa'da çıkarılan bir kanunda şu kararlar
alınmıştır:
Cumhuriyet, inanç özgürlüğünü güvence altına alır.
Her türlü ibadetin, hiçbir kısıtlama olmaksızın ser-
best gerçekleştirilmesini sağlar.
Cumhuriyet, hiçbir dini resmî din olarak tanımaz,
herhangi bir din kurumuna maaş ya da ödenek
anlamında destek vermez.
Bu bilgilere göre, Fransa Hükümeti'nin aşağıdakilerden
hangisini korumaya çalıştığı söylenebilir?
A) Kadın erkek eşitliğini
B) Laik yönetim anlayışını
C) Gelenekçi toplum yapısını
D) Devletçi ekonomik sistemi
E) Sosyalist devlet yapısını
77
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. 1905 tarihinde Fransa'da çıkarılan bir kanunda şu kararlar alınmıştır: Cumhuriyet, inanç özgürlüğünü güvence altına alır. Her türlü ibadetin, hiçbir kısıtlama olmaksızın ser- best gerçekleştirilmesini sağlar. Cumhuriyet, hiçbir dini resmî din olarak tanımaz, herhangi bir din kurumuna maaş ya da ödenek anlamında destek vermez. Bu bilgilere göre, Fransa Hükümeti'nin aşağıdakilerden hangisini korumaya çalıştığı söylenebilir? A) Kadın erkek eşitliğini B) Laik yönetim anlayışını C) Gelenekçi toplum yapısını D) Devletçi ekonomik sistemi E) Sosyalist devlet yapısını 77
ya
sa-
MOYA
27. Abbasiler, Emevi Devleti'ne son verdiklerinde İslam Devleti'nin
sınırlarının bir ucu Kafkaslar'a bir ucu da Atlas Okyanusu'na
kadar uzanmıştır.
Belirtilen sınırlar içerisinde,
1. medreseler,
II. paralar,
III. rasathaneler
faaliyetlerinden hangileri İslam Devleti'nin bölgede haki-
miyeti kurduğuna dair kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
ya sa- MOYA 27. Abbasiler, Emevi Devleti'ne son verdiklerinde İslam Devleti'nin sınırlarının bir ucu Kafkaslar'a bir ucu da Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştır. Belirtilen sınırlar içerisinde, 1. medreseler, II. paralar, III. rasathaneler faaliyetlerinden hangileri İslam Devleti'nin bölgede haki- miyeti kurduğuna dair kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
Erzurum- Kars çevresinde kurulmuştur.
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir.
Özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Mengücekliler
C) Danişmentliler
B) Artuklular
D) Germiyanoğulları
E) Saltuklular
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Erzurum- Kars çevresinde kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden han- gisidir? A) Mengücekliler C) Danişmentliler B) Artuklular D) Germiyanoğulları E) Saltuklular
an'da
Memlük
pa Hrist
k için Sa
müştür
Selim'in
ir?
ek
ek
vurmak
varo
daha
ilerde
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
1453-1456'da İstanbul Boğazı'nı kontrol eden ada-
lar, Papalık donanması tarafından işgal edildiğin-
de, Katoliklere karşı Osmanlı yönetimini destek-
leyen Rum halkı sayesinde adalar tekrar Osmanlı
egemenliğine girmiştir.
1.
Bu durumun dayanağı aşağıdakilerden hangi-
si olamaz?
A) Osmanlının Ortodoksluğu ve Protestanlığı Ka-
toliklere karşı himaye etmesi
B) Fatih'in İstanbul'da Ortodoks Patrikliği'ni ihya
etmesi
C) Osmanlıların Protestanlığın yayılması için uy-
gun zemini oluşturması
D) Hristiyan dünyasındaki mezhepsel çekişmeler
E)) Patriklik vasıtasıyla Rumların Osmanlıya bağ-
ninlag lanması
esmin
(asmla nob
NLARI
EN YAYINL
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
an'da Memlük pa Hrist k için Sa müştür Selim'in ir? ek ek vurmak varo daha ilerde Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1453-1456'da İstanbul Boğazı'nı kontrol eden ada- lar, Papalık donanması tarafından işgal edildiğin- de, Katoliklere karşı Osmanlı yönetimini destek- leyen Rum halkı sayesinde adalar tekrar Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1. Bu durumun dayanağı aşağıdakilerden hangi- si olamaz? A) Osmanlının Ortodoksluğu ve Protestanlığı Ka- toliklere karşı himaye etmesi B) Fatih'in İstanbul'da Ortodoks Patrikliği'ni ihya etmesi C) Osmanlıların Protestanlığın yayılması için uy- gun zemini oluşturması D) Hristiyan dünyasındaki mezhepsel çekişmeler E)) Patriklik vasıtasıyla Rumların Osmanlıya bağ- ninlag lanması esmin (asmla nob NLARI EN YAYINL