Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Soruları

e
en
(
on-
Pive + P₂V₁ = Pron Uson
14.
X(a)
2 atm
3 L
M
Elastik balon
x(g)
2 L
TK
A
P₁ = 1 atm
TK
ideal X gazlarının bulunduğu yukarıdaki sis-
temde sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp yeterli
süre beklendiğinde elastik balonun hacmi kaç
litre olur?
balon
Ubalon = 5
E) 8
A) 3
B) 4
D) 6
2.3 +1.2 = 1₁ (3+ Volod
balon
8=3+1
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
e en ( on- Pive + P₂V₁ = Pron Uson 14. X(a) 2 atm 3 L M Elastik balon x(g) 2 L TK A P₁ = 1 atm TK ideal X gazlarının bulunduğu yukarıdaki sis- temde sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp yeterli süre beklendiğinde elastik balonun hacmi kaç litre olur? balon Ubalon = 5 E) 8 A) 3 B) 4 D) 6 2.3 +1.2 = 1₁ (3+ Volod balon 8=3+1
r
TYT
Mad
2mo
Eşit kütleli Cu ve O₂ elementlerinin tam verimli tepkimesi
sonucu en fazla 25 gram Bakır (II) oksit bileşiği oluşuyor.
Buna göre, hangi elementten kaç gram reaksiyona
girmeden kalmıştır? (O = 16 g/mol, Cu = 64 g/mol)
A) 15 g 0₂
B) 15 g Cu
C) 5 g Cu
D) 5 g 0₂
5.
B
T
24
E) 10 g 0₂
2 cuto - 20ugo
1 mol
žmot
Çözünen tuz kütlesi (g)
B
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
r TYT Mad 2mo Eşit kütleli Cu ve O₂ elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu en fazla 25 gram Bakır (II) oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre, hangi elementten kaç gram reaksiyona girmeden kalmıştır? (O = 16 g/mol, Cu = 64 g/mol) A) 15 g 0₂ B) 15 g Cu C) 5 g Cu D) 5 g 0₂ 5. B T 24 E) 10 g 0₂ 2 cuto - 20ugo 1 mol žmot Çözünen tuz kütlesi (g) B
8. Kireçtaşı yüksek oranda kalsiyum karbonat (CaCO₂) içeren
doğal bir mineraldir. Yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında içerdiği
kalsiyum karbonat aşağıda verilen tepkime denklemine gö-
re kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşür.
CaCO3(k)→ CaO(k) + CO₂(g)
Kütlece % 75 kalsiyum karbonat içeren kireçtaşı minerali ısı-
tılarak tam verimle tepkimeye girmesi sağlanıyor.
Tepkime sonunda elde edilen karbon dioksit gazının hac-
mi normal koşullarda 6,72 litre olduğuna göre, başlan-
gıçta alınan kireçtaşı minerali kaç gramdır?
(Ca: 40 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)
A) 20 g
D) 40 g
B) 25 g
E) 50 g
C) 30 g
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
8. Kireçtaşı yüksek oranda kalsiyum karbonat (CaCO₂) içeren doğal bir mineraldir. Yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında içerdiği kalsiyum karbonat aşağıda verilen tepkime denklemine gö- re kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşür. CaCO3(k)→ CaO(k) + CO₂(g) Kütlece % 75 kalsiyum karbonat içeren kireçtaşı minerali ısı- tılarak tam verimle tepkimeye girmesi sağlanıyor. Tepkime sonunda elde edilen karbon dioksit gazının hac- mi normal koşullarda 6,72 litre olduğuna göre, başlan- gıçta alınan kireçtaşı minerali kaç gramdır? (Ca: 40 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol) A) 20 g D) 40 g B) 25 g E) 50 g C) 30 g
i
11. Sabit sıcaklık ve basınç altında kapalı bir kapta H₂(g)
ve O2(g) gazlarından oluşan 50 gramlık bir karışım,
→ H₂O (s)
H₂(g) + O2(g)
denklemine göre tepkimeye girdiğinde 36 gram
H₂O(s) oluşmaktadır.
Buna göre bu tepkime ile ilgili, 2
I. 32 gram O₂ gazı harcanmıştır.
II. Son durumda kapta 14 gram gaz bulunmaktadır.
III. Kaptaki toplam kütle azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1, 0 = 16)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
G
1
S
A
A
18
D) II ve III
OS
22.12
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
i 11. Sabit sıcaklık ve basınç altında kapalı bir kapta H₂(g) ve O2(g) gazlarından oluşan 50 gramlık bir karışım, → H₂O (s) H₂(g) + O2(g) denklemine göre tepkimeye girdiğinde 36 gram H₂O(s) oluşmaktadır. Buna göre bu tepkime ile ilgili, 2 I. 32 gram O₂ gazı harcanmıştır. II. Son durumda kapta 14 gram gaz bulunmaktadır. III. Kaptaki toplam kütle azalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1, 0 = 16) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III G 1 S A A 18 D) II ve III OS 22.12 E) I, II ve III
19
19
14. Eşit kütlelerdeki X ve Y elementleri tam verimle tepki-
meye girdiğinde X,Y, bileşiği oluşmaktadır. Tepkime
sonucu oluşan bileşik kütlesi artan element kütlesinin
21 katı kadardır.
Buna göre X₂Y₂ bileşiği için elementlerin kütlece
M₂
birleşme oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
My
A) 22/12
B
17
19
- 2
3X+24 → XY₂
/MOLY
C) 15
14
3X+24=214 19
JX=1943
D)
12
13
E)
10
11
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
19 19 14. Eşit kütlelerdeki X ve Y elementleri tam verimle tepki- meye girdiğinde X,Y, bileşiği oluşmaktadır. Tepkime sonucu oluşan bileşik kütlesi artan element kütlesinin 21 katı kadardır. Buna göre X₂Y₂ bileşiği için elementlerin kütlece M₂ birleşme oranı aşağıdakilerden hangisidir? My A) 22/12 B 17 19 - 2 3X+24 → XY₂ /MOLY C) 15 14 3X+24=214 19 JX=1943 D) 12 13 E) 10 11
SODA
yum karbonat heptahidrat (Na2CO3.7H₂O(k)) oluşuyor. Şiddetli şekilde ısıtıldığında sodyum karbonat heptahidrat
1 mol sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H₂O(K), çamaşır sodası) yavaşça isitiliyor, su buhan ve sod-
ISI alır ve su buharı kaybederek sodyum karbonat monohidrat (Na₂CO3 H₂O(k) oluşur. Isitilmaya
(Na2CO3-7H₂O(k))
Na2CO3.10H2O(k)
Na2CO3.7H2O(k)
Na2CO3-H₂O(K)
devam edildiğinde susuz çamaşır sodası (soda) elde edilir.
Na2CO3.7H₂O(k) + 3H₂O(s)
Na2CO3.H₂O(k) + 6H₂O(s)
Na2CO3(k) + H₂O(s)
Yukarıdaki denklemlere göre 2,65 gram susuz çamaşır sodası elde etmek için kaç kJ ısı gereklidir?
(Na2CO3: 106 g/mol)
A) 13
B) 26
MA
AH = 150 kJ
AH=320 kJ
AH = 50 kJ
C) 52
com
187
D) 130
205565
1.20
E) 260
123
CEE
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
SODA yum karbonat heptahidrat (Na2CO3.7H₂O(k)) oluşuyor. Şiddetli şekilde ısıtıldığında sodyum karbonat heptahidrat 1 mol sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H₂O(K), çamaşır sodası) yavaşça isitiliyor, su buhan ve sod- ISI alır ve su buharı kaybederek sodyum karbonat monohidrat (Na₂CO3 H₂O(k) oluşur. Isitilmaya (Na2CO3-7H₂O(k)) Na2CO3.10H2O(k) Na2CO3.7H2O(k) Na2CO3-H₂O(K) devam edildiğinde susuz çamaşır sodası (soda) elde edilir. Na2CO3.7H₂O(k) + 3H₂O(s) Na2CO3.H₂O(k) + 6H₂O(s) Na2CO3(k) + H₂O(s) Yukarıdaki denklemlere göre 2,65 gram susuz çamaşır sodası elde etmek için kaç kJ ısı gereklidir? (Na2CO3: 106 g/mol) A) 13 B) 26 MA AH = 150 kJ AH=320 kJ AH = 50 kJ C) 52 com 187 D) 130 205565 1.20 E) 260 123 CEE
ASF 18
7.
2N. +30,
2(g)
A) 30
2(g)
B) 25
→ 2N₂O3(g)
Tepkimesine göre aynı koşullarda 15'şer litre N₂ ve O₂ gaz-
larının tepkimesinden en fazla kaç litre N₂O3 gazı oluşur?
C) 15
SENTEZ TES
D) 10
E) 5
1
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
ASF 18 7. 2N. +30, 2(g) A) 30 2(g) B) 25 → 2N₂O3(g) Tepkimesine göre aynı koşullarda 15'şer litre N₂ ve O₂ gaz- larının tepkimesinden en fazla kaç litre N₂O3 gazı oluşur? C) 15 SENTEZ TES D) 10 E) 5 1
3. X ve Y'den oluşan X₂Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı
m
m
4
5
dır.
Buna göre eşit kütlede X ve Y'nin tam verimle birleşmesi
sonucu 38 gr X₂Y3 oluşurken hangi maddeden kaç gram
artar?
A) 11 gr X
D) 4 gr Y
B) 11 gr Y
E) 15 gr X
C) 4 gr X
7
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
3. X ve Y'den oluşan X₂Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı m m 4 5 dır. Buna göre eşit kütlede X ve Y'nin tam verimle birleşmesi sonucu 38 gr X₂Y3 oluşurken hangi maddeden kaç gram artar? A) 11 gr X D) 4 gr Y B) 11 gr Y E) 15 gr X C) 4 gr X 7
5.
Ağzı açık kapta kütlenin korunumu kanununu ispat-
lamak isteyen bir öğrenci,
Zn(k) + 2HCl (suda) → ZnCl2(suda) + H2(g)
II.
Pb(NO3)2(suda) + Na₂S (suda) → PbS(k) + 2NaNO
III. CH4(g) +202(g) → CO2(g) + 2H₂O(s)
tepkimelerinden hangilerini gerçekleştirirse amacına
ulaşmış olur? (Buharlaşma ihmal edilmektedir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1.
D) I ve II
3(suda)
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
5. Ağzı açık kapta kütlenin korunumu kanununu ispat- lamak isteyen bir öğrenci, Zn(k) + 2HCl (suda) → ZnCl2(suda) + H2(g) II. Pb(NO3)2(suda) + Na₂S (suda) → PbS(k) + 2NaNO III. CH4(g) +202(g) → CO2(g) + 2H₂O(s) tepkimelerinden hangilerini gerçekleştirirse amacına ulaşmış olur? (Buharlaşma ihmal edilmektedir.) A) Yalnız I B) Yalnız II 1. D) I ve II 3(suda) C) Yalnız III E) II ve III
3. 17C1³ taneciği ,,CI taneciğine dönüşürken çapı
küçülüyor.
Buna göre;
1. a=0
11. b =0
III. b>a>0
bağıntılarından hangileri doğru olabilir?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
3. 17C1³ taneciği ,,CI taneciğine dönüşürken çapı küçülüyor. Buna göre; 1. a=0 11. b =0 III. b>a>0 bağıntılarından hangileri doğru olabilir? B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
1. 0,5 mol MgSO4.5H₂O bileşiği ile ilgili,
1. 105 gramdır.
II. 4,5 mol oksijen atomu içerir.
III. Suyu tamamen buharlaştırılırsa kütlesi 60 grama
düşer.
yargılarından hangileri doğrudur?
(MgSO4:120, H₂O:18)
5
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
1. 0,5 mol MgSO4.5H₂O bileşiği ile ilgili, 1. 105 gramdır. II. 4,5 mol oksijen atomu içerir. III. Suyu tamamen buharlaştırılırsa kütlesi 60 grama düşer. yargılarından hangileri doğrudur? (MgSO4:120, H₂O:18) 5 A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
A
12.
A) %10
100
600 X
A
Fen Bilimleri Testi
Kütlece
% 5'lik
600 gram
şekerli su
Şekildeki kaplarda verilen çözeltiler aynı sıcak-
likta daha büyük bir kapta karıştırılırsa yeni olu-
şan çözelti kütlesi yüzde kaç tuz içerir?
D) %22
8000.
147
x=80
Kütlece
% 35'lik
300 gram
şekerli su
B) %12
E) %27
A
C) %15
180
35
X
300 +
1007
x-105
15
-374.35
199
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
A 12. A) %10 100 600 X A Fen Bilimleri Testi Kütlece % 5'lik 600 gram şekerli su Şekildeki kaplarda verilen çözeltiler aynı sıcak- likta daha büyük bir kapta karıştırılırsa yeni olu- şan çözelti kütlesi yüzde kaç tuz içerir? D) %22 8000. 147 x=80 Kütlece % 35'lik 300 gram şekerli su B) %12 E) %27 A C) %15 180 35 X 300 + 1007 x-105 15 -374.35 199
1
n
1
1
1
1
1
1
13. SO₂Cl₂ ideal gazının 60 litresi,
SO₂Cl₂2(g) SO2(a) + Cl₂2(4)
denklemine göre hacimce % 50 oranında ayrıştırılıyor.
Buna göre, tepkime sonrası aynı koşullardaki toplam
gaz hacmi kaç litre olur?
B) 40
A) 30
TYT Deneme Sınavı - 5
21
J
C) 60
D) 90 E) 120
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
1 n 1 1 1 1 1 1 13. SO₂Cl₂ ideal gazının 60 litresi, SO₂Cl₂2(g) SO2(a) + Cl₂2(4) denklemine göre hacimce % 50 oranında ayrıştırılıyor. Buna göre, tepkime sonrası aynı koşullardaki toplam gaz hacmi kaç litre olur? B) 40 A) 30 TYT Deneme Sınavı - 5 21 J C) 60 D) 90 E) 120
163. Soru
Avogadro sayısı 6,02-1023 yerine 6,02-1025 alınırsa;
I. 1 tane H atomunun kütlesi değişmez.
II. 1 mol O atomunun kütlesi V değişi
III. 1 mol H₂O'daki H atomunun mol sayısı değişir.
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
ENII ve III
Ind 2nd
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
163. Soru Avogadro sayısı 6,02-1023 yerine 6,02-1025 alınırsa; I. 1 tane H atomunun kütlesi değişmez. II. 1 mol O atomunun kütlesi V değişi III. 1 mol H₂O'daki H atomunun mol sayısı değişir. niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II ENII ve III Ind 2nd C) Yalnız III
6.
CH4 ve C₂H4 gazları karışımının 40 litresi tamamen yakıldığın-
da aynı koşullarda 60 litre CO2 gazı oluşuyor.
VCH4
Buna göre, karışımdaki
değeri aşağıdaki seçe-
V toplam
neklerden hangisinde doğru verilmiştir?
D) 2
11/123 B) 1
A)
|2
C)
3/2
E) 4
PALME
YAYINEVI
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
6. CH4 ve C₂H4 gazları karışımının 40 litresi tamamen yakıldığın- da aynı koşullarda 60 litre CO2 gazı oluşuyor. VCH4 Buna göre, karışımdaki değeri aşağıdaki seçe- V toplam neklerden hangisinde doğru verilmiştir? D) 2 11/123 B) 1 A) |2 C) 3/2 E) 4 PALME YAYINEVI
5.
Aşağıdaki kapta bulunan bir miktar C katısı ve O₂ gazi-
nın artansız tepkimesinden 2 mol CO gazı oluşuyor.
24
Buna göre, bu tepkime ile ilgili çizilen,
A Katı kütlesi (g)
0
1
0₂ (9)
56
0
Zaman
|||
D) II ve III
C(k)
40₂ mol sayısı
0
Kaptaki toplam kütle (g)
Zaman
grafiklerinden hangileri doğrudur?
(C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
||
Zaman
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
5. Aşağıdaki kapta bulunan bir miktar C katısı ve O₂ gazi- nın artansız tepkimesinden 2 mol CO gazı oluşuyor. 24 Buna göre, bu tepkime ile ilgili çizilen, A Katı kütlesi (g) 0 1 0₂ (9) 56 0 Zaman ||| D) II ve III C(k) 40₂ mol sayısı 0 Kaptaki toplam kütle (g) Zaman grafiklerinden hangileri doğrudur? (C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız III || Zaman C) I ve III E) I, II ve III