Kosinüs-sinüs teoremleri Soruları

1.
mihid B BA
A)
3
8
8
BA| 4-10 cm 9-(08A)m.ne290 SA
Yukarıdaki verilere göre, cosx kaçtır?
B)
X
1
2
A
ABC üçgen
|AB| =8 birim
|AC| = 6 birim
|BC| =4 birim
m(BAC)=x
C)
58
mihid 8-10A1
aon anuğublo
3
D) -
4
78
E) //
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
1. mihid B BA A) 3 8 8 BA| 4-10 cm 9-(08A)m.ne290 SA Yukarıdaki verilere göre, cosx kaçtır? B) X 1 2 A ABC üçgen |AB| =8 birim |AC| = 6 birim |BC| =4 birim m(BAC)=x C) 58 mihid 8-10A1 aon anuğublo 3 D) - 4 78 E) //
EKİŞTİR
sorularda
2R
capi
BLACK MARKER
4.
B
A
A)
a
b
B)
C
2|3
TIK
Sinüs Teoremi
ABC bir üçgen
IABI= 8 br
IACI = b br
olduğuna göre, sin (ACB) değeri kaçtır?
1
3
IBCI= a br
a+b
sin A+ sin B
C)
2
=12
D)
w/or
3
B
B
Şekilde verilen AB
√6
3
A)
B)
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
EKİŞTİR sorularda 2R capi BLACK MARKER 4. B A A) a b B) C 2|3 TIK Sinüs Teoremi ABC bir üçgen IABI= 8 br IACI = b br olduğuna göre, sin (ACB) değeri kaçtır? 1 3 IBCI= a br a+b sin A+ sin B C) 2 =12 D) w/or 3 B B Şekilde verilen AB √6 3 A) B)
Losinüs Teoremi ve Sinüs Teoremi
12-13
minde
X
cm
+
cest
√33
A
B)
6
BU
10
C
olduğuna göre, sec(DCB)
5
A) 5
3) 1/2/20
C) 1
D
5
2018
ABCD bir yamuk
[AD] // [BC]
IABI = √33 cm
IADI = 6 cm
IBCI=2-IDCI=10 cm
kaçtır?
*
2
D) // E) 1/2
ZDCB)
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
Losinüs Teoremi ve Sinüs Teoremi 12-13 minde X cm + cest √33 A B) 6 BU 10 C olduğuna göre, sec(DCB) 5 A) 5 3) 1/2/20 C) 1 D 5 2018 ABCD bir yamuk [AD] // [BC] IABI = √33 cm IADI = 6 cm IBCI=2-IDCI=10 cm kaçtır? * 2 D) // E) 1/2 ZDCB)
2.c
72.
13
3. ABC'nin kenar uzunlukları a, b, c dir.
c³-b³-a³
c²
=c-b-a
30°
olduğuna göre, m(C) kaç derecedir?
cesto
212/2
10612
53
29birs (
92+52-29b.
sonra kuze
mola veriy
Buna gör
kaç km
Jo
3. Bir otobü
sıyla 80
yorlar
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
2.c 72. 13 3. ABC'nin kenar uzunlukları a, b, c dir. c³-b³-a³ c² =c-b-a 30° olduğuna göre, m(C) kaç derecedir? cesto 212/2 10612 53 29birs ( 92+52-29b. sonra kuze mola veriy Buna gör kaç km Jo 3. Bir otobü sıyla 80 yorlar
56/14
D
A
E
36+100+
60k
K
a
T
B
C
F
+26110, + cos 60
6.10.
125
Şekildeki küpte
|AT|=|TB| = 2 birim
m(DTF) =
= α
Yukarıdaki verilere göre, cosa değeri kaçtır?
1
√√2
D)-
3
2
A) - 1/1/2 B)-1/1 C)-
5
9.
√√√3
E)-
*-1
2
B
C
a
Buna göre, a +b+ct
A) 8
B) 16
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
56/14 D A E 36+100+ 60k K a T B C F +26110, + cos 60 6.10. 125 Şekildeki küpte |AT|=|TB| = 2 birim m(DTF) = = α Yukarıdaki verilere göre, cosa değeri kaçtır? 1 √√2 D)- 3 2 A) - 1/1/2 B)-1/1 C)- 5 9. √√√3 E)- *-1 2 B C a Buna göre, a +b+ct A) 8 B) 16
e
hi
5
temam lour
11.
A
D
A).
X
π
4
C
B
olduğuna göre, m(ABC) = x kaç radyandır?
ABCD kirişler dörtgen UNITE
IADI = √5 br
IABI= 3√5 br
IBCI= 2√10 br
IDC| = √10 br
B) //
5
C) -
π
6
D)
T
8
1.
E).
fonk
A)
2.
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
e hi 5 temam lour 11. A D A). X π 4 C B olduğuna göre, m(ABC) = x kaç radyandır? ABCD kirişler dörtgen UNITE IADI = √5 br IABI= 3√5 br IBCI= 2√10 br IDC| = √10 br B) // 5 C) - π 6 D) T 8 1. E). fonk A) 2.
= x kaç cm
D) 7√2
ecedir?
E
AE
2.
B
X
60 E A) 4 B) 5
A
8
C
ABC üçgeninde
m(CBA) = x
|AC| = 8 cm
karekök
2
sinx = olduğuna göre, ABC üçgeninin çevrel
3
çemberinin
yarıçapı kaç cm dir?
C) 6
D) 7 E) 8
4. Bir
91
be
E
A
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
= x kaç cm D) 7√2 ecedir? E AE 2. B X 60 E A) 4 B) 5 A 8 C ABC üçgeninde m(CBA) = x |AC| = 8 cm karekök 2 sinx = olduğuna göre, ABC üçgeninin çevrel 3 çemberinin yarıçapı kaç cm dir? C) 6 D) 7 E) 8 4. Bir 91 be E A
A
522
2
5
B
Jo
B) √67
2
-32
C)
26
3
3/ 24.05
12205
12'
Düzlemsel şekilde
CD AE = (B)
|AC| = 5 cm
|AB| = 2 cm
|BC| = 4 cm
|DB| = 3 cm
|BE| = 2 cm
20
D)
2
Yukarıdaki verilere göre, [DE] = x kaç cm dir?
√67
√67
A) √67
3
L
4
E)
√67
5
2
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
A 522 2 5 B Jo B) √67 2 -32 C) 26 3 3/ 24.05 12205 12' Düzlemsel şekilde CD AE = (B) |AC| = 5 cm |AB| = 2 cm |BC| = 4 cm |DB| = 3 cm |BE| = 2 cm 20 D) 2 Yukarıdaki verilere göre, [DE] = x kaç cm dir? √67 √67 A) √67 3 L 4 E) √67 5 2
9.
12₂
k
T
122
8
A) 1/14 B)
4
21
Yukarıdaki verilere göre, kırmızı-mavi ışıkların arasın-
daki açının sinüs değeri kaçtır?
9) 1/1/0
D) N22
√√2
12
16cosa
Havada drone uçuran bir ço-
cuk üzerine bağladığı yeşil,
kırmızı, mavi lazer ışıkları ile
doğrusal A, B, C yolunu aydın-
latıyor.
m(ADB) = 30°
IADI = √2 birim
IDCI= 8 birim
21ABI = IBCI
E)
¹/20
8
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
9. 12₂ k T 122 8 A) 1/14 B) 4 21 Yukarıdaki verilere göre, kırmızı-mavi ışıkların arasın- daki açının sinüs değeri kaçtır? 9) 1/1/0 D) N22 √√2 12 16cosa Havada drone uçuran bir ço- cuk üzerine bağladığı yeşil, kırmızı, mavi lazer ışıkları ile doğrusal A, B, C yolunu aydın- latıyor. m(ADB) = 30° IADI = √2 birim IDCI= 8 birim 21ABI = IBCI E) ¹/20 8
açısına göre, kosinus
1)
a2 yi yalnız biraka
Soru Sende
4. Bir ABC üçgeninin a, b ve c kenarları arasında,
bağıntısı bulunduğuna göre, m(BCA) kaç derecedir?
A) 30
c-ay
b
B) 45
b+a
c+a
C) 60
D) 120
b. co ść (1)
2.a.
E) 150
D
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
açısına göre, kosinus 1) a2 yi yalnız biraka Soru Sende 4. Bir ABC üçgeninin a, b ve c kenarları arasında, bağıntısı bulunduğuna göre, m(BCA) kaç derecedir? A) 30 c-ay b B) 45 b+a c+a C) 60 D) 120 b. co ść (1) 2.a. E) 150 D
rini lo-
71-
Paylaşım Yayınları
11.
10.
$8 (3
B
-00 JT pa nipi toy ile
A)
Ple
es (0
Aşağıda bir üçgenin iki kenar uzunluğu birim cinsinden ve bu
kenarlar arasındaki açı gösterilmiştir.
b A(ABC) ==.b.c. SinA
B
C
B)
log, 125 br
Buna göre, ACB'nin alanı kaç birimkaredir?
C) 2
log,27 br
niemolix B
6210ximis 19100
Sunds for
TEST-3
30°
D)
3/2
E) 2
lar, plajın eğimi ile üzerindeki kum taneciklerinin büyüklüğü
Okyanus coğrafyası (oşinografi) alanında yapılan araştırma-
arasında bir ilişki olduğ
TE
1.
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
rini lo- 71- Paylaşım Yayınları 11. 10. $8 (3 B -00 JT pa nipi toy ile A) Ple es (0 Aşağıda bir üçgenin iki kenar uzunluğu birim cinsinden ve bu kenarlar arasındaki açı gösterilmiştir. b A(ABC) ==.b.c. SinA B C B) log, 125 br Buna göre, ACB'nin alanı kaç birimkaredir? C) 2 log,27 br niemolix B 6210ximis 19100 Sunds for TEST-3 30° D) 3/2 E) 2 lar, plajın eğimi ile üzerindeki kum taneciklerinin büyüklüğü Okyanus coğrafyası (oşinografi) alanında yapılan araştırma- arasında bir ilişki olduğ TE 1.
8.
XAGA sbr/53
A
A)
B
√√3
2
E
m(PEA) = a olduğuna göre, cosa aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
√√2
B) √2/2
C)
Yandaki cisim bir düz-
gün dörtyüzlü ve
IEBI = IECI'dir.
1
3
D) 1/12
23
E) 3/
12
4
sinu
452
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
8. XAGA sbr/53 A A) B √√3 2 E m(PEA) = a olduğuna göre, cosa aşağıdakiler- den hangisine eşittir? √√2 B) √2/2 C) Yandaki cisim bir düz- gün dörtyüzlü ve IEBI = IECI'dir. 1 3 D) 1/12 23 E) 3/ 12 4 sinu 452
12.
20
A)
√√2-1
2
O
30°
D) 1
B
45°
P
A
O merkezli birim çember üzerinde P ve Q noktaları veriliyor.
P noktasının ordinatı ile Q noktasının apsisinin toplamı
kaçtır?
8 (0
X
B) - 1/12
m(POA) = 45°
m(QOB) = 30°
E)
√√2+1
2
72
C) 1/1/2
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
12. 20 A) √√2-1 2 O 30° D) 1 B 45° P A O merkezli birim çember üzerinde P ve Q noktaları veriliyor. P noktasının ordinatı ile Q noktasının apsisinin toplamı kaçtır? 8 (0 X B) - 1/12 m(POA) = 45° m(QOB) = 30° E) √√2+1 2 72 C) 1/1/2
Ornek: (12)
B
12.
A) -1/2
4
B) = 3
60°
wwwwwwww
A
ABC üçgen, |AB|=12 birim, |AC| = 8√3 birim
2.|BD|=3.|DC|, m(CAD)=a, m(BAD)=60°
Yukarıdaki verilere göre, sina ifadesinin değeri kaçtır?
D) ²/3/
D
8√3
c) 2
wwwwwww
C
E)-
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
Ornek: (12) B 12. A) -1/2 4 B) = 3 60° wwwwwwww A ABC üçgen, |AB|=12 birim, |AC| = 8√3 birim 2.|BD|=3.|DC|, m(CAD)=a, m(BAD)=60° Yukarıdaki verilere göre, sina ifadesinin değeri kaçtır? D) ²/3/ D 8√3 c) 2 wwwwwww C E)-
B doğrusal
1-3 birim
r?
3 sink
33
Sina
Ornek-15
Asagide appen şeklindeki bir havuzun planı verilmiştir.
4 metre
Cocuklar Büyükler
B 5 metre
D
8√2 metre
on
C
Planda büyükler ve küçükler kısımları AD doğru
parçası ile ayrıldığına göre, IACI = x kenarı kaç
metre olmalıdır?
3.
A) 3√21 B) 7√15 C) 6
D
11
Şekilde verilen ADC
AB LAC
IABI=3 birim
IBCI= 7 birim
IADI = 11 birim
olduğuna göre, sin(
7
A) 1 B)
3√10
11
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
B doğrusal 1-3 birim r? 3 sink 33 Sina Ornek-15 Asagide appen şeklindeki bir havuzun planı verilmiştir. 4 metre Cocuklar Büyükler B 5 metre D 8√2 metre on C Planda büyükler ve küçükler kısımları AD doğru parçası ile ayrıldığına göre, IACI = x kenarı kaç metre olmalıdır? 3. A) 3√21 B) 7√15 C) 6 D 11 Şekilde verilen ADC AB LAC IABI=3 birim IBCI= 7 birim IADI = 11 birim olduğuna göre, sin( 7 A) 1 B) 3√10 11
33.D
6 cm
G
A) 1/1/2
M
102
B)
2 cm
Z
OGUZ bir kare, MOZ bir
dik üçgendir.
C)
[OM]1[MZ], |OM| = 6 cm,
|MZ| = 2 cm
m (OGM)=x olduğuna
göre, (tanx ifadesinin
değeri aşağıdakilerden
'u hangisidir?
43
9
D) 13
13
9
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
33.D 6 cm G A) 1/1/2 M 102 B) 2 cm Z OGUZ bir kare, MOZ bir dik üçgendir. C) [OM]1[MZ], |OM| = 6 cm, |MZ| = 2 cm m (OGM)=x olduğuna göre, (tanx ifadesinin değeri aşağıdakilerden 'u hangisidir? 43 9 D) 13 13 9