Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

sanm
M
Birbirine paralel levhalar üretece bağlanıp V
gerilimi ile yüklendikten sonra +q yüklü parçacık K
noktasından ilk hızsız bırakılıyor. Parçacık, i akımı
geçen N sarımlı akım makarasının içinden geçip M
noktasından çıkıyor.
D) i ve N
Buna göre, parçacığın KM yolunu alma süresi V,
q, I, N niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
A) Yalnız i
B) q ve i
CV ve q
E) q, ive N
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
sanm M Birbirine paralel levhalar üretece bağlanıp V gerilimi ile yüklendikten sonra +q yüklü parçacık K noktasından ilk hızsız bırakılıyor. Parçacık, i akımı geçen N sarımlı akım makarasının içinden geçip M noktasından çıkıyor. D) i ve N Buna göre, parçacığın KM yolunu alma süresi V, q, I, N niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? A) Yalnız i B) q ve i CV ve q E) q, ive N
3. Sürtünmelerin önemsenmediği
yatay düzlemde, yüklü paralel
levhaların arasına hızıyla gi-
ren elektron diğer levhaya ula-
şamadan geri dönüyor.
Elektronun karşı levhaya
çarpması için;
1. elektronun yükü,
yükü, o
q
II.
B) q ye û
e
D) & ve V
TESTI
do
d
levhalar arası potansi-
yel fark, V
III. elektronun levhaya geliş hızı, &
büyüklüklerinden hangileri artırılmalıdır?
A) Yalnız
utier
V
C) q ye V
E) , V ve o
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
3. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde, yüklü paralel levhaların arasına hızıyla gi- ren elektron diğer levhaya ula- şamadan geri dönüyor. Elektronun karşı levhaya çarpması için; 1. elektronun yükü, yükü, o q II. B) q ye û e D) & ve V TESTI do d levhalar arası potansi- yel fark, V III. elektronun levhaya geliş hızı, & büyüklüklerinden hangileri artırılmalıdır? A) Yalnız utier V C) q ye V E) , V ve o
3. Şekildeki yüklü kondansatorün levhaları arasında
uzaklık artırılmaktadır.
A) Yalnız I
#F
Buna göre;
1. sığacın sığası,
II. sığacın enerjisi,
III. sığacın levhaları arasındaki potansiyel fark
niceliklerinden hangileri artar?
+
D) II ve III
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
3. Şekildeki yüklü kondansatorün levhaları arasında uzaklık artırılmaktadır. A) Yalnız I #F Buna göre; 1. sığacın sığası, II. sığacın enerjisi, III. sığacın levhaları arasındaki potansiyel fark niceliklerinden hangileri artar? + D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
9. Q +3 μC 'luk bir yük A noktasından B noktasına hareket etmektedir.
Plakalar arasındaki elektrik alanının yük üzerine yaptığı iş (uJ
cinsinden) nedir?
A) 0
B)-60
10. Din 1
C) 60
D) -120
E) 120
Y (m)
-20 V
A
+20 V
B
x (m)
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
9. Q +3 μC 'luk bir yük A noktasından B noktasına hareket etmektedir. Plakalar arasındaki elektrik alanının yük üzerine yaptığı iş (uJ cinsinden) nedir? A) 0 B)-60 10. Din 1 C) 60 D) -120 E) 120 Y (m) -20 V A +20 V B x (m)
Buna göre, K, L, M ve N noktalarının elektrik potansiyel-
KOLAMYN
leri arasındaki ilişki nasıldır?
Düşey düzlemdeki paralel levha sisteminde yüklü X
cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
d
a ip
wy
Ipin düşeyle yaptığı a açısı;
dartınılırsa azalır.
8 artırılırsa artar. Apr
1) ip uzunluğu azaltılırsa azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Am
(Fe = 9.V
I
1
d1
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Buna göre, K, L, M ve N noktalarının elektrik potansiyel- KOLAMYN leri arasındaki ilişki nasıldır? Düşey düzlemdeki paralel levha sisteminde yüklü X cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır. d a ip wy Ipin düşeyle yaptığı a açısı; dartınılırsa azalır. 8 artırılırsa artar. Apr 1) ip uzunluğu azaltılırsa azalır. yargılarından hangileri doğrudur? Am (Fe = 9.V I 1 d1
Soru 4
q
K
Şekil -1
2q
T
ip
2m
Şekil - II
Düşey düzlemde, yüklü K cismi düzgün
elektrik alan içerisinde Şekil - I deki gibi
dengededir. Şekil - Il deki L cismi düzgün
elektrik alan içinde ipe bağlı olarak denge-
dedir.
Buna göre, T ip gerilme kuvveti kaç mg
dir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Soru E
Yata
den
gu
Bu
du
A)
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Soru 4 q K Şekil -1 2q T ip 2m Şekil - II Düşey düzlemde, yüklü K cismi düzgün elektrik alan içerisinde Şekil - I deki gibi dengededir. Şekil - Il deki L cismi düzgün elektrik alan içinde ipe bağlı olarak denge- dedir. Buna göre, T ip gerilme kuvveti kaç mg dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Soru E Yata den gu Bu du A)
55
X
M
Buna göre
A
HIGT
P
V₁
V₂
Yerçekimi ve sürtünmenin önemsiz olduğu kendi içle-
rinde eşit parçalara ayrılmış paralel levha sisteminde
K levhasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık A
noktasından geri dönmektedir.
V₁
V₂
oranı kaçtır?
K
+3q
-29
*******
60
*******
Yük mikta
simleri ile
Çubuk
yük mik
Yük m
ve ta
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
55 X M Buna göre A HIGT P V₁ V₂ Yerçekimi ve sürtünmenin önemsiz olduğu kendi içle- rinde eşit parçalara ayrılmış paralel levha sisteminde K levhasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık A noktasından geri dönmektedir. V₁ V₂ oranı kaçtır? K +3q -29 ******* 60 ******* Yük mikta simleri ile Çubuk yük mik Yük m ve ta
91
9₁ = +9
d
P
d
92 = -4q
O
2d
93 = +189
Aynı düzlem üzerindeki yükler sisteminde q₁
yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik
alan şiddeti E dir.
Buna göre, 9₁, 92, 93 yüklerinin P nokta-
sında oluşturduğu elektrik alan şiddeti
kaç E dir?
1
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
91 9₁ = +9 d P d 92 = -4q O 2d 93 = +189 Aynı düzlem üzerindeki yükler sisteminde q₁ yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E dir. Buna göre, 9₁, 92, 93 yüklerinin P nokta- sında oluşturduğu elektrik alan şiddeti kaç E dir? 1
5.
lletken X, Y, Z levhaları birbirine paralel
bi yerleştirilip V, ve V₂ potansiyel farkı ile şekildeki gibi yük-
lenmiştir. q yüklü cisim X, Y, Z levhalarının ortasındaki de-
likden sırasıyla v, 22 ve 32 büyüklükteki hızlarla geçiyor.
Buna göre,
oranı kaçtır?
A) 2
A) 1/12
3
V₁
V₂
BY
K
X
ETT DY
ext
16V
7V
1410
Sırasıyla 16V ve 7V potansiyel fark altında şekildeki gibi
yüklenmiş birbirine paralel K, L ve M levhalarında X nok-
tasından bırakılan -q yükü Y ve Z noktalarından sırasıyla
y ve z hızlarıyla geçiyor.
28
Buna göre,
vz
B) 2/3
oranı kaçtır?
c) 5/35
C)
V potansiyel farkı altında yüklen-
miş paralel levhaların K noktasın-
dan hızı ile fırlatılan elektrik yük-
lü parçacık L noktasına 2 büyük-
M
N
K
D) 1/1/201
E)
x v
+q
E)
22
w|=
L
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
5. lletken X, Y, Z levhaları birbirine paralel bi yerleştirilip V, ve V₂ potansiyel farkı ile şekildeki gibi yük- lenmiştir. q yüklü cisim X, Y, Z levhalarının ortasındaki de- likden sırasıyla v, 22 ve 32 büyüklükteki hızlarla geçiyor. Buna göre, oranı kaçtır? A) 2 A) 1/12 3 V₁ V₂ BY K X ETT DY ext 16V 7V 1410 Sırasıyla 16V ve 7V potansiyel fark altında şekildeki gibi yüklenmiş birbirine paralel K, L ve M levhalarında X nok- tasından bırakılan -q yükü Y ve Z noktalarından sırasıyla y ve z hızlarıyla geçiyor. 28 Buna göre, vz B) 2/3 oranı kaçtır? c) 5/35 C) V potansiyel farkı altında yüklen- miş paralel levhaların K noktasın- dan hızı ile fırlatılan elektrik yük- lü parçacık L noktasına 2 büyük- M N K D) 1/1/201 E) x v +q E) 22 w|= L
TH
2d
8.
II. Depoladığı yük
III. Enerjisi
niceliklerinden hangisi Y sığacının iki katıdır?
A) Yalnız I
2a
a
D) I ve II
Hory
d a
C=EA
2a
2d 2a
2a
000
4a
Şekil -1
Z=129
B) Yalnız II
View
9=929-1
1
C) Yalnız III
EII ve III
Şekil - II
4a
Aralarında d uzaklığı bulunan kenar uzunlukları a
ve 2a olan X ve Y iletken levhaları Şekil - I'deki pile
bağlanarak yük depolanması sağlanıyor. Daha son-
ra bu yükler aralarında 2d uzaklığı bulunan kenar
uzunlukları 2a ve 4a olan Z ve T iletken levhalarına
tamamı aktarılıyor. X levhasındaki yük Z levhasına,
Y levhasındaki yük T levhasına aktarılıyor.
Buna göre X, Y levhaları arasındaki elektrik alan
E ise Z, T levhaları elektrki alan kaç E dir? (Si-
ğaçlar arasında hava bulunmaktadır.)
A) 2/2
D) 4
45
E = lug
26
E) 8
Siğaç VOF
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
TH 2d 8. II. Depoladığı yük III. Enerjisi niceliklerinden hangisi Y sığacının iki katıdır? A) Yalnız I 2a a D) I ve II Hory d a C=EA 2a 2d 2a 2a 000 4a Şekil -1 Z=129 B) Yalnız II View 9=929-1 1 C) Yalnız III EII ve III Şekil - II 4a Aralarında d uzaklığı bulunan kenar uzunlukları a ve 2a olan X ve Y iletken levhaları Şekil - I'deki pile bağlanarak yük depolanması sağlanıyor. Daha son- ra bu yükler aralarında 2d uzaklığı bulunan kenar uzunlukları 2a ve 4a olan Z ve T iletken levhalarına tamamı aktarılıyor. X levhasındaki yük Z levhasına, Y levhasındaki yük T levhasına aktarılıyor. Buna göre X, Y levhaları arasındaki elektrik alan E ise Z, T levhaları elektrki alan kaç E dir? (Si- ğaçlar arasında hava bulunmaktadır.) A) 2/2 D) 4 45 E = lug 26 E) 8 Siğaç VOF
4.
+q
X
A) 3
d
2d
B) 2
K
3ɛ
P
lletken X, Y ve Z levhaları elektromotor kuvvetleri 3ɛ ve e-
olan üreteçlere bağlanarak şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir.
C) 12/1/2
d
X levhasındaki delikten serbest bırakılan +q yüklü par-
çacığın K noktasındaki kinetik enerjisi E, L noktasın-
Ek
daki E₁ ise kaçtır?
EL
(Yerçekimi ve sürtünmeler önemsenmiyor.)
E
D) 1
Z
E) -
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
4. +q X A) 3 d 2d B) 2 K 3ɛ P lletken X, Y ve Z levhaları elektromotor kuvvetleri 3ɛ ve e- olan üreteçlere bağlanarak şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir. C) 12/1/2 d X levhasındaki delikten serbest bırakılan +q yüklü par- çacığın K noktasındaki kinetik enerjisi E, L noktasın- Ek daki E₁ ise kaçtır? EL (Yerçekimi ve sürtünmeler önemsenmiyor.) E D) 1 Z E) -
2.
X
1
A) = 2
P
B) 1
2²₁ = 0
+q
4d
9₁V=8qV=
Şekildeki sistemde X levhasının önünden ilk hızsız
serbest bırakılan q yüklü cismin, X levhasından kaç d
uzaklıkta hızı sıfır olur? (Parçacığın ağırlığı önemsizdir)
C) 2/1/2
D) 2
N
8V
2e.3=0
E)
5/2₂
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2. X 1 A) = 2 P B) 1 2²₁ = 0 +q 4d 9₁V=8qV= Şekildeki sistemde X levhasının önünden ilk hızsız serbest bırakılan q yüklü cismin, X levhasından kaç d uzaklıkta hızı sıfır olur? (Parçacığın ağırlığı önemsizdir) C) 2/1/2 D) 2 N 8V 2e.3=0 E) 5/2₂ FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
121
fletken paralel levhalarla kurulu düzenekte X nokta-
sindan serbest bırakılan parçacığın Y ve Z noktala-
rindaki kinetik enerjileri eşittir.
9.
3d
qe d
8.2₁ = 4.²
181=82
K
d
1
3
A) 2/26/
1.20
3d
E₁
al
d
2d
Buna göre üreteçlerin gerilimleri oranı
tır?
C) D)
No
E2
9
1 kaç
E2
E) 2
39
EL
Paralel Levhalar var
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
121 fletken paralel levhalarla kurulu düzenekte X nokta- sindan serbest bırakılan parçacığın Y ve Z noktala- rindaki kinetik enerjileri eşittir. 9. 3d qe d 8.2₁ = 4.² 181=82 K d 1 3 A) 2/26/ 1.20 3d E₁ al d 2d Buna göre üreteçlerin gerilimleri oranı tır? C) D) No E2 9 1 kaç E2 E) 2 39 EL Paralel Levhalar var
F
5. X, Y, Z levhaları elektromotor kuvvetleri &₁ = 100 V ve
&2 = 60 V olan üreteçlere şekildeki gibi bağlanmıştır.
XI
d
K
3d
YI
8₁ = 100 volt
4d
L
82= 60 volt
d
Z
Buna göre L noktasına konulan q = 2 C olan bir yükü
K noktasına getirmek için yapılan iş kaç joule olur?
A) 72 B) 54
C) 40
D) 27
E) 20
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
F 5. X, Y, Z levhaları elektromotor kuvvetleri &₁ = 100 V ve &2 = 60 V olan üreteçlere şekildeki gibi bağlanmıştır. XI d K 3d YI 8₁ = 100 volt 4d L 82= 60 volt d Z Buna göre L noktasına konulan q = 2 C olan bir yükü K noktasına getirmek için yapılan iş kaç joule olur? A) 72 B) 54 C) 40 D) 27 E) 20
P
iletken paralel levhalarla kurulan düzenekte K nok-
tasından serbest bırakılan bir parçacık L/den V sü-
rati ile geçerek M ye 3V sürati ile çarpıyor.
A) Yalnız I
Paralel Levhalar - II
Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/2. Ünite (Düzg
d₁
d₂
E
V=0
FI
V
3V
b
K
L
M
Buna göre,
1. d, uzunluğu d, in 3 katıdır.
II. KM arasındaki potansiyel fark, KL arasındakinin
9 katıdır.
III. M deki elektrik alan şiddeti, L dekinin 3 katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, I ve III
W=9₁
deidz
C) Yalnız III
Yükü q olan parçacık paraloli
3. G
Sadoce elek
bla D
E
F
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
P iletken paralel levhalarla kurulan düzenekte K nok- tasından serbest bırakılan bir parçacık L/den V sü- rati ile geçerek M ye 3V sürati ile çarpıyor. A) Yalnız I Paralel Levhalar - II Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/2. Ünite (Düzg d₁ d₂ E V=0 FI V 3V b K L M Buna göre, 1. d, uzunluğu d, in 3 katıdır. II. KM arasındaki potansiyel fark, KL arasındakinin 9 katıdır. III. M deki elektrik alan şiddeti, L dekinin 3 katıdır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II E) I, I ve III W=9₁ deidz C) Yalnız III Yükü q olan parçacık paraloli 3. G Sadoce elek bla D E F
M
Ü
-i
d
7. İletken paralel levhalarla kurulu şekildeki düzenekte
proton ve elektron aynı anda şekildeki gibi serbest
bırakılıyor.
*
7 = 2.9
p
Proton karşı levhaya E₁, elektron E₂ kinetik
enerjisiyle çarptığına göre,
III. E, ve E₂ değeri
F=ma
for th
verilenlerden hangileri hem elektron hem de
I. Karşı levhaya çarpma süreleri
II. İvmelerinin büyüklükler
proton için aynıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
w=q.v=[
W=4V
W=A
D) I ve III
kitle athibiyse
a fortla
C)Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
M Ü -i d 7. İletken paralel levhalarla kurulu şekildeki düzenekte proton ve elektron aynı anda şekildeki gibi serbest bırakılıyor. * 7 = 2.9 p Proton karşı levhaya E₁, elektron E₂ kinetik enerjisiyle çarptığına göre, III. E, ve E₂ değeri F=ma for th verilenlerden hangileri hem elektron hem de I. Karşı levhaya çarpma süreleri II. İvmelerinin büyüklükler proton için aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II w=q.v=[ W=4V W=A D) I ve III kitle athibiyse a fortla C)Yalnız III E) I, II ve III