Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atomun Yapısı Soruları

Palme Yayınevi
DENEME 4
10. Adana'da ikamet etmekte olan Canan, pazar günü
gezmek için dışarı çıktığında baraj yolunda bulunan
lunaparkta her bir kabinin bir atomla sembolize edildiği
dönme dolaba binmek istiyor.
10A
E
●
22
11M
Kabindeki atomlar ile ilgili;
20
10 P
20
to p
B) A
10
P ile A atomları izotondur.
aynı
L ile M atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Proton
aun
E ile M atomları izobardır.
P ile E atomları izotoptur. Payrı
C) L
notr
A
bilgileri veriliyor.
Canan toplam atom altı tanecik sayısı en çok olan
atomun sembolize edildiği kabine binmek istediğine
göre, bu kabin aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) P
23L
D) M
E) E
Kimya
Atomun Yapısı
Palme Yayınevi DENEME 4 10. Adana'da ikamet etmekte olan Canan, pazar günü gezmek için dışarı çıktığında baraj yolunda bulunan lunaparkta her bir kabinin bir atomla sembolize edildiği dönme dolaba binmek istiyor. 10A E ● 22 11M Kabindeki atomlar ile ilgili; 20 10 P 20 to p B) A 10 P ile A atomları izotondur. aynı L ile M atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Proton aun E ile M atomları izobardır. P ile E atomları izotoptur. Payrı C) L notr A bilgileri veriliyor. Canan toplam atom altı tanecik sayısı en çok olan atomun sembolize edildiği kabine binmek istediğine göre, bu kabin aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) P 23L D) M E) E
130
3. Aşağıdaki modellemelerde farklı maddelerin tanecik yapılarındaki değişim verilmiştir.
X
Y
N
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X maddesinin tanecik modeli değişmiştir.
Y maddesinde maddenin iç yapısı değişmiştir.
C) Z maddesinde gaz çıkışı renk değişimi gözlemlenebilir.
D) Y maddesinde tanecikler arası boşluk artmıştır.
Karman
● FATIH
5. Musluk
yor,
Kimya
Atomun Yapısı
130 3. Aşağıdaki modellemelerde farklı maddelerin tanecik yapılarındaki değişim verilmiştir. X Y N Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X maddesinin tanecik modeli değişmiştir. Y maddesinde maddenin iç yapısı değişmiştir. C) Z maddesinde gaz çıkışı renk değişimi gözlemlenebilir. D) Y maddesinde tanecikler arası boşluk artmıştır. Karman ● FATIH 5. Musluk yor,
K
6.
Bileşik
Erime noktası
(°C)
850
Sudaki çözünürlük
(g/100g su)
XF2
YF2
1450
Tablo aynı grupta bulunan X ve Y metallerinin F ile
yaptığı bileşiklerin erime sıcaklığı ve sudaki çözünürlü-
ğünü göstermektedir.
120
20
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Atom numarası X > Y'dir.
B) X2+ iyon yarıçapı Y2+ iyon yarıçapından büyüktür.
e) Her ikisi de iyonik kristaller oluşturmuştur.
D) YF2 nin iyonik bağı XF₂ den daha sağlamdır.
E Bağın sağlamlığı arttıkça sudaki çözünürlük (artar.
02
2 UN
27
Kimya
Atomun Yapısı
K 6. Bileşik Erime noktası (°C) 850 Sudaki çözünürlük (g/100g su) XF2 YF2 1450 Tablo aynı grupta bulunan X ve Y metallerinin F ile yaptığı bileşiklerin erime sıcaklığı ve sudaki çözünürlü- ğünü göstermektedir. 120 20 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Atom numarası X > Y'dir. B) X2+ iyon yarıçapı Y2+ iyon yarıçapından büyüktür. e) Her ikisi de iyonik kristaller oluşturmuştur. D) YF2 nin iyonik bağı XF₂ den daha sağlamdır. E Bağın sağlamlığı arttıkça sudaki çözünürlük (artar. 02 2 UN 27
da açığa
etkinlikte
alınması
aşağıda
ikkat!
4
10. Periyodik sistemin 4A grubunda bulunan C, Si ve Ge ele-
mentlerinin H ile oluşturduğu CH4, SiH ve GeH bileşik-
lerinin aynı ortamdaki kaynama noktası - periyot numarası
değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir.
Kaynama noktası (°C)
SiH
CH
Tulp raivs sbanys leigned
GeH
Periyot numarası
Bu bileşiklerin kaynama noktalarının farklı olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Molekülleri arasında oluşan London kuvvetleri
B) Molekül içerisinde oluşan polar kovalent bağlar
C) Molekülleri arasında oluşan dipol-dipol etkileşimleri
D) Moleküt içerisinde oluşan apolar kovalent bağlar
E Motekütleri arasında oluşan hidrojen bağları
Kimya
Atomun Yapısı
da açığa etkinlikte alınması aşağıda ikkat! 4 10. Periyodik sistemin 4A grubunda bulunan C, Si ve Ge ele- mentlerinin H ile oluşturduğu CH4, SiH ve GeH bileşik- lerinin aynı ortamdaki kaynama noktası - periyot numarası değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Kaynama noktası (°C) SiH CH Tulp raivs sbanys leigned GeH Periyot numarası Bu bileşiklerin kaynama noktalarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Molekülleri arasında oluşan London kuvvetleri B) Molekül içerisinde oluşan polar kovalent bağlar C) Molekülleri arasında oluşan dipol-dipol etkileşimleri D) Moleküt içerisinde oluşan apolar kovalent bağlar E Motekütleri arasında oluşan hidrojen bağları
16. X atomunun temel halde s orbitallerinde 7, d orbitalinde
5 elektronu vardır.
Buna göre X atomu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçiş metalidir.
B) Küresel simetriktir.
C) 4. periyottadır.
D) IUPAC'a göre 16. grupta bulunur.
E) Periyodik tabloda d bloğundadır.
Kimya
Atomun Yapısı
16. X atomunun temel halde s orbitallerinde 7, d orbitalinde 5 elektronu vardır. Buna göre X atomu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Geçiş metalidir. B) Küresel simetriktir. C) 4. periyottadır. D) IUPAC'a göre 16. grupta bulunur. E) Periyodik tabloda d bloğundadır.
3.
X
y
Z
t
D) y, tz, x
4
D) II ve III
3
3
B
BİLGİ SARMAL
4
1
P
2 d
1
Buna göre çok elektronlu bir atomda temel hål elektron
dizilimi yapılırken, bu orbitallere elektronların yerleşim
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) x, y, z
B) y, z, t, x
z, t, y, x
P
OS
E) z, x, x, t
Atom numarası 26 olan Fe atomuyla ilgili,
Temel hâl elektron dizilimi 1s²2s²2p 3s²3p 4s²3d şek-
6
lindedir.
II. 2+ yüklü iyonunda elektronlar 4s orbitalinden verilir.
III. 3+ yüklü iyonunda elektron içeren orbital sayısı 13'tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
plus I d'
E) I, II ve III
C) I ve III
Aufbau Prensibi'ne göre temel hâlde elektronlar en düşük
enerji düzeyinden başlayarak en yüksek enerji düzeyine
doğru yerleşir.
Kimya
Atomun Yapısı
3. X y Z t D) y, tz, x 4 D) II ve III 3 3 B BİLGİ SARMAL 4 1 P 2 d 1 Buna göre çok elektronlu bir atomda temel hål elektron dizilimi yapılırken, bu orbitallere elektronların yerleşim sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) x, y, z B) y, z, t, x z, t, y, x P OS E) z, x, x, t Atom numarası 26 olan Fe atomuyla ilgili, Temel hâl elektron dizilimi 1s²2s²2p 3s²3p 4s²3d şek- 6 lindedir. II. 2+ yüklü iyonunda elektronlar 4s orbitalinden verilir. III. 3+ yüklü iyonunda elektron içeren orbital sayısı 13'tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II plus I d' E) I, II ve III C) I ve III Aufbau Prensibi'ne göre temel hâlde elektronlar en düşük enerji düzeyinden başlayarak en yüksek enerji düzeyine doğru yerleşir.
7. Soru
X elementinin iki doğal izotopundan birisi olan 120X atomu doğada
%10 oranında bulunmaktadır.
X elementinin ortalama atom kütlesi 129 olduğuna göre aşağıda-
kilerden hangisi X'in yapay izotopu değildir?
A) 124X
B) 125X
C) 130X
D) 135X
yapay izotop nedir?
120. 10 + 90. (diger)
180
E) 140X
Kimya
Atomun Yapısı
7. Soru X elementinin iki doğal izotopundan birisi olan 120X atomu doğada %10 oranında bulunmaktadır. X elementinin ortalama atom kütlesi 129 olduğuna göre aşağıda- kilerden hangisi X'in yapay izotopu değildir? A) 124X B) 125X C) 130X D) 135X yapay izotop nedir? 120. 10 + 90. (diger) 180 E) 140X
AYTKIMYA 03
Bu testte 13 soru vardır.
1.
X ve Y atomlarının temel hål elektron dizilimine ait
X atomunun n = 2 ve = 1 kuantum sayılarına sahip
toplam 4 elektronu bulunur.
Y atomunun n = 3 ve ms
3 elektronu bulunabilir.
A)
B)
6
bilgileri veriliyor.
Buna göre X ve Y'nin atom numaraları
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
X
Y
3
D) 8
E)
8
15
14
17
17
==
14
1
2
olan en çok
15² 25² 2p1
15² 25² 2p 0/35² 34
82
f
o bob
MC
2.
Kafa Dengi
3.
A
E
Kimya
Atomun Yapısı
AYTKIMYA 03 Bu testte 13 soru vardır. 1. X ve Y atomlarının temel hål elektron dizilimine ait X atomunun n = 2 ve = 1 kuantum sayılarına sahip toplam 4 elektronu bulunur. Y atomunun n = 3 ve ms 3 elektronu bulunabilir. A) B) 6 bilgileri veriliyor. Buna göre X ve Y'nin atom numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y 3 D) 8 E) 8 15 14 17 17 == 14 1 2 olan en çok 15² 25² 2p1 15² 25² 2p 0/35² 34 82 f o bob MC 2. Kafa Dengi 3. A E
3.
Bir kimya etkinliğinde öğretmen BH, ve BF3
moleküllerinin top çubuk modellerini aşağıdaki gibi
tahtaya çizmiştir.
BH3
&
BF3
Buna göre, tahtadaki moleküllerin
1. Ortaklanmamış elektron sayıları
II. Bağlarının polar/apolar olma durumları
III. Bağlayıcı elektron sayıları
IV. Moleküllerinin polar/apolar olma durumları
V. Suda çözünme durumları
özelliklerinden hangileri farklıdır?,H, 5B, gF)
A Yalnız I
B) ve
D) III ve IV
(E) Il ve V
LS
Kimya
Atomun Yapısı
3. Bir kimya etkinliğinde öğretmen BH, ve BF3 moleküllerinin top çubuk modellerini aşağıdaki gibi tahtaya çizmiştir. BH3 & BF3 Buna göre, tahtadaki moleküllerin 1. Ortaklanmamış elektron sayıları II. Bağlarının polar/apolar olma durumları III. Bağlayıcı elektron sayıları IV. Moleküllerinin polar/apolar olma durumları V. Suda çözünme durumları özelliklerinden hangileri farklıdır?,H, 5B, gF) A Yalnız I B) ve D) III ve IV (E) Il ve V LS
hangisinde
Aşağıdakilerden
adlandırılması doğru verilmiştir?
Bileşik
A) Ca3(PO4)2
B) Zn(NO3)2
C) Na₂S
ĐÌNH C
E) Fe₂O3
bileşiğin
Adlandırma
Trikalsiyum difosfat Kalsiyum fosfat
Çinko(II) nitrat
Disodyum monosülfür
Amonyum klorür
Demir(II) oksit C
Kimya
Atomun Yapısı
hangisinde Aşağıdakilerden adlandırılması doğru verilmiştir? Bileşik A) Ca3(PO4)2 B) Zn(NO3)2 C) Na₂S ĐÌNH C E) Fe₂O3 bileşiğin Adlandırma Trikalsiyum difosfat Kalsiyum fosfat Çinko(II) nitrat Disodyum monosülfür Amonyum klorür Demir(II) oksit C
PAGE
ALFA (2021-2022)
1. Aşağıda bazı moleküllerin elektron nokta yapısı verilmiştir
Buna göre;
L
Öncnö:
11 0₂
0110
II. HỌ Hoa
CO₂
hangi moleküllerin elektron nokta yapısı yanlıştır?
(1H, 6C, 80, 17C)
A) Yalnız II
3.
D) Ive Ill
A) H-C-H
C): O=C=O:
4.
2. Aşağıdaki Lewis yapılarından hangisi yanlıştır?
(1H, BC. 7N, 80, 14, 17CI)
L
B) Yalnız ill
11.
|||
Ait Gr
D) I ve II
lyon
Na
E) 1. Il ve Ill
:C:
E) :CI-SI-CI:
:CI:
p3-
0²-
C) Il ve il
B) H-N-H
D) H-C=N:
MgCl₂ bileşiğiyle ilgili olarak
1. Lewis yapısı Mg2+ 2C) olarak gösterilir.
II. Mg atomu Cl atomundan 2 elektron alarak bileşiği oluş-
turur.
Ili. Mg2 ve C iyonlarının elektron dizilimleri, kendilerine
en yakın soy gazınkiyle aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (12Mg. 17C1)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I've lil
(2017-LYS)
5.
KIMYASAL TORCER ARASI
ETKİLESİMLER
LEWİS YAPISI-GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
2014 YGS
Lewis Yapist
Nat
1. Na
II. co
III. N₂O
Yukarıdaki kimyasal türlerin sınıfları aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
6.
FO
A)
Atom
B) Atom
C)
Molekül
D) Molekül
E)
iyon
7.
[6.]³-
Yukarıdaki lyonlardan hangilerinin Lewis
yapısı yanlış verilmiştir? (O. ,,Na. ₁5P)
B) Yalnız II C) Yalnız !
A) Yalnız III
E) Il ve Ill
D) I ve II
E
11
Molekül
lyon
İyon
Molekül
Molekül
L. CH₂(s) + 33,8 kJ/mol-C₂H₂(g)
11. CH₂(g)-CH(s) + 8 kJ/mol
ill. Nal(k)+700 kJ/mol - Na*(g) + (g)
8.
111
Molekül
Molekül
Atom
Atom
Molekül
Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş-
mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile-
şimlerdir?
A) Yalnız I.
D) I ve Ill.
D) I vell
C) I ve II.
B) Yalnız II.
E) Il ve Ill.
Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan
elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin
açıklanmasında kullanılabilir.
Buna göre metallerin;
I. elektriği iletmes),
[X[
10. X, Y ve z metallerinin erime noktaları arasında
X>Z>Y ilişkisi vardır.
II. tel ve levha haline getirilebilmesi,
III. ametallerle tepkimeye girmesi
özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle
açıklanabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) Il ve lil
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
2016 LYSEN JENERGE
Metallerle ilgill,
1. Atomlan arasinda metalik bağ vardır.
II. Metalik parlaklik gösterirler.
III. Tel ve levha haline getirilebilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız Ill
(2021-TYT)
E) 1, Il ve il
Buna göre, X, Y ve z element atomlan periyo-
dik cetvelde nasıl yerleşemezler?
AYZX
12.
C) I veli
11. 10k ve 0 elementlerinin oluşturacağı bl-
leşik ile ilgili;
1. Elektron - nokta gösterimi,
2K* Ö şeklindedir ve formülü K₂O
dur.
D) Z
9. Aynı ortamda bulunan 11Na, 12Mg ve Al ele-
mentleri ile ilgili;
1. Üçü de metalik bağ içerir.
II. Metalik bağ kuvveti en fazla olan Na elementi-
dir.
BI
III. Metalik özelliği en yüksek olan Al elementidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
E) I, Il ve lil
D) Il ve Ill
C)
II. Katı ve sivi hålleri elektriği iletir.
III. Oda koşullarında katı hâldedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) I ve Ill
X
YZ
C) Il ve Ill
E) I, II ve III
A) BD₂ > CD > AD
C) CD > AD > BD₂
Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gös-
terilen A, B, C elementlerinin D ile yaptık-
lan bileşiklerde lyonik bağ sağlamlıkları.
arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden han-
giel gibi olması beklenir?
D
B) BD, > AD> CD
D) CD > BD₂ > AD
E) AD > BD₂ > CD
13. x²-iyonunun Lewis yapısı [:X:] şeklindedir.
Buna göre 2. periyotta bulunan X elemen-
tinin atom numarası kaçtır?
A) 10 B) 9
C) 8 D) 7
E) 6
14. X, Y ve Z alkali metallerinin periyodik
tablodaki yerleri şekilde gösterilmiştir.
Buna göre; X, Y, Z elementlerinin
F ile yaptığı bileşiklerin erime
noktaları arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisinde doğru ve-
rilmiştir?
A) YF> ZF > XF
C) YF> XF > ZF
E) ZF > YF > XF
1A
Y
Z
X
B) XF > ZF> YF
D) XF > YF> ZF
Kimya
Atomun Yapısı
PAGE ALFA (2021-2022) 1. Aşağıda bazı moleküllerin elektron nokta yapısı verilmiştir Buna göre; L Öncnö: 11 0₂ 0110 II. HỌ Hoa CO₂ hangi moleküllerin elektron nokta yapısı yanlıştır? (1H, 6C, 80, 17C) A) Yalnız II 3. D) Ive Ill A) H-C-H C): O=C=O: 4. 2. Aşağıdaki Lewis yapılarından hangisi yanlıştır? (1H, BC. 7N, 80, 14, 17CI) L B) Yalnız ill 11. ||| Ait Gr D) I ve II lyon Na E) 1. Il ve Ill :C: E) :CI-SI-CI: :CI: p3- 0²- C) Il ve il B) H-N-H D) H-C=N: MgCl₂ bileşiğiyle ilgili olarak 1. Lewis yapısı Mg2+ 2C) olarak gösterilir. II. Mg atomu Cl atomundan 2 elektron alarak bileşiği oluş- turur. Ili. Mg2 ve C iyonlarının elektron dizilimleri, kendilerine en yakın soy gazınkiyle aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (12Mg. 17C1) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I've lil (2017-LYS) 5. KIMYASAL TORCER ARASI ETKİLESİMLER LEWİS YAPISI-GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER 2014 YGS Lewis Yapist Nat 1. Na II. co III. N₂O Yukarıdaki kimyasal türlerin sınıfları aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 6. FO A) Atom B) Atom C) Molekül D) Molekül E) iyon 7. [6.]³- Yukarıdaki lyonlardan hangilerinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? (O. ,,Na. ₁5P) B) Yalnız II C) Yalnız ! A) Yalnız III E) Il ve Ill D) I ve II E 11 Molekül lyon İyon Molekül Molekül L. CH₂(s) + 33,8 kJ/mol-C₂H₂(g) 11. CH₂(g)-CH(s) + 8 kJ/mol ill. Nal(k)+700 kJ/mol - Na*(g) + (g) 8. 111 Molekül Molekül Atom Atom Molekül Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız I. D) I ve Ill. D) I vell C) I ve II. B) Yalnız II. E) Il ve Ill. Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin açıklanmasında kullanılabilir. Buna göre metallerin; I. elektriği iletmes), [X[ 10. X, Y ve z metallerinin erime noktaları arasında X>Z>Y ilişkisi vardır. II. tel ve levha haline getirilebilmesi, III. ametallerle tepkimeye girmesi özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) Il ve lil C) Yalnız III E) Il ve Ill 2016 LYSEN JENERGE Metallerle ilgill, 1. Atomlan arasinda metalik bağ vardır. II. Metalik parlaklik gösterirler. III. Tel ve levha haline getirilebilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız Ill (2021-TYT) E) 1, Il ve il Buna göre, X, Y ve z element atomlan periyo- dik cetvelde nasıl yerleşemezler? AYZX 12. C) I veli 11. 10k ve 0 elementlerinin oluşturacağı bl- leşik ile ilgili; 1. Elektron - nokta gösterimi, 2K* Ö şeklindedir ve formülü K₂O dur. D) Z 9. Aynı ortamda bulunan 11Na, 12Mg ve Al ele- mentleri ile ilgili; 1. Üçü de metalik bağ içerir. II. Metalik bağ kuvveti en fazla olan Na elementi- dir. BI III. Metalik özelliği en yüksek olan Al elementidir. yargılarından hangileri doğrudur? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız I E) I, Il ve lil D) Il ve Ill C) II. Katı ve sivi hålleri elektriği iletir. III. Oda koşullarında katı hâldedir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız III D) I ve Ill X YZ C) Il ve Ill E) I, II ve III A) BD₂ > CD > AD C) CD > AD > BD₂ Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gös- terilen A, B, C elementlerinin D ile yaptık- lan bileşiklerde lyonik bağ sağlamlıkları. arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden han- giel gibi olması beklenir? D B) BD, > AD> CD D) CD > BD₂ > AD E) AD > BD₂ > CD 13. x²-iyonunun Lewis yapısı [:X:] şeklindedir. Buna göre 2. periyotta bulunan X elemen- tinin atom numarası kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 14. X, Y ve Z alkali metallerinin periyodik tablodaki yerleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre; X, Y, Z elementlerinin F ile yaptığı bileşiklerin erime noktaları arasındaki ilişki aşağı- dakilerden hangisinde doğru ve- rilmiştir? A) YF> ZF > XF C) YF> XF > ZF E) ZF > YF > XF 1A Y Z X B) XF > ZF> YF D) XF > YF> ZF
X4- iyonu 10 elektron 6 nötron içermektedir.
Buna göre, X atomu ile ilgili;
1. Çekirdek yükü +6'dır.
II. Nükleon sayısı 12'dir.
III. Yapısındaki toplam tanecik sayısı 22'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
is "
C) I ve II
E) I, II ve ill
Kimya
Atomun Yapısı
X4- iyonu 10 elektron 6 nötron içermektedir. Buna göre, X atomu ile ilgili; 1. Çekirdek yükü +6'dır. II. Nükleon sayısı 12'dir. III. Yapısındaki toplam tanecik sayısı 22'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III is " C) I ve II E) I, II ve ill
yısı, çekirdek
lementin nük-
mentin nötron
E) 37
PALME
YAYINEVİ
6. ÖRNEK
elementinin 3- yüklü iyonu ile Y2+ iyonunun
36
elektron sayıları eşittir.
38 36
334
38
Y'nin yüksüz tanecik sayısı 50 olduğuna göre top-
lam nükleon sayısı kaçtır?
A) 88 B) 54 C) 36
D) 18
E) 10
Kimya
Atomun Yapısı
yısı, çekirdek lementin nük- mentin nötron E) 37 PALME YAYINEVİ 6. ÖRNEK elementinin 3- yüklü iyonu ile Y2+ iyonunun 36 elektron sayıları eşittir. 38 36 334 38 Y'nin yüksüz tanecik sayısı 50 olduğuna göre top- lam nükleon sayısı kaçtır? A) 88 B) 54 C) 36 D) 18 E) 10
5
11.
I.
III.
IV.
V.
pop en her
Yukarıdaki
Madde
NaOH,
(k)
NaCl ininte
(suda)
Fe
1500
NH,
(k)
Co
3(g)
yanlış verilmiştir?
1751
A) I
B) II
E) 1, ve III
nilaimetal inhale
C) III
allov
Sınıfı
Bileşik
Bileşik
Element
(k)
maddelerden hangisinin sınıfı karşısında
Enonic
Bileşik
Element
im D) IV
1911on1910
nesha (A
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Atomun Yapısı
5 11. I. III. IV. V. pop en her Yukarıdaki Madde NaOH, (k) NaCl ininte (suda) Fe 1500 NH, (k) Co 3(g) yanlış verilmiştir? 1751 A) I B) II E) 1, ve III nilaimetal inhale C) III allov Sınıfı Bileşik Bileşik Element (k) maddelerden hangisinin sınıfı karşısında Enonic Bileşik Element im D) IV 1911on1910 nesha (A E) V Diğer sayfaya geçiniz.
Farklı cinste
atom içerme
İçerir.
içerir.
İçermez.
kilerden hangisi
Satomları arasında oluşan KS bileşiği ile ilgili,
10. 19K ve 16
1. Potasyum sülfat olarak adlandırılır.
Lewis yapısı, K:S:K şeklindedir.
Kimyasal türler arasındaki etkileşim türü iyonik bağdır.
IV Bileşikteki iyonlar, aynı soy gaz elektron düzenindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) III ve IV
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E), II, III ve IV
12. Normal
II. 0,25 mc
12,04
Yukarıdaki
(CH₂ = 16
sayısı = 6,
A) Yalnız
Kimya
Atomun Yapısı
Farklı cinste atom içerme İçerir. içerir. İçermez. kilerden hangisi Satomları arasında oluşan KS bileşiği ile ilgili, 10. 19K ve 16 1. Potasyum sülfat olarak adlandırılır. Lewis yapısı, K:S:K şeklindedir. Kimyasal türler arasındaki etkileşim türü iyonik bağdır. IV Bileşikteki iyonlar, aynı soy gaz elektron düzenindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) III ve IV D) II, III ve IV C) I, II ve III E), II, III ve IV 12. Normal II. 0,25 mc 12,04 Yukarıdaki (CH₂ = 16 sayısı = 6, A) Yalnız
4. ÜNİTE
Arka yüz
a
İçme sularını
dezenfekte
etmekte
kullanılır.
Gümüş
b He d
Barut yapımın-
da, kuru
meyvelerde
mikrop
öldürücü olarak
kullanılır.
Sıvı roket yakı
sıkıştırmada
MR ve kanser
teşhisi cihazlar
da kullanılır.
.
Bor
Isıya dayanıklı
cam yapımında
ve temizlik
malzemelerin-
de kullanılır.
A) Helyum - Bor - Klor - Gümüş - Kükürt - Sodyum
B) Helyum - Sodyum - Kükürt - Gümüş - Klor - Bor
C) Helyum Klor - Bor - Gümüş - Kükürt - Sodyum
D) Helyum - Sodyum - Gümüş - Kükürt - Klor - Bor
Klor
e
120
Eczacılık, tarım
ve fotoğrafçılık-
ta kullanılır.
Helyum
f
Dişçilik,
fotoğrafçılık ve
kuyumculukta
kullanılır.
Sodyum
Elementlerin günlük hayattaki kullanım alanları ile ilgili kartlar hazırlayan Kemal Öğretmen öğrencilerine kar
kesikli çizgilerden keserek dağıtmıştır. Kartların her birinin ön yüzünde elementin sembolü, arka yüzünde
elemente ait kullanım alanı yer almaktadır. Oyunun süreklilik kazanması için arka yüz iki bölüme ayrılarak kul
nım alanının altına başka bir elementin adı yazılmıştır. Kemal Öğretmen kartların ön yüzlerini öğrenciler görece
şekilde 6 öğrenciye kartları dağıtmış ve öğrencilerine "Sembollerini gördüğünüz elementin kullanım alanın
ledikten sonra arkasını çevirip alt kısımda yazan elementi söyleyerek oyunu devam ettiriniz." şeklinde açıklan
yapmıştır.
Kükürt
"He" sembolü ile oyun başlatılmıştır.
Tüm öğrencilerin kullanım alanları ve sembolleri doğru şekilde eşleştirip oyunun tamamlandığı bilind
ne göre; oyunda sırasıyla kullanılan elementler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
2. Aşağıdaki table
Tabloda
lanmış
7 Sinif Fen Bilimleri Soru Banks
B)
v
(6)
Kimya
Atomun Yapısı
4. ÜNİTE Arka yüz a İçme sularını dezenfekte etmekte kullanılır. Gümüş b He d Barut yapımın- da, kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır. Sıvı roket yakı sıkıştırmada MR ve kanser teşhisi cihazlar da kullanılır. . Bor Isıya dayanıklı cam yapımında ve temizlik malzemelerin- de kullanılır. A) Helyum - Bor - Klor - Gümüş - Kükürt - Sodyum B) Helyum - Sodyum - Kükürt - Gümüş - Klor - Bor C) Helyum Klor - Bor - Gümüş - Kükürt - Sodyum D) Helyum - Sodyum - Gümüş - Kükürt - Klor - Bor Klor e 120 Eczacılık, tarım ve fotoğrafçılık- ta kullanılır. Helyum f Dişçilik, fotoğrafçılık ve kuyumculukta kullanılır. Sodyum Elementlerin günlük hayattaki kullanım alanları ile ilgili kartlar hazırlayan Kemal Öğretmen öğrencilerine kar kesikli çizgilerden keserek dağıtmıştır. Kartların her birinin ön yüzünde elementin sembolü, arka yüzünde elemente ait kullanım alanı yer almaktadır. Oyunun süreklilik kazanması için arka yüz iki bölüme ayrılarak kul nım alanının altına başka bir elementin adı yazılmıştır. Kemal Öğretmen kartların ön yüzlerini öğrenciler görece şekilde 6 öğrenciye kartları dağıtmış ve öğrencilerine "Sembollerini gördüğünüz elementin kullanım alanın ledikten sonra arkasını çevirip alt kısımda yazan elementi söyleyerek oyunu devam ettiriniz." şeklinde açıklan yapmıştır. Kükürt "He" sembolü ile oyun başlatılmıştır. Tüm öğrencilerin kullanım alanları ve sembolleri doğru şekilde eşleştirip oyunun tamamlandığı bilind ne göre; oyunda sırasıyla kullanılan elementler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2. Aşağıdaki table Tabloda lanmış 7 Sinif Fen Bilimleri Soru Banks B) v (6)