Kuantum Fiziğine Giriş Soruları

Kuçuk şeylerin bilimi" olarak adlandırılan nanotek-
nolojide araştırmalar, atom ve molekül boyutunda yapılır.
Bu alanda çalışan bilim insanları moleküllerin yapısını de-
ğiştirerek malzemelere hafiflik, esneklik, dayanıklılık gibi
farklı ve yeni özellikler kazandırmaya çalışırlar. Bu mal-
zemelerle islanmayan ve yanmayan kumaşlar gibi ürünler
üretirler.
Bu parçada adı geçen teknolojinin gelişmesine fizi-
ğin;
TURISH
I. atom fiziği,
aton
II. nükleer fizik, at ek
11. katı hâl fiziği
alt dallarından hangileri katkıda bulunmuştur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve t
E) I, II ve III
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Kuçuk şeylerin bilimi" olarak adlandırılan nanotek- nolojide araştırmalar, atom ve molekül boyutunda yapılır. Bu alanda çalışan bilim insanları moleküllerin yapısını de- ğiştirerek malzemelere hafiflik, esneklik, dayanıklılık gibi farklı ve yeni özellikler kazandırmaya çalışırlar. Bu mal- zemelerle islanmayan ve yanmayan kumaşlar gibi ürünler üretirler. Bu parçada adı geçen teknolojinin gelişmesine fizi- ğin; TURISH I. atom fiziği, aton II. nükleer fizik, at ek 11. katı hâl fiziği alt dallarından hangileri katkıda bulunmuştur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve III D) II ve t E) I, II ve III
Alşıma şiddeti
0
5000 K
3000 K
1000 K
Siyah cisim ışımasının üç farklı sıcaklık için
dalga boyuyla değişim grafiği şekildeki gibi-
dir.
Deneysel verilerle çizilen bu grafiğe göre;
1. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artar.
II. Işıma şiddetinin maksimum olduğu tepe
noktası daha kısa dalga boyuna doğru
yaklaşır.
Dalga
boyu
III. Işıma şiddetinin dalga boyuna bağlı deği-
şim grafiğinin altında kalan alan wien sa-
bitini verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II.
D) II ve III
C) I ve III
E). Il ve III
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Alşıma şiddeti 0 5000 K 3000 K 1000 K Siyah cisim ışımasının üç farklı sıcaklık için dalga boyuyla değişim grafiği şekildeki gibi- dir. Deneysel verilerle çizilen bu grafiğe göre; 1. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artar. II. Işıma şiddetinin maksimum olduğu tepe noktası daha kısa dalga boyuna doğru yaklaşır. Dalga boyu III. Işıma şiddetinin dalga boyuna bağlı deği- şim grafiğinin altında kalan alan wien sa- bitini verir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II. D) II ve III C) I ve III E). Il ve III
1. Sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman Hamdi Bey'in
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyo-
nu'nda yer alan eserleriyle, sanatçının bunları yaparken
kullandığı tekniklere dair bulgular "Görünenin Ötesinde
Osman Hamdi Bey" sergisiyle sanatseverlere sunulu-
yor. bu sergi, sanatçını boya uygulama tekniklerini, kul-
landığı malzemeleri ve eserlerin geçirdiği restorasyon
çalışmalarını izleyicilere aktarmayı hedefliyor. Tablola-
rin röntgenleri sergilenerek Osman Hamdi Bey'in eser-
lerinde çıplak gözle görünenlerin ötesindeki ayrıntıların,
onun sanatını değerlendirmede nasıl bir açılım sağlaya-
bileceği konusunda ipuçlanı sunuluyor.
Buna göre görünenin ötesinindeki ipuçlarını yakal-
mak için fiziğin alt dallarından hangisi kullanılmış-
tır?
A) Optik
C) Atom Fiziği
B) Mekanik
D) Nükleer fizik
E) Elektromanyetizma
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
1. Sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman Hamdi Bey'in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyo- nu'nda yer alan eserleriyle, sanatçının bunları yaparken kullandığı tekniklere dair bulgular "Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey" sergisiyle sanatseverlere sunulu- yor. bu sergi, sanatçını boya uygulama tekniklerini, kul- landığı malzemeleri ve eserlerin geçirdiği restorasyon çalışmalarını izleyicilere aktarmayı hedefliyor. Tablola- rin röntgenleri sergilenerek Osman Hamdi Bey'in eser- lerinde çıplak gözle görünenlerin ötesindeki ayrıntıların, onun sanatını değerlendirmede nasıl bir açılım sağlaya- bileceği konusunda ipuçlanı sunuluyor. Buna göre görünenin ötesinindeki ipuçlarını yakal- mak için fiziğin alt dallarından hangisi kullanılmış- tır? A) Optik C) Atom Fiziği B) Mekanik D) Nükleer fizik E) Elektromanyetizma
13.
I. Karbon atomu elektronuna çarpan X-ışını fotonunun
dalga boyunu artırarak saçılması
II. Atom çekirdeği çevresinde dolanan bir elektrona ha-
reketi sırasında dalga eşlik etmesi
III. Metal yüzeye çarpan fotonların, metal atomlarından
elektron koparması
IV. Akkor hale gelene kadar ısıtılan katı cisimlerin sıcak-
lıkları arttıkça yaptıkları maksimum şiddetteki ışıma-
nın dalga boyunun azalması
Modern fizigin gelişimine katkıda bulunan yukarıda-
ki olayların keşfedilmesi ve/veya çözümlenmesinde
aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin doğrudan
bir katkısı yoktur?
A) Max Planck
B) Albert Einstein
C) Marie Curie
D) Louise de Broglie
E) Arthur Holly Compton
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
13. I. Karbon atomu elektronuna çarpan X-ışını fotonunun dalga boyunu artırarak saçılması II. Atom çekirdeği çevresinde dolanan bir elektrona ha- reketi sırasında dalga eşlik etmesi III. Metal yüzeye çarpan fotonların, metal atomlarından elektron koparması IV. Akkor hale gelene kadar ısıtılan katı cisimlerin sıcak- lıkları arttıkça yaptıkları maksimum şiddetteki ışıma- nın dalga boyunun azalması Modern fizigin gelişimine katkıda bulunan yukarıda- ki olayların keşfedilmesi ve/veya çözümlenmesinde aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin doğrudan bir katkısı yoktur? A) Max Planck B) Albert Einstein C) Marie Curie D) Louise de Broglie E) Arthur Holly Compton
2018 ÖABT
Peter Higgs tarafından 1964 yılında önerilen Higgs
parçacığı ilk olarak 2012/lında gözlemlenmiştir.
Higgs parçacığının varlığını deneysel olarak
doğrulayan bilimsel araştırma kurumunun adı nedir?
A) TUBITAK
B) TUBA
C) CERN
D) LIGO
E) VIRGO
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
2018 ÖABT Peter Higgs tarafından 1964 yılında önerilen Higgs parçacığı ilk olarak 2012/lında gözlemlenmiştir. Higgs parçacığının varlığını deneysel olarak doğrulayan bilimsel araştırma kurumunun adı nedir? A) TUBITAK B) TUBA C) CERN D) LIGO E) VIRGO
z?
5
isem yayıncılık
-A_
Bak
8.
Durgun kütlesi m, olan bir parçacığın hızı 0,6c
iken momentumu P₁, durgun kütlesi 3m, ve hızı
P₁
P₂
0,8c olan parçacığın momentumu P₂ ise
oranı kaçtır?
A)
3
16
mc²
1-
C²
B)
BETIC
2.6.
16
3
C)
9
16
D)
m
16
9
E)
1
4
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
z? 5 isem yayıncılık -A_ Bak 8. Durgun kütlesi m, olan bir parçacığın hızı 0,6c iken momentumu P₁, durgun kütlesi 3m, ve hızı P₁ P₂ 0,8c olan parçacığın momentumu P₂ ise oranı kaçtır? A) 3 16 mc² 1- C² B) BETIC 2.6. 16 3 C) 9 16 D) m 16 9 E) 1 4 Diğer sayfaya geçiniz.
Test 3
Fizik biliminin alam çok geniş olduğu için ilgilendiği konulan
alt bölümlere ayırmak gereklidir.
Buna göre.
1. elektronik cihazların çalışması, Elektromenama
II. lazer ışınlarının oluşumu
OPERK?
olaylarının ilişkili olduğu fiziğin alt dalları aşağıdakiler
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
1
Mekanik
Elektromanyetizma
Optik
Elektromanyetizma
Mekanik
Atom fiziği
Nükleer fizik
Katihal fiziği
Atom fiziği
Nükleer fizik
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Test 3 Fizik biliminin alam çok geniş olduğu için ilgilendiği konulan alt bölümlere ayırmak gereklidir. Buna göre. 1. elektronik cihazların çalışması, Elektromenama II. lazer ışınlarının oluşumu OPERK? olaylarının ilişkili olduğu fiziğin alt dalları aşağıdakiler den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) 1 Mekanik Elektromanyetizma Optik Elektromanyetizma Mekanik Atom fiziği Nükleer fizik Katihal fiziği Atom fiziği Nükleer fizik
9. Hersenberg belirsizlik ilkesine göre bir elekt-
ronun konum belirsizliği tam olarak 0,100 m
olarak ölçülürse momentumundaki belirsizlik
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C)
3h
TC
B)
2h
T
h
D) 2T
E)
h
4n
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
9. Hersenberg belirsizlik ilkesine göre bir elekt- ronun konum belirsizliği tam olarak 0,100 m olarak ölçülürse momentumundaki belirsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) 3h TC B) 2h T h D) 2T E) h 4n
-nun kinetik enerjisi, gelen
üçüktür.
6
13. Klasik fizik, bazı olayları açıklamakta yetersiz kalmıştır.
Klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı olaylara;
I. Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya'nın Güneşe
yaklaştıkça hızının artması,
II. bir X-ışınının bir atomun elektronuna çarparak
saçılması,
III. fotonlarla bombardıman edilen bir atomun uyarılması
durumlarından hangileri örnek verilebilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) ve III
E) I, II ve III
Aus
hc
A
Özdeş dört lamba ve üç diyotla oluşturulmuş elektrik
41
T
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
-nun kinetik enerjisi, gelen üçüktür. 6 13. Klasik fizik, bazı olayları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı olaylara; I. Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya'nın Güneşe yaklaştıkça hızının artması, II. bir X-ışınının bir atomun elektronuna çarparak saçılması, III. fotonlarla bombardıman edilen bir atomun uyarılması durumlarından hangileri örnek verilebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) ve III E) I, II ve III Aus hc A Özdeş dört lamba ve üç diyotla oluşturulmuş elektrik 41 T
14. Şekildeki K taneciğinin içinde üç adet, L taneciğinin için-
de iki adet kuark vardır.
K
L
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) K bir baryondur.
ut s
(B) Lhadron grubuna aittir.
CC) L nötron olabilir.
dr.
D) K proton olabilir.
E) Khadron grubuna aittir.
P.V=A.R.T
3442
zin ten
11
X = 3
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
14. Şekildeki K taneciğinin içinde üç adet, L taneciğinin için- de iki adet kuark vardır. K L Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K bir baryondur. ut s (B) Lhadron grubuna aittir. CC) L nötron olabilir. dr. D) K proton olabilir. E) Khadron grubuna aittir. P.V=A.R.T 3442 zin ten 11 X = 3
6.
Bilim tarihinde bazı olay ve çalışmalar klasik fizik yaklaşım-
larının yetersizliğini göstermiş ve modern fiziğe geçişte bir
basamak olmuştur.
Buna göre,
1. Galilei'nin serbest düşme deneyi,
II.
Michelson-Morley deneyi,
III. hadron çarpışma deneyleri
X
verilenlerinden hangileri klasik fizikten modern fiziğe ge-
çişte bir basamak olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
3
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
6. Bilim tarihinde bazı olay ve çalışmalar klasik fizik yaklaşım- larının yetersizliğini göstermiş ve modern fiziğe geçişte bir basamak olmuştur. Buna göre, 1. Galilei'nin serbest düşme deneyi, II. Michelson-Morley deneyi, III. hadron çarpışma deneyleri X verilenlerinden hangileri klasik fizikten modern fiziğe ge- çişte bir basamak olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 3
Parçacık fiziğinde tüm etkileşimler, kuvvet parçacıklarnin
alışverişiyle olur. Yani iki parçacık birbirine kuvvet uygulu-
yorsa, aralarında karşılıklı kuvvet parçacığı alışverişi vard
Buna göre, tablodaki kuvvet parçacıklarından hangile
yanlış kullanılmıştır?
Etkileşim
Kuvvet
Parçacık Parçacık
türü
parçacığı
elektromanyetik
elektron
elektron
foton
etkileşim
güçlü çekirdek
Higgs
d duark
etkileşimi
elektron
ayıl çekirdek
u kuark
gluon
notrinosu
etkileşimi
A) Yalnız foton
Tanz Higgs bozonu
C) Yalnız gluon
Diggs bozonu ve gluon
E) foton, Higgs bazenu-ve-gluon
2
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Parçacık fiziğinde tüm etkileşimler, kuvvet parçacıklarnin alışverişiyle olur. Yani iki parçacık birbirine kuvvet uygulu- yorsa, aralarında karşılıklı kuvvet parçacığı alışverişi vard Buna göre, tablodaki kuvvet parçacıklarından hangile yanlış kullanılmıştır? Etkileşim Kuvvet Parçacık Parçacık türü parçacığı elektromanyetik elektron elektron foton etkileşim güçlü çekirdek Higgs d duark etkileşimi elektron ayıl çekirdek u kuark gluon notrinosu etkileşimi A) Yalnız foton Tanz Higgs bozonu C) Yalnız gluon Diggs bozonu ve gluon E) foton, Higgs bazenu-ve-gluon 2
K, L, M cisimlerinden yayılan ışımaların dalga boyu-
na bağlı grafiği şekildeki gibi olan K, L, M cisimlerin
dir.
sıcaklıkları sırasıyla TK, TL, TM
UNDY
Işıma Şiddeti
K
M
Dalgaboyu
102
Buna göre cisimlerin sıcaklıkları TK. T₁ ve TM
arasındaki ilişki nedir?
A) TK > TL > TM
B) TK = TL > TM
C) M> T₁ > TK
DTK = T₁ = TM
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
K, L, M cisimlerinden yayılan ışımaların dalga boyu- na bağlı grafiği şekildeki gibi olan K, L, M cisimlerin dir. sıcaklıkları sırasıyla TK, TL, TM UNDY Işıma Şiddeti K M Dalgaboyu 102 Buna göre cisimlerin sıcaklıkları TK. T₁ ve TM arasındaki ilişki nedir? A) TK > TL > TM B) TK = TL > TM C) M> T₁ > TK DTK = T₁ = TM
4. Bir kez iyonlaştırılan helyum atomunun (He*) elektronu
Jemel hâlde iken çekirdeğe göre açısal momentumunun
büyüklüğü L'dir.
Het atomu uyarıldığında elektronun yörünge yarıçapı
dokuz katına çıkıyor.
Bu durumda atomun Bohr modeli göz önüne alınır-
sa elektronun çekirdeğe göre açısal momentumu-
nun büyüklüğü kaç L olur?
V
A) 81
B) 18
D) 3
E) 2
C
9
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
4. Bir kez iyonlaştırılan helyum atomunun (He*) elektronu Jemel hâlde iken çekirdeğe göre açısal momentumunun büyüklüğü L'dir. Het atomu uyarıldığında elektronun yörünge yarıçapı dokuz katına çıkıyor. Bu durumda atomun Bohr modeli göz önüne alınır- sa elektronun çekirdeğe göre açısal momentumu- nun büyüklüğü kaç L olur? V A) 81 B) 18 D) 3 E) 2 C 9
6.
Civa atomunun enerji düzeyleri grafikte verilmiştir.
AE (EV)
lyonlaşma
10,4
n = 5
8,84
-n=4
6,67
n = 3
4,86
n = 2
Temel hâl
0
n=1
Atomun Balmer serisinin en az enerjili işımasını yapa-
bilmesi için gönderilen
enerjisi en az kaç eV
olmalıdır?
elektion
A) 10
D) 6,67 E) 4,86
B) 3,14 C) 3,33
8
Berghesh.
vesh wash.
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
6. Civa atomunun enerji düzeyleri grafikte verilmiştir. AE (EV) lyonlaşma 10,4 n = 5 8,84 -n=4 6,67 n = 3 4,86 n = 2 Temel hâl 0 n=1 Atomun Balmer serisinin en az enerjili işımasını yapa- bilmesi için gönderilen enerjisi en az kaç eV olmalıdır? elektion A) 10 D) 6,67 E) 4,86 B) 3,14 C) 3,33 8 Berghesh. vesh wash.
259. Yapılan deneylerde siyah cisimlerin bütün dalga boylarında
ışıma yaptığı, bazı dalga boylarında ise ışımanın daha bü-
yük şiddette olduğu görüldü.
Buna göre ışımanın maksimum şiddette olduğu dalga
boyu cismin;
I. yapıldığı maddenin cinsi,
II. sıcaklığı
III. boyutları
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız
C) Yalnız III
PT ve II
E) II ve III
pacağı isima siddeti,
PRO
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
259. Yapılan deneylerde siyah cisimlerin bütün dalga boylarında ışıma yaptığı, bazı dalga boylarında ise ışımanın daha bü- yük şiddette olduğu görüldü. Buna göre ışımanın maksimum şiddette olduğu dalga boyu cismin; I. yapıldığı maddenin cinsi, II. sıcaklığı III. boyutları niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalnız C) Yalnız III PT ve II E) II ve III pacağı isima siddeti, PRO