Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

NO₂
92
kları
utul-
ha-
ax
az
en-
ine
Soru 1
5
1
1
1
92
93
4
2
3
Elektrik yükleri q₁, 92, 93 olan cisimlerden q₁
ve q₂ yatay zemine sabitlenmiştir.
93 yükü şekildeki konumda serbest bıra-
kıldığında numaralı yönlerden hangisin-
deki gibi hareket edemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
NO₂ 92 kları utul- ha- ax az en- ine Soru 1 5 1 1 1 92 93 4 2 3 Elektrik yükleri q₁, 92, 93 olan cisimlerden q₁ ve q₂ yatay zemine sabitlenmiştir. 93 yükü şekildeki konumda serbest bıra- kıldığında numaralı yönlerden hangisin- deki gibi hareket edemez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
5.
k
A)
K
4
Yo
+3q
39.29
d²
D) 2
d
Şekildeki yatay düzlemde bulunan K ve L kürelerinden K'nin
L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir.
Buna göre, küreler arasındaki uzaklık iki katına çıkarsa
K'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet kaç F olur?
B)
92
69
jedz
2
-4
+2q
L
E) 4
C) 1
-F
61F
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
5. k A) K 4 Yo +3q 39.29 d² D) 2 d Şekildeki yatay düzlemde bulunan K ve L kürelerinden K'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir. Buna göre, küreler arasındaki uzaklık iki katına çıkarsa K'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet kaç F olur? B) 92 69 jedz 2 -4 +2q L E) 4 C) 1 -F 61F
5. İletken iki paralel levha arasına m kütleli, q yüklü cisim
şekildeki gibi asılmış olup dengededir.
d
D) II ve III
mtu
V
E
+9
Buna göre,
1.
Cisim pozitif yüklüdür.
II. Üretecin gerilimi arttırıldığında, 0 açısı da artar.
III. İp gerilimi cisme etki eden elektriksel kuvvetten
büyüktür.
9.E.
zta
mg
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
CAP
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
5. İletken iki paralel levha arasına m kütleli, q yüklü cisim şekildeki gibi asılmış olup dengededir. d D) II ve III mtu V E +9 Buna göre, 1. Cisim pozitif yüklüdür. II. Üretecin gerilimi arttırıldığında, 0 açısı da artar. III. İp gerilimi cisme etki eden elektriksel kuvvetten büyüktür. 9.E. zta mg yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III CAP
Yalıtkan iple asılı olan elek-
trikle yüklü A küresinin kütle-
s0,1 g dir. Yükü +8.10-8 C
olan yalıtkan saplı B deney
küreciği şekildeki gibi A kü-
resinin düşeyinde ve 6 cm
uzakta tutulduğu zaman ip-
teki gerilme kuvveti sıfır olu-
yor. A küresinin yükünün cin-
sini ve değerini bulunuz.
(g = 10 N/kg; k = 9-109
2
N-m²
C²
6 cm
Telo-3N
A
%3-3N
B
92= +8.10 C
mg = F
-). Mo = QAQB
Yayıncılık
12
M
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
Yalıtkan iple asılı olan elek- trikle yüklü A küresinin kütle- s0,1 g dir. Yükü +8.10-8 C olan yalıtkan saplı B deney küreciği şekildeki gibi A kü- resinin düşeyinde ve 6 cm uzakta tutulduğu zaman ip- teki gerilme kuvveti sıfır olu- yor. A küresinin yükünün cin- sini ve değerini bulunuz. (g = 10 N/kg; k = 9-109 2 N-m² C² 6 cm Telo-3N A %3-3N B 92= +8.10 C mg = F -). Mo = QAQB Yayıncılık 12 M
Yalıtkan iple asılı olan elek-
trikle yüklü A küresinin kütle-
s0,1 g dr. Yükü +8.10-8 C
olan yafitkan saplı B deney
küreciği şekildeki gibi A kü-
resinin düşeyinde ve 6 cm
uzakta tutulduğu zaman ip-
teki gerilme kuvveti sıfır olu-
yor. A küresinin yükünün cin-
sini ve değerini bulunuz.
&
9 109
N-m²
6 cm
48
A
B
92=+8.10 C
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
Yalıtkan iple asılı olan elek- trikle yüklü A küresinin kütle- s0,1 g dr. Yükü +8.10-8 C olan yafitkan saplı B deney küreciği şekildeki gibi A kü- resinin düşeyinde ve 6 cm uzakta tutulduğu zaman ip- teki gerilme kuvveti sıfır olu- yor. A küresinin yükünün cin- sini ve değerini bulunuz. & 9 109 N-m² 6 cm 48 A B 92=+8.10 C
ENK
11.
+q
K
M+Q
Sürtünmesiz, elektrikçe yalıtılmış yatay düzlem
de O merkezli yarım çemberin M noktasındaki
+Q yükü sabitlenmiştir.
K noktasında yalıtkan çubuğundan tutulan +qy
kü KOL yolunu izleyerek L noktasına götürülüyor.
Buna göre; iki yük arasındaki Coulomb kuvvet
büyüklüğünün değişimi nasıl olur?
A) Sürekli artar.
B) Sürekli azalır.
C) Önce artar, sonra azalır.
D) Önce azalır, sonra artar.
E) Sürekli sabit kalır.
Mila
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
ENK 11. +q K M+Q Sürtünmesiz, elektrikçe yalıtılmış yatay düzlem de O merkezli yarım çemberin M noktasındaki +Q yükü sabitlenmiştir. K noktasında yalıtkan çubuğundan tutulan +qy kü KOL yolunu izleyerek L noktasına götürülüyor. Buna göre; iki yük arasındaki Coulomb kuvvet büyüklüğünün değişimi nasıl olur? A) Sürekli artar. B) Sürekli azalır. C) Önce artar, sonra azalır. D) Önce azalır, sonra artar. E) Sürekli sabit kalır. Mila
C
91
E
92
K
t = 1.90
A)=1/1/2 B)
Buna göre, küreciklerin yüklerinin
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
1
91
3
91, 9₁ ve q2 yüklü üç küre-
cik şekildeki gibi
yerleştirilince K noktasında
oluşan bileşke elektrik alanı
E oluyor.
91
92
3
C)=1/D/1/2
oranı kaçtır?
E)
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
C 91 E 92 K t = 1.90 A)=1/1/2 B) Buna göre, küreciklerin yüklerinin (Bölmeler eşit aralıklıdır.) 1 91 3 91, 9₁ ve q2 yüklü üç küre- cik şekildeki gibi yerleştirilince K noktasında oluşan bileşke elektrik alanı E oluyor. 91 92 3 C)=1/D/1/2 oranı kaçtır? E)
11. SINIF SARMAL FİZİK
666
9.
4d
91
..........
3d
+9 F
4d
92
3d
Yatay, sürtünmesiz düzlemde bulunan noktasal 9₁,
92 ve +q yükleri şekildeki konumlarına sabitlenmiştir.
91 ve q2 yüklerinin +q yüküne uyguladığı bileş-
ke elektriksel kuvvet F olduğuna göre,
kaçtır?
A) - 3 B) - 3/1 C)
5
4
D)
4
9₁
92
oranı
E) 1
B
D
20
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
11. SINIF SARMAL FİZİK 666 9. 4d 91 .......... 3d +9 F 4d 92 3d Yatay, sürtünmesiz düzlemde bulunan noktasal 9₁, 92 ve +q yükleri şekildeki konumlarına sabitlenmiştir. 91 ve q2 yüklerinin +q yüküne uyguladığı bileş- ke elektriksel kuvvet F olduğuna göre, kaçtır? A) - 3 B) - 3/1 C) 5 4 D) 4 9₁ 92 oranı E) 1 B D 20
11.
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
O
A) -2q B) +2q
60°
60° 60
-3q
ax
+3q
Şekildeki çember üzerine yerleştirilen yüklerin O
noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti sıfırdır.
Buna göre q, yükü aşağıdakilerden hangisidir?
C) -3q D) -4q E) +4q
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
11. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan O A) -2q B) +2q 60° 60° 60 -3q ax +3q Şekildeki çember üzerine yerleştirilen yüklerin O noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti sıfırdır. Buna göre q, yükü aşağıdakilerden hangisidir? C) -3q D) -4q E) +4q
Soru 7
-4q
Buna göre,
Ex
Ey
d
A) 12/12 B) 1/12
3
P
+4q
Aynı düzlemdeki yüklerin X ve Y noktalarında
oluşturduğu bileşke elektrik alan büyüklükle-
ri Ex ve Ey dir.
-3q
1/C) 1
oranı kaçtır?
Y
C) 1 D) 2
E) 3
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
Soru 7 -4q Buna göre, Ex Ey d A) 12/12 B) 1/12 3 P +4q Aynı düzlemdeki yüklerin X ve Y noktalarında oluşturduğu bileşke elektrik alan büyüklükle- ri Ex ve Ey dir. -3q 1/C) 1 oranı kaçtır? Y C) 1 D) 2 E) 3
yi sağ-
Elekt-
ak etki
pozitif
uvvet,
nin
Cik-
ev-
da
el
t-
1. Yerçekiminin olduğu bir ortamda q yüklü ve
m kütleli cisim Şekil-I deki yüklenmiş levha-
lar arasında dengededir.
9.E=Mg
Fe +Tip
m
A)
+
Şekil I
Levhalar yer değiştirilerek Şekil Il'deki gibi
yalıtkan iple asıldığında ip gerilme kuvveti
T₁, Şekil Ill'teki gibi dengelendiğinde ise T₂
oluyor.
q
+ +
Şekil II
+
m
B) 2
J
q
ing
wwwwwwwwwwww
72
45°
Şekil III
Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükle-
T₁
ri oranı kaçtır?
T₂
1/1/2
m
C)1 D) E)√2
12/22
3.
............ TENTO A
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
yi sağ- Elekt- ak etki pozitif uvvet, nin Cik- ev- da el t- 1. Yerçekiminin olduğu bir ortamda q yüklü ve m kütleli cisim Şekil-I deki yüklenmiş levha- lar arasında dengededir. 9.E=Mg Fe +Tip m A) + Şekil I Levhalar yer değiştirilerek Şekil Il'deki gibi yalıtkan iple asıldığında ip gerilme kuvveti T₁, Şekil Ill'teki gibi dengelendiğinde ise T₂ oluyor. q + + Şekil II + m B) 2 J q ing wwwwwwwwwwww 72 45° Şekil III Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükle- T₁ ri oranı kaçtır? T₂ 1/1/2 m C)1 D) E)√2 12/22 3. ............ TENTO A
5.
Yüklü paralel X, Y ve Z levhaları arasında şekildeki
yönlerde E, ve E, elektrik alanları oluşmaktadır. K
noktasından v hızrile firlatilan proton M noktasından
geri dönüyor.
K
X
twi
A) Yalnız I
Y
L
D) II ve III
Buna göre,
1. Z levhası Y levhasına yaklaşıtırılırsa proton M
noktasından bir hızla geçer.
B) Yalnız II
11. Protonun kinetik enerjisi KL arasında artar.
III. X ile Y levhaları birbirine yaklaştırılırsa proton M
noktasına ulaşamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
Ē₂
ALH
arlar
IN
C) Ive Il
II ve III
M
8q
E
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
5. Yüklü paralel X, Y ve Z levhaları arasında şekildeki yönlerde E, ve E, elektrik alanları oluşmaktadır. K noktasından v hızrile firlatilan proton M noktasından geri dönüyor. K X twi A) Yalnız I Y L D) II ve III Buna göre, 1. Z levhası Y levhasına yaklaşıtırılırsa proton M noktasından bir hızla geçer. B) Yalnız II 11. Protonun kinetik enerjisi KL arasında artar. III. X ile Y levhaları birbirine yaklaştırılırsa proton M noktasına ulaşamaz. yargılarından hangileri doğrudur? Ē₂ ALH arlar IN C) Ive Il II ve III M 8q E
14.
ELEKTROSTATİK KUVVET - E
ALLLALLA
TA
FK
9,50
mam
aa
T
K ve L yüklü küreleri şekildeki gibi dengededir. Nötr
bir cisim L küresine dokundurulup uzaklaştırılıyor.Ye-
ni denge konumunda
1. Açıların değeri azalır.
II. İpteki gerilme kuvvetlerinin değeri azalır.
III. F kuvvetlerinin değeri artar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I, III
D) I, II, III
C) Yalnız II
16.
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
14. ELEKTROSTATİK KUVVET - E ALLLALLA TA FK 9,50 mam aa T K ve L yüklü küreleri şekildeki gibi dengededir. Nötr bir cisim L küresine dokundurulup uzaklaştırılıyor.Ye- ni denge konumunda 1. Açıların değeri azalır. II. İpteki gerilme kuvvetlerinin değeri azalır. III. F kuvvetlerinin değeri artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I, III D) I, II, III C) Yalnız II 16.
e
7.
37° T₁ = 10N
Şekil 1
T₂
64
A
dv 3
2
Şekil II
Yalıtkan bir iple tavana asılı yüklü X küresine Y kü-
resi yaklaştırıldığında Şekil l'deki gibi dengede olup
ipteki gerilme kuvveti T₁ = 10N olmaktadır.
kaç
Y küresi Şekil Il'deki gibi konulduğunda ise ip-
teki gerilme kuvveti T₂ olduğuna göre T₂
N'dur? (sin37° = 0,6, cos37° = 0,8)
A) 3
B) 4
C) 6√2 D) 8√2 E) 12
6=k. 9²
d²
0
$2=k.92
M/
3
wis
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
e 7. 37° T₁ = 10N Şekil 1 T₂ 64 A dv 3 2 Şekil II Yalıtkan bir iple tavana asılı yüklü X küresine Y kü- resi yaklaştırıldığında Şekil l'deki gibi dengede olup ipteki gerilme kuvveti T₁ = 10N olmaktadır. kaç Y küresi Şekil Il'deki gibi konulduğunda ise ip- teki gerilme kuvveti T₂ olduğuna göre T₂ N'dur? (sin37° = 0,6, cos37° = 0,8) A) 3 B) 4 C) 6√2 D) 8√2 E) 12 6=k. 9² d² 0 $2=k.92 M/ 3 wis
si-
11.
T
12.
1.
qx
12
O
............
..........
2
qy
01
5
4
Eşit bölmelere ayrılmış şekildeki düzlemde bulunan
qx ve qy yüklerinin Q noktasındaki toplam elektrik
potansiyeli sıfırdır.
Am
Buna göre yüklerin O noktasındaki bileşke
elektrik alanı numaralı vektörlerden hangisi ola-
bilir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
si- 11. T 12. 1. qx 12 O ............ .......... 2 qy 01 5 4 Eşit bölmelere ayrılmış şekildeki düzlemde bulunan qx ve qy yüklerinin Q noktasındaki toplam elektrik potansiyeli sıfırdır. Am Buna göre yüklerin O noktasındaki bileşke elektrik alanı numaralı vektörlerden hangisi ola- bilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
8. Karenin köşelerine ve merkezine şekildeki noktasal yükler
yerleştirilmiştir.
q₁ = +q
93= -9
+9
9₂ = +3q
q₁ = +4q
q, yükünün O noktasındaki +q yüküne uyguladığı elekt-
riksel kuvvet F olduğuna göre, O noktasındaki +q yükü-
ne etki eden bileşke elektriksel kuvvet kaç F tir?
A) 1
B)√2
C) 3
D) 4
E) 5
11.
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
8. Karenin köşelerine ve merkezine şekildeki noktasal yükler yerleştirilmiştir. q₁ = +q 93= -9 +9 9₂ = +3q q₁ = +4q q, yükünün O noktasındaki +q yüküne uyguladığı elekt- riksel kuvvet F olduğuna göre, O noktasındaki +q yükü- ne etki eden bileşke elektriksel kuvvet kaç F tir? A) 1 B)√2 C) 3 D) 4 E) 5 11.