Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Teorileri Soruları

4-
Şekilde hidrojen atomu-
nun bazı enerji düzey-
leri verilmiştir. n = 4 13,60
13,06
enerji düzeyine uyarıl-
12,75
12,10
mış hidrojen atomu, bir
tek foton salarak, açısal
momentumunu
dar azaltıyor.
h
T
enerji (eV)
ka- 10,20
Salinan bu fotonun
enerjisi kaç eV tur?
(h: Planck sabitidir.)
lyonlaşma
taban enerji durumu
Fizik
Atom Teorileri
4- Şekilde hidrojen atomu- nun bazı enerji düzey- leri verilmiştir. n = 4 13,60 13,06 enerji düzeyine uyarıl- 12,75 12,10 mış hidrojen atomu, bir tek foton salarak, açısal momentumunu dar azaltıyor. h T enerji (eV) ka- 10,20 Salinan bu fotonun enerjisi kaç eV tur? (h: Planck sabitidir.) lyonlaşma taban enerji durumu
TEST 02
İki ve Üç Boyutlu Kartezyen Koordinat Sisteminde Vektör Çizimi
1.
2.
Bir K vektörü iki boyutlu kartezyen koordinat siste-
minde şekildeki gibi gösterilmiştir.
8
4
3
N
1
0
A
123
A(8,3)
B(2, 9)
K
B) A(3, 2)
B(8,9)
5 6 7 8
Buna göre, K vektörünün başlangıç (A) ve bi-
tiş (B) noktasının koordinatları aşağıdakilerden
hangisidir?
A) A(2, 4)
B(1, 2)
3 birim
K
9
E) A(2, 9)
B(3, 8)
X
Bir K vektörü üç boyutlu kartezyen koordinat siste-
mine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
5 birim
C) A(2, 3)
B(9,8)
3.
4.
W
(₁
Fizik
Atom Teorileri
TEST 02 İki ve Üç Boyutlu Kartezyen Koordinat Sisteminde Vektör Çizimi 1. 2. Bir K vektörü iki boyutlu kartezyen koordinat siste- minde şekildeki gibi gösterilmiştir. 8 4 3 N 1 0 A 123 A(8,3) B(2, 9) K B) A(3, 2) B(8,9) 5 6 7 8 Buna göre, K vektörünün başlangıç (A) ve bi- tiş (B) noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) A(2, 4) B(1, 2) 3 birim K 9 E) A(2, 9) B(3, 8) X Bir K vektörü üç boyutlu kartezyen koordinat siste- mine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 5 birim C) A(2, 3) B(9,8) 3. 4. W (₁
&
Atom küre şeklindedir.
Atom, artı yüklü maddelerden oluşmuştur. Negatif
yüklü tanecikler bu artı madde içinde gömülüdür.
Yukarıda özellikleri verilen atom modell hangi
bilim insanı tarafından öne sürülmüştür?
A) Dalton
B) Thomson C) Rutherford
E) Hertz
D) Broglie
Fizik
Atom Teorileri
& Atom küre şeklindedir. Atom, artı yüklü maddelerden oluşmuştur. Negatif yüklü tanecikler bu artı madde içinde gömülüdür. Yukarıda özellikleri verilen atom modell hangi bilim insanı tarafından öne sürülmüştür? A) Dalton B) Thomson C) Rutherford E) Hertz D) Broglie
ÖRNEK
Hidrojen atomu, çekirdeğinde bir proton ve bu çekir-
dekten yaklaşık 0,5 Aº uzaklıktaki yörüngede dönen bir
elektrona uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü
kaç N dur? (1ey = 1,6.10-19 C, 1 A0 = 10-10 m, k = 9.109)
Fizik
Atom Teorileri
ÖRNEK Hidrojen atomu, çekirdeğinde bir proton ve bu çekir- dekten yaklaşık 0,5 Aº uzaklıktaki yörüngede dönen bir elektrona uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç N dur? (1ey = 1,6.10-19 C, 1 A0 = 10-10 m, k = 9.109)
BIF USI katmana geçmesine iyonlaşma denir.
2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
kelimeleri kullanarak tamamlayınız.
A) Proton ve nötronların yapısında..K.K...... bulunur.
B) Nötron bombardımanıyla kararsız hale gelen büyük
kütleli atom çekirdekleri parçalanarak daha küçük kütleli
atom çekirdeklerine dönüşmesine
........ denir.
C) Kararlılık kuşağının dışında bulunan çekirdeklerin ışıma
yaparak kararlı çekirdek haline dönmesine ..........
radyoaktiflik denir.
D) Atomların bir araya gelerek madde oluşturmasını
sağlayan temel kuvvet elektromanyetik....... kuvvettir.
E) Bir parçacığın kendisi ile aynı kütleye sahip ancak zit
yüklü eşine ..kassit.paragcik...
......... denir.
Fizik
Atom Teorileri
BIF USI katmana geçmesine iyonlaşma denir. 2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri kullanarak tamamlayınız. A) Proton ve nötronların yapısında..K.K...... bulunur. B) Nötron bombardımanıyla kararsız hale gelen büyük kütleli atom çekirdekleri parçalanarak daha küçük kütleli atom çekirdeklerine dönüşmesine ........ denir. C) Kararlılık kuşağının dışında bulunan çekirdeklerin ışıma yaparak kararlı çekirdek haline dönmesine .......... radyoaktiflik denir. D) Atomların bir araya gelerek madde oluşturmasını sağlayan temel kuvvet elektromanyetik....... kuvvettir. E) Bir parçacığın kendisi ile aynı kütleye sahip ancak zit yüklü eşine ..kassit.paragcik... ......... denir.
2 Bohr atom modeline göre, nyörüngede dolanan
h
lle
bir elektronun açısal momentumu, L = n
2
ifade edilir.
Buna göre, n = 3 ten n = 1 e işıma yapan bir
elektronun açısal momentum değişiml kaç h
dir? (h: Planck sabiti)
H
Hidral.
Fizik
Atom Teorileri
2 Bohr atom modeline göre, nyörüngede dolanan h lle bir elektronun açısal momentumu, L = n 2 ifade edilir. Buna göre, n = 3 ten n = 1 e işıma yapan bir elektronun açısal momentum değişiml kaç h dir? (h: Planck sabiti) H Hidral.
3d orbitali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Baş kuantum sayısı (n) 3'tür.
B) Açısal momentum kuantum sayısı() 2'dir.
C) Manyetik kuantum sayısı (m₂) -2, -1, 0, +1, +2 ola-
bilir.
D) Enerjisi 4s orbitalinin enerjisinden küçüktür.
E) En çok 10 elektron yerleşebilir.
Fizik
Atom Teorileri
3d orbitali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Baş kuantum sayısı (n) 3'tür. B) Açısal momentum kuantum sayısı() 2'dir. C) Manyetik kuantum sayısı (m₂) -2, -1, 0, +1, +2 ola- bilir. D) Enerjisi 4s orbitalinin enerjisinden küçüktür. E) En çok 10 elektron yerleşebilir.
4.
Radyoaktif X ve Y elementleri aşağıdaki olayları gerçek-
leştiriyor.
X: Çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı değişmiyor.
Y: Çekirdeğindeki bir proton nötrona dönüşüyor.
Buna göre, X ve Y elementlerinin yaptığı işımalar
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
X
Y
a
a
Y
B™
Y
B+
B-
B+
B™
B+
6.
Fizik
Atom Teorileri
4. Radyoaktif X ve Y elementleri aşağıdaki olayları gerçek- leştiriyor. X: Çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı değişmiyor. Y: Çekirdeğindeki bir proton nötrona dönüşüyor. Buna göre, X ve Y elementlerinin yaptığı işımalar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) X Y a a Y B™ Y B+ B- B+ B™ B+ 6.
3- n = 4 enerji seviyesine uyarılan elektronun oluş-
turabileceği toplam çizgi sayısı N₁, n = 5 enerji
seviyesine uyarılmış elektronun oluşturabileceği
toplam ışıma sayısı N₂ dir.
N₁
Buna göre, oranı kaçtır?
N₂
Fizik
Atom Teorileri
3- n = 4 enerji seviyesine uyarılan elektronun oluş- turabileceği toplam çizgi sayısı N₁, n = 5 enerji seviyesine uyarılmış elektronun oluşturabileceği toplam ışıma sayısı N₂ dir. N₁ Buna göre, oranı kaçtır? N₂
O merkezli çeyrek çember ile [ED] çaplı yarım çember
E noktasında teğettir.
A
B
3
C
X
4
O, E, D noktaları
ve A, B, C, D
noktaları
doğrusaldır.
|BC| = 3 cm
|CD| = 4 cm
D
E
olduğuna göre, |ED| = x kaç cm'dir?
A) 4 B) 5 C) 4√2 D) 6
E) 4√3
Fizik
Atom Teorileri
O merkezli çeyrek çember ile [ED] çaplı yarım çember E noktasında teğettir. A B 3 C X 4 O, E, D noktaları ve A, B, C, D noktaları doğrusaldır. |BC| = 3 cm |CD| = 4 cm D E olduğuna göre, |ED| = x kaç cm'dir? A) 4 B) 5 C) 4√2 D) 6 E) 4√3
Soru 3)
göre
13,6
13,06
12,75
12,09
10,2
0
Enerji (eV)
lyonlaşma
n = 5
n = 4
n = 3
n = 2
n=1
Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri yandaki gibidir. Buna
aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a)Atomun n=5 yörüngesinden n=2 yörüngesine geçen elektronunun salacağı fotonun enerjisi kaç eV olur?
b) Atomun elektronun n=3 ten temel yörüngeye ve n-4 ten n=2 yörüngesine inerken yapacağı işımalar hangi
serilere ait olur?
c) Balmer a ve Lyman 0 işımalarında salınacak olan fotonların enerjilerini bulunuz.
h
d) Balmer y işıması yapan bir atomun açısal momentumundaki değişim kaç olur?
TL
Fizik
Atom Teorileri
Soru 3) göre 13,6 13,06 12,75 12,09 10,2 0 Enerji (eV) lyonlaşma n = 5 n = 4 n = 3 n = 2 n=1 Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri yandaki gibidir. Buna aşağıdaki soruları cevaplayınız. a)Atomun n=5 yörüngesinden n=2 yörüngesine geçen elektronunun salacağı fotonun enerjisi kaç eV olur? b) Atomun elektronun n=3 ten temel yörüngeye ve n-4 ten n=2 yörüngesine inerken yapacağı işımalar hangi serilere ait olur? c) Balmer a ve Lyman 0 işımalarında salınacak olan fotonların enerjilerini bulunuz. h d) Balmer y işıması yapan bir atomun açısal momentumundaki değişim kaç olur? TL
Soru 15)
Soru 16)
Bohr atom modeline göre, temel hâlden 3. uy-
rılma seviyesine uyarılan elektronun açısal mo-
mentumu nasıl değişir?
Uyarılmış bir atomun yaptığı iki ışıma aşağıdaki gibi-
dir.
12E
OF
Enerji (eV)
İyonlaşma
Y
X=9E
Fizik
Atom Teorileri
Soru 15) Soru 16) Bohr atom modeline göre, temel hâlden 3. uy- rılma seviyesine uyarılan elektronun açısal mo- mentumu nasıl değişir? Uyarılmış bir atomun yaptığı iki ışıma aşağıdaki gibi- dir. 12E OF Enerji (eV) İyonlaşma Y X=9E
Soru 13)
tumunun değişimi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?(h: planck sabiti, : sabit sayı)
L=1I.WL
Sabit
13,6
13,06
12,75
12,1
10,2
0
eV (uyanlma enerjisi)
iyonlaşma
n = 5
n = 4
n = 3
n=2
n=1
Hidrojen atomunun uyarılma
enerjileri şekilde verilmiştir. Hid-
rojen atomu enerjisi 13 eV olan
elektronlarla uyarılıyor. Uyarılan
elektronlar açısal momentumu-
nun yarısını kaybediyor.
Bu sırada yayınlanan fotonun enerjisi kaç eV olabilir?
Civa atomunun uyanlma enerjileri grafikteki gibidir. Temel hâl-
Fizik
Atom Teorileri
Soru 13) tumunun değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(h: planck sabiti, : sabit sayı) L=1I.WL Sabit 13,6 13,06 12,75 12,1 10,2 0 eV (uyanlma enerjisi) iyonlaşma n = 5 n = 4 n = 3 n=2 n=1 Hidrojen atomunun uyarılma enerjileri şekilde verilmiştir. Hid- rojen atomu enerjisi 13 eV olan elektronlarla uyarılıyor. Uyarılan elektronlar açısal momentumu- nun yarısını kaybediyor. Bu sırada yayınlanan fotonun enerjisi kaç eV olabilir? Civa atomunun uyanlma enerjileri grafikteki gibidir. Temel hâl-
loev -6,673.33
laev -8184-> Ting
Soru 9) Şekilde enerji seviyeleri verilen Hidrojen atomuna 13,5 eV enerjili
elektronlar gönderiliyor. Buna göre elektronlar hangi enerjiler ile atomu
terk edebilirler işlem yaparak gösteriniz.
Hocam sınav sorusu
Göner misinia
Soru 10) Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri
+ Enerji (eV)
13,6
13.06
12,75
12,10-
10,20-
0
Enerji (eV)
ivoplasma
lyonlaşma
n==
n = 5
-n=3
n=2
Fizik
Atom Teorileri
loev -6,673.33 laev -8184-> Ting Soru 9) Şekilde enerji seviyeleri verilen Hidrojen atomuna 13,5 eV enerjili elektronlar gönderiliyor. Buna göre elektronlar hangi enerjiler ile atomu terk edebilirler işlem yaparak gösteriniz. Hocam sınav sorusu Göner misinia Soru 10) Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri + Enerji (eV) 13,6 13.06 12,75 12,10- 10,20- 0 Enerji (eV) ivoplasma lyonlaşma n== n = 5 -n=3 n=2
11.
A)
B)
C)
III.
D)
E)
X kütlesi (9)
21
14
14
reaksiyonda harcanan X ve Y kütleleri hangileri olabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
36
Ayırma tekniği
Flotasyon (Yüzdürme)
Diyaliz
16
Kristallendirme
Özütleme
Ayrımsal damıtma
30
13. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılan aşağıdaki
ayırma tekniklerinden hangisinde faydalanılan özellik
farkı yanlış verilmiştir?
E) I, II ve III
14
24
Faydalanılan özellik farkı
Yoğunluk
Tanecik boyutu
Donma noktası
Çözünürlük
Kaynama noktası
UBLE
na
13
Fizik
Atom Teorileri
11. A) B) C) III. D) E) X kütlesi (9) 21 14 14 reaksiyonda harcanan X ve Y kütleleri hangileri olabilir? A Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 36 Ayırma tekniği Flotasyon (Yüzdürme) Diyaliz 16 Kristallendirme Özütleme Ayrımsal damıtma 30 13. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılan aşağıdaki ayırma tekniklerinden hangisinde faydalanılan özellik farkı yanlış verilmiştir? E) I, II ve III 14 24 Faydalanılan özellik farkı Yoğunluk Tanecik boyutu Donma noktası Çözünürlük Kaynama noktası UBLE na 13
örnek - 6
Elektriksel kuvvetler ile ilgili;
1. Kararlı bir atomun oluşması için elektronların atom
çekirdeğine bağlanmasında,
II. Atomların bir araya gelerek moleküller halinde bulun-
masında,
III. Moleküllerin bir araya gelerek katı, sivi ve gaz mad-
denin oluşmasında,
IV. Bütün kimyasal ve biyolojik reaksiyon ve işlemlerde
olaylarından hangilerinde etkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, II ve IV
C) I ve III
FIZIK F
#H=
Fizik
Atom Teorileri
örnek - 6 Elektriksel kuvvetler ile ilgili; 1. Kararlı bir atomun oluşması için elektronların atom çekirdeğine bağlanmasında, II. Atomların bir araya gelerek moleküller halinde bulun- masında, III. Moleküllerin bir araya gelerek katı, sivi ve gaz mad- denin oluşmasında, IV. Bütün kimyasal ve biyolojik reaksiyon ve işlemlerde olaylarından hangilerinde etkilidir? A) Yalnız I B) I ve II D) I, II ve III E) I, II, II ve IV C) I ve III FIZIK F #H=