Üstel ve Logaritmik Denklemler Soruları

Set 90
igola
1.
Bunları çözen
log
1+10+10² + 10³ +...+1010
1+10+102 + 10-3+...+10
-10
einliev ibibige à-
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 5
C) 10
D) 15
airat-imsigot mense met neysla igl
Trubun
E) 20
sir
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
Set 90 igola 1. Bunları çözen log 1+10+10² + 10³ +...+1010 1+10+102 + 10-3+...+10 -10 einliev ibibige à- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 5 C) 10 D) 15 airat-imsigot mense met neysla igl Trubun E) 20 sir
yayıncılık
B
2022-AYT/ Matematik
25. f(x) = x² + (2 + log₂a)x + log₂b fonksiyonu veriliyor.
f(-1) = -2 ve her x reel sayısı için
f(x) ≥ 2x
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 6
B
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18
B
27. a
a
az
MLERİ YAYINLARI
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
yayıncılık B 2022-AYT/ Matematik 25. f(x) = x² + (2 + log₂a)x + log₂b fonksiyonu veriliyor. f(-1) = -2 ve her x reel sayısı için f(x) ≥ 2x olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 6 B B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 B 27. a a az MLERİ YAYINLARI
17. x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere,
log 3,2)(x-y) = a
-2=160
x2=60
eşitliği veriliyor.
A)
+
Buna göre, og vifadesinin a türünden eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
169x
3a-1
1-2a
f
D)
1-30
3a-1
2a-1
B)
(x³y=x+y)
Ja
v₁y=x ³9,4
x²-30 20-1
2a-1
3a +1
20
za = y²
1-39-
E)
C)
3a
2a-1
2a-1
3a-1
19
1-29
logy x zad
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
17. x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere, log 3,2)(x-y) = a -2=160 x2=60 eşitliği veriliyor. A) + Buna göre, og vifadesinin a türünden eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? 169x 3a-1 1-2a f D) 1-30 3a-1 2a-1 B) (x³y=x+y) Ja v₁y=x ³9,4 x²-30 20-1 2a-1 3a +1 20 za = y² 1-39- E) C) 3a 2a-1 2a-1 3a-1 19 1-29 logy x zad
x + a
2
yonlarının grafikleri verilmiştir.
21. Aşağıda f(x) = log₂-1
COM
N
B)
1
K
2
P
ve g(x) = log₂ (x - a) fonksi-
4
f(x) = loga-1 x + a
2
Buna göre, koordinat sisteminde belirtilen K, L, M, N
ve P noktalarından K, L ve P noktalarını köşe kabul
eden üçgenin alanı kaç br²dir?
A) 1
Zlog (2)
X
g(x) = log₂ (x - a)
D)
xeu-1
1
12
2
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
x + a 2 yonlarının grafikleri verilmiştir. 21. Aşağıda f(x) = log₂-1 COM N B) 1 K 2 P ve g(x) = log₂ (x - a) fonksi- 4 f(x) = loga-1 x + a 2 Buna göre, koordinat sisteminde belirtilen K, L, M, N ve P noktalarından K, L ve P noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı kaç br²dir? A) 1 Zlog (2) X g(x) = log₂ (x - a) D) xeu-1 1 12 2
log 4
Şekil-1
Boyutları log, 2 ve log,4 birim olan karton Şekil-1'de
gösterilmiştir.
Şekil-2
log 2
Bu özdeş karton parçaların iki tanesi Şekil-2'de
gösterildiği gibi üst üste konularak etrafı kalınlığı
önemsiz olan şerit ile kaplanıyor.
Bir karton parçasının kısa kenar uzunluğu iki karton
arasında kalan çıkıntının uzunluğuna eşittir.
Bir karton parçasının çevresi 3 birim olduğuna göre,
Şekil-2'de kullanılan şeritin uzunluğu kaç birimdir?
A) 5
D) 4
B)
72
5
C)/1/20
E) 6
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
log 4 Şekil-1 Boyutları log, 2 ve log,4 birim olan karton Şekil-1'de gösterilmiştir. Şekil-2 log 2 Bu özdeş karton parçaların iki tanesi Şekil-2'de gösterildiği gibi üst üste konularak etrafı kalınlığı önemsiz olan şerit ile kaplanıyor. Bir karton parçasının kısa kenar uzunluğu iki karton arasında kalan çıkıntının uzunluğuna eşittir. Bir karton parçasının çevresi 3 birim olduğuna göre, Şekil-2'de kullanılan şeritin uzunluğu kaç birimdir? A) 5 D) 4 B) 72 5 C)/1/20 E) 6
22. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir levhanın kenar uzunlukları veril-
miştir.
A
A) 4
B
Bu levhanın alanı 28(1 +
kaçtır?
(16. log2x16) br
B) 2
D
C) 1
(8 - log44x) br
C
log,2) br² olduğuna göre,
D) 1/2
y
oranı
E) 1
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
22. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir levhanın kenar uzunlukları veril- miştir. A A) 4 B Bu levhanın alanı 28(1 + kaçtır? (16. log2x16) br B) 2 D C) 1 (8 - log44x) br C log,2) br² olduğuna göre, D) 1/2 y oranı E) 1
r.
E) 18
=-2
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
B
27. a, b ardışık tam sayılardır.
A) 3
1
log.
log
3
1
2
+
log
B) 5
2784
1
B
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
1, mm
1
15
3
<b
C) 7
log
5131
1,5
a< log₂ 3 + log 3 <b
-D)9
2
B
E) 11
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
r. E) 18 =-2 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI B 27. a, b ardışık tam sayılardır. A) 3 1 log. log 3 1 2 + log B) 5 2784 1 B olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 1, mm 1 15 3 <b C) 7 log 5131 1,5 a< log₂ 3 + log 3 <b -D)9 2 B E) 11
MATEM
24. n bir tam sayı ve 1 <n<130 olmak üzere
n(log259) =
ifadesinin değeri pozitif bir tam sayıya eşittir.
Buna göre, n sayısının alabileceği değerler top-
lamı kaçtır?
A) 156 B) 155
C) 126
D) 31
E) 6
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
MATEM 24. n bir tam sayı ve 1 <n<130 olmak üzere n(log259) = ifadesinin değeri pozitif bir tam sayıya eşittir. Buna göre, n sayısının alabileceği değerler top- lamı kaçtır? A) 156 B) 155 C) 126 D) 31 E) 6
1.
leggs
logg == log²7 2.2
2
A log,6 = 27
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
A(log,6)²
ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 512
2
/log23/2
B) 216C) 125
Itlogy]
log₂ = loga?
ON
276
n
blogs = logA. 2A
leys
2logs=logA
69
D) 64
a
E) 36
be
log2= loga
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
1. leggs logg == log²7 2.2 2 A log,6 = 27 eşitliği veriliyor. Buna göre, A(log,6)² ifadesinin eşiti kaçtır? A) 512 2 /log23/2 B) 216C) 125 Itlogy] log₂ = loga? ON 276 n blogs = logA. 2A leys 2logs=logA 69 D) 64 a E) 36 be log2= loga
2-69
LOGARITMA T
2=2b
log,2 = a ve log,2 = b
oiduğuna göre, log14 ifadesinin a ve b türünden de-leg-
leg
ğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1+b
a
D)
1+b
1+ a
L.
+ log = =
B)
b
1 + a
E)
logg b
C)
(1 + b).a
b.+ a)
a (1 + b)
b
996,
oll
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
2-69 LOGARITMA T 2=2b log,2 = a ve log,2 = b oiduğuna göre, log14 ifadesinin a ve b türünden de-leg- leg ğeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+b a D) 1+b 1+ a L. + log = = B) b 1 + a E) logg b C) (1 + b).a b.+ a) a (1 + b) b 996, oll
1. ext
+
15
x. 01-**** .61
ex
denkleminin kökler toplamı kaçtır? imebinsb
=
A) In12 (0-1/For B) In15 or (8
D) In20
Bu
LOGARITMA
E) In24
For C) In18
Yukarda f(x)-log, (bx+c) fonksiyonunun grafiği dizi
5
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
1. ext + 15 x. 01-**** .61 ex denkleminin kökler toplamı kaçtır? imebinsb = A) In12 (0-1/For B) In15 or (8 D) In20 Bu LOGARITMA E) In24 For C) In18 Yukarda f(x)-log, (bx+c) fonksiyonunun grafiği dizi 5
14.
ve Diziler
Aşağıda verilen sayı doğrusunda log3 ve log243 sayı-
ları arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır.
+
log3
+
M
D) log12
Buna göre, N-M ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) log3
B) log9
+
N
E) 1
log243
C) 3log3
AYT
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
14. ve Diziler Aşağıda verilen sayı doğrusunda log3 ve log243 sayı- ları arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. + log3 + M D) log12 Buna göre, N-M ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) log3 B) log9 + N E) 1 log243 C) 3log3 AYT
5.
6.
limitinin değeri kaçtır?
1
A)
B)
29
(C)
x5-2x-1
lim
x--1 X³-2x-1
limitinin değeri kaçtır?
A) 3
B) 2
3
C) 1 D) 0 E) -1
1.
Gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon
süreklidir.
II. Sürekli ve sabit bir fonksiyonun tanım kümesin-
icin limiti aynıdır.
11.
12.
A) -1
olduğur
A) 10x
olduğ
A) -2
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
5. 6. limitinin değeri kaçtır? 1 A) B) 29 (C) x5-2x-1 lim x--1 X³-2x-1 limitinin değeri kaçtır? A) 3 B) 2 3 C) 1 D) 0 E) -1 1. Gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon süreklidir. II. Sürekli ve sabit bir fonksiyonun tanım kümesin- icin limiti aynıdır. 11. 12. A) -1 olduğur A) 10x olduğ A) -2
'T
17.
Ödev Takip Dergisi-2
Tanımlı olduğu değerler için f(x) = 2*- 1 + 3 fonksi-
yonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A) log₂ (2x + 6)
B) log₂ (2x - 6)
C) log₂ (x-3)
D)
log, (x+3)
E) log₂ (2x - 3)
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
'T 17. Ödev Takip Dergisi-2 Tanımlı olduğu değerler için f(x) = 2*- 1 + 3 fonksi- yonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) log₂ (2x + 6) B) log₂ (2x - 6) C) log₂ (x-3) D) log, (x+3) E) log₂ (2x - 3)
A
D
12. Sınıf Matematik Dersi
B
2. f: R → R
log₂√x-1
C
log,√x+3.
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin çevresi 5 br
olduğuna göre, x kaçtır? Bulunuz.
2 (103₂ (x+3 +. 1032 18-1) = 5
2 (114
10g|(x+3 +11032x-1³² ) = 1
12
2. = log₂ (x+3). (x-1)
(x+2)(x-1)=(25
(x=5
6
to
5.
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
A D 12. Sınıf Matematik Dersi B 2. f: R → R log₂√x-1 C log,√x+3. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin çevresi 5 br olduğuna göre, x kaçtır? Bulunuz. 2 (103₂ (x+3 +. 1032 18-1) = 5 2 (114 10g|(x+3 +11032x-1³² ) = 1 12 2. = log₂ (x+3). (x-1) (x+2)(x-1)=(25 (x=5 6 to 5.
belken
3.
a, b ve c pozitif gerçel sayılarının geometrik ortalaması √a.b.c
ifadesi ile bulunur.
log.x4, log,n ve log y sayılarının geometrik ortalamasının 4
olduğu bilinmektedir.
Buna göre, log₂n değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 54
C) 40
48
4.1035. log/24·logy =64
D) 36
E) 24
log8 = 16
1=2
49
20
5
1
1
1
1
1
1
I
G
a
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
belken 3. a, b ve c pozitif gerçel sayılarının geometrik ortalaması √a.b.c ifadesi ile bulunur. log.x4, log,n ve log y sayılarının geometrik ortalamasının 4 olduğu bilinmektedir. Buna göre, log₂n değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 54 C) 40 48 4.1035. log/24·logy =64 D) 36 E) 24 log8 = 16 1=2 49 20 5 1 1 1 1 1 1 I G a