Limitte Süreklilik Soruları

Yanıt Yayınlan
4.
3
N-
N
23
4
►x
ffonksiyonunun grafiği yukanda verilmiştir.
Buna göre, f fonksiyonunun limiti olduğu halde sü-
reksiz olduğu x değerleri toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
5. Reel sayılarda sürekli olan f fonksiyonu
x²+x-6
x>2 ise
E) 9
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
Yanıt Yayınlan 4. 3 N- N 23 4 ►x ffonksiyonunun grafiği yukanda verilmiştir. Buna göre, f fonksiyonunun limiti olduğu halde sü- reksiz olduğu x değerleri toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 5. Reel sayılarda sürekli olan f fonksiyonu x²+x-6 x>2 ise E) 9
78
2 3
A
gibi pozitif
210
1
11 12 13
A) 4
(0)
6
Buna göre, 407 sayısı ha
200 Jali jis
7
8
B) B
7
B) 3
f(x)=x²-16
(X+2
A) A
C) 0
1
fonksiyonu hangi x değerinde süreksizdir?
x≤-3
X > -3
X=4
X=14
D) - 3
E) -4
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
78 2 3 A gibi pozitif 210 1 11 12 13 A) 4 (0) 6 Buna göre, 407 sayısı ha 200 Jali jis 7 8 B) B 7 B) 3 f(x)=x²-16 (X+2 A) A C) 0 1 fonksiyonu hangi x değerinde süreksizdir? x≤-3 X > -3 X=4 X=14 D) - 3 E) -4
8)2
9)1/3
f(x)=
(1+x
fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli ise a
kaçtır?
10)3
f(x) =
=
5
3x²-2x + a
X<2
x ≥ 2
fonksiyonu tek noktada süreksiz olduğuna
göre a kaçtır?
limf(x) = 2 ve lim(2.f(x) + g(x)) = 7
olduğuna göre;
limg(x) kaçtır?
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
8)2 9)1/3 f(x)= (1+x fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli ise a kaçtır? 10)3 f(x) = = 5 3x²-2x + a X<2 x ≥ 2 fonksiyonu tek noktada süreksiz olduğuna göre a kaçtır? limf(x) = 2 ve lim(2.f(x) + g(x)) = 7 olduğuna göre; limg(x) kaçtır?
71
27)-3
Aşağıdaki dik koordinat sisteminde y = f(x) fonksiyonu
nun grafiği verilmiştir.
AY
-2 -1 0
2
y = f(x)
Buna göre, f fonksiyonunun limitinin olup, sürekli
olmadığı noktaların apsisler toplamı kaçtır?
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
71 27)-3 Aşağıdaki dik koordinat sisteminde y = f(x) fonksiyonu nun grafiği verilmiştir. AY -2 -1 0 2 y = f(x) Buna göre, f fonksiyonunun limitinin olup, sürekli olmadığı noktaların apsisler toplamı kaçtır?
X +3
-x² + 4x + m +1 hat zona
zoko
regels
fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı oldu-
ğuna göre, m'nin en geniş tanım aralığını
bulunuz.
f(x) =
16-4-11 Mel 20
M+1
4-44 2-16
S
412-20
---}
-~, -s)
-√6, 1+√6) 33.(-∞, -5)
34.[-3, 1] U {4}
35.-1
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
X +3 -x² + 4x + m +1 hat zona zoko regels fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı oldu- ğuna göre, m'nin en geniş tanım aralığını bulunuz. f(x) = 16-4-11 Mel 20 M+1 4-44 2-16 S 412-20 ---} -~, -s) -√6, 1+√6) 33.(-∞, -5) 34.[-3, 1] U {4} 35.-1
AYT/Matematik
1.
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan k
f(x) =
[1-4x+x²
ax + b
x²+2x-11
(
x < 1
, 1≤x≤4
, X > 4
MATEMATİK TE
Buna göre, ab çarpımı kaçtır?
A)-35 B)-30 C) -28 D) -24
fonksiyonu gerçel (reel) sayılar kümesi üzerinde
süreklidir.
2aft = 1
24
E) -20
Batti1
s
3.
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
AYT/Matematik 1. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan k f(x) = [1-4x+x² ax + b x²+2x-11 ( x < 1 , 1≤x≤4 , X > 4 MATEMATİK TE Buna göre, ab çarpımı kaçtır? A)-35 B)-30 C) -28 D) -24 fonksiyonu gerçel (reel) sayılar kümesi üzerinde süreklidir. 2aft = 1 24 E) -20 Batti1 s 3.
Yerden yukarıya doğru fırlatılan bir topun yerden
yüksekliğinin (x metre) ve zamana (t saniye) göre
değişimini gösteren fonksiyon
h(t) = 2t² - 40t + 500
olduğuna göre, bu top en fazla kaç metre yüksekliğe
çıkabilir?
A) 250
D) 360
B) 300
E) 400
C) 320
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
Yerden yukarıya doğru fırlatılan bir topun yerden yüksekliğinin (x metre) ve zamana (t saniye) göre değişimini gösteren fonksiyon h(t) = 2t² - 40t + 500 olduğuna göre, bu top en fazla kaç metre yüksekliğe çıkabilir? A) 250 D) 360 B) 300 E) 400 C) 320
24.
a bir gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar küme-
si üzerinde
[x² + 5x-2, x < 4 ise
- 1x²
*****
f(x) =
ax + 14
x ≥ 4 ise
biçiminde tanımlanan f fonksiyonu süreklidir.
Buna göre,
9
lim_ f(x)- lim f(x)
X-5
X-3
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 12
B) 15
C) 17 D) 19 E) 20
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
24. a bir gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar küme- si üzerinde [x² + 5x-2, x < 4 ise - 1x² ***** f(x) = ax + 14 x ≥ 4 ise biçiminde tanımlanan f fonksiyonu süreklidir. Buna göre, 9 lim_ f(x)- lim f(x) X-5 X-3 ifadesinin değeri kaçtır? A) 12 B) 15 C) 17 D) 19 E) 20
Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu her xER için
2 ≤ f(x) ≤ 6
eşitsizliğini sağlıyor.
Buna göre,
f(x)
x →3 | f(x) |
1. Im
vardır.
II. lim f(x) vardır.
X→1
III. lim [f(x) + |2f(x)] vardır.
X-0
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I vell
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu her xER için 2 ≤ f(x) ≤ 6 eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre, f(x) x →3 | f(x) | 1. Im vardır. II. lim f(x) vardır. X→1 III. lim [f(x) + |2f(x)] vardır. X-0 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I vell
A)
D) I ve Il
E) Il ve Ill
16.
a ve b birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar
kümesinde bir f fonksiyonu
A)
bx-1 x≤-2
ax² + b
f(x)=3
biçiminde tanımlanıyor.
f fonksiyonunun sürekli olabilmesi için a b kaç ol-
malıdır?
2x
ise
-2 < x < 2 ise
x22
ise
8) --
C) 2
992
D) 1/2
N/W
E) 1/32323
f'(x) pin. f(x) cinsinden
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
A) D) I ve Il E) Il ve Ill 16. a ve b birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar kümesinde bir f fonksiyonu A) bx-1 x≤-2 ax² + b f(x)=3 biçiminde tanımlanıyor. f fonksiyonunun sürekli olabilmesi için a b kaç ol- malıdır? 2x ise -2 < x < 2 ise x22 ise 8) -- C) 2 992 D) 1/2 N/W E) 1/32323 f'(x) pin. f(x) cinsinden
uğu çözüm-
ti problemi
amamıştır.
13
9.
A
A) 18
ntn
Aklında Olsun!
f fonksiyonu x = k'de sürekli ise,
n
• n tek ise, "√f fonsiyonu x = k'de süreklidir.
n çift ise, f≥ 0 ise √f fonksiyonu x = k'de
süreklidir.
f(x) =
fonksiyonunun sürekli olduğu x tamsayılarının toplamı kaçtır?
C) 24
E) 26
B) 22
X-7
3-x
7-D
8-D
D) 25
9-B 127
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
uğu çözüm- ti problemi amamıştır. 13 9. A A) 18 ntn Aklında Olsun! f fonksiyonu x = k'de sürekli ise, n • n tek ise, "√f fonsiyonu x = k'de süreklidir. n çift ise, f≥ 0 ise √f fonksiyonu x = k'de süreklidir. f(x) = fonksiyonunun sürekli olduğu x tamsayılarının toplamı kaçtır? C) 24 E) 26 B) 22 X-7 3-x 7-D 8-D D) 25 9-B 127
ne
Limit
-2
Buna göre,
1. f(4+ x)
II. f(x-4)
43.
AFOIEMI
Dik koordinat düzlemin
f(x) ve g(x)
D) II ve III
farkh kaynaklardan bularak resimlerini cep telefonu ile çekip der.
Ebra Oğretmen, yarınki dersinde öğrencilerine çözeceği soruları
sinde öğrencileriyle birlikte çözmektedir.
Bu sorulardan bir tanesi aşağıdaki gibidir.
2
2
ÖSYM FONKSİY
Test
14
III. f(2 + x)
fonksiyonlarından hangileri x = 2 nokta-
sında süreklidir?
B) Yalnız III
y = f(x)
Ebra Öğretmen, öğrencileriyle birlikte bu soruyu doğru çöz-
düğünde hangi cevabı bulacaktır?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
Aşağıda bir çevrimiçi sınav sorusu gösterilmiştir.
Test
14
C) I ve III
f: R-R olmak üzere f fonksiyonu her x icin
(f+g) for
lim
x-a
lim
x-a
olduğ
limiti
A) a
6.
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
ne Limit -2 Buna göre, 1. f(4+ x) II. f(x-4) 43. AFOIEMI Dik koordinat düzlemin f(x) ve g(x) D) II ve III farkh kaynaklardan bularak resimlerini cep telefonu ile çekip der. Ebra Oğretmen, yarınki dersinde öğrencilerine çözeceği soruları sinde öğrencileriyle birlikte çözmektedir. Bu sorulardan bir tanesi aşağıdaki gibidir. 2 2 ÖSYM FONKSİY Test 14 III. f(2 + x) fonksiyonlarından hangileri x = 2 nokta- sında süreklidir? B) Yalnız III y = f(x) Ebra Öğretmen, öğrencileriyle birlikte bu soruyu doğru çöz- düğünde hangi cevabı bulacaktır? A) Yalnız I E) I, II ve III Aşağıda bir çevrimiçi sınav sorusu gösterilmiştir. Test 14 C) I ve III f: R-R olmak üzere f fonksiyonu her x icin (f+g) for lim x-a lim x-a olduğ limiti A) a 6.
sinde öğrencilerine cozeces
resimlerini cep telefonu le p
daki gibidir.
rix2 nokta-
-y = f(x)
ndr
SİYONLAR
e
Test
14
(f+g) fonksiyonu x = a noktasında süreklidir.
lim f(x) = k
x-a
lim g(x) = m
+
x-a
olduğuna göre,
limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) a+k-m
k.
lim f(x) - lim g(x)
+
x-a
X-a
D) a + m
B) a-k+m
f(a) = g(a)
flat-k
Limit
/2016
C) k-m
E) a+k
flax) = glat)
8.Ünite
8. Ali Öğretmen, aşağıdaki y=fox) vey-g(x) fonksiyonlarının grafikk
rini çevrimiçi derste öğrencilerine göstererek bazı sorular sormuş
4
1
y = f(x)
a) lim (gog)(x) = ?
2
3
2
y = g(x)
O
b) lim (fog)(x)
M c) lim (gof)(x) = ?
Buna göre, bu soruların cevabı aşağıdakik
doğru verilmiştir?
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
sinde öğrencilerine cozeces resimlerini cep telefonu le p daki gibidir. rix2 nokta- -y = f(x) ndr SİYONLAR e Test 14 (f+g) fonksiyonu x = a noktasında süreklidir. lim f(x) = k x-a lim g(x) = m + x-a olduğuna göre, limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a+k-m k. lim f(x) - lim g(x) + x-a X-a D) a + m B) a-k+m f(a) = g(a) flat-k Limit /2016 C) k-m E) a+k flax) = glat) 8.Ünite 8. Ali Öğretmen, aşağıdaki y=fox) vey-g(x) fonksiyonlarının grafikk rini çevrimiçi derste öğrencilerine göstererek bazı sorular sormuş 4 1 y = f(x) a) lim (gog)(x) = ? 2 3 2 y = g(x) O b) lim (fog)(x) M c) lim (gof)(x) = ? Buna göre, bu soruların cevabı aşağıdakik doğru verilmiştir?
2
x + a
f(x)=bx+3
C.
29.
2011.
A) -2
x < -2
-2<x<3
x ≥ 3
B) - 1
3
(x - 27
D
fonksiyonunun her x gerçel sayısı için limitinin olduğu biliniyor.
Buna göre, a - b ifadesinin
C) O
G
bxt)
6x +2=x²-27
değeri kaçtır?
D) 1
E) 2
5+2= -25+1
26+3 = 27-17
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
2 x + a f(x)=bx+3 C. 29. 2011. A) -2 x < -2 -2<x<3 x ≥ 3 B) - 1 3 (x - 27 D fonksiyonunun her x gerçel sayısı için limitinin olduğu biliniyor. Buna göre, a - b ifadesinin C) O G bxt) 6x +2=x²-27 değeri kaçtır? D) 1 E) 2 5+2= -25+1 26+3 = 27-17
PALM
YAYINE
12. y = f(x) fonksiyonu için
PALME
YAYINEVİ
f(x) eşitliğini sağlayan 3 farklı x gerçel sayısı vardır.
f(0) = -3 tür.
bilgileri veriliyor.
Buna göre y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
AY
C)
f
A
f
E)
AY
B)
t
D)
X
f
AY
pff.
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
PALM YAYINE 12. y = f(x) fonksiyonu için PALME YAYINEVİ f(x) eşitliğini sağlayan 3 farklı x gerçel sayısı vardır. f(0) = -3 tür. bilgileri veriliyor. Buna göre y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) AY C) f A f E) AY B) t D) X f AY pff.
1.
1-4x+x²
f(x) = ax + b
x²+2x-11
1
3
X < 1
1≤x≤4
X>4
esti için aynilan kısmına
fonksiyonu gerçel (reel) sayılar kümesi üzerinde
süreklidir.
Buna göre, ab çarpımı kaçtır?
A) -35 B) -30
C) -28
D) -24 E) -20
3.
Lise Matematik
Limitte Süreklilik
1. 1-4x+x² f(x) = ax + b x²+2x-11 1 3 X < 1 1≤x≤4 X>4 esti için aynilan kısmına fonksiyonu gerçel (reel) sayılar kümesi üzerinde süreklidir. Buna göre, ab çarpımı kaçtır? A) -35 B) -30 C) -28 D) -24 E) -20 3.