Ortaçağ'da Avrupa Soruları

8
Merkezî otorite güçlüdür.
III. Feodal beyler bulundukları bölgenin yöneticileridir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) | vell
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I. Haçlı Seferi'nin sonucunda
Kudüs'te Latin
Krallığı'ndan başka Antakya, Urfa, Sur, Trablusşam ve
Yafa şehirlerinde bir takım kontluklar oluşturulmuştur.
Buna göre,
1. Orta Doğu'nun tamamında feodal düzen görülmüş-
tür.
II. Türk devletleri topraklarının bir kısmını Haçlılara
kaptırmıştır.
Yalnız III
görülmeye başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
III. Orta Çağ'ın siyasi yapısı olan feodalite Orta
Doğu'da
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
YAYIN DEN
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
8 Merkezî otorite güçlüdür. III. Feodal beyler bulundukları bölgenin yöneticileridir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) | vell B) Yalnız II E) I, II ve III I. Haçlı Seferi'nin sonucunda Kudüs'te Latin Krallığı'ndan başka Antakya, Urfa, Sur, Trablusşam ve Yafa şehirlerinde bir takım kontluklar oluşturulmuştur. Buna göre, 1. Orta Doğu'nun tamamında feodal düzen görülmüş- tür. II. Türk devletleri topraklarının bir kısmını Haçlılara kaptırmıştır. Yalnız III görülmeye başlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I III. Orta Çağ'ın siyasi yapısı olan feodalite Orta Doğu'da B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III YAYIN DEN E) I, II ve III
2. Orta Çağ Avrupası'na damga vuran feodalite, toprak sahibi
soyluların halkın üzerinde tahakküm kurduğu sistemdir.
Köylü, soyluların toprağını karın tokluğuna işleyen ve hak ve
hürriyetten mahrum durumdadır. Feodal beyler bazen kralla-
ra dahi meydan okuyabilecek kadar güce erişmişlerdir.
Bu bilgilere bakılarak feodalitenin Avrupa'da aşağıdaki
alanların hangisinde en az etkiye sahip olduğu söylene-
bilir?
A Siyasi
D) Sanat
B) Sosyal
C)Ekonomik
E) Askeri
Y
4.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
2. Orta Çağ Avrupası'na damga vuran feodalite, toprak sahibi soyluların halkın üzerinde tahakküm kurduğu sistemdir. Köylü, soyluların toprağını karın tokluğuna işleyen ve hak ve hürriyetten mahrum durumdadır. Feodal beyler bazen kralla- ra dahi meydan okuyabilecek kadar güce erişmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak feodalitenin Avrupa'da aşağıdaki alanların hangisinde en az etkiye sahip olduğu söylene- bilir? A Siyasi D) Sanat B) Sosyal C)Ekonomik E) Askeri Y 4.
Bazı tarihçiler Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nden
itibaren Batı'yı örnek alarak Batı kontrolüne girdiğini ve
bağımsızlığını kaybetmeye başladığını söyleyerek bu
dönemi olumsuz bir süreç olarak anlatırlar. Buna karşılık
kimi tarihçiler de Tanzimat Dönemi'nden itibaren modern
devlet anlayışının benimsendiği ve günümüz Türkiye'sine
giden olumlu bir süreci başlattığını ifade ederler.
Tanzimat Devri hakkında tarihçiler arasında farklı
görüşlerin oluşması,
1. tarihî bilginin kesin olmadığı,
II. tarihçiler arasında her zaman ittifak olmadığı,+
III. Tanzimat Devri'nin yeterince incelenmediği
çıkarımlarından hangilerinin yapılmasını sağlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DN ve II
E) I, II ve III
1
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Bazı tarihçiler Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nden itibaren Batı'yı örnek alarak Batı kontrolüne girdiğini ve bağımsızlığını kaybetmeye başladığını söyleyerek bu dönemi olumsuz bir süreç olarak anlatırlar. Buna karşılık kimi tarihçiler de Tanzimat Dönemi'nden itibaren modern devlet anlayışının benimsendiği ve günümüz Türkiye'sine giden olumlu bir süreci başlattığını ifade ederler. Tanzimat Devri hakkında tarihçiler arasında farklı görüşlerin oluşması, 1. tarihî bilginin kesin olmadığı, II. tarihçiler arasında her zaman ittifak olmadığı,+ III. Tanzimat Devri'nin yeterince incelenmediği çıkarımlarından hangilerinin yapılmasını sağlar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III DN ve II E) I, II ve III 1
XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşanan mücadeleler so-
nunda Protestanlar Katolik Kilisesine kendilerini kabul
ettirmişlerdir.
Bu gelişme;
I. millî monarşilerin güçlenmesi,
II. mezhep birliğinin sağlanması,
III. milliyetçilik ilkesinin yaygınlaşması
süreçlerinden hangilerini olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşanan mücadeleler so- nunda Protestanlar Katolik Kilisesine kendilerini kabul ettirmişlerdir. Bu gelişme; I. millî monarşilerin güçlenmesi, II. mezhep birliğinin sağlanması, III. milliyetçilik ilkesinin yaygınlaşması süreçlerinden hangilerini olumsuz etkilemiştir? A) Yalnız I (B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
7-
n
6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme-
siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu
aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal-
gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös-
terir?
A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
B) Merkezi krallıkların zayıflaması
C) Bugünkü Avrupalı ulusların kökenlerinin oluşması
D) Cermen toplulukların Hıristiyanlığı kabul etmesi
E) Siyasal otorite boşluğunun ortaya çıkması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
7- n 6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme- siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal- gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös- terir? A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması B) Merkezi krallıkların zayıflaması C) Bugünkü Avrupalı ulusların kökenlerinin oluşması D) Cermen toplulukların Hıristiyanlığı kabul etmesi E) Siyasal otorite boşluğunun ortaya çıkması
6.
Orta Çağ'da Avrupa'daki siyasi bölünmüşlük kilisenin çıkar-
larına uygun olmuş, Katolik Kilisesi var olan otorite boşluğu-
nu kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak zamanla güçlü
bir siyasi otoriteye dönüşmüştür.
Buna göre Katolik Kilisesi'nin,
I. Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi,
H. reform hareketlerinin ortaya çıkması,
III. merkeziyetçi yönetimlerin kurulması
aplieH
gelişmelerinden hangilerine öncülük ettiği savunulabilir?
wil nihallal
B) Yalnız II
D) I ve III mö otsalt E) II ve III
A) Yalnız I
C) I ve II
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
6. Orta Çağ'da Avrupa'daki siyasi bölünmüşlük kilisenin çıkar- larına uygun olmuş, Katolik Kilisesi var olan otorite boşluğu- nu kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak zamanla güçlü bir siyasi otoriteye dönüşmüştür. Buna göre Katolik Kilisesi'nin, I. Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi, H. reform hareketlerinin ortaya çıkması, III. merkeziyetçi yönetimlerin kurulması aplieH gelişmelerinden hangilerine öncülük ettiği savunulabilir? wil nihallal B) Yalnız II D) I ve III mö otsalt E) II ve III A) Yalnız I C) I ve II
12. Avrupa'da Orta Çağ boyunca krallar düzenli ordular kurama-
mışlar, ihtiyaç olduğunda derebeyliklerinden asker yardımı al-
mışlardır.
Bu durum,
1. ekonomik yönden güçlü olunmaması,
II. kralların yayılmacı bir politika izlememesi,
III. derebeyliklerinin ülkeyi savunmada daha başarılı olması
gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir?
Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
12. Avrupa'da Orta Çağ boyunca krallar düzenli ordular kurama- mışlar, ihtiyaç olduğunda derebeyliklerinden asker yardımı al- mışlardır. Bu durum, 1. ekonomik yönden güçlü olunmaması, II. kralların yayılmacı bir politika izlememesi, III. derebeyliklerinin ülkeyi savunmada daha başarılı olması gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
Ödev Testi
1. İstanbul'un fethi sonrasında bazı Bizanslı bilginler've sa-
natçılar İtalya'ya giderek eski Roma, Yunan ve Hellenis-
tik dönemlere ait eserleri tercüme etmişlerdir.
Bu durumun İtalya'da,
LI. Rönesans hareketlerinin başlaması,
II. Ortodoks Kilisesi'nin otoritesinin sarsılması,
III. burjuva sınıfının güçlenmesi
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Ödev Testi 1. İstanbul'un fethi sonrasında bazı Bizanslı bilginler've sa- natçılar İtalya'ya giderek eski Roma, Yunan ve Hellenis- tik dönemlere ait eserleri tercüme etmişlerdir. Bu durumun İtalya'da, LI. Rönesans hareketlerinin başlaması, II. Ortodoks Kilisesi'nin otoritesinin sarsılması, III. burjuva sınıfının güçlenmesi gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
4. Mussolini'nin İtalya'da, Hitler'in Almanya'da iktidara gel-
mesinin ardından bu iki ülkenin yayılmacı bir politika iz-
lemeye başlaması,
I. Boğazların statüsünün yeniden gözden geçirilmesi,
II. Türkiye'nin Yunanistan ile yakınlaşmaya başlaması,
III. 1929 Ekonomik Krizi'nin çıkması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
Eve Ill
Sangen
C) Yalnız III
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
4. Mussolini'nin İtalya'da, Hitler'in Almanya'da iktidara gel- mesinin ardından bu iki ülkenin yayılmacı bir politika iz- lemeye başlaması, I. Boğazların statüsünün yeniden gözden geçirilmesi, II. Türkiye'nin Yunanistan ile yakınlaşmaya başlaması, III. 1929 Ekonomik Krizi'nin çıkması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II Eve Ill Sangen C) Yalnız III
E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va
de bulunması
2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki-
lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri
kısıtlanmıştır.
Bu durumun;
I. Bizans'ın merkezî yönetimi güçlü tutması,
II. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde
olması,
III. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al-
ması
nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız L
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. Orta Çağ Avrupası'nda papanın krallara taç giy-
1
1
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
E) Papaların seferlere katılanlara cennet Va de bulunması 2. Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi geniş yetki- lere sahipken doğuda Ortodoks Kilisesi'nin yetkileri kısıtlanmıştır. Bu durumun; I. Bizans'ın merkezî yönetimi güçlü tutması, II. Fener Rum Patrikliği'nin devletin denetiminde olması, III. Ortodoks halkın Türk devletlerinden yardım al- ması nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söyle- nebilir? A) Yalnız L D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 3. Orta Çağ Avrupası'nda papanın krallara taç giy- 1 1
5.
Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden
hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste-
rile nez?
A) Köle sınıfının varlığı
B) Herkesin mülkiyet hakkının olmaması
C) Egemen sınıfların vergiden muaf olmas
Ekonominin tarıma dayanması
E) Din adamlarının askerlik yapmaması
MS 375'te gerçekleşen Kavimler Göçü sonucun-
da Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun ikiye bö-
lünmesi ve merkezî krallıkların yıkılması gibi ge-
lişmeler;
toplumlar arası etkileşimin yavaşlaması,
1.
11. feodalite rejiminin güçlenmesi,
TII. kilise otoritesinin sarsılması
sonuçlarından hangilerinin meydana gelmesine
zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve It
C) I ve III
E) I, II ve III
6. Feodalite: Toprağa dayalı yönetim olan, temelinde
eşitsizlik bulunan, vassal-süzeren ilişkili, siyasi, sos-
yal ve ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde ülke kont-
luklara, kontluklar da daha küçük yönetim birimlerine
ayrılmıştır.
Yukarıdaki tanıma göre féodalite ile ilgili:
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste- rile nez? A) Köle sınıfının varlığı B) Herkesin mülkiyet hakkının olmaması C) Egemen sınıfların vergiden muaf olmas Ekonominin tarıma dayanması E) Din adamlarının askerlik yapmaması MS 375'te gerçekleşen Kavimler Göçü sonucun- da Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun ikiye bö- lünmesi ve merkezî krallıkların yıkılması gibi ge- lişmeler; toplumlar arası etkileşimin yavaşlaması, 1. 11. feodalite rejiminin güçlenmesi, TII. kilise otoritesinin sarsılması sonuçlarından hangilerinin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve It C) I ve III E) I, II ve III 6. Feodalite: Toprağa dayalı yönetim olan, temelinde eşitsizlik bulunan, vassal-süzeren ilişkili, siyasi, sos- yal ve ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde ülke kont- luklara, kontluklar da daha küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır. Yukarıdaki tanıma göre féodalite ile ilgili:
5. İngiliz tarihçi Collingwood (Kolinvud): "Geçmiş bir anlamda
bugün, hâlâ yaşayan bir zaman dilimidir." demiştir.
Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Geniş insan topluluklarını etkilediğine
B) Deney ve gözlem yöntemini kullanmadığına
C) Neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemli olduğuna
D) Yer ve zamanı bilmenin önemli olduğuna
E) Yeni belge ve bulguların tarihi değiştirebileceğine
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
5. İngiliz tarihçi Collingwood (Kolinvud): "Geçmiş bir anlamda bugün, hâlâ yaşayan bir zaman dilimidir." demiştir. Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Geniş insan topluluklarını etkilediğine B) Deney ve gözlem yöntemini kullanmadığına C) Neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemli olduğuna D) Yer ve zamanı bilmenin önemli olduğuna E) Yeni belge ve bulguların tarihi değiştirebileceğine
13. Göktürk hükümdarı Kapgan Kağan, bir defasında
Çin'den vergi olarak 1.250 ton tohumluk buğday ile 3
bin adet tarım aleti almıştır.
Buna göre Göktürkler ile ilgili olarak;
1. Çin'i siyasi hâkimiyet altına aldıkları,
II. tarımsal faaliyet yaptıkları,
III. Güçlü aşkerî teşkilatlarının olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
13. Göktürk hükümdarı Kapgan Kağan, bir defasında Çin'den vergi olarak 1.250 ton tohumluk buğday ile 3 bin adet tarım aleti almıştır. Buna göre Göktürkler ile ilgili olarak; 1. Çin'i siyasi hâkimiyet altına aldıkları, II. tarımsal faaliyet yaptıkları, III. Güçlü aşkerî teşkilatlarının olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve II
9.
Yüzyıl Savaşları, savaş terminolojisine gerek taktiksel gerek
askeri strateji ve kullanılan silahlar bakımından birçok yeni-
lik getirmiştir.
Bu duruma;
1. barutun ateşli silahlarda kullanılması,
II. işgallere karşı kitlesel tepkilerin ortaya çıkması,
III. feodal yönetimlerin zayıflaması
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
C) Yalnızl
Dve tr
E) II ve III
46
12. I
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
9. Yüzyıl Savaşları, savaş terminolojisine gerek taktiksel gerek askeri strateji ve kullanılan silahlar bakımından birçok yeni- lik getirmiştir. Bu duruma; 1. barutun ateşli silahlarda kullanılması, II. işgallere karşı kitlesel tepkilerin ortaya çıkması, III. feodal yönetimlerin zayıflaması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız T B) Yalnız II C) Yalnızl Dve tr E) II ve III 46 12. I
3.
Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya,
Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan-
dinavya'ya yerleşmiş ve bu bölgelerdeki yerli halklarla karı-
şıp kaynaşmıştır.
Bu durumun, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu savunulabilir?
A) Etnik yapının değişmesine
B) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına
C) Halkın sınıflara ayrılmasına
D) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına
E) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesine
43
6.
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
3. Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya, Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan- dinavya'ya yerleşmiş ve bu bölgelerdeki yerli halklarla karı- şıp kaynaşmıştır. Bu durumun, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? A) Etnik yapının değişmesine B) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına C) Halkın sınıflara ayrılmasına D) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına E) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesine 43 6.
Kavimler Göçü sonrasında barbar kavimlerin Avrupa'ya
girmesiyle hayatları tehlikeye giren halk, hayatlarını devam
ettirebilmek için çareyi feodal derebeylere sığınmakta
bulmuştur. Derebeyler ise güçlü kalelere, büyük şatolara,
kendilerine ait topraklara ve silahlı güçlere sahip olup
topraklarına sığınan insanlar üzerinde her türlü hakka
sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'yle ortaya
çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir?
✓
A) Toplumsal eşitsizliğin yaygınlaşması
B) Siyasi yapının değişmesi
C) Ekonomik kalkınmanın hızlanması
D) Kralların güç kaybına uğraması
E) Tarım ekonomisinin ön plana çıkması
Tarih
Ortaçağ'da Avrupa
Kavimler Göçü sonrasında barbar kavimlerin Avrupa'ya girmesiyle hayatları tehlikeye giren halk, hayatlarını devam ettirebilmek için çareyi feodal derebeylere sığınmakta bulmuştur. Derebeyler ise güçlü kalelere, büyük şatolara, kendilerine ait topraklara ve silahlı güçlere sahip olup topraklarına sığınan insanlar üzerinde her türlü hakka sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'yle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir? ✓ A) Toplumsal eşitsizliğin yaygınlaşması B) Siyasi yapının değişmesi C) Ekonomik kalkınmanın hızlanması D) Kralların güç kaybına uğraması E) Tarım ekonomisinin ön plana çıkması