Kepler Yasaları Soruları

IW3IO
9. Dünya'da okyanuslarda meydana gelen gel-git
olayı Ay'ın çekim etkisiyle gerçekleşirken Güneş'in
çekim etkisiyle gel-git olayı gerçekleşmez.
Bu durumun nedeni,
1. Ay'ın kütlesinin Güneş'inkinden küçük olması
II. Ay'ın Dünya'ya uzaklığının Güneş'e göre
daha kısa olması
III. Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin
şiddeti, Güneş'in uyguladığından büyük
olması
yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Dev
A) Yalnız I
D) I ve II
TEST 15
B) Yalnız II
A) Yer çekimi ivmesi
B) Dünya'nın yarıçapı
C) Yalnız III
E) II ve III
10. Dünya'nın kütlesi aşağıdaki niceliklerden han-
gisinin bulunmasından sonra hesaplanabilmiş
olmalıdır?
Fizik
Kepler Yasaları
IW3IO 9. Dünya'da okyanuslarda meydana gelen gel-git olayı Ay'ın çekim etkisiyle gerçekleşirken Güneş'in çekim etkisiyle gel-git olayı gerçekleşmez. Bu durumun nedeni, 1. Ay'ın kütlesinin Güneş'inkinden küçük olması II. Ay'ın Dünya'ya uzaklığının Güneş'e göre daha kısa olması III. Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin şiddeti, Güneş'in uyguladığından büyük olması yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Dev A) Yalnız I D) I ve II TEST 15 B) Yalnız II A) Yer çekimi ivmesi B) Dünya'nın yarıçapı C) Yalnız III E) II ve III 10. Dünya'nın kütlesi aşağıdaki niceliklerden han- gisinin bulunmasından sonra hesaplanabilmiş olmalıdır?
3. Kütleleri 4m ve 9m olan gezegenlerin kütle merkezleri ara-
sındaki uzaklık d kadardır.
4m
A) 1/1/2
d
Buna göre, 4m kütleli gezegenin merkezinden kaç d
uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır?
2/5
9m
C)
35
D)=1/12 E) ³/5
Fizik
Kepler Yasaları
3. Kütleleri 4m ve 9m olan gezegenlerin kütle merkezleri ara- sındaki uzaklık d kadardır. 4m A) 1/1/2 d Buna göre, 4m kütleli gezegenin merkezinden kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır? 2/5 9m C) 35 D)=1/12 E) ³/5
4.
GENEL ÇEKİM VE KEPLER KANUNLARI
K
d
4d
Güneş çevresinde d, 4d yarıçaplı yörüngelede dola-
nan K, L gezegenlerinden K nin periyodu 1 yıldır.
Buna göre, L nin periyodu kaç yıldır?
A)-12/12 B) 2 C) 4
D) 8
E) 16
Fizik
Kepler Yasaları
4. GENEL ÇEKİM VE KEPLER KANUNLARI K d 4d Güneş çevresinde d, 4d yarıçaplı yörüngelede dola- nan K, L gezegenlerinden K nin periyodu 1 yıldır. Buna göre, L nin periyodu kaç yıldır? A)-12/12 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16
9. Kepler, yapmış olduğu gözlemleri kendi adı ile bilinen üç
yasa ile özetlemiştir.
Buna göre,
I. Gezegenler, bir odağında Güneş bulunan eliptik
yörüngelerde dolanır.
II. Gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü, eşit
zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
III. Bir gezegenin açısal momentumu, çizgisel
momentumu ile konum vektörünün çarpımına
eşittir.
yargılarından hangileri Kepler'in açıkladığı yasalar-
dandır?
A) Yalnız I
D) II ve III
ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
9. Kepler, yapmış olduğu gözlemleri kendi adı ile bilinen üç yasa ile özetlemiştir. Buna göre, I. Gezegenler, bir odağında Güneş bulunan eliptik yörüngelerde dolanır. II. Gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü, eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. III. Bir gezegenin açısal momentumu, çizgisel momentumu ile konum vektörünün çarpımına eşittir. yargılarından hangileri Kepler'in açıkladığı yasalar- dandır? A) Yalnız I D) II ve III ve II C) I ve III E) I, II ve III
. Dünya çevresinde şekildeki yörüngelerde dolanan X,
Y, Z uydularının hızları sırasıyla vx, Vy, Vz; kütleleri mx,
my, m₂ dir.
Y
A) Vx < Vy < Vz
C) Vx < Vy = Vz
Dünya
Vz
mx > my > m₂ olduğuna göre; vx, Vy, Vz arasında-
ki büyüklük ilişkisi nedir?
Z
E) Vz<Vy < Vx
B) Vz< Vx = Vy
D) Vx = Vy < Vz
Fizik
Kepler Yasaları
. Dünya çevresinde şekildeki yörüngelerde dolanan X, Y, Z uydularının hızları sırasıyla vx, Vy, Vz; kütleleri mx, my, m₂ dir. Y A) Vx < Vy < Vz C) Vx < Vy = Vz Dünya Vz mx > my > m₂ olduğuna göre; vx, Vy, Vz arasında- ki büyüklük ilişkisi nedir? Z E) Vz<Vy < Vx B) Vz< Vx = Vy D) Vx = Vy < Vz
9.
R
K
2R
m. an
ad
Bir cismin Dünya yüzeyinden 2R kadar uzaklıktaki
L noktasında ölçülen ağırlığı 9 N dur.
Buna göre, aynı cismin Dünya yüzeyindeki K
noktasında ölçülen ağırlığı kaç N olur?
B) 3
d) 9
D) 18
E) 81
20
Fizik
Kepler Yasaları
9. R K 2R m. an ad Bir cismin Dünya yüzeyinden 2R kadar uzaklıktaki L noktasında ölçülen ağırlığı 9 N dur. Buna göre, aynı cismin Dünya yüzeyindeki K noktasında ölçülen ağırlığı kaç N olur? B) 3 d) 9 D) 18 E) 81 20
2. Yerçekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişimi grafikteki gibidir.
Dünya
OK L M N
Çekim
İvmesi
A) GK = GL = GN
B) GK > GL> GN
0r
2r 3r 4r
Buna göre, m kütleli bir cismin K, L ve N noktalarındaki
GK, GL ve GN ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi
nedir?
Uzaklık
E) GN > GL> GK
B) GL > GK > GN
D) GL > GN> GK
C
1
L
1
K
Fizik
Kepler Yasaları
2. Yerçekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişimi grafikteki gibidir. Dünya OK L M N Çekim İvmesi A) GK = GL = GN B) GK > GL> GN 0r 2r 3r 4r Buna göre, m kütleli bir cismin K, L ve N noktalarındaki GK, GL ve GN ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Uzaklık E) GN > GL> GK B) GL > GK > GN D) GL > GN> GK C 1 L 1 K
le Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
u-
in
et
3 ÖRNEK SORU
R yarıçaplı Dünya'dan 2R ve 3R
uzaklıktaki X ve Y noktalarında bu-
lunan astronotların kütleleri sırasıy-
la mỵ, m、, ağırlıkları ise Gx ve Gy
dir.
Gx16 olduğuna göre,
Gy
5
oranı kaçtır?
A) 1
M
2012-LYS
B) 1,5
ÇÖZÜM
mx
my
C) 1,8
2R
TYT-
D) 3,6
3R
E) 5,4
Fizik
Kepler Yasaları
le Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları u- in et 3 ÖRNEK SORU R yarıçaplı Dünya'dan 2R ve 3R uzaklıktaki X ve Y noktalarında bu- lunan astronotların kütleleri sırasıy- la mỵ, m、, ağırlıkları ise Gx ve Gy dir. Gx16 olduğuna göre, Gy 5 oranı kaçtır? A) 1 M 2012-LYS B) 1,5 ÇÖZÜM mx my C) 1,8 2R TYT- D) 3,6 3R E) 5,4
ANLATIM FÖYÜ
eti ve Kepler Kanunları
1 ÖRNEK SORU
Aralarında d kadar uzaklık bu-
lunan 5M ve M kütleli gezegen-
ler birbirlerine kütle çekim kuv-
veti uyguluyor.
Buna göre;
D) II ve III
ÇÖZÜM
200
unulud
B) Yalnız II
5M
1. Birbirlerini eşit büyüklükteki kuvvetle çeker ya da iterler.
II.
d uzaklığı 2d olsaydı, çekim kuvveti dörtte bir değerinde
olurdu.
III. Cismin birisinin kütlesi iki kat büyüklükte olsaydı, çekim
kuvveti de iki kat büyük olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
FÖY
26
M
E) I, II ve III
M
exep hid nisto p
nebniğihtige levvul
mixleg ninep
3
C) I ve II
Fizik
Kepler Yasaları
ANLATIM FÖYÜ eti ve Kepler Kanunları 1 ÖRNEK SORU Aralarında d kadar uzaklık bu- lunan 5M ve M kütleli gezegen- ler birbirlerine kütle çekim kuv- veti uyguluyor. Buna göre; D) II ve III ÇÖZÜM 200 unulud B) Yalnız II 5M 1. Birbirlerini eşit büyüklükteki kuvvetle çeker ya da iterler. II. d uzaklığı 2d olsaydı, çekim kuvveti dörtte bir değerinde olurdu. III. Cismin birisinin kütlesi iki kat büyüklükte olsaydı, çekim kuvveti de iki kat büyük olurdu. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I FÖY 26 M E) I, II ve III M exep hid nisto p nebniğihtige levvul mixleg ninep 3 C) I ve II
ay
ne
ür.X
en
e
1
{
7.
Bir iple birbirine bağlı özdeş K, L cisimleri sabit büyük-
lükteki F kuvveti ile şekildeki gibi (sabit hızla hareket
ettiriliyor.
K
ip
D) I ve II
L
Cisimler hareket ederken ip kesilirse,
1. K cismi yavşalar ve durur
II. L cismi sabit hızla hareketini sürdürürl
III. L cismi hızlanır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yatiz II
E) I ve III
.... yatay
C) Yalnız III
Fizik
Kepler Yasaları
ay ne ür.X en e 1 { 7. Bir iple birbirine bağlı özdeş K, L cisimleri sabit büyük- lükteki F kuvveti ile şekildeki gibi (sabit hızla hareket ettiriliyor. K ip D) I ve II L Cisimler hareket ederken ip kesilirse, 1. K cismi yavşalar ve durur II. L cismi sabit hızla hareketini sürdürürl III. L cismi hızlanır. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yatiz II E) I ve III .... yatay C) Yalnız III
Kütleleri sırasıyla m, 2m ve 3m olan K, L ve M cisimleri
aynı yatay düzlem üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
KO
m
5
d
2
D) 3 ve 4
2m
1
M
K ve M cisimleri yatay düzlem üzerine sabitlendiğine
göre L cismi serbest bırakılırsa gösterilen yönlerin
hangisinde hareket edebilir?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
E) 4 ve 5
3m
C) 2 ve 3
Fizik
Kepler Yasaları
Kütleleri sırasıyla m, 2m ve 3m olan K, L ve M cisimleri aynı yatay düzlem üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. KO m 5 d 2 D) 3 ve 4 2m 1 M K ve M cisimleri yatay düzlem üzerine sabitlendiğine göre L cismi serbest bırakılırsa gösterilen yönlerin hangisinde hareket edebilir? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 E) 4 ve 5 3m C) 2 ve 3
8M
160
X gezegeni
16
B) 2
gezegeni
Bir astronotun X gezegenindeki ağırlığı 160 N
Y gezegenindeki ağırlığı 80 N dur.be
Gezegenlerin kütleleri oranı
ğuna göre, gezegenlerin
rx
kaçtır?
ry
A) 1
C) 4
M
80
mx
my
yarıçapları oranı
D) 8
= 8 oldu-
E) 16
Fizik
Kepler Yasaları
8M 160 X gezegeni 16 B) 2 gezegeni Bir astronotun X gezegenindeki ağırlığı 160 N Y gezegenindeki ağırlığı 80 N dur.be Gezegenlerin kütleleri oranı ğuna göre, gezegenlerin rx kaçtır? ry A) 1 C) 4 M 80 mx my yarıçapları oranı D) 8 = 8 oldu- E) 16
2R
R
A)
Güneş
TL olduğuna göre,
16
Güneş çevresinde şekildeki yörüngelerde do-
lanmakta olan K ve L gezegenlerinin yörünge
yarıçapları şekildeki gibidir.
3R
K gezegeninin periyodu TK, Y gezegeninin
T₁,
K
T₁
B)
K
10R
oranı kaçtır?
D) 1/12
4
E) 1/12
Fizik
Kepler Yasaları
2R R A) Güneş TL olduğuna göre, 16 Güneş çevresinde şekildeki yörüngelerde do- lanmakta olan K ve L gezegenlerinin yörünge yarıçapları şekildeki gibidir. 3R K gezegeninin periyodu TK, Y gezegeninin T₁, K T₁ B) K 10R oranı kaçtır? D) 1/12 4 E) 1/12
Kütleleri M olan ve yarıçapları sırasıyla R, 2R, 3R olan X,
Y, Z gezegenlerinin yüzeyindeki m kütleli cisimlerin ağırlık
kuvvetleri sırasıyla G, G G₂ dir.
mOx
R
M
MOY
m
M
2R
moz
Buna göre, G, G, G₂ arasındaki ilişki nedir?
Gx = Gy=G₂
Gx < G₂ < Gy
E) G₂ < Gy < Gx
M
3R
B) Gy < G₂ < Gx
D) Gx < G₁ < G₂
Fizik
Kepler Yasaları
Kütleleri M olan ve yarıçapları sırasıyla R, 2R, 3R olan X, Y, Z gezegenlerinin yüzeyindeki m kütleli cisimlerin ağırlık kuvvetleri sırasıyla G, G G₂ dir. mOx R M MOY m M 2R moz Buna göre, G, G, G₂ arasındaki ilişki nedir? Gx = Gy=G₂ Gx < G₂ < Gy E) G₂ < Gy < Gx M 3R B) Gy < G₂ < Gx D) Gx < G₁ < G₂
13.
Güneş etrafında dolanan bir gezegen I. konumun-
dan II. konuma gelirken,
güneş
I. Açısal hız büyüklüğü azalır.
II. Çizgisel hız büyüklüğü artar.
III. Toplam enerjisi korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Gezegen I konumunda, II konumuna göre Güneş'e da-
ha yakındır.)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
EXI ve III
I ve Il
Fizik
Kepler Yasaları
13. Güneş etrafında dolanan bir gezegen I. konumun- dan II. konuma gelirken, güneş I. Açısal hız büyüklüğü azalır. II. Çizgisel hız büyüklüğü artar. III. Toplam enerjisi korunur. yargılarından hangileri doğrudur? (Gezegen I konumunda, II konumuna göre Güneş'e da- ha yakındır.) A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III EXI ve III I ve Il
2. Bir dinamometre kullanılarak katı bir cismin
Dünya'nın farklı yerlerinde ağırlığı ölçülüyor.
1. ölçüm: Dünya yüzeyinde G₁
2. ölçüm: Denizaltında inilebilen en derin
yerde G₂
3. ölçüm: Uçakta, çıkılabilecek en yüksek
yerde G3
Buna göre, bu ölçüm değerleri ile ilgili,
1. G₁128₂
(₁)
II. G₁ >
III. G₂ > G3
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru-
dur?
A) Yalnız 1
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
ya
A
4.
Fizik
Kepler Yasaları
2. Bir dinamometre kullanılarak katı bir cismin Dünya'nın farklı yerlerinde ağırlığı ölçülüyor. 1. ölçüm: Dünya yüzeyinde G₁ 2. ölçüm: Denizaltında inilebilen en derin yerde G₂ 3. ölçüm: Uçakta, çıkılabilecek en yüksek yerde G3 Buna göre, bu ölçüm değerleri ile ilgili, 1. G₁128₂ (₁) II. G₁ > III. G₂ > G3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru- dur? A) Yalnız 1 D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III ya A 4.