Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlkeleri Soruları

BBB
31. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta
erkeklerle beraber yürüyecek, birbirinin yardımcısı
olacak." demiştir.
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangi-
siyle doğrudan ilgilidir?
A Devletçilik
B) Halkçılık
Dinkılapçılık
C) Milliyetçilik
E) Laiklik
32. Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğun-
dan söz edilemez?
Türk Dili v
35. Aşağ
rina
lanr
A Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması
B) Ayetlerle hadislerin karışmasının önlenmek is-
tenmesi
C) Okuryazar oranının arttılmak istenmesi
D) Hafızların savaşlarda şehit olması
E)
Ayetlerin arasına rivayetlerin eklenmesinin ön-
lenmek istenmesi
4-17
1. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasındaki
tampon bölge ortadan kalkmıştır.
II. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
III. Türkler taarruza, Bizans savunmaya geçmiştir.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 1176 Miryo-
kefalon Savaşı'nın sonuçları arasında gösterile-
bilir?
0
C
Tarih
Atatürk İlkeleri
BBB 31. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyecek, birbirinin yardımcısı olacak." demiştir. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangi- siyle doğrudan ilgilidir? A Devletçilik B) Halkçılık Dinkılapçılık C) Milliyetçilik E) Laiklik 32. Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğun- dan söz edilemez? Türk Dili v 35. Aşağ rina lanr A Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması B) Ayetlerle hadislerin karışmasının önlenmek is- tenmesi C) Okuryazar oranının arttılmak istenmesi D) Hafızların savaşlarda şehit olması E) Ayetlerin arasına rivayetlerin eklenmesinin ön- lenmek istenmesi 4-17 1. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalkmıştır. II. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. III. Türkler taarruza, Bizans savunmaya geçmiştir. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 1176 Miryo- kefalon Savaşı'nın sonuçları arasında gösterile- bilir? 0 C
12. Su ekosistemlerindeki canlıların yaşam koşullarının belir-
lenmesinde suyun; sıcaklığı, endüstri ve yerleşimlere ya-
kınlığı, çözünmüş madde oranı ve durgun ya da hareketli
oluşu olumlu veya olumsuz etki yapar.
Buna göre, Sapanca Gölü'nün aşağıdaki durumlardan
hangisi ekosistemi üzerinde diğerlerine göre farklı et-
kisi bulunmaktadır?
A) Sanayi atıklarının göl sularına bırakılması
B) Havzasındaki tarım alanlarında zirai mücadelenin ya-
pılması
C) Gideğeniyle Marmara Denizi'ne akıntısının bulunması
D) Beslendiği akarsuların tarımda sulamada kullanılması
E) Kıyı şeridinde yerleşimler ve turizm işletmelerinin açıl-
masi
Tarih
Atatürk İlkeleri
12. Su ekosistemlerindeki canlıların yaşam koşullarının belir- lenmesinde suyun; sıcaklığı, endüstri ve yerleşimlere ya- kınlığı, çözünmüş madde oranı ve durgun ya da hareketli oluşu olumlu veya olumsuz etki yapar. Buna göre, Sapanca Gölü'nün aşağıdaki durumlardan hangisi ekosistemi üzerinde diğerlerine göre farklı et- kisi bulunmaktadır? A) Sanayi atıklarının göl sularına bırakılması B) Havzasındaki tarım alanlarında zirai mücadelenin ya- pılması C) Gideğeniyle Marmara Denizi'ne akıntısının bulunması D) Beslendiği akarsuların tarımda sulamada kullanılması E) Kıyı şeridinde yerleşimler ve turizm işletmelerinin açıl- masi
10. Türkiye Cumhuriyeti'nin
●
●
1926'da Kabotaj Kanunu'nu çıkartması,
Tulum
1929'da Adana - Mersin demir yollarını millîleştir-
mesi
faaliyetlerinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir
tamamlayıcısı olduğu söylenebilir?
A) TBMM'nin açılmasının
B) Medeni Kanun'un kabul edilmesinin
C) Duyunu Umumiye'nin kaldırılmasının
D) Kapitülasyonların kaldırılmasının
E) Medreselerin kapatılmasının
sinisy (A
Tarih
Atatürk İlkeleri
10. Türkiye Cumhuriyeti'nin ● ● 1926'da Kabotaj Kanunu'nu çıkartması, Tulum 1929'da Adana - Mersin demir yollarını millîleştir- mesi faaliyetlerinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir tamamlayıcısı olduğu söylenebilir? A) TBMM'nin açılmasının B) Medeni Kanun'un kabul edilmesinin C) Duyunu Umumiye'nin kaldırılmasının D) Kapitülasyonların kaldırılmasının E) Medreselerin kapatılmasının sinisy (A
nin hangi özellikleri vurgulanmıştır?
A) Laik - Demokratik
D) Karma - Demokratik
A) Soyadı Kanunu
B) Çağdaş - Laik
B) Tevhiditedrisat Kanunu
D) Kılık Kıyafet Kanunu
nomanum. Hayışında eğitim sistemi-
29. Yeni Türk Devleti'nde toplumsal alanda eşitliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
E) Laik-Ulusal
E) Teşvikisanayi Kanunu
C) Millî-Çağdaş
30. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak
C) Türk Medeni Kanunu
Tarih
Atatürk İlkeleri
nin hangi özellikleri vurgulanmıştır? A) Laik - Demokratik D) Karma - Demokratik A) Soyadı Kanunu B) Çağdaş - Laik B) Tevhiditedrisat Kanunu D) Kılık Kıyafet Kanunu nomanum. Hayışında eğitim sistemi- 29. Yeni Türk Devleti'nde toplumsal alanda eşitliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? E) Laik-Ulusal E) Teşvikisanayi Kanunu C) Millî-Çağdaş 30. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak C) Türk Medeni Kanunu
E) II. TBMM'nin açılması amacıyla seçim kararı almıştır.
17. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre "Cumhuriyetçilik" ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
E) Laiklik
2_12_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 4
30
Tarih
Atatürk İlkeleri
E) II. TBMM'nin açılması amacıyla seçim kararı almıştır. 17. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır. Buna göre "Cumhuriyetçilik" ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık E) Laiklik 2_12_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 4 30
10. Yeni Türk Devleti'nde yapılan;
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi,
II. Medeni Kanun'un yürürlüğe konması,
III. Türk Tarih Kurumunun kurulması
inkılaplarından hangilerinin Osmanlı Devleti'nden
kalan ikilikleri sonlandırmaya yönelik olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
10. Yeni Türk Devleti'nde yapılan; I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, II. Medeni Kanun'un yürürlüğe konması, III. Türk Tarih Kurumunun kurulması inkılaplarından hangilerinin Osmanlı Devleti'nden kalan ikilikleri sonlandırmaya yönelik olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
26. Mani dininin etkisiyle Uygurlar köyler kurup yerleşik hayata
geçmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sonuçları arasında
yer almaz?
AŞehir kültürünün oluşmaya başlaması
B) Uygur alfabesinin geliştirilmesi
Ev ve tapınaklar inşa edilmesi
LOVE
DT Fresk ve çini süslemelerinin yapılması
E) Tarımsal üretimde artış yaşanması
Tarih
Atatürk İlkeleri
26. Mani dininin etkisiyle Uygurlar köyler kurup yerleşik hayata geçmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sonuçları arasında yer almaz? AŞehir kültürünün oluşmaya başlaması B) Uygur alfabesinin geliştirilmesi Ev ve tapınaklar inşa edilmesi LOVE DT Fresk ve çini süslemelerinin yapılması E) Tarımsal üretimde artış yaşanması
10) Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni
Kananan kabulü, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza
Kanunun kabulü gibi inkılaplar hangi alanda
yapılmıştır?
A) Ekonomi
D) Hukuk
B) Siyasi
Eğitim
E)
C) Ticari
Tarih
Atatürk İlkeleri
10) Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni Kananan kabulü, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kabulü gibi inkılaplar hangi alanda yapılmıştır? A) Ekonomi D) Hukuk B) Siyasi Eğitim E) C) Ticari
12) Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde sermaye
yetersizliğinin olması özellikle aşağıdaki sonuçlardan
hangisini doğurmuştur?
A)İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması
B)Yatırımların tüketime yönelik olması
C)Devletçilik ilkesinin ortaya çıkması
D Ekonominin azınlıkların eline geçmesi
E) Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
12) Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde sermaye yetersizliğinin olması özellikle aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur? A)İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması B)Yatırımların tüketime yönelik olması C)Devletçilik ilkesinin ortaya çıkması D Ekonominin azınlıkların eline geçmesi E) Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
13) Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923'te
Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleşmiştir?
A)İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
B)Kabine sistemine geçilmesi
C)Ankara'nın başkent ilan edilmesi
D)Hanedanın yurt dışına sürgün edilmesi
E)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
Tarih
Atatürk İlkeleri
13) Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleşmiştir? A)İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması B)Kabine sistemine geçilmesi C)Ankara'nın başkent ilan edilmesi D)Hanedanın yurt dışına sürgün edilmesi E)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1)Mustafa Kemal'in TBMM Başkanlık divanı
kürsüsünün arkasındaki duvara yazdırdığı 'Egemenlik
kavıtsız şartsız milletindir.'sözü, Atatürk ilkelerinden
hangisini tanımlamaktadır?
A)Milliyetçilik
B) Devletçilik C) Halkçılık
E) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
Tarih
Atatürk İlkeleri
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1)Mustafa Kemal'in TBMM Başkanlık divanı kürsüsünün arkasındaki duvara yazdırdığı 'Egemenlik kavıtsız şartsız milletindir.'sözü, Atatürk ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? A)Milliyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık E) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik
bilir?
klı
karşı
inin
u
imi
cam2 111
D) Yalnız II
E) I,II ve III
B) Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile
işaretleyiniz.
1) (.....) Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyetin llanı'nı
hızlandıran bir gelişmedir.
2) (.....) Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu
sayesinde araştıran,sorgulayan, bilimsel çalışmalar yapan
eğitim kurumları açılmıştır.
3) (.....) Atatürk döneminde Türkiye, çok partili siyasi
hayata tam olarak geçmiştir.
4) (.....) Atatürk'ün 'Yurtta sulh,cihanda sulh 'sözü Türk
dış politikasının temel yaklaşımı olmuştur.
5) (.....) Türkiye'de eğitim ve öğretim alanında birlik ve
bütünlük Tevhid-i Tedrisat Kanunu' ile sağlanmıştır.
6)(.....)İlk TBMM de güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
7) (.....)Devletçilik ilkesi, ekonomik alanda özel sermaye
kadar devletinde yatırımcılığını öngörür.
8) (.....) 1.5 yıllık Kalkınma planının hazırlanması
Atatürk'ün devletçilik ilkesi ile ilgilidir.
9) (.....) Sovyet Rusya Moskova Antlaşması ile
kapitülasyonların kalktığını kabul etmiştir.
10) (....) I.TBMM, İstiklal Mahkemelerini oluştururak
yürütme yetkisini kullanmıştır..
Tarih
Atatürk İlkeleri
bilir? klı karşı inin u imi cam2 111 D) Yalnız II E) I,II ve III B) Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz. 1) (.....) Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyetin llanı'nı hızlandıran bir gelişmedir. 2) (.....) Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu sayesinde araştıran,sorgulayan, bilimsel çalışmalar yapan eğitim kurumları açılmıştır. 3) (.....) Atatürk döneminde Türkiye, çok partili siyasi hayata tam olarak geçmiştir. 4) (.....) Atatürk'ün 'Yurtta sulh,cihanda sulh 'sözü Türk dış politikasının temel yaklaşımı olmuştur. 5) (.....) Türkiye'de eğitim ve öğretim alanında birlik ve bütünlük Tevhid-i Tedrisat Kanunu' ile sağlanmıştır. 6)(.....)İlk TBMM de güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. 7) (.....)Devletçilik ilkesi, ekonomik alanda özel sermaye kadar devletinde yatırımcılığını öngörür. 8) (.....) 1.5 yıllık Kalkınma planının hazırlanması Atatürk'ün devletçilik ilkesi ile ilgilidir. 9) (.....) Sovyet Rusya Moskova Antlaşması ile kapitülasyonların kalktığını kabul etmiştir. 10) (....) I.TBMM, İstiklal Mahkemelerini oluştururak yürütme yetkisini kullanmıştır..
5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de laik devlet
düzenine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilebilir?
A) Medreselerin kapatılmas:
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Ser'iye Vekaleti'nin kaldırılması
D) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi
E) Saltanatın kaldırılması
Tarih
Atatürk İlkeleri
5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilebilir? A) Medreselerin kapatılmas: B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması C) Ser'iye Vekaleti'nin kaldırılması D) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi E) Saltanatın kaldırılması
3) Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına göre, bir milleti
oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmamaktadır?
A)Dil birliği
B)Irk birliği
D)Tarih birliği
C)Kültür birliği
E)Ülkü birliği
Tarih
Atatürk İlkeleri
3) Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına göre, bir milleti oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? A)Dil birliği B)Irk birliği D)Tarih birliği C)Kültür birliği E)Ülkü birliği
15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yılla-
rında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasın-
da yer almaz?
A) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
B) Doğumevlerinin açılması
CEtfal Hastanesinin açılması
DSıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi kurulması
E) Kızılay Hemşire Okulunun açılması
si ile
A)L
B) M
D
Tarih
Atatürk İlkeleri
15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yılla- rında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasın- da yer almaz? A) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi B) Doğumevlerinin açılması CEtfal Hastanesinin açılması DSıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi kurulması E) Kızılay Hemşire Okulunun açılması si ile A)L B) M D
10. I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra toplanan Londra Konferansı'nda, Türkiye Büyük Millet
Meclisini Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Bekir Sami Bey, Londra'daki görüşmeleri sırasında İtalya,
Fransa ve İngiltere ile esirlerin değişimi ve ekonomi konuları ile ilgili birtakım ikili antlaşmalar imza-
lamıştır. Fakat bu antlaşmalarda alınan kararlar, Misakimt kararlarına ve devletlerin eşitliği ilkesine
aykırı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Bekir Sami Bey, An-
kara dönüşünde görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştır. Konferansın dağılmasından
kısa bir süre sonra II. Inönü Muharebesi yaşanmıştır.
Buna göre,
I. Londra Konferansı, savaş sürecinin sonlandinimasında yeterli olmamıştır.
II. TBMM Hükümeti, tam bağımsızlık ilkesinden taviz vermemiştir.
III. Bekir Sami Bey, İtilaf Devletlerinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak istemiştir. X
yargılarından hangilerine dlaşılamaz?
A) Yainz I
B) Yalnız II
C) Ive
D) II ve Ill
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
Tarih
Atatürk İlkeleri
10. I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra toplanan Londra Konferansı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisini Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Bekir Sami Bey, Londra'daki görüşmeleri sırasında İtalya, Fransa ve İngiltere ile esirlerin değişimi ve ekonomi konuları ile ilgili birtakım ikili antlaşmalar imza- lamıştır. Fakat bu antlaşmalarda alınan kararlar, Misakimt kararlarına ve devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Bekir Sami Bey, An- kara dönüşünde görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştır. Konferansın dağılmasından kısa bir süre sonra II. Inönü Muharebesi yaşanmıştır. Buna göre, I. Londra Konferansı, savaş sürecinin sonlandinimasında yeterli olmamıştır. II. TBMM Hükümeti, tam bağımsızlık ilkesinden taviz vermemiştir. III. Bekir Sami Bey, İtilaf Devletlerinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak istemiştir. X yargılarından hangilerine dlaşılamaz? A) Yainz I B) Yalnız II C) Ive D) II ve Ill T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.