Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Genel Özellikleri Soruları

1.
Karbondioksit (CO₂) gazına aşağıdaki işlemler ayrı
ayrı yapılıyor.
1. Suda çözülüyor.
II. NaOH çözeltisi ile etkileştiriliyor.
III. Katı faza dönüştürülüyor.
2
CO₂ gazına yapılan yukarıdaki işlemlerden
hangileri sonucunda toplam potansiyel enerji
azalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
1. Karbondioksit (CO₂) gazına aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılıyor. 1. Suda çözülüyor. II. NaOH çözeltisi ile etkileştiriliyor. III. Katı faza dönüştürülüyor. 2 CO₂ gazına yapılan yukarıdaki işlemlerden hangileri sonucunda toplam potansiyel enerji azalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve III
A
ÇAP/11.SINIF 3. DENEME
13. Kimya laboratuvarında yapılan bir deney sırasında
ideal He gazı bulunan aşağıdaki kapalı kaplara ayrı
ayrı uygulanan işlemler sırasında gaz fazının nicelikle-
rindeki değişimler aşağıdaki tabloda gösteriliyor.
He
gazi
TK
1. kap
M
1
Yapılan işlem
1. kaba aynı sıcaklıkta bir mik-
tar daha He gazı eklendi.
2. kabın sıcaklığı artırıldı.
2. kaba aynı sıcaklıkta CH
gazı eklendi.
He
gazi
TK
2. kap
B) Ive II
D) II ve III
ideal
piston
Değişim
Buna göre yapılan işlemler sırasındaki değişimler
doğru yorumlanırsa ideal gazlar ile ilgili,
M
Basınç arttı
Kinetik enerji arttı
Yoğunluk arttı
1. Sabit hacim ve sıcaklıkta gaz fazının mol sayı-
sının artırılması basıncı artırı
II. Sıcaklığın değişmesi gazların kinetik enerjisini
değiştirir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
(H: 1 g/mol, He: 4 g/mol, C: 12 g/mol)
A) Yalnız I
III. Bir kapta bulunan gazdan daha büyük mol küt-
leli gazın sabit basınç ve sıcaklıkta eklenmesi
gaz fazının yoğunluğunu artırır.
E) I, II ve III
C) I ve III
CAP
14. Aşa
yıla
A
da
lo p
A P
BSO
15. F
a
F
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
A ÇAP/11.SINIF 3. DENEME 13. Kimya laboratuvarında yapılan bir deney sırasında ideal He gazı bulunan aşağıdaki kapalı kaplara ayrı ayrı uygulanan işlemler sırasında gaz fazının nicelikle- rindeki değişimler aşağıdaki tabloda gösteriliyor. He gazi TK 1. kap M 1 Yapılan işlem 1. kaba aynı sıcaklıkta bir mik- tar daha He gazı eklendi. 2. kabın sıcaklığı artırıldı. 2. kaba aynı sıcaklıkta CH gazı eklendi. He gazi TK 2. kap B) Ive II D) II ve III ideal piston Değişim Buna göre yapılan işlemler sırasındaki değişimler doğru yorumlanırsa ideal gazlar ile ilgili, M Basınç arttı Kinetik enerji arttı Yoğunluk arttı 1. Sabit hacim ve sıcaklıkta gaz fazının mol sayı- sının artırılması basıncı artırı II. Sıcaklığın değişmesi gazların kinetik enerjisini değiştirir. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? (H: 1 g/mol, He: 4 g/mol, C: 12 g/mol) A) Yalnız I III. Bir kapta bulunan gazdan daha büyük mol küt- leli gazın sabit basınç ve sıcaklıkta eklenmesi gaz fazının yoğunluğunu artırır. E) I, II ve III C) I ve III CAP 14. Aşa yıla A da lo p A P BSO 15. F a F
5.
273A
Bir miktar Ne gazının 77 °C ve 40 L lik kapta basıncı 1,2 atm
dir.
SO
Gazın sıcaklığı 350 °C artırılıp hacmi 20 litreye düşürül-
düğünde basıncı kaç atmosfer olur?
A) 4,8
B) 4
C) 3,6
kon gorz
D) 3
E) 2,4
8
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
5. 273A Bir miktar Ne gazının 77 °C ve 40 L lik kapta basıncı 1,2 atm dir. SO Gazın sıcaklığı 350 °C artırılıp hacmi 20 litreye düşürül- düğünde basıncı kaç atmosfer olur? A) 4,8 B) 4 C) 3,6 kon gorz D) 3 E) 2,4 8
13.
I. Petrol gazı ve doğal gazın sıvılaştırılarak
depolanması ve taşınması
Il Buzdolabı ve klimalarda soğutucu akışkan yardımıyla
ortamın soğutulması
Srcak hava balonlarında havanın ısıtılarak balonun
yükselmesi
IV. Temiz havadan azot ve oksijen eldesi
Yukarıdaki olayların hangilerinde gazların
sıkıştırılabilme veya genleşme özelliğinden
yararlanılır?
A) I ve Illus onher B) ve IV
III
DH, Il ve IV
CYDII ve III
EXI, II, III ve IV (a)
Bir
ver
bir
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
13. I. Petrol gazı ve doğal gazın sıvılaştırılarak depolanması ve taşınması Il Buzdolabı ve klimalarda soğutucu akışkan yardımıyla ortamın soğutulması Srcak hava balonlarında havanın ısıtılarak balonun yükselmesi IV. Temiz havadan azot ve oksijen eldesi Yukarıdaki olayların hangilerinde gazların sıkıştırılabilme veya genleşme özelliğinden yararlanılır? A) I ve Illus onher B) ve IV III DH, Il ve IV CYDII ve III EXI, II, III ve IV (a) Bir ver bir
8.
A) 120
X (g)
B) 90
b
P₁ = 70 cmHg
Qen
m
Yukarıdaki açık uçlu manometrede 27 °C'de bulunan X ga-
zının sıcaklığı 127 °C'ye çıkarılırsa m kolundaki cıva sevi-
yesi kaç cm yükselir?
C),50
20
Hg
100
D) 30 E) 15
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
8. A) 120 X (g) B) 90 b P₁ = 70 cmHg Qen m Yukarıdaki açık uçlu manometrede 27 °C'de bulunan X ga- zının sıcaklığı 127 °C'ye çıkarılırsa m kolundaki cıva sevi- yesi kaç cm yükselir? C),50 20 Hg 100 D) 30 E) 15
7. Aşağıda aynı ortamdaki elastik balonlarda eşit kütlelerde
He, CH ve SO₂ gazları bulunmaktadır.
He(g)
V₁
-Buna göre, aynı sıcaklıkta,
A) Yalnız I
CH₂(g)
D) II ve III
V₂
I. Balon hacimleri V₁ > V₂ > V3 tür.
II. Mol sayıları SO₂ > CH4> He'dir.
III. Gaz basınçları PHe = PcH4 = Pso₂ dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol, SO₂ = 64 g/mol)
SO₂(g)
B) I ve II
V3
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
7. Aşağıda aynı ortamdaki elastik balonlarda eşit kütlelerde He, CH ve SO₂ gazları bulunmaktadır. He(g) V₁ -Buna göre, aynı sıcaklıkta, A) Yalnız I CH₂(g) D) II ve III V₂ I. Balon hacimleri V₁ > V₂ > V3 tür. II. Mol sayıları SO₂ > CH4> He'dir. III. Gaz basınçları PHe = PcH4 = Pso₂ dir. yargılarından hangileri doğrudur? (He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol, SO₂ = 64 g/mol) SO₂(g) B) I ve II V3 E) I, II ve III C) I ve III
3.
D) Sari
E Pembe
T
P₁V=n. R.T
Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir gazın sabit sıcaklıkta basıncı 2 atm'den 4 atm'ye
yükseltildiğinde hacmi ilk hacminin yarısına düşmüş-
tür.
B) Sabit basınçta bir miktar gazın hacmi ve sıcaklığı
doğru orantılıdır. +
C) Düşük ve sabit basınç altında bulunan bir gaz, 400 K
sıcaklıktan 200 K sıcaklığa kadar soğutulursa hacmi
ilk hacminin yarısına iner.
D) Yüksek basınç altında bir gaz 50 K'den 25 K'e soğu-
tulursa son hacmi ilk hacminin yarısına eşit olur.
E) Kendi hacimleri toplam hacim yanında ihmal edilebi-
lecek kadar küçük olan gazlara ideal gaz denir.
6.
Şekildeki c
saniye son
Buna gör
gisi aynı -
(H=1, He=
A) 0₂
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
3. D) Sari E Pembe T P₁V=n. R.T Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir gazın sabit sıcaklıkta basıncı 2 atm'den 4 atm'ye yükseltildiğinde hacmi ilk hacminin yarısına düşmüş- tür. B) Sabit basınçta bir miktar gazın hacmi ve sıcaklığı doğru orantılıdır. + C) Düşük ve sabit basınç altında bulunan bir gaz, 400 K sıcaklıktan 200 K sıcaklığa kadar soğutulursa hacmi ilk hacminin yarısına iner. D) Yüksek basınç altında bir gaz 50 K'den 25 K'e soğu- tulursa son hacmi ilk hacminin yarısına eşit olur. E) Kendi hacimleri toplam hacim yanında ihmal edilebi- lecek kadar küçük olan gazlara ideal gaz denir. 6. Şekildeki c saniye son Buna gör gisi aynı - (H=1, He= A) 0₂
aşağı-
i
4
XV=Y
Basıncı ve molekül sayısı sabit olan ideal davranış-
taki bir gaz ile ilgili,
A Hacim.....
O
2.
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız I
AÖzkütle
D) I ve II
OL
Sıcaklık (°C)
A Özkütle
B) Yalnız II
0
1
||
yukarıdaki I, II ve III numaralı grafiklerden hangi-
leri doğrudur?
|||
Hacim
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
aşağı- i 4 XV=Y Basıncı ve molekül sayısı sabit olan ideal davranış- taki bir gaz ile ilgili, A Hacim..... O 2. Sıcaklık (°C) A) Yalnız I AÖzkütle D) I ve II OL Sıcaklık (°C) A Özkütle B) Yalnız II 0 1 || yukarıdaki I, II ve III numaralı grafiklerden hangi- leri doğrudur? ||| Hacim E) II ve III C) Yalnız III
2
23.
ler yön
yargılarından hangileri doğrudur?
(K: Kısmi basınçlara bağlı denge sabiti, R: Gaz
sabiti, T: Mutlak sıcaklık, AH: Tepkime ISISI, An:
Gaz halindeki ürünlerin ve reaktiflerin mol sayı-
ları farkıdır.)
A) Yalnız I
B) Love Il
D) ve IV
2SO2(g)
E) I, II ve IV
+ O2(g) → 2SO3(g)
C) I e III
tepkimesi başladıktan 40 saniye sonra SO3 gazi-
nın normal koşullarda ortalama oluşma hızı 224
mL/s'dir.
10mel
Buna göre, 40 saniyede toplam kaç gram 0₂
gazı harcanmıştır?
(Mol kütleleri: O = 16 g/mol, S = 32 g/mol)
A) 3,2 B) 5,4 C) 6,4 D) 12,8
ey
The
E) 20,4
15 AYT FEN BİLİMLERİ DENEMELERİ
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
2 23. ler yön yargılarından hangileri doğrudur? (K: Kısmi basınçlara bağlı denge sabiti, R: Gaz sabiti, T: Mutlak sıcaklık, AH: Tepkime ISISI, An: Gaz halindeki ürünlerin ve reaktiflerin mol sayı- ları farkıdır.) A) Yalnız I B) Love Il D) ve IV 2SO2(g) E) I, II ve IV + O2(g) → 2SO3(g) C) I e III tepkimesi başladıktan 40 saniye sonra SO3 gazi- nın normal koşullarda ortalama oluşma hızı 224 mL/s'dir. 10mel Buna göre, 40 saniyede toplam kaç gram 0₂ gazı harcanmıştır? (Mol kütleleri: O = 16 g/mol, S = 32 g/mol) A) 3,2 B) 5,4 C) 6,4 D) 12,8 ey The E) 20,4 15 AYT FEN BİLİMLERİ DENEMELERİ
7 KİMYA
7. Sabit hacimli bir kapta sabit
sıcaklıkta 2 atm basing yapan
sabit
T (K) 1,2.10 tane H₂ gazi bulunmaktadır.
Sıcaklık ve hacim sabit tutularak
2.T
ET
_t(°c)
vert-
rudi?
N
5.37
23
kaba kaç gram CH4
gost
son basing a katına çıkar?
(CH4=16)
A) 9,6 B) 6.4 C) 3,2 D) 1,6 #) 0.8
XXX
72.
eklenirse
NOT
by
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
7 KİMYA 7. Sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta 2 atm basing yapan sabit T (K) 1,2.10 tane H₂ gazi bulunmaktadır. Sıcaklık ve hacim sabit tutularak 2.T ET _t(°c) vert- rudi? N 5.37 23 kaba kaç gram CH4 gost son basing a katına çıkar? (CH4=16) A) 9,6 B) 6.4 C) 3,2 D) 1,6 #) 0.8 XXX 72. eklenirse NOT by
allanı-
ifade-
►/benimhocam
bitkilerden esans üretimi
E) Makarnanın süzgeçten geçirilmesi
5.
X, Y ve Z maddelerinden oluşan homojen bir sıvı karışım aşağı-
da verilen düzenekle bileşenlerine ayrıldığında toplama kabında
ilk X Sıvısının toplandığı görülmektedir.
201
X, Y ve Z
sıvıları
A) Yalnız I
novasol
D) II ve III
noll
OH
Buna göre,
1. Tanecikler arası çekim kuvveti en az olan X sıvısıdır. +
II. Y sıvısının kaynama noktası X sıvısından fazladır. +
III. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en yüksek olan Z Sıvısıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(0)
B) Ive II
X SIVISI
TOY SAUY
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
allanı- ifade- ►/benimhocam bitkilerden esans üretimi E) Makarnanın süzgeçten geçirilmesi 5. X, Y ve Z maddelerinden oluşan homojen bir sıvı karışım aşağı- da verilen düzenekle bileşenlerine ayrıldığında toplama kabında ilk X Sıvısının toplandığı görülmektedir. 201 X, Y ve Z sıvıları A) Yalnız I novasol D) II ve III noll OH Buna göre, 1. Tanecikler arası çekim kuvveti en az olan X sıvısıdır. + II. Y sıvısının kaynama noktası X sıvısından fazladır. + III. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en yüksek olan Z Sıvısıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (0) B) Ive II X SIVISI TOY SAUY E) I, II ve III C) I ve III
}
12. Aşağıdaki kaplarda ideal X ve Y gazları bulunmaktadır.
Ideal
piston
X(g)
Y(g)
K
Boş
Şekil 1
Şekil II
Şekil I de kap ısıtılırken Şekil II de K musluğu sabit
sıcaklıkta açılarak Y gazının yayılması sağlanmıştır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X gazının basıncı değişmez.
B) Y gazının yoğunluğu azalır.
C) X gazının ortalama kinetik enerjisi artar.
D) Y gazının basınç x hacim (PxV) değeri artar.
E) X gazının ortalama hızı artarken Y gazının ortalama hızı
değişmez.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
} 12. Aşağıdaki kaplarda ideal X ve Y gazları bulunmaktadır. Ideal piston X(g) Y(g) K Boş Şekil 1 Şekil II Şekil I de kap ısıtılırken Şekil II de K musluğu sabit sıcaklıkta açılarak Y gazının yayılması sağlanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X gazının basıncı değişmez. B) Y gazının yoğunluğu azalır. C) X gazının ortalama kinetik enerjisi artar. D) Y gazının basınç x hacim (PxV) değeri artar. E) X gazının ortalama hızı artarken Y gazının ortalama hızı değişmez.
]
CH₂
Metiletanoat
10. Oda sıcaklığında asitlik sabiti 2 x 10
derişimi 0,5 M dir.
Buna göre,
I. HX kuvvetli asittir.
II. pH değeri 3 tür.
III. Sulu çözeltiye katı NaX tuzu eklenip çözünürse
tampon çözelti oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
olan HX asidinin
E) II ve III
C) Yalnız III
Diğer sayfaya geçi
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
] CH₂ Metiletanoat 10. Oda sıcaklığında asitlik sabiti 2 x 10 derişimi 0,5 M dir. Buna göre, I. HX kuvvetli asittir. II. pH değeri 3 tür. III. Sulu çözeltiye katı NaX tuzu eklenip çözünürse tampon çözelti oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III olan HX asidinin E) II ve III C) Yalnız III Diğer sayfaya geçi
az Yasaları - 2
320k
27 °C ta sabit hacimli bir kapta bulunan SO₂ gazının
basına 3 atm dir.
Miktarı değiştirilmeden gazın sıcaklığı kaç °C ar-
tırılırsa basınç 8 atm olur?
A) 200
D) 500
B) 300
E) 800
C) 527
Kerem kardeşi için ideal esnek balon şişiriyo
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
az Yasaları - 2 320k 27 °C ta sabit hacimli bir kapta bulunan SO₂ gazının basına 3 atm dir. Miktarı değiştirilmeden gazın sıcaklığı kaç °C ar- tırılırsa basınç 8 atm olur? A) 200 D) 500 B) 300 E) 800 C) 527 Kerem kardeşi için ideal esnek balon şişiriyo
7.
Laboratuvar ortamında yapılan etkinlikte öğretmen, içi
gaz ile dolu kabın ağzını Şekil l'deki gibi sızdırmaz ha-
reketli pistonla kapatıyor. Pistonu eliyle aşağıya doğru
bastırıp, piston K seviyesine geldiğinde tipa Şekil Il'deki
gibi yerinden fırlıyor.
K
Gaz
H
Hareketli
piston
A) Yalnız Ayşe
C) Yalnız Osman
Tipa
Yatay
Şekil 1
Şekil II
Etkinliği izleyen öğrencilerinden bu durumla ilgili yorum-
lar yapmalarını istiyor.
Ayşe: Piston aşağıya indiğinde gazın yoğunluğu azaldı-
ğından basıncı da azalmıştır.
Tipa
E) Ayşe ve Osman
Mehmet: Piston aşağıya indiğinde gazın hacmi azalmış,
basıncı artmıştır.
Osman: Piston aşağıya indiğinde gazın tıpaya uygula-
dığı basınç kuvveti artmıştır.
Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?
BYalnız Mehmet
D) Mehmet ve Osman
D
8.
P
il-
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
7. Laboratuvar ortamında yapılan etkinlikte öğretmen, içi gaz ile dolu kabın ağzını Şekil l'deki gibi sızdırmaz ha- reketli pistonla kapatıyor. Pistonu eliyle aşağıya doğru bastırıp, piston K seviyesine geldiğinde tipa Şekil Il'deki gibi yerinden fırlıyor. K Gaz H Hareketli piston A) Yalnız Ayşe C) Yalnız Osman Tipa Yatay Şekil 1 Şekil II Etkinliği izleyen öğrencilerinden bu durumla ilgili yorum- lar yapmalarını istiyor. Ayşe: Piston aşağıya indiğinde gazın yoğunluğu azaldı- ğından basıncı da azalmıştır. Tipa E) Ayşe ve Osman Mehmet: Piston aşağıya indiğinde gazın hacmi azalmış, basıncı artmıştır. Osman: Piston aşağıya indiğinde gazın tıpaya uygula- dığı basınç kuvveti artmıştır. Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğrudur? BYalnız Mehmet D) Mehmet ve Osman D 8. P il-
A
2022-AYT/Fen Bilimleri
19.
A
X gazi
gazı
M#
Yukarıdaki sabit hacimli kapta ideal X ve Y gázları vardır.
Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar ideal X ve Z gazları
eklendiğinde aşağıdaki niceliklerden hangisi değiş-
mez?
D) Kaptaki toplam basınç
E) Y gazının kısmi basınc
A) X gazının kısmi basiner
B) Kaptaki gaz yoğunluğu
Kapta birim hacimdeki tanecik sayısı
A
1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
A 2022-AYT/Fen Bilimleri 19. A X gazi gazı M# Yukarıdaki sabit hacimli kapta ideal X ve Y gázları vardır. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar ideal X ve Z gazları eklendiğinde aşağıdaki niceliklerden hangisi değiş- mez? D) Kaptaki toplam basınç E) Y gazının kısmi basınc A) X gazının kısmi basiner B) Kaptaki gaz yoğunluğu Kapta birim hacimdeki tanecik sayısı A 1