Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektroliz Soruları

TEST 1
2.
1. CuSO4 ün sulu çözeltisi 0,4 Faradaylık akımla elektroliz ediliyor.
Buna göre, elektroliz kabının katodunda kaç mol, hangi mad
de toplanır? (Yükseltgenme eğilimi: H > Cu)
od sin
A) 0,4 mol Cu
Q = it
BMM =
B) 0,2 mol Cu
D) 0,2 mol H₂
Cu Soy H₂0-
& MA
ne- 96506
C) 0,4 mol H₂
E) 0,8 mol Cu
(Cu → 2e)+(c +2²
2.96500
Kimya
Elektroliz
TEST 1 2. 1. CuSO4 ün sulu çözeltisi 0,4 Faradaylık akımla elektroliz ediliyor. Buna göre, elektroliz kabının katodunda kaç mol, hangi mad de toplanır? (Yükseltgenme eğilimi: H > Cu) od sin A) 0,4 mol Cu Q = it BMM = B) 0,2 mol Cu D) 0,2 mol H₂ Cu Soy H₂0- & MA ne- 96506 C) 0,4 mol H₂ E) 0,8 mol Cu (Cu → 2e)+(c +2² 2.96500
2/24
eeeeeee
DT
AgCl eriyiği
1
1
A) 0,30
B) 0,15
0,30
EX
Yukarıdaki seri bağlı elektroliz düzeneğinde anotlarda
toplanan Cl₂ gazlarının normal koşullardaki toplam hacmi
10,08 L olduğuna göre katotlarda toplanan metallerin mol
sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
0,45
0,30
eeeeeeee
MgCl₂ eriyiği
11
0,15
0,075
0,15
0,45
0,60
CrCl3 eriyiği
111
WAS I
|||
e the
0,30.
3/ nyt!
+2e - m
0,05
4
0,10 2+Je+c
0,45
0,90
Kimya
Elektroliz
2/24 eeeeeee DT AgCl eriyiği 1 1 A) 0,30 B) 0,15 0,30 EX Yukarıdaki seri bağlı elektroliz düzeneğinde anotlarda toplanan Cl₂ gazlarının normal koşullardaki toplam hacmi 10,08 L olduğuna göre katotlarda toplanan metallerin mol sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 0,45 0,30 eeeeeeee MgCl₂ eriyiği 11 0,15 0,075 0,15 0,45 0,60 CrCl3 eriyiği 111 WAS I ||| e the 0,30. 3/ nyt! +2e - m 0,05 4 0,10 2+Je+c 0,45 0,90
eonett
10. Hoffman voltametresi ile suyun elektroliz edilmesi işleminde
96500 coulombluk elektrik yükü harcanıyor.
smar
Buna göre katotta kaç g madde toplanmıştır?
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)
+₂0
B) 2
C) 10
D) 32
E64
2+1²+2e + +1₂
1
0,5 mol
C
015 2
Kimya
Elektroliz
eonett 10. Hoffman voltametresi ile suyun elektroliz edilmesi işleminde 96500 coulombluk elektrik yükü harcanıyor. smar Buna göre katotta kaç g madde toplanmıştır? (H: 1 g/mol, O: 16 g/mol) +₂0 B) 2 C) 10 D) 32 E64 2+1²+2e + +1₂ 1 0,5 mol C 015 2
fel Fe
72
x
Fe +² + Cl
+2
Fe +²7 2e + Fels
0,2 mer
014mer
A) X(NO3)3
+0
x +n + X
X
Seri bağlı elektroliz kaplarında ergimiş FeCl₂ ve XCI tuzları
elektroliz edilirken 1. kabın katodunda 16,8 gram Fe, 2. kabin
katodunda 10,4 gram X toplanmaktadır.
0,2001
DYX₂PO4
Buna göre Xn+ iyonunun aşağıdaki bileşiklerinden hangi-
8
sinin formülü yanlıştır? (Fe: 56, X:52) 16,
56
B) X₂(SO4)3
Opmer
E) X(OH)3
0₁2 mar
0,2
C) XCI3
6. Su
202
B
1.
11
1
Kimya
Elektroliz
fel Fe 72 x Fe +² + Cl +2 Fe +²7 2e + Fels 0,2 mer 014mer A) X(NO3)3 +0 x +n + X X Seri bağlı elektroliz kaplarında ergimiş FeCl₂ ve XCI tuzları elektroliz edilirken 1. kabın katodunda 16,8 gram Fe, 2. kabin katodunda 10,4 gram X toplanmaktadır. 0,2001 DYX₂PO4 Buna göre Xn+ iyonunun aşağıdaki bileşiklerinden hangi- 8 sinin formülü yanlıştır? (Fe: 56, X:52) 16, 56 B) X₂(SO4)3 Opmer E) X(OH)3 0₁2 mar 0,2 C) XCI3 6. Su 202 B 1. 11 1
2.
J
XCI, YCI, ZCI'den oluşan bir tuz eriyiği karışımı elektroliz edi-
lince katotta metallerin toplanma sırası X, Y ve Z şeklindedir.
indirgenan
Buna göre bu metallerin standart indirgenme potansi-
yellerine göre karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) X Y > Z
B) Y > Z X
D) Z>/Y > X
==
C) XYZ >
E) ZX X> Y
EZY
Kimya
Elektroliz
2. J XCI, YCI, ZCI'den oluşan bir tuz eriyiği karışımı elektroliz edi- lince katotta metallerin toplanma sırası X, Y ve Z şeklindedir. indirgenan Buna göre bu metallerin standart indirgenme potansi- yellerine göre karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) X Y > Z B) Y > Z X D) Z>/Y > X == C) XYZ > E) ZX X> Y EZY
rokarbo-
m su bu-
r?
H₂0
mi yazarak
ceriniz.
151
CI
Poler
== C = 0
ouler
kesinlikle
9.
İçinde CuSO4 çözeltisi bulunan elektroliz hücre-
sinde 12,8 gram Cu metali açığa çıkarmak için
kaç Coulombluk elektrik yüküne ihtiyaç vardır?
(Cu = 64)
10. Birbirine seri bağlı olan iki elektroliz kabından birin-
cisinde AlCl3, diğerinde CuCl eriyikleri bulunmakta-
dır.
Kaplardan belli bir süre elektrik akımı geçirildi-
ğinde birinci kapta 5,4 gram alüminyum metali
toplandığında diğer kapta kaç gram bakır metali
toplanır?
(Al = 27, Cu = 64)
Kimya
Elektroliz
rokarbo- m su bu- r? H₂0 mi yazarak ceriniz. 151 CI Poler == C = 0 ouler kesinlikle 9. İçinde CuSO4 çözeltisi bulunan elektroliz hücre- sinde 12,8 gram Cu metali açığa çıkarmak için kaç Coulombluk elektrik yüküne ihtiyaç vardır? (Cu = 64) 10. Birbirine seri bağlı olan iki elektroliz kabından birin- cisinde AlCl3, diğerinde CuCl eriyikleri bulunmakta- dır. Kaplardan belli bir süre elektrik akımı geçirildi- ğinde birinci kapta 5,4 gram alüminyum metali toplandığında diğer kapta kaç gram bakır metali toplanır? (Al = 27, Cu = 64)
26. Suyun elektrolizi Hoffman voltametresi ile gerçekleşir.
H₂O + H₂SO4
X(g)
Hoffmann voltametresi
Y(g)
D) II ve III
Buna göre,
1. X gazi O₂'dir.
II. Y gazi H₂'dir.
✓
III. Aynı şartlarda Y gazının hacmi X gazının iki katıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) I ve III
i
E) I, II ve III
6
S
H₂0→→ 2H+ + 1/0₂
R
A
L
102
Kimya
Elektroliz
26. Suyun elektrolizi Hoffman voltametresi ile gerçekleşir. H₂O + H₂SO4 X(g) Hoffmann voltametresi Y(g) D) II ve III Buna göre, 1. X gazi O₂'dir. II. Y gazi H₂'dir. ✓ III. Aynı şartlarda Y gazının hacmi X gazının iki katıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il C) I ve III i E) I, II ve III 6 S H₂0→→ 2H+ + 1/0₂ R A L 102
Süpervizör AYT Kimya
FF
pit
Erimiş MgCl₂ tuzu 96,5 amperlik akımla 200 saniye
elektrolize edildiğinde, katotta açığa çıkan metalin
kütlesi ile anotta açığa çıkan gazın NK'daki hacmi
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(Mg = 24 g/mol)
9.
Anot
AY 1,12 L
6
giln
2,24 L
11,2 L
5,6 L
E) 4,48 L
96,5.200
96.879
Katot
2,4 g
2,4 g
2,4 g
5,4 g
2,4 g
SÜPERVİ
My
olos
D83D
+2
Nosze
2011
-d
=0/2 mol e
CTC+
Pilny
bilo
Kimya
Elektroliz
Süpervizör AYT Kimya FF pit Erimiş MgCl₂ tuzu 96,5 amperlik akımla 200 saniye elektrolize edildiğinde, katotta açığa çıkan metalin kütlesi ile anotta açığa çıkan gazın NK'daki hacmi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Mg = 24 g/mol) 9. Anot AY 1,12 L 6 giln 2,24 L 11,2 L 5,6 L E) 4,48 L 96,5.200 96.879 Katot 2,4 g 2,4 g 2,4 g 5,4 g 2,4 g SÜPERVİ My olos D83D +2 Nosze 2011 -d =0/2 mol e CTC+ Pilny bilo
6.
Sulu AgNO3 çözeltisi elektroliz edildiğinde anotta,
2H₂O(s) →→→→ 4H+(suda) + O₂(g) + 4e¯
-
yarı tepkimesi gerçekleşir.
1 M, 1 L AgNO3 çözeltisi 9,65 A akımla 500 s elektroliz ediliyor.
Buna göre oluşan çözeltiyi nötrleştirmek için 0,25 M NaOH
çözeltisinden kaç mL kullanılmalıdır?
A) 20
B) 50
C) 100
D) 200
E) 250
Kimya
Elektroliz
6. Sulu AgNO3 çözeltisi elektroliz edildiğinde anotta, 2H₂O(s) →→→→ 4H+(suda) + O₂(g) + 4e¯ - yarı tepkimesi gerçekleşir. 1 M, 1 L AgNO3 çözeltisi 9,65 A akımla 500 s elektroliz ediliyor. Buna göre oluşan çözeltiyi nötrleştirmek için 0,25 M NaOH çözeltisinden kaç mL kullanılmalıdır? A) 20 B) 50 C) 100 D) 200 E) 250
C
5.x2+ ve Y3+ iyonlarını içeren çözeltiler elektroliz edil-
diğinde II. kabın katodunda 2,16 gram Y metali ve I.
kabin katodunda 14,28 gram X metali elde edilmiştir.
Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? (Y: 27)
A) 52
B) 108 C) 119
D) 238
E) 387
Kimya
Elektroliz
C 5.x2+ ve Y3+ iyonlarını içeren çözeltiler elektroliz edil- diğinde II. kabın katodunda 2,16 gram Y metali ve I. kabin katodunda 14,28 gram X metali elde edilmiştir. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? (Y: 27) A) 52 B) 108 C) 119 D) 238 E) 387
X, Y ve Z metalleri içlerinde X, Y ve Z iyonlarının bulunduğu
kaplara atılıyor ve zamanla sadece III. kaptaki metalin aşındığı
gözleniyor.
X metali
Y7X
1. Kap
A) X> Y>Z
Y metali
729
D) Z> Y>X
Z
II. Kap
B) X>Z>Y
Z metali
III. Kap
Buna göre, X, Y, Z metallerinin aktiflik ilişkisi aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
Z7X
E) X > Y>Z
C) Z>X>Y
X. Y ve
7 797X
X>Y>
Buna
Z7X
Kimya
Elektroliz
X, Y ve Z metalleri içlerinde X, Y ve Z iyonlarının bulunduğu kaplara atılıyor ve zamanla sadece III. kaptaki metalin aşındığı gözleniyor. X metali Y7X 1. Kap A) X> Y>Z Y metali 729 D) Z> Y>X Z II. Kap B) X>Z>Y Z metali III. Kap Buna göre, X, Y, Z metallerinin aktiflik ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? Z7X E) X > Y>Z C) Z>X>Y X. Y ve 7 797X X>Y> Buna Z7X
0
6.
20-4
2-10-4
Galvanik ve elektrolitik hücreler için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Galvanik hücrede istemli tepkime gerçekleşir.
B) Elektronlar aktifliği fazla olan metalden çıkıp az olan
metale geçiyorsa sistem galvanik hücredir.
C) Anot arti kutup ise sistem kendiliğinden enerji
üretmektedir.
D) Elektrolitik hücrede gerçekleşen tepkime
endotermiktir.
E) Dengeye ulaşmış olan galvanik hücrede akım yoktur
Dis
Kimya
Elektroliz
0 6. 20-4 2-10-4 Galvanik ve elektrolitik hücreler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Galvanik hücrede istemli tepkime gerçekleşir. B) Elektronlar aktifliği fazla olan metalden çıkıp az olan metale geçiyorsa sistem galvanik hücredir. C) Anot arti kutup ise sistem kendiliğinden enerji üretmektedir. D) Elektrolitik hücrede gerçekleşen tepkime endotermiktir. E) Dengeye ulaşmış olan galvanik hücrede akım yoktur Dis
20)
II ve III
MgCl₂ sıvısının elektrolizinde devreden x amper akım 965 sa-
niye sürede geçtiğinde katotta 0,36 g Mg metali birikmektedir.
Buna göre devreden geçen akım şiddeti (x) kaç amperdir?
(Mg : 24 g/mol)
Kimya
Elektroliz
20) II ve III MgCl₂ sıvısının elektrolizinde devreden x amper akım 965 sa- niye sürede geçtiğinde katotta 0,36 g Mg metali birikmektedir. Buna göre devreden geçen akım şiddeti (x) kaç amperdir? (Mg : 24 g/mol)
atlilisoie lidma
12-1
20. ZnCl₂ SIVISI 38,6 amperlik akımla elektroliz edili-
THE yor.
la A
Blooms
Elektroliz 500 saniye süreyle gerçekleştirildi-
ğinde katotta kaç gram Zn metali toplanır?
(Zn: 65 g/mol, 1 F = 96500 C)
A) 6,5
B) 13,0
D) 32,5
E) 65,0
C) 26,0
Kimya
Elektroliz
atlilisoie lidma 12-1 20. ZnCl₂ SIVISI 38,6 amperlik akımla elektroliz edili- THE yor. la A Blooms Elektroliz 500 saniye süreyle gerçekleştirildi- ğinde katotta kaç gram Zn metali toplanır? (Zn: 65 g/mol, 1 F = 96500 C) A) 6,5 B) 13,0 D) 32,5 E) 65,0 C) 26,0
27. Erimiş MgCl₂ tuzu 965 saniye süreyle 10 amperlik akımla
elektroliz edildiğinde katotta kaç gram Mg metali topla-
nır?
(Mg: 24 g/mol, 1 mol elektron = 96500 Coulomb)
A) 0,6
B) 1,2
C) 2,4
D) 3,6
E) 4,8
Kimya
Elektroliz
27. Erimiş MgCl₂ tuzu 965 saniye süreyle 10 amperlik akımla elektroliz edildiğinde katotta kaç gram Mg metali topla- nır? (Mg: 24 g/mol, 1 mol elektron = 96500 Coulomb) A) 0,6 B) 1,2 C) 2,4 D) 3,6 E) 4,8
198
9. CaBr2 SIVISI 9,65 amperlik akım ile 5 dakika elektroliz ediliyor.
Bu elektroliz olayı ile ilgili;
1. Elektrotlarda toplam 3 gram madde açığa çıkar.
II. Devreden 0,03 faradaylık yük geçer.
III. Katotta 2,4 gram Ca birikir.
yargılarından hangileri doğrudur? (Ca = 40, Br = 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektroliz
198 9. CaBr2 SIVISI 9,65 amperlik akım ile 5 dakika elektroliz ediliyor. Bu elektroliz olayı ile ilgili; 1. Elektrotlarda toplam 3 gram madde açığa çıkar. II. Devreden 0,03 faradaylık yük geçer. III. Katotta 2,4 gram Ca birikir. yargılarından hangileri doğrudur? (Ca = 40, Br = 80) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III