Aromatik Bileşikler Soruları

19. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin, LIAIH ile
uygun koşullarda indirgenmesi sonucu pri-
mer bir amin bileşiği elde edilir?
A)
B)
021
C)
ABT
O
||
C - NH2
ficcola
HO
||
N-C-CH3
E)
D)
O CH3
|| |
C-N-H
||
N-C-CH₂
CH3
O CH3
C-N-CH3
(2015-LYS)
Kimya
Aromatik Bileşikler
19. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin, LIAIH ile uygun koşullarda indirgenmesi sonucu pri- mer bir amin bileşiği elde edilir? A) B) 021 C) ABT O || C - NH2 ficcola HO || N-C-CH3 E) D) O CH3 || | C-N-H || N-C-CH₂ CH3 O CH3 C-N-CH3 (2015-LYS)
el-
ar
Turkiye Geneli Deneme Sınavi-2
39. 0,1 M Mg2+ ve 0,1 M Ca²+ iyonları bulunan bir çözel-
tiye damla damla NaOH ekleniyor.
Ca(OH)₂ çökmeye başladığı anda çözeltideki Mg²+
iyon derişimi kaç molardır?
[Mg (OH)₂ için Kc = 4.10, Ca(OH)₂ için K = 4-10-7]
A) 2.10-3
B) 1.10-3
C) 2.104
D) 1.10
-4
E) 3-10-3
Kimya
Aromatik Bileşikler
el- ar Turkiye Geneli Deneme Sınavi-2 39. 0,1 M Mg2+ ve 0,1 M Ca²+ iyonları bulunan bir çözel- tiye damla damla NaOH ekleniyor. Ca(OH)₂ çökmeye başladığı anda çözeltideki Mg²+ iyon derişimi kaç molardır? [Mg (OH)₂ için Kc = 4.10, Ca(OH)₂ için K = 4-10-7] A) 2.10-3 B) 1.10-3 C) 2.104 D) 1.10 -4 E) 3-10-3
Karbon Kimyasına Giriş
ÖRNEK: 3
1. CaC₂+2H₂O → X+Ca(OH)2
II. Al C+12H₂O
III. NH OCN ISI Z
Yukanda verilen tepkimelerde anorganik maddeler tepkime-
ye girerek yeni ürünler oluşmuştur.
A) Yalnız I
→ 4Al(OH)3 +3Y
Hangi tepkimeler sonucunda organik madde sentezlen-
miştir?
Çözüm
✓
D) I ve II
B) I ve III
E) I, II ve III
C) II ve II
ORGANİK BİLEŞİKLERDE BASİT FORMÜL, MOI
ORMÜL VE YAPI FORMÜLÜ
Kimya
Aromatik Bileşikler
Karbon Kimyasına Giriş ÖRNEK: 3 1. CaC₂+2H₂O → X+Ca(OH)2 II. Al C+12H₂O III. NH OCN ISI Z Yukanda verilen tepkimelerde anorganik maddeler tepkime- ye girerek yeni ürünler oluşmuştur. A) Yalnız I → 4Al(OH)3 +3Y Hangi tepkimeler sonucunda organik madde sentezlen- miştir? Çözüm ✓ D) I ve II B) I ve III E) I, II ve III C) II ve II ORGANİK BİLEŞİKLERDE BASİT FORMÜL, MOI ORMÜL VE YAPI FORMÜLÜ
AKLIMDA VAR YAYINCILIK
16
35.
CI
C₂H5 bileşiğiyle ilgili;
2
1. Sistematik adı 1-etil-6-kloro-1,4-siklohegzadiendir.
II. Aromatik hidrokarbondur.
III. Sistematik adı 4-etil-3-kloro-1,4-siklohegzadiendir.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve Il
B) II ve Ill
D) I, II ve III
C) Yalnız I
E) Yalniz III
Kimya
Aromatik Bileşikler
AKLIMDA VAR YAYINCILIK 16 35. CI C₂H5 bileşiğiyle ilgili; 2 1. Sistematik adı 1-etil-6-kloro-1,4-siklohegzadiendir. II. Aromatik hidrokarbondur. III. Sistematik adı 4-etil-3-kloro-1,4-siklohegzadiendir. yargılardan hangileri doğrudur? A) I ve Il B) II ve Ill D) I, II ve III C) Yalnız I E) Yalniz III
27.
Bu özelliklere sahip molekül aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)
B)
. Sekonder ir alkoldür.
• Stereomerkeze (asimetrik karbon atomu) sahiptir.
• Su ayrılma tepkimesiyle alken eldesi için uygun
bir bileşik değildir.
E)
H
C- CH₂
OH
H
CH₂C-C-CH₂CH₂
OH
OH
OH
1-6-5
OH
CH3
Kimya
Aromatik Bileşikler
27. Bu özelliklere sahip molekül aşağıdakilerden hangi- sidir? A) B) . Sekonder ir alkoldür. • Stereomerkeze (asimetrik karbon atomu) sahiptir. • Su ayrılma tepkimesiyle alken eldesi için uygun bir bileşik değildir. E) H C- CH₂ OH H CH₂C-C-CH₂CH₂ OH OH OH 1-6-5 OH CH3
27.
A)
Bu özelliklere sahip molekül aşağıdakilerden hangi-
sidir?
B)
C)
D)
. Sekonder ir alkoldür.
Stereomerkeze (asimetrik karbon atomu) sahiptir.
• Su ayrılma tepkimesiyle alken eldesi için uygun
bir bileşik değildir.
E)
●
H
-C-CH,
ÓH
OH
OH
H
H₂C-C-CH₂CH₂
OH
1-6-5
OH
CH3
Kimya
Aromatik Bileşikler
27. A) Bu özelliklere sahip molekül aşağıdakilerden hangi- sidir? B) C) D) . Sekonder ir alkoldür. Stereomerkeze (asimetrik karbon atomu) sahiptir. • Su ayrılma tepkimesiyle alken eldesi için uygun bir bileşik değildir. E) ● H -C-CH, ÓH OH OH H H₂C-C-CH₂CH₂ OH 1-6-5 OH CH3
46.
bileşiği ile ilgili;
1. Yapısında 5 tane ikili bağ olan bir
alkendir.
II.
Kapalı formülü C₁0Hg'dir.
10
III.
Güve kovucu olarak kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
46. bileşiği ile ilgili; 1. Yapısında 5 tane ikili bağ olan bir alkendir. II. Kapalı formülü C₁0Hg'dir. 10 III. Güve kovucu olarak kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
2
H
CH2 = C – CH3 + H2O H+
CH3 - CH₂ - CH-CH3 + NaOH seyreltik
1
O
Br
III. H-C- OCH3 + H₂O
Yukarıdaki tepkimelerden hangisinden ana ürün.
olarak primer alkol elde edilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
OH
Ana ürünler l'de CH3 - CH - CH3 (2° alkol)
Il'de CH3 - CH₂ - CH-CH3 (2° alkol)
OH
Ill'de CH3OH (1° alkol) ile H-C-OH
elde edilir.
OH
L
(Karboksilik asit)
Yanıt C
Büt
1.
III.
all
A
Kimya
Aromatik Bileşikler
2 H CH2 = C – CH3 + H2O H+ CH3 - CH₂ - CH-CH3 + NaOH seyreltik 1 O Br III. H-C- OCH3 + H₂O Yukarıdaki tepkimelerden hangisinden ana ürün. olarak primer alkol elde edilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III OH Ana ürünler l'de CH3 - CH - CH3 (2° alkol) Il'de CH3 - CH₂ - CH-CH3 (2° alkol) OH Ill'de CH3OH (1° alkol) ile H-C-OH elde edilir. OH L (Karboksilik asit) Yanıt C Büt 1. III. all A
di
26. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi
yanlış adlandırılmıştır?
Bileşik
Adi
CH3 - CH -
İzopropil
CH3
CH₂-
Fenil
İzobütil
Tersiyer bütil
Neopentil
B)
CH3
C)
CH3 – CH – CH2 -
CH3
1
DY CH3-C-
CH3
CH3
E) CH3 -C- CH₂ -
1
CH 3
Kimya
Aromatik Bileşikler
di 26. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bileşik Adi CH3 - CH - İzopropil CH3 CH₂- Fenil İzobütil Tersiyer bütil Neopentil B) CH3 C) CH3 – CH – CH2 - CH3 1 DY CH3-C- CH3 CH3 E) CH3 -C- CH₂ - 1 CH 3
22.
23,
8
TGANIK KIMYA
III.
Colly Qc+ndins
CH3
II.
CI
Meta dikloro
benzen
NO₂
Para nitro
toluen
Naftalin
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru
adlandırılmıştır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
BH3 ve NH3 moleküllerinde aşağıdaki niceliklerinden han-
gisi aynıdır? (1H, 5B, 7N)
A) Merkez atomun hibritleşme türü
B) Molekül polarlığı
C) VSEPR gösterimi
Kimya
Aromatik Bileşikler
22. 23, 8 TGANIK KIMYA III. Colly Qc+ndins CH3 II. CI Meta dikloro benzen NO₂ Para nitro toluen Naftalin Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III BH3 ve NH3 moleküllerinde aşağıdaki niceliklerinden han- gisi aynıdır? (1H, 5B, 7N) A) Merkez atomun hibritleşme türü B) Molekül polarlığı C) VSEPR gösterimi
AYT/Fen Bilimleri
18. Organik bir bileşik ile ilgili;
1. Sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
II.
7 karbonludur.
III. Aromatiktir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
OH
CH₂-OH
A)
B)
NH₂
COOH
E)
D)
-OH
20. Sabi
tepk
ver
C
E
Kimya
Aromatik Bileşikler
AYT/Fen Bilimleri 18. Organik bir bileşik ile ilgili; 1. Sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir. II. 7 karbonludur. III. Aromatiktir. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? OH CH₂-OH A) B) NH₂ COOH E) D) -OH 20. Sabi tepk ver C E
Yukarıda formülü verilen bileşik ile ilgili aşag
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) Adi benzendir✓
B) Yapısındaki karbon ve hidrojen atomlan ayn
düzlemde bulunur
C) Bir hidrojen aynimasi jé oluşan radikal benzi
olarak adlandırılır
D) Sahip olduğu
Dj Sahip
olduğu renans yapilardan dolay olduk
ça kararlıdır.
Yapısındaki karbon-karbon bagian dad
Kimya
Aromatik Bileşikler
Yukarıda formülü verilen bileşik ile ilgili aşag dakilerden hangisi yanlıştır? A) Adi benzendir✓ B) Yapısındaki karbon ve hidrojen atomlan ayn düzlemde bulunur C) Bir hidrojen aynimasi jé oluşan radikal benzi olarak adlandırılır D) Sahip olduğu Dj Sahip olduğu renans yapilardan dolay olduk ça kararlıdır. Yapısındaki karbon-karbon bagian dad
22.
Aşağıdakilerden hangisinin IUPAC adı yanlış verfi-
miştir?
Bleşik
Bileşigin Adı
GH
A) CH₂-CH-CH-C₂Hy
đây CHCHCHy smell felt heptan
CH₂ - CH₂
CH₂
1-etil-3,3-dimetil
siklohekzan
CH₂
C) CH₂-C-CH₂-CH₂ 2,2-dimetil bütan
CH₂
C₂H5
"C
1-etil-2-metil siklo
bütan
CH
CH₂-CH-CH₂ - CH3 2-siklopropil bütan
23.
Açık zincirli bir hidrokarbonun 0,1 molü için,
- Yeterince O₂ ile tepkimesinden normal şartlar altın
Kimya
Aromatik Bileşikler
22. Aşağıdakilerden hangisinin IUPAC adı yanlış verfi- miştir? Bleşik Bileşigin Adı GH A) CH₂-CH-CH-C₂Hy đây CHCHCHy smell felt heptan CH₂ - CH₂ CH₂ 1-etil-3,3-dimetil siklohekzan CH₂ C) CH₂-C-CH₂-CH₂ 2,2-dimetil bütan CH₂ C₂H5 "C 1-etil-2-metil siklo bütan CH CH₂-CH-CH₂ - CH3 2-siklopropil bütan 23. Açık zincirli bir hidrokarbonun 0,1 molü için, - Yeterince O₂ ile tepkimesinden normal şartlar altın
5. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi
yanlış adlandırılmıştır?
Adı
Bileşik
Izopropil
A)
CH3-CH-
I
CH3
Fenil
B)
CH₂ -
İzobütil
C)
CH3
CH3 – CH – CH2 -
CH 3
Tersiyer bütil
CH3-C-
1
CH 3
CH3
Neopentil
CH3 - C - CH2 -
1
CH3
D)
E)
Kimya
Aromatik Bileşikler
5. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi yanlış adlandırılmıştır? Adı Bileşik Izopropil A) CH3-CH- I CH3 Fenil B) CH₂ - İzobütil C) CH3 CH3 – CH – CH2 - CH 3 Tersiyer bütil CH3-C- 1 CH 3 CH3 Neopentil CH3 - C - CH2 - 1 CH3 D) E)
27. X, Y ve Z bileşiklerinin formülleri aşağıda verilmiştir.
X
Z
Bu bileşiklerle ilgili,
I. X bileşiği aromatik bileşik olarak sınıflandırılır.
II. Y bileşiğinde karbon atomları arasındaki tüm
Yalnız
Y
M
E Il ve Ill
lamaz.
in yazılı izni olmaksızı
28 Ocağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış
Kimya
Aromatik Bileşikler
27. X, Y ve Z bileşiklerinin formülleri aşağıda verilmiştir. X Z Bu bileşiklerle ilgili, I. X bileşiği aromatik bileşik olarak sınıflandırılır. II. Y bileşiğinde karbon atomları arasındaki tüm Yalnız Y M E Il ve Ill lamaz. in yazılı izni olmaksızı 28 Ocağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış
5.
OH
O
Yukarıdaki bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yaygın adı fenoldür.
NaOH ile tepkime vermez.
C)
Suda çözünür.
D) Sistematik adı hidroksibenzendir.
E) Aromatik bileşiktir.
Kimya
Aromatik Bileşikler
5. OH O Yukarıdaki bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yaygın adı fenoldür. NaOH ile tepkime vermez. C) Suda çözünür. D) Sistematik adı hidroksibenzendir. E) Aromatik bileşiktir.