Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

A) = 1/2
3) - /
3
X
Elektrik yüklü kürelerinin şekildeki P noktasında oluşturduk-
ları bileşke elektrik alanı E oluyor.
Buna göre, kürelerin yüklerinin
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B)
P
C)
ax
qy
E
D)
oranı kaçtır?
- 100
E)
-100
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
A) = 1/2 3) - / 3 X Elektrik yüklü kürelerinin şekildeki P noktasında oluşturduk- ları bileşke elektrik alanı E oluyor. Buna göre, kürelerin yüklerinin (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) P C) ax qy E D) oranı kaçtır? - 100 E) -100
kan
Ide-
bler-
üğü
ksel
loğ-
Soru 4
-2q
+q
10
+9OK
D) +2q
10
9x
Şekildeki ikizkenar dik üçgenin köşele-
rindeki +q, -2q ve qx elektrik yükleri ha-
reketsiz tutulmaktadır. Bu yüklerin K nok-
tasındaki +q yüküne uyguladıkları bileşke
elektriksel kuvvetin büyüklüğü şekildeki
gibi F dir.
Buna göre, qx yükünün değeri nedir?
C) -2q
A) -q
B) +q
E) +3q
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
kan Ide- bler- üğü ksel loğ- Soru 4 -2q +q 10 +9OK D) +2q 10 9x Şekildeki ikizkenar dik üçgenin köşele- rindeki +q, -2q ve qx elektrik yükleri ha- reketsiz tutulmaktadır. Bu yüklerin K nok- tasındaki +q yüküne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü şekildeki gibi F dir. Buna göre, qx yükünün değeri nedir? C) -2q A) -q B) +q E) +3q
2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldu-
runuz.
. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladıkları itme veya
çekme kuvvetine............
........ denir.
. Zıt cins yükler birbirini..........
yükler birbirini..........
..... aynı cins
Pozitif birim yüke etkiyen elektrostatik kuvvete
.........
denir.
. Elektrik alan birimi ........ ......... tur.
- Elektriksel kuvvet yüklü cisimler arasındaki uzak-
lığın karesi ile............
.. orantılıdır.
Coulomb sabitinin birimi .….... ....... dir.
- Coulomb kuvveti.......... ...... bir büyüklüktür.
Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bölgeye co
yükün....... ......... denir.
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldu- runuz. . Elektrik yüklerinin birbirine uyguladıkları itme veya çekme kuvvetine............ ........ denir. . Zıt cins yükler birbirini.......... yükler birbirini.......... ..... aynı cins Pozitif birim yüke etkiyen elektrostatik kuvvete ......... denir. . Elektrik alan birimi ........ ......... tur. - Elektriksel kuvvet yüklü cisimler arasındaki uzak- lığın karesi ile............ .. orantılıdır. Coulomb sabitinin birimi .….... ....... dir. - Coulomb kuvveti.......... ...... bir büyüklüktür. Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bölgeye co yükün....... ......... denir.
Yo
d
Z
tw
60°
Bir eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş,
elektrik yüklü X ve Y kürelerinin Z noktasında
oluşturduğu elektriksel alan E dir.
Buna göre,
I. X'in yükü (-) işaretlidir.
II. Y'nin yükü (+) işaretlidir.
III. X ve Y'nin yükleri eşit büyüklüğüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Yo d Z tw 60° Bir eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş, elektrik yüklü X ve Y kürelerinin Z noktasında oluşturduğu elektriksel alan E dir. Buna göre, I. X'in yükü (-) işaretlidir. II. Y'nin yükü (+) işaretlidir. III. X ve Y'nin yükleri eşit büyüklüğüdür. yargılarından hangileri doğrudur?
1. Aralarında d kadar uzaklık bulunan -q yüklü K ve L
küreciklerine etki eden elektriksel kuvvetlerin bü-
yüklükleri F kadardır. Yüklü noktasal parçacıklardan
M yalnız N ile, P yalnız R ile ve S yalnız T ile etkileş-
mektedir.
P
-q
+q
- F
K
M
-q
-q
d
d
2d
2d
-q
-29
N
ALL
+q
R
-8q
T
Buna göre noktasal parçacıklara etki eden elekt-
riksel kuvvetleri F cinsinden bulunuz.
ÇÖZÜM
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Aralarında d kadar uzaklık bulunan -q yüklü K ve L küreciklerine etki eden elektriksel kuvvetlerin bü- yüklükleri F kadardır. Yüklü noktasal parçacıklardan M yalnız N ile, P yalnız R ile ve S yalnız T ile etkileş- mektedir. P -q +q - F K M -q -q d d 2d 2d -q -29 N ALL +q R -8q T Buna göre noktasal parçacıklara etki eden elekt- riksel kuvvetleri F cinsinden bulunuz. ÇÖZÜM
5
E
Boşlukta ışık hızı ile ilerleyen bir elektromanyetik dal-
ganın herhangi bir andaki hızı ve elektrik alan bileşeni
şekildeki gibi veriliyor.
re=
✓E=0
33=0
+Z
+X
Buna göre bu anda elektromanyetik dalganın man-
yetik alan bileşeni hangi yönde olur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
5 E Boşlukta ışık hızı ile ilerleyen bir elektromanyetik dal- ganın herhangi bir andaki hızı ve elektrik alan bileşeni şekildeki gibi veriliyor. re= ✓E=0 33=0 +Z +X Buna göre bu anda elektromanyetik dalganın man- yetik alan bileşeni hangi yönde olur?
1.
16
MANYETİK ALAN VE MANYETİK KUVVET
14
3
5
B) 2
2
Şekildeki eşkenar üçgenin köşelerini dik, sonsuz uzun-
luktaki tellerden eşit şiddette elektrik akımları geçiyor.
A
Buna göre, K noktasında oluşan bileşke manyetik alan
hangi yönde olur?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
3.
Yayınları
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. 16 MANYETİK ALAN VE MANYETİK KUVVET 14 3 5 B) 2 2 Şekildeki eşkenar üçgenin köşelerini dik, sonsuz uzun- luktaki tellerden eşit şiddette elektrik akımları geçiyor. A Buna göre, K noktasında oluşan bileşke manyetik alan hangi yönde olur? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 3. Yayınları
6.
Yalıtkan, eşit boylu ve O noktasından tavana bağlanmış
iplerle, elektrik yüklü K ve Lözdeş cisimleri şekildeki gibi
dengededir.
F KO
30°
ip 15 15
ghf
m
M düşey
K'nin yük miktarı L'ninkinden büyük olduğuna göre,
1. K ve L cisimlerinin O noktasında oluşturduğu elekt-
riksel alan vektörlerinin arasındaki aç 30° den daha
küçüktür.
II.) K cismine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır.
111. noktasındaki bileşke elektriksel alan sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yainiz it
-B) Yalnız III
YKS - AYT 03
D) II vell
E) I, II ve III
III.
vell
EFO
Y
9.
3
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. Yalıtkan, eşit boylu ve O noktasından tavana bağlanmış iplerle, elektrik yüklü K ve Lözdeş cisimleri şekildeki gibi dengededir. F KO 30° ip 15 15 ghf m M düşey K'nin yük miktarı L'ninkinden büyük olduğuna göre, 1. K ve L cisimlerinin O noktasında oluşturduğu elekt- riksel alan vektörlerinin arasındaki aç 30° den daha küçüktür. II.) K cismine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. 111. noktasındaki bileşke elektriksel alan sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yainiz it -B) Yalnız III YKS - AYT 03 D) II vell E) I, II ve III III. vell EFO Y 9. 3
ÖRNEK
Eşit bölmelere ayrılmış yalıtkan düzlemdeki noktasal X, Y, Z yüklerinin O noktasındaki elektrik yüküne uyguladıkları kuvvetlerin
bileşkesi şekildeki F 'dir.
Y ile Z aynı cins elektrik yüklü olduklarına göre:
1. X ile Y nin yüklerinin işareti aynıdır.
II. Y nin yükü Z ninkinden fazladır.
III. Z nin yükü X inkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
ÖRNEK Eşit bölmelere ayrılmış yalıtkan düzlemdeki noktasal X, Y, Z yüklerinin O noktasındaki elektrik yüküne uyguladıkları kuvvetlerin bileşkesi şekildeki F 'dir. Y ile Z aynı cins elektrik yüklü olduklarına göre: 1. X ile Y nin yüklerinin işareti aynıdır. II. Y nin yükü Z ninkinden fazladır. III. Z nin yükü X inkinden fazladır. yargılarından hangileri doğru olabilir?
6.
XE
Y
lç içe konulan X ve Y küreleri üze-
rinde şekildeki gibi elektrik alan
çizgileri oluşuyor.
D) I ve II
Buna göre,
1. 19x1 = 1ayl
II.
qx + yüklüdür.
III. qy + yüklüdür.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. XE Y lç içe konulan X ve Y küreleri üze- rinde şekildeki gibi elektrik alan çizgileri oluşuyor. D) I ve II Buna göre, 1. 19x1 = 1ayl II. qx + yüklüdür. III. qy + yüklüdür. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
1.
Yalıtkan sürtünmesiz yatay zeminde tutulan qk, q₁ ve M
yüklü K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki konumda tu-
tulurken L cismi serbest bırakılıyor.
ak
K
d₁
qL
L
d₂
A) K ve M aynı cins yüklüdür.
B) d₁ > d₂ ise lakl>laml'dir.
C) lakl = lam ise d₁ = d₂dir.
D) laml>lakl ise d₁ > dodir.
K ve L zıt cins yüklüdür.
am
M
L cismi hareketsiz kaldığına göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi kesinlikle yanlıstır?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Yalıtkan sürtünmesiz yatay zeminde tutulan qk, q₁ ve M yüklü K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki konumda tu- tulurken L cismi serbest bırakılıyor. ak K d₁ qL L d₂ A) K ve M aynı cins yüklüdür. B) d₁ > d₂ ise lakl>laml'dir. C) lakl = lam ise d₁ = d₂dir. D) laml>lakl ise d₁ > dodir. K ve L zıt cins yüklüdür. am M L cismi hareketsiz kaldığına göre aşağıdaki ifadeler- den hangisi kesinlikle yanlıstır?
1. Elektrik yükleri +q, -q, +2q ve +2q olan noktasal cisimler
yalıtılmış zemin üzerine sabitlenmiştir.
+q
+2q
O₁
+2q
-q
+q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel ala-
nın büyüklüğü E olduğuna göre, O noktasındaki bi-
leşke elektriksel alanın büyüklüğü kaç E'dir?
A) 2
B) √3
C) √5
D) 3
E) √10
3.
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Elektrik yükleri +q, -q, +2q ve +2q olan noktasal cisimler yalıtılmış zemin üzerine sabitlenmiştir. +q +2q O₁ +2q -q +q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel ala- nın büyüklüğü E olduğuna göre, O noktasındaki bi- leşke elektriksel alanın büyüklüğü kaç E'dir? A) 2 B) √3 C) √5 D) 3 E) √10 3.
10.
Molekül Molekül
formülü polarlığı
CH
H₂O
C₂H
Apolar
Polar
Apolar
Moleküldeki
toplam
elektron
sayısı
10
10
18
Sadece tabloda verilen bilgilere göre,
1.
D) II ve III
Kaynama
noktası
(°C)
-161
100
-89
II. Apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça kayna-
ma noktası artar.
M
Polar moleküllerin kaynama noktası apolar molekül- | 12.
lerden daha fazladır.
B
III. Elektron sayısı aynı olan moleküllerin kaynama
noktaları da aynıdır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve IIIvalo
S
A)
19
D) Anlık sürat
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
10. Molekül Molekül formülü polarlığı CH H₂O C₂H Apolar Polar Apolar Moleküldeki toplam elektron sayısı 10 10 18 Sadece tabloda verilen bilgilere göre, 1. D) II ve III Kaynama noktası (°C) -161 100 -89 II. Apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça kayna- ma noktası artar. M Polar moleküllerin kaynama noktası apolar molekül- | 12. lerden daha fazladır. B III. Elektron sayısı aynı olan moleküllerin kaynama noktaları da aynıdır. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve IIIvalo S A) 19 D) Anlık sürat
4. Yalıtkan yatay düzlemde bulunan noktasal +q, ve-q2
yüklü cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
+91
d
-92
K
-92 yüklü cisim K noktasına taşındığında,
1.
Elektriksel kuvvetlere karşı dış kuvvetler pozitif iş
yapar.
11. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır.
4
III. -q₂ yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
4. Yalıtkan yatay düzlemde bulunan noktasal +q, ve-q2 yüklü cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. +91 d -92 K -92 yüklü cisim K noktasına taşındığında, 1. Elektriksel kuvvetlere karşı dış kuvvetler pozitif iş yapar. 11. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. 4 III. -q₂ yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur?
3.3
Yalıtkan ve eşit uzunluktaki ipek iplerle tavana asıl-
mış iletken ve yüklü X, Y ve Z cisimlerinin denge
durumları şekildeki gibidir.
X
Buna göre,
l. X ve Z aynı cins yüklüdür.<
ll. Y cismi X cisminden daha ağırdır.
lll. Y cismi Z cişminden daha ağırdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(X ile Z'nin etkileşimi önemsizdir.)
A) Yalnız
D) I ve ll
B) Yalnız ll
C) Yalnız ttt
E) Ive Ill
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
3.3 Yalıtkan ve eşit uzunluktaki ipek iplerle tavana asıl- mış iletken ve yüklü X, Y ve Z cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir. X Buna göre, l. X ve Z aynı cins yüklüdür.< ll. Y cismi X cisminden daha ağırdır. lll. Y cismi Z cişminden daha ağırdır. yargılarından hangileri yanlıştır? (X ile Z'nin etkileşimi önemsizdir.) A) Yalnız D) I ve ll B) Yalnız ll C) Yalnız ttt E) Ive Ill
48. Bir elektron, E = 390j N/C luk bir elektrik alan böl-
gesine yatay üzerinde 30°lik bir açıyla 8,2 x 105 m/s
hızla fırlatılıyor. Kütleçekim etkilerini önemsemeye-
rek (a) elektronun ilk atıldığı yüksekliğe geri dön-
mesi için geçen süreyi, (b) elektronun ulaşabildiği
en büyük yüksekliği ve (c) en büyük yüksekliğe ulaş-
tığında yatay yerdeğiştirmesini bulunuz.
hi sibi protonlar düzgün bir E =
D03
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
48. Bir elektron, E = 390j N/C luk bir elektrik alan böl- gesine yatay üzerinde 30°lik bir açıyla 8,2 x 105 m/s hızla fırlatılıyor. Kütleçekim etkilerini önemsemeye- rek (a) elektronun ilk atıldığı yüksekliğe geri dön- mesi için geçen süreyi, (b) elektronun ulaşabildiği en büyük yüksekliği ve (c) en büyük yüksekliğe ulaş- tığında yatay yerdeğiştirmesini bulunuz. hi sibi protonlar düzgün bir E = D03