Histogram Soruları

13.-15. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıdaki grafik bir sitede oturanların mesleklerine
göre dağılımını göstermektedir.
A Kişi sayısı
5285
A) 95
15
12
Ev hanımı
Öğretmen
Bankacı
Doktor
13. Sitede oturanlar mesleklerine göre bir daire
grafiğiyle gösterildiğinde ev hanımlarını gös-
teren d
merkez açısı kaç derece
olur?
Meslek
is
D) 126 E) 135
A
3/2p
14. Bu siteden a sayıda kişi taşınıp, a sayıda kişi yer-
leşirse sitede her meslek grubundan eşit sayıda ev
sahibi oluyor.
Buna göre, a en az kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8 E9
yayıncılık
isem
Lise Matematik
Histogram
13.-15. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Aşağıdaki grafik bir sitede oturanların mesleklerine göre dağılımını göstermektedir. A Kişi sayısı 5285 A) 95 15 12 Ev hanımı Öğretmen Bankacı Doktor 13. Sitede oturanlar mesleklerine göre bir daire grafiğiyle gösterildiğinde ev hanımlarını gös- teren d merkez açısı kaç derece olur? Meslek is D) 126 E) 135 A 3/2p 14. Bu siteden a sayıda kişi taşınıp, a sayıda kişi yer- leşirse sitede her meslek grubundan eşit sayıda ev sahibi oluyor. Buna göre, a en az kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E9 yayıncılık isem
1. İplerle bağlı K, L, M cisimleri Sıvı içinde şekildeki gibi den-
gedeyken cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerinin büyük-
lükleri sırasıyla FK, FL, FM oluyor.
K'
A)
B)
C)
D)
E)
A tavan
FK
Artar
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
ip
K
ip
yer
Kyi tavan
İplerde gerilme kuvvetleri oluştuğuna göre, K yi tavana
bağlayan ip kesilerek yeni denge konumuna ulaşıldığın-
da; FK, FL, FM için ne söylenebilir?
L'
M
F₁
Artar
Artar
Azalır
Artar
Azalır
ip
F.
M
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
Lise Matematik
Histogram
1. İplerle bağlı K, L, M cisimleri Sıvı içinde şekildeki gibi den- gedeyken cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerinin büyük- lükleri sırasıyla FK, FL, FM oluyor. K' A) B) C) D) E) A tavan FK Artar Değişmez Artar Artar Azalır ip K ip yer Kyi tavan İplerde gerilme kuvvetleri oluştuğuna göre, K yi tavana bağlayan ip kesilerek yeni denge konumuna ulaşıldığın- da; FK, FL, FM için ne söylenebilir? L' M F₁ Artar Artar Azalır Artar Azalır ip F. M Artar Değişmez Artar Değişmez Azalır
B
üzere,
E) 6
para-
So
AYT
19. Aşa da başkatsayısı -1 olan y = f(x) parabolünün bir
pacası verilmiştir.
=-3
B
12
B
S
-x²+bx+12
-1-4+12=7
-1+4+12 = (S
✓
3
X-2
2
(x-1)²-1
20. P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere,
P(x+1)=(-1)-0(x-2)
x2
Parabolün x eksenini kestiği noktalann apsislerinin bir-
birine orapy-31
-3x2
Buna göre, 11) değeri kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 6
B
-X1X₂ = -12
x₁ = 6
15
x₂=12
x₂=2
x₁ = 6
K-1
eşitliği verilmiştir
Q(x) polinomunun (x + 1) ile bölümünden kalan 12'dir.
Q41-1
P(x) ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre,
P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? 2
Lise Matematik
Histogram
B üzere, E) 6 para- So AYT 19. Aşa da başkatsayısı -1 olan y = f(x) parabolünün bir pacası verilmiştir. =-3 B 12 B S -x²+bx+12 -1-4+12=7 -1+4+12 = (S ✓ 3 X-2 2 (x-1)²-1 20. P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, P(x+1)=(-1)-0(x-2) x2 Parabolün x eksenini kestiği noktalann apsislerinin bir- birine orapy-31 -3x2 Buna göre, 11) değeri kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 B -X1X₂ = -12 x₁ = 6 15 x₂=12 x₂=2 x₁ = 6 K-1 eşitliği verilmiştir Q(x) polinomunun (x + 1) ile bölümünden kalan 12'dir. Q41-1 P(x) ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? 2
E) 24
A
anda verilenlere göre, Ç(AGD) kaç cm'dir?
C) 13
B) 12
D) 14
E) 15
an
ABC üçgen
A
B
2 4
√√5
CABL[AC]
80/=/DC
AD/= √5 cm
Yukarıda verilenlere göre, |AC| = x kaç cm'dir?
A12
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
D
X
120
#
(214)
C
7. ABC üçgen
[AB] (AC)
[BE] L (AD)
|BD|=DC)
|AE| = EC
|BC| =18√2 cm
Yukarıda verilenlere göre, AB
A) 6
B) 6√2 B) 6√3
Lise Matematik
Histogram
E) 24 A anda verilenlere göre, Ç(AGD) kaç cm'dir? C) 13 B) 12 D) 14 E) 15 an ABC üçgen A B 2 4 √√5 CABL[AC] 80/=/DC AD/= √5 cm Yukarıda verilenlere göre, |AC| = x kaç cm'dir? A12 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 D X 120 # (214) C 7. ABC üçgen [AB] (AC) [BE] L (AD) |BD|=DC) |AE| = EC |BC| =18√2 cm Yukarıda verilenlere göre, AB A) 6 B) 6√2 B) 6√3
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır-
mada bir yanlışlık yapılmamıştır?
D. T
AY Yapılan kazılarda / çok sayıda tablet / bulun-
du.
BY Çalışmaya/başlayınca/maddi durumu / epey /
düzeldi.
C) Morali / bozuk olduğunda / kimseyi görmeye /
tahammülü olmazdı.
D) İşlerimle ilgili konularda çalışmak / bana her
zaman / iyi / gelmiştir.
E) Yazının gelişimi / bu uzun / süreçte / tamam-
lanmıştır.
Lise Matematik
Histogram
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır- mada bir yanlışlık yapılmamıştır? D. T AY Yapılan kazılarda / çok sayıda tablet / bulun- du. BY Çalışmaya/başlayınca/maddi durumu / epey / düzeldi. C) Morali / bozuk olduğunda / kimseyi görmeye / tahammülü olmazdı. D) İşlerimle ilgili konularda çalışmak / bana her zaman / iyi / gelmiştir. E) Yazının gelişimi / bu uzun / süreçte / tamam- lanmıştır.
6.
Aydınlanma çemberi aşağıda verilen tarihlerden hangi-
sinde kutup dairelerine teğet geçer?
A) 21 Haziran, 21 Aralık
B) 21 Haziran, 21 Mart
C) 21 Aralık, 23 Eylül
D) 21 Mart, 23 Eylül
E) 3 Ocak, 4 Temmuz
M
ler!
ral
A)
B
C
Lise Matematik
Histogram
6. Aydınlanma çemberi aşağıda verilen tarihlerden hangi- sinde kutup dairelerine teğet geçer? A) 21 Haziran, 21 Aralık B) 21 Haziran, 21 Mart C) 21 Aralık, 23 Eylül D) 21 Mart, 23 Eylül E) 3 Ocak, 4 Temmuz M ler! ral A) B C
Osmanlı'da ilk fetihleri yapanlar alplar, gaziler, sûfiler ve der-
vişler olarak bilinen uç kuvvetlerdi. Fethedilen yerlerin Türkleş-
mesinde bu zümrelerin rolü büyüktü. Uç gazileri düz arazilere
süratle yerleşir; köylere hakim noktalarda küçük kuleler inşa
ederek uzun süren ablukalarıda buraları teslim alırlardı.
Yalnız bu bilgilere göre;
Osmanlıların ilk dönemlerinde fetihleri din savaşçıları ola-
rak bilinen unsurların gerçekleştirdiği,
iskân politikasına yer verildiği,
düzenli ve daimi birliklerin oluşturulduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
CA Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Histogram
Osmanlı'da ilk fetihleri yapanlar alplar, gaziler, sûfiler ve der- vişler olarak bilinen uç kuvvetlerdi. Fethedilen yerlerin Türkleş- mesinde bu zümrelerin rolü büyüktü. Uç gazileri düz arazilere süratle yerleşir; köylere hakim noktalarda küçük kuleler inşa ederek uzun süren ablukalarıda buraları teslim alırlardı. Yalnız bu bilgilere göre; Osmanlıların ilk dönemlerinde fetihleri din savaşçıları ola- rak bilinen unsurların gerçekleştirdiği, iskân politikasına yer verildiği, düzenli ve daimi birliklerin oluşturulduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? CA Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Görüntü çerçevesini değiştirmek istiyorsanız kameranın
yönünü değiştirirsiniz, çerçeveye daha çok şey girmesini
istiyorsanız kamerayı geriye çekmelisiniz. Kamerayı sağa
sola doğru döndürmek boşa bir uğraş olacaktır.
Bu parça aşağıdaki atasözlerinin hangisindeki düşünceyi
kanıtlamada örnek olarak kullanılabilir?
A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
B) Akıl yaşta değil baştadır.
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D) Dağ başından duman eksik olmaz.
E) Eğri oturup doğru konuşmak lazım.
12
Lise Matematik
Histogram
Görüntü çerçevesini değiştirmek istiyorsanız kameranın yönünü değiştirirsiniz, çerçeveye daha çok şey girmesini istiyorsanız kamerayı geriye çekmelisiniz. Kamerayı sağa sola doğru döndürmek boşa bir uğraş olacaktır. Bu parça aşağıdaki atasözlerinin hangisindeki düşünceyi kanıtlamada örnek olarak kullanılabilir? A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. B) Akıl yaşta değil baştadır. C) Öfkeyle kalkan zararla oturur. D) Dağ başından duman eksik olmaz. E) Eğri oturup doğru konuşmak lazım. 12
33. Şekil 1'deki ön yüzü çevresi 160 cm olan ikizkenar üç-
gen biçimindeki çerçevelerden iki tanesi, biri ters çev-
rilip, diğerine kaynak yapılarak Şekil 2'deki masanın bir
ayağı oluşturulmuştur. Şekil 2'de A ile A' noktalarını bir-
leştirecek doğru zemine dik durumludur.
50
B
60 cm
Şekil 1
B'
B
Şekil 2
60 cm
C) 44
ABL
32
X
C
Bazı ölçümler şekillerdeki gibi cm türünden verildi-
ğine göre, Şekil 2'deki D ile C noktaları arasındaki x
uzaklığı kaç cm'dir?
A) 42
B) 43
D) 45
72 cm
E) 46
Lise Matematik
Histogram
33. Şekil 1'deki ön yüzü çevresi 160 cm olan ikizkenar üç- gen biçimindeki çerçevelerden iki tanesi, biri ters çev- rilip, diğerine kaynak yapılarak Şekil 2'deki masanın bir ayağı oluşturulmuştur. Şekil 2'de A ile A' noktalarını bir- leştirecek doğru zemine dik durumludur. 50 B 60 cm Şekil 1 B' B Şekil 2 60 cm C) 44 ABL 32 X C Bazı ölçümler şekillerdeki gibi cm türünden verildi- ğine göre, Şekil 2'deki D ile C noktaları arasındaki x uzaklığı kaç cm'dir? A) 42 B) 43 D) 45 72 cm E) 46
t Adı:
A) Yalnız I
Soyadı:
1. I. Bir kütüphanede bulunan kitap sayısı
II. Son 5 yıl da trafiğe kayıt yaptıran otomobil sa-
VISI
III. Nil nehrinde yaşayan timsahların uzunlukları
verilerinden hangileri kesikli veridir?
D) II ve III
Verilerin Grat
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Histogram
t Adı: A) Yalnız I Soyadı: 1. I. Bir kütüphanede bulunan kitap sayısı II. Son 5 yıl da trafiğe kayıt yaptıran otomobil sa- VISI III. Nil nehrinde yaşayan timsahların uzunlukları verilerinden hangileri kesikli veridir? D) II ve III Verilerin Grat B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
100'er maddelik matematik, Türkçe, fizik,
kimya ve biyoloji testlerine ait bazı istatis-
tikler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Test
Mod Medyan
65
68
55
63
80
82
85
80
82
85
Ortalama
70
65
84
75
87
Matematik
Türkçe
Fizik
Kimya
Biyoloji
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A) Matematik testi puanları, sağa çarpık
bir dağılım göstermektedir.
B) Kimya testi puanları, yüksek puanla-
rın çoğunlukta olduğunu gösteren bir
dağılıma sahiptir.
C) Biyoloji testi puanlarının oluşturduğu
dağılım sağa çarpıktır.
D) Fizik testi puanlarının oluşturduğu
dağılım sola çarpıktır.
E) Türkçe testi puanları, düşük puanla-
rın çoğunlukta olduğunu gösteren bir
dağılıma sahiptir.
Lise Matematik
Histogram
100'er maddelik matematik, Türkçe, fizik, kimya ve biyoloji testlerine ait bazı istatis- tikler aşağıdaki tabloda verilmiştir: Test Mod Medyan 65 68 55 63 80 82 85 80 82 85 Ortalama 70 65 84 75 87 Matematik Türkçe Fizik Kimya Biyoloji Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Matematik testi puanları, sağa çarpık bir dağılım göstermektedir. B) Kimya testi puanları, yüksek puanla- rın çoğunlukta olduğunu gösteren bir dağılıma sahiptir. C) Biyoloji testi puanlarının oluşturduğu dağılım sağa çarpıktır. D) Fizik testi puanlarının oluşturduğu dağılım sola çarpıktır. E) Türkçe testi puanları, düşük puanla- rın çoğunlukta olduğunu gösteren bir dağılıma sahiptir.
Al ve Il
üzere, a + b
n sayı değerleri
"muhteşem
lığıdır.
liği ve x'in
e, a-b
|||
in
Bowling özel hazırlanan toplar ve kuka denilen
ekipmanlarla oynanan bir salon sporudur. Toplar
kütlelerine göre numaralanmıştır. Beş çeşit bowling
topunun kütleleri altlarında verilmiştir.
(4x-1) kg (x+4) kg (2x + 2) kg (3x - 1) kg (2x+4) kg
7
g
x sayısının 1<x<3 aralığında bir sayı olduğu
bilindiğine göre,
I. Topların kütleleri için en küçük tam sayı değerlerine
bakılırsa en hafif top mavi bowling topudur.
II. Topların kütleleri için en büyük tam sayı değerlerine
bakılırsa en ağır top pembe bowling topudur.
III. Topların kütleleri için en küçük tam sayı değerine
bakılıp, topların kütlelerinin büyükten küçüğe doğru
sıralaması renklerle ifade edilirse
"yeşil sarı > gri > pembe >mavi" şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Buna
Ce
L
11.
A
y
Lise Matematik
Histogram
Al ve Il üzere, a + b n sayı değerleri "muhteşem lığıdır. liği ve x'in e, a-b ||| in Bowling özel hazırlanan toplar ve kuka denilen ekipmanlarla oynanan bir salon sporudur. Toplar kütlelerine göre numaralanmıştır. Beş çeşit bowling topunun kütleleri altlarında verilmiştir. (4x-1) kg (x+4) kg (2x + 2) kg (3x - 1) kg (2x+4) kg 7 g x sayısının 1<x<3 aralığında bir sayı olduğu bilindiğine göre, I. Topların kütleleri için en küçük tam sayı değerlerine bakılırsa en hafif top mavi bowling topudur. II. Topların kütleleri için en büyük tam sayı değerlerine bakılırsa en ağır top pembe bowling topudur. III. Topların kütleleri için en küçük tam sayı değerine bakılıp, topların kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması renklerle ifade edilirse "yeşil sarı > gri > pembe >mavi" şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III Buna Ce L 11. A y
22. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri
grubundaki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri
grubunun tepe değeri (mod) olmaktadır.
Bu veri grubunda birden fazla mod olabilir.
Buna göre,
I. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7
II. 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7
III. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9
IV. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
veri gruplarından hangisi ya da hangilerinin birden
fazla modu vardır?
A) Yalnız I
D) II ve IV
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
26
24.
Lise Matematik
Histogram
22. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri grubunun tepe değeri (mod) olmaktadır. Bu veri grubunda birden fazla mod olabilir. Buna göre, I. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7 II. 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7 III. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9 IV. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veri gruplarından hangisi ya da hangilerinin birden fazla modu vardır? A) Yalnız I D) II ve IV B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 26 24.
vücut
ksim
Vücudun bir kısmı veya tamamı, kısa bir zaman diliminde
büyük miktarlarda radyasyona maruz kaldığında ortaya çı-
kabilecek hasarlar kişiden kişiye değişmekle birlikte genel
olarak birkaç hafta içerisinde şiddetli hasarlar, hastalıklar
hatta ölüm meydana geliyor.
7.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olay-
ları vardır?
A) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi - ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi ünsüz türemesi
-D) Ünsüz düşmest-üntü düşmesi ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması üncüz türemesi - ünlü daralması
Lise Matematik
Histogram
vücut ksim Vücudun bir kısmı veya tamamı, kısa bir zaman diliminde büyük miktarlarda radyasyona maruz kaldığında ortaya çı- kabilecek hasarlar kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak birkaç hafta içerisinde şiddetli hasarlar, hastalıklar hatta ölüm meydana geliyor. 7. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olay- ları vardır? A) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi - ünlü daralması B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi ünsüz türemesi -D) Ünsüz düşmest-üntü düşmesi ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması üncüz türemesi - ünlü daralması
2.
1. Ölçüsü-123 radyan olan açının esas ölçüsü
radyandır.
II. Ölçüsü
13π
2
T radyandır.
2
radyan olan açısının esas ölçüsü
III. Ölçüsü-1250° olan açının esas ölçüsü 190° dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Histogram
2. 1. Ölçüsü-123 radyan olan açının esas ölçüsü radyandır. II. Ölçüsü 13π 2 T radyandır. 2 radyan olan açısının esas ölçüsü III. Ölçüsü-1250° olan açının esas ölçüsü 190° dir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
27. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya o veri
grubunun modu (tepe değeri) denir. En çok tekrar
eden sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin
modu olabilir. Dizide tekrar eden sayı yoksa ya da
bütün terimlerin tekrar sayısı aynı ise dizinin modu
yoktur.
Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri
sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına
o veri grubunun medyanı (ortanca) denir.
Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı
arasındaki farka açıklık denir.
a, b ve c birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere,
3, 5, 6, 8, 9, a veri grubunun 1 tane modu
vardır.
●
1, 4, 5, 7, 9, a veri grubunun medyanı b'dir.
a, b, c veri grubunun açıklığı 2'dir.
5.6.7.
Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
(A) 21
B) 24
C) 18
D) 15
●
●
E) 27
Paylaş Yay
Lise Matematik
Histogram
27. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya o veri grubunun modu (tepe değeri) denir. En çok tekrar eden sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin modu olabilir. Dizide tekrar eden sayı yoksa ya da bütün terimlerin tekrar sayısı aynı ise dizinin modu yoktur. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka açıklık denir. a, b ve c birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere, 3, 5, 6, 8, 9, a veri grubunun 1 tane modu vardır. ● 1, 4, 5, 7, 9, a veri grubunun medyanı b'dir. a, b, c veri grubunun açıklığı 2'dir. 5.6.7. Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır? (A) 21 B) 24 C) 18 D) 15 ● ● E) 27 Paylaş Yay